Ebooki > Nauki społeczne > Administracja

Ebook Finansowanie zadań oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych

Autor: Agata Piszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Celem nowej regula
Ebook Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Autor: red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.
Ebook Studia Regionalne i Lokalne nr 4(70)/2017

Studia Regionalne i Lokalne nr 4(70)/2017

Autor: Monika Sidor, Łukasz Drozda, Mariusz E. Sokołowicz, Kamil Maciuk, Justyna Wasil, Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Urszula Markowska-Przybyła, Jacek Potocki, David Ramsey, Grzegorz Krawczyk, Paweł Biskup

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

ARTYKUŁY Łukasz Drozda Pułapka gentryfikacji? Związki „uszlachetniania” przestrzeni z programami rewitalizacji polskich miast  5 A gentrification trap? The relations between „enriching” space and municipal revitalization programmes in Polish cities 5 Mariusz E. Sokołowicz Miejskie dobra wspólne (commons) z perspektywy ekonomii miejskiej  23 The urban comm
Ebook Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny. Wyd. 1. popr

Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny. Wyd. 1. popr

Autor: Andrzej Szteliga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook posiada niezwykły walor poznawczy i edukacyjny. W sposób przystępny prezentuje i omawia klasyczne zasady savoir-vivre, etykiety zawodowej i towarzyskiej oraz podstawowe zagadnienia protokołu dyplomatycznego i służby zagranicznej. Są to więc kwestie powitań i pożegnań, poznawania się i nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów oraz kunsztu korespondencji, precedencji zaw
Ebook Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów

Autor: Tomasz Dorożyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, których przykładem są zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Głównym celem podjętych badań jest ocena reakcji inwestorów zagranicznych na stosowanie zachęt. Pierwszą część m
Ebook Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne

Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne

Autor: Anna Chorążewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej monografii konstytucyjną instytucję samorządu terytorialnego analizuje się przez pryzmat zasady samorządności terytorialnej, ujmowanej w formie studium konstytucyjnego. Takie sformułowanie tytułowej zasady ma ujęcie nie tylko ustrojowoprawne, lecz także funkcjonalne, a następnie w rozważaniach jest rozwijane z perspektywy konstytucyjnego statusu człowieka jako indywiduum, z całą jego
Ebook Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym a umowa administracyjna

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym a umowa administracyjna

Autor: Kacper Rożek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja podejmuje zagadnienia istotne nie tylko dla nauki prawa administracyjnego, ale i dla praktyki prawniczej. Administracja publiczna, zwłaszcza samorządowa, stale nawiązuje stosunki prawne z podmiotami prywatnymi. Z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego od dawna stawiane jest pytanie o charakter form działania administracji, które stosowane są w tego rodzaju sytuacjach. Wątp
Ebook Zakupy w przedsiębiorstwie

Zakupy w przedsiębiorstwie

Autor: Wojciech Budzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sprawne stworzenie skutecznych procedur zakupowych to jeden z największych problemów w przedsiębiorstwach, które wdrażają nowe systemy ograniczania poziomu zapasów i redukcji kosztów. Powodzenie takich działań może zapewnić jedynie dostawca, na którego można liczyć w zakresie jakości, terminu dostawy i rozsądnego poziomu ceny. I tu pojawia się problem-jak znaleź
Ebook Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)

Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)

Autor: Mateusz Błachucki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ponadnarodowe sieci organów administracji posługują się w swoich nazwach różnymi określeniami: „sieć”, „forum”, „inicjatywa”, „komitet”, „grupa”. Bez względu jednak na niuanse semantyczne, takie sieci są zawsze formą ponadnarodowej kooperacji między krajowymi organami administracji polegającej na wzajemnym wpływie na kreowan
Ebook Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono różne aspekty zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego realizowanego na terenie naszego kraju. Kolejne części opracowania dotyczą: aktywności innowacyjnej różnych regionów Polski; analizy dynamiki i struktury PKB w regionach i podregionach Polski; oceny poziomu spójności demograficznej obszarów wiejskich w porównaniu
Ebook Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej. Od etycznej do technicznej metody życia społecznego

Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej. Od etycznej do technicznej metody życia społecznego

Autor: Jacek Janowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy cywilizacji informacyjnej, obejmującej rozległy zespół zagadnień na styku tradycyjnie (etycznie) pojmowanej cywilizacji oraz aktualnie (technicznie) wykorzystywanych informacji. Celem książki jest odróżnienie tego, co w związku z technologią informacyjną jest postulowane i oczekiwane od tego, co za pomocą tej technologii jest faktycznie realizowane i urzeczywistniane. &
Ebook Identyfikacja cywilizacji informacyjnej. Technologiczno-ideologiczna destrukcja życia społecznego

Identyfikacja cywilizacji informacyjnej. Technologiczno-ideologiczna destrukcja życia społecznego

Autor: Jacek Janowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest podjęcie autentycznie i autonomicznie krytycznej refleksji nad konsekwencjami informatycznego uwikłania cywilizacji, wolnej od podświadomych determinizmów ideologicznych, technologicznych i ekonomicznych. Człowiek wolny wie skąd wychodzi i dokąd zmierza. My zawdzięczamy swoje możliwości rozwoju cywilizacji europejskiej, osadzonej od czasów Sok
Ebook Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Autor: Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Agnieszka Tomczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka sfery publicznej – jej istoty, struktur, zadań, funkcjonowania – skupia coraz większą uwagę naukowców z różnych dyscyplin i praktyków różnych branż – prawników, ekonomistów, socjologów, etyków. Naukowcy z tych dziedzin próbują odpowiedzieć na pytania tyczące roli władzy publicznej w dzisiejszym świecie, z
Ebook Przedmioty wirtualne

Przedmioty wirtualne

Autor: Paweł Stacewicz, Bartłomiej Skowron

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

III tom serii wydawniczej "Informatyka a filozofia"   Charakterystycznym rysem współczesności jest coraz szersza obecność w naszym życiu przedmiotów wirtualnych. Należą do nich witryny internetowe, portale społecznościowe, sklepy on-line, gry komputerowe, elektroniczne dzieła sztuki, wirtualne pieniądze, a nawet pewnego rodzaju organizacje, których naturalnym ś
Ebook Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: stan wdrażania w Polsce środków europejskich z perspektywy finansowej 2014–2020 wspierających zrównoważony rozwój; międzyregionalne różnice ekonomiczne w Polsce i w wybranych krajach świata; wpływ aktywności sektora badawczo-rozwojowego na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy wojewódz
Ebook Uchwały prawotwórcze organizacji wyspecjalizowanych ONZ

Uchwały prawotwórcze organizacji wyspecjalizowanych ONZ

Autor: Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem książki jest szczegółowa analiza uchwał prawotwórczych organizacji wyspecjalizowanych ONZ z uwzględnieniem procesu ich podejmowania. W pracy uzasadniono tezę, że uchwały prawotwórcze tych organizacji są samodzielnym źródłem prawa międzynarodowego dla państw członkowskich. W opracowaniu posłużono się metodą analizy prawniczej. Do weryfikacji hipotez pom
Ebook Różne oblicza informacji

Różne oblicza informacji

Autor: Piotr Stacewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

II tom serii wydawniczej „Informatyka a filozofia”   W monografii zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań nad pojęciem informacji. Podjęto w niej następujące kwestie: różne znaczenie terminu „informacja”, rozróżnianie między informacją opisową i słowną, możliwość redukcji informacji do danych (czyli przedmiotu zainteresowania informatyki), przet
Ebook System finansowy

System finansowy

Autor: Leszek Jerzy Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy przedstawiono podstawy funkcjonowania systemu finansowego, a jej treść została dobrana odpowiednio do potrzeb dydaktycznych niezbędnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Punktem wyjścia wykładu jest pojęcie pieniądza i pełnione przez niego funkcje. Omówiono zagadnienia dotyczące rynku finansowego, w tym systemu bankowego i rynku kapitałowego. Na
Ebook Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne

Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne

Autor: Jan Zubelewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej, poświęconej aspektom filozoficznym omawianych kwestii, omówiono: zagadnienie sporu o wartości od strony metodologicznej; rozumowanie erystyczne; analizy konkretnych dylematów filozoficznych; różne interpretacje relacji między zobowiązaniem wobec prawa moralnego a zobowiązaniem w sumieniu oraz rozumienie światopoglądu
Ebook Usługi teleinformatyczne administracji publicznej

Usługi teleinformatyczne administracji publicznej

Autor: Marian Kowalewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia skierowana jest do środowisk, osób i użytkowników korzystających z nowoczesnych usług teleinformatycznych (e-usług), w tym głównie administracji publicznej (e-administracji) oraz studentów zajmujących się tą problematyką.   W rozdziale 1 przedstawiono definicje usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, dokumentów normalizacyjnych i standary
Ebook Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne. T. 2

Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne. T. 2

Autor: red. Mariusz Kolczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym tomie zawarto opracowania odnoszące się do kilku kluczowych kwestii problemowych związanych z rywalizacją wyborczą w Polsce: uwarunkowań formalno-prawnych i finansowych kampanii wyborczych, jakości oferty wyborczej w kampaniach oraz znaczenia zewnętrznych, międzynarodowych czynników determinujących przebieg kampanii wyborczych lat 2014–2015. Fundamentalne znaczenie dla oc
Ebook Współczesna administracja państw byłego ZSRR

Współczesna administracja państw byłego ZSRR

Autor: Wiktor Hołubko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rok 1991 był przełomowy w dziejach narodów ZSRR. Niegdyś największe państwo o światowej potędze, którego obszar wynosił 22,4 mln km kw., z ludnością ponad 283 mln, przestało istnieć. ZSRR powstał dzieki wysiłkom Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) na gruzach byłego Cesarstwa Rosyjskiego w 1922 roku. W czasie wojny domowej 1917-1920 bolszewicy odbudowali byłe imperiu
Ebook Filozofia prawa cywilizacji informacyjnej

Filozofia prawa cywilizacji informacyjnej

Autor: Jacek Janowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca jest rezultatem kolejnego etapu badań autora nad rolą technologii informacyjnej w prawie. Rozpoczęły się one od analiz działania podpisu elektronicznego w obrocie prawnym, w tym w handlu elektronicznym i administracji elektronicznej. Następnie koncentrowały się na zastosowaniach zaawansowanych technologii teleinformatycznych w działaniu prawa, dochodząc do hipotezy o kształtowaniu się cybern
Ebook Filozofia cywilizacji informacyjnej

Filozofia cywilizacji informacyjnej

Autor: Jacek Janowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zamiarem autora jest ukazanie alternatywnych potrzeb i możliwości rozwoju. Dyktatura technologiczna stała się dziś bezdyskusyjna, nawet kiedy traci na tym sam człowiek i jego człowieczeństwo. Tymczasem właściwie (w uniwersalnie sprawdzony sposób) lokując swoje nadzieje i umiejętnie kierując wysiłki, mamy wciąż szansę być kimś, być sobą i żyć u siebie. Siła dramatu narasta i trzeba się co pr
Ebook Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Marian Kowalewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy podstawowych aspektów bezpieczeństwa. Zaprezentowano w niej bezpieczeństwo jako naukę, a problemy bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do teorii stosunków międzynarodowych. Szczegółowo omówiono warunki bezpieczeństwa narodowego i jego kryteria, zagrożenia bezpieczeństwa narodowego naszego kraju oraz system strategii rozwoju Rzeczypospolitej Polskie
Ebook Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozumienie zasady zrównoważonego rozwoju jest zróżnicowane – zależne od miejsca, w którym jest ona wdrażana. W szczególności widoczne jest zróżnicowanie między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi się. Ta różnorodność wpływa bezpośrednio na zakres pojęciowy tej koncepcji. Wydaje się, że aspektem koncepcji, który powinien przeważać w jej inter
Ebook Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym

Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym

Autor: Agnieszka Tomczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie, rozpoczynające się od historii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, podejmuje problematykę polityki edukacyjnej w szkolnictwie akademickim i wybranych zagadnień ekonomicznych, administracji, zarządzania publicznego i filozofii. Autorzy dowodzą, że niezbędne dla pełnienia misji nauki oraz realizacji zadań edukacyjnych jest podejście interdyscyplinarne. Publikacja ukazała się z ok
Ebook Korespondencja biurowa

Korespondencja biurowa

Autor: Elżbieta Jendrzejczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Korespondencja biurowa stanowi ważny element komunikowania się firmy (organizacji) z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym. W książce opisane są zasady opracowywania i obiegu korespondencji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zwyczajami. Autorka omawia różne rodzaje pism biurowych, przedstawia przykłady dokumentów oraz daje praktyc
Ebook Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Autor: Justyna Smagowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi podsumowanie prac przeprowadzonych przez autorkę w zakresie możliwości badania dojrzałości jednostek administracji publicznej na poziomie gminnym do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem ryzykiem. Efektem tych prac jest autorski model dojrzałości zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym, mający zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego.  
Ebook CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

Autor: Marian Kowalewski, Marek Jakubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wśród zagrożeń w cyberprzestrzeni szczególnie groźne jest zagrożenie cyberprzemocy – zagrożenie, które nie zawsze się dostrzega i wielokrotnie wręcz lekceważy, a które coraz częściej dotyka nas wszystkich. Najogólniej ujmując, cyberprzemoc możemy sprowadzić do prześladowania, zastraszania, szantażowania, nękania, obrażania i wyśmiewania innych osób l
Ebook Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny spowolnienia realizacji celów strategicznych

Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny spowolnienia realizacji celów strategicznych

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy rozdziałów: 1. Agnieszka Tomczak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej 2. Alfreda Kamińska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 3. Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej 4. Elżbieta Kotowska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 5. Waldemar Kunz, Akademia Pomorska w Słupsku   Mo
Ebook Wybory bez wyborów. Niekonkurencyjne elekcje do rad gminnych w Polsce

Wybory bez wyborów. Niekonkurencyjne elekcje do rad gminnych w Polsce

Autor: Paweł Stępień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poruszana w publikacji problematyka dotyczy zjawiska tzw. wyborów niespornych, a więc elekcji rozgrywanych w warunkach braku politycznej konkurencji (ang. uncontested seats). Ebook obejmuje zagadnienia związane z miejscem rywalizacyjnych wyborów w państwach demokratycznych i ma na celu wyjaśnienie przyczyn spadającego poziomu wyborczej rywalizacji na poziomie lokalnym. Elekcje niek
Ebook Pojęcia jako funkcje decyzyjne. Zagadnienia filozoficzne, metodologiczne i informatyczne

Pojęcia jako funkcje decyzyjne. Zagadnienia filozoficzne, metodologiczne i informatyczne

Autor: Paweł Stacewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czym są pojęcia, że możemy je pojmować na różne sposoby, wnikając w różne warstwy wytwarzanej i gromadzonej przez człowieka wiedzy? Pytanie to nurtuje filozofów, psychologów, semiotyków, logików, lingwistów, ale także informatyków i specjalistów od sztucznej inteligencji. Wszyscy oni uznają pojęcia za podstawowy składnik wiedzy, kt&oac
Ebook Samorząd gminy jako podmiot lokalnej polityki społecznej. Przypadek małych gmin województwa śląskiego

Samorząd gminy jako podmiot lokalnej polityki społecznej. Przypadek małych gmin województwa śląskiego

Autor: Krystyna Faliszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi próbę przybliżenia obrazu polityki społecznej prowadzonej przez samorządy lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem małych gmin, w tym gmin górniczych w województwie śląskim. Na tle koncepcyjnych i prawnych wyznaczników funkcjonowania samorządu gminy autorka ukazuje problemy związane z realizacją celów i zadań polityki społecznej w społecznościa
Ebook Proces informatyzacji administracji publicznej i jego wpływ na kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego

Proces informatyzacji administracji publicznej i jego wpływ na kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego

Autor: Justyna Adamus-Kowalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono zmiany w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nadzór i zachowanie dokumentacji ma ogromne znaczenie dla zachowania i przekazywania pamięci zbiorowej z pokolenia na pokolenie. Archiwa i archiwiści muszą uwzględnić nie tylko tradycyjne procedury postępowania, ale muszą także zadbać o wypr
Ebook Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią

Autor: Maciej Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Zarządzanie przestrzenią jest problemem w istocie nowym, łączącym elementy zarządzania i planowania. Brakuje, jak dotychczas, w literaturze przedmiotu szerszych badań nad tym problemem (...) W tym też względzie uważam, że podjęty problem jest ważnym, wartym badań pozbawionych emocji, a opartych tylko na przesłankach naukowych. Uważam zatem, że temat jest przydatny dla rozwoju wiedzy i praktyki pl
Ebook To jest nasza przyszłość. Manifest na rzecz szlachetniejszego świata

To jest nasza przyszłość. Manifest na rzecz szlachetniejszego świata

Autor: Yancey Strickler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wizja budowania społeczeństwa, w którym nie chodzi tylko o pieniądze, ale o maksymalizację wartości, dla których warto żyć, przedstawiona przez jednego z założycieli Kickstartera. Społeczeństwo zachodnie wpadło w pułapkę trzech założeń: 1) że sensem życia jest maksymalizacja własnego interesu i bogactwa; 2) że jesteśmy jednostkami uwięzionymi w świecie pełnym przeciwności; oraz 3)
Ebook Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województw oraz miast i gmin wiejskich

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województw oraz miast i gmin wiejskich

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współcześnie aktualnym paradygmatem w rozwoju społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym, regionalnym, jak również na poziomie Unii Europejskiej jest zrównoważony rozwój. Termin ten jest wynikiem tłumaczenia z angielskiego @sustainable development, co jest zwykle tłumaczone jako rozwój trwający, ciągły, samonapędzający lub też jako zrównoważony rozw&oacut
Ebook Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce

Autor: Eugeniusz Sobczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy rozdziałów: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała, Leszek Jerzy Jasiński, Agnieszka Tomczak, Waldemar Kunz, Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski, Aleksandra Jadach-Sepioło, Janusz Sarnowski   Prezentowana monografia jest dziesiątą kolejną publikacją na temat zrównoważonego społeczno-gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wydawaną przez Oficynę W

Ebooki - wróć do strony głównej