Ebooki > Literatura > Epos, epopeja

Ebook Antygona

Antygona

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sofokles to żyjący w V wieku p.n.e. wybitny grecki tragik, polityk i dowódca wojskowy, a także reformator teatru. Jego dzieła już przez starożytnych uznawane były za wybitne, a dziś, niemal dwa i pół tysiąca lat po ich napisaniu stanowią kanon literatury europejskiej. Antygona to obok Króla Edypa najbardziej znana tragedia Sofoklesa. Porusza ona tematy zawsze obecne w tragedii greckiej: konflikt
Ebook Iliada

Iliada

Autor: Homer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Homer / Homre / : Iliada / The Iliad / L'Iliade / - Tekst Text Texte : Polski / Englisch / Français / . Tekst eposu starogreckiego w czterech językach. Iliada (gr. Iliás) obok Odysei drugi z eposów, których autorstwo tradycja przypisuje Homerowi. Oba utwory datuje się na VIII lub VII wiek p.n.e. stanowią więc one najstarsze zabytki literatury greckiej i europe
Ebook Odyseja

Odyseja

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Homer / Homre / : Odyseja / The Odyssey / L'Odyssée / - Tekst Text Texte : Polski / Englisch / Français / . Tekst eposu starogreckiego w czterech językach. Odyseja epos grecki, przypisywany Homerowi, oparty na antycznej ustnej tradycji epickiej, a w formie pisanej istniejący przypuszczalnie od VIII wieku p.n.e. Odyseja opowiada o powrocie do domu bohatera wojny trojańskiej Odyseusza, który
Ebook Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych.

Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych. "Katomyomachia" Teodora Prodromosa jako tekst trzeciego stopnia

Autor: Katarzyna Warcaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analiza wpływu Homera na literatury różnych epok i społeczeństw jest jednym z najobszerniejszych zagadnień badawczych związanych z literacką recepcją. Iliada i Odyseja do dzisiaj są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych utworów literackich powstałych w kulturze europejskiej, a badania nad samymi poematami prowadzone są nieustannie, od początku istnienia filologii jako nauki. Homer by
Ebook Antygona, Król Edyp

Antygona, Król Edyp

Autor: Sofokles

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sofokles ujął w Królu Edypie najbardziej tragiczny moment mitu, kiedy Edyp - szczęśliwy władca, mąż i ojciec dowiaduje się, że w rzeczywistości jest najnieszczęśliwszym z ludzi: zamordował swego ojca, poślubił matkę, jego dzieci pochodzą z przeklętego przez bogów i ludzi związku, zaś on sam, próbując uciec przed przeznaczeniem, w rzeczywistości dopomógł realizacji wszys
Ebook Iliada

Iliada

Autor: Homer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Iliada Księga I Gniew Achilla, bogini, głoś, obfity w szkody,  Który ściągnął klęsk tyle na greckie narody,  Mnóstwo dusz mężnych wcześnie wtrącił do Erebu,  A na pastwę dał sępom i psom bez pogrzebu  Walające się trupy rycerskie wśród pola:  Tak Zeusa wielkiego s
Ebook Niedola Nibelungów

Niedola Nibelungów

Autor: Autor nieznany

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niedola Nibelungów Wstęp Początek i powstanie epopei, której przekład podajemy, pokrywa tajemnica. W r. 1757 wydał profesor Bodmer w Zurychu z starego rękopisu drugą część niniejszego poematu pod tytułem: Zemsta Krymhildy, a Myller, profesor w Berlinie, wydrukował w r. 1782 cały poemat, korzystając z rękopisu przez Bo
Ebook Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Autor: Adam Mickiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie Księga pierwsza Gospodarstwo Powrót panicza - Spotkanie się pierwsze w pokoiku, drugie u stołu - Ważna Sędziego nauka o grzeczności - Podkomorzego uwagi polityczne nad modami - Początek sporu o Kusego i Sokoła - Żale Wojskiego - Ostatni Woźny Trybunału - Rzut oka na ówczesny stan polityczn
Ebook Pieśń o Rolandzie

Pieśń o Rolandzie

Autor: Autor nieznany

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pieśń o Rolandzie Od tłumacza Pieśń o Rolandzie jest najstarszym i najpiękniejszym poematem z cyklu o czynach Karola Wielkiego (chansons de geste); jest zarazem najstarszą epopeją francuską. I nie tylko francuską: pierwszą epopeją ery pochrystusowej. Poemat ten, zrodzony z drobnego epizodu wojen Karola w Hiszpanii, wyolbrzymił ten e
Ebook Anafielas

Anafielas

Autor: Józef Ignacy Kraszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ana­fie­lasPieśń z po­dań Li­twy Pieśń pi­érw­sza. Wi­to­lo­rau­da Wstęp I Pro­ste­mi sło­wy do pro­stych serc lu­du  Idę z pio­sen­ką, ko­ła­tam do du­szy,  I słu­cham, pra­gnąc naj­więk­sze­go cu­du,  Czy piosn­ka ser­ca zdrę­twia­łe po­ru­szy?  Czy Bo­gów daw­nych i oj­ców wspo­mnie­nie  Łzę choć wy­że­brze, wy­mo­dli wes­tchnie­nie?    II Pro­ste­mi sło­wy śpie­wam pie­śni sta­re.  Na tw
Ebook Odyseja

Odyseja

Autor: Homer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ody­se­ja Pieśń pierw­sza Zgro­ma­dze­nie bo­gów. Ra­dy Ate­ny dla Te­le­ma­cha Mu­zo! Mę­ża wy­śpie­waj, co świę­ty gród Troi  Zbu­rzyw­szy, dłu­go błą­dził i w tu­łacz­ce swo­jej  Si­ła róż­nych miast wi­dział, po­znał ty­lu lu­dów  Zwy­cza­je, a co przy­gód do­świad­czył i tru­dów!  A co stra­pień na mo­rzach, gdy przy­szło za sie­bie  Lub za swe to­wa­rzy­sze sta­wić się w po­trze­bie,  
Ebook Reineke - Lis

Reineke - Lis

Autor: Johann Wolfgang von Goethe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Re­ine­ke-LisPo­emat sa­ty­rycz­ny w dwu­na­stu pie­śniach Sło­wo wstęp­ne Sta­re po­da­nie lu­do­we o li­sie Re­ine­ke (po dol­no­nie­miec­ku Ra­gi­no­hart, ,,sil­ny w ra­dzie", w for­mie ścią­gnię­tej Re­in­hart, zdrob­nia­le Re­ine­ke, po ni­der­landz­ku Re­ina­ert, po fran­cu­sku Re­nard), zna­ne u wszyst­kich pra­wie lu­dów szcze­pu in­do-eu­ro­pej­skie­go, ob­ra­zu­je w za­ry­sach sa­

Ebooki - wróć do strony głównej