Nieznana Kategoria

Ebook Konsolidacja a efektywność banków w Polsce

Konsolidacja a efektywność banków w Polsce

Autor: Kinga Stępień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwestia połączeń i fuzji przedsiębiorstw bankowych dążących do poprawy konkurencyjności należała do najważniejszych problemów bankowości polskiej w latach 1990. i z pewnością nadal stanowić będzie integralny element przemian strukturalnych sektora bankowego w Polsce. Ranga tego zjawiska wynikała z wielkich wyzwań, stojących przed polskimi bankami w perspektywie otwierania się krajowego systemu ban
Ebook Wielopoziomowy system kontroli banków

Wielopoziomowy system kontroli banków

Autor: Maria Niewiadoma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem głównym pracy jest identyfikacja systemu kontroli banków i jego ocena z punktu widzenia kryterium ochrony przed ryzykiem bankowym oraz kryte­rium zagrożenia sektora bankowego przed nadmierną regulacją. W systemie bankowym najbardziej rozpowszechnioną formą są banki komercyjne, które działają zgodnie z regułami gospodarki rynkowej, tzn. na podstawie wewnętrznych decyzji określają zakres prowa
Ebook Bankowość

Bankowość

Autor: Małgorzata Zaleska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja, aczkolwiek ma charakter podręcznikowy, przedstawia indywidualne poglądy jej współautorów, wybitnych znawców problematyki bankowości z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Ebook dotyczy przede wszystkim stabilności i sieci bezpieczeństwa sektora bankowego, produktów i usług bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym oraz zasad konstruowania portfela aktywów banku, a także oceny i kontroli b
Ebook Komparatystyka finansów

Komparatystyka finansów

Autor: Stanisław Flejterski, Jan Krzysztof Solarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik rekomendowany przez Komitet Nauk o Finansach PAN Świat finansów znajduje się w nieustannej przebudowie. Zmienia się model gospodarki rynkowej, różnicują się instytucje i regulacje finansowe. Tradycyjni pośrednicy działają w nowym otoczeniu, kontekst, w którym są podejmowane decyzje finansowe, staje się coraz bardziej złożony. Wszystko to powoduje, że lawinowo narasta zapotrzebowanie na
Ebook Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości

Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości

Autor: Andrzej Piosik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Analizując sprawozdanie finansowe, zdajemy sobie sprawę z tego, że odzwierciedla ono skutki transakcji gospodarczych podmiotu. Jednak nie zawsze uwzględniamy, w jakim stopniu może być ono wynikiem stosowanych metod i szacunków przyjętych w rachunkowości, a w szczególności jak metody i szacunki mogą wpływać na wynik finansowy netto.  Powstaje zatem pytanie: jak można analizować, mierzyć i oceniać p
Ebook Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych

Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych

Autor: Helmut Pernsteiner, Jerzy Węcławski, Markus Dick

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentuje wyniki przeprowadzonych w Polsce i Austrii badań empirycznych dotyczących ładu korporacyjnego i finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, których interpretacja oparta jest na obszernej literaturze światowej oraz wtórnych danych statystycznych. Przedstawiono w niej pojęcie i znaczenie gospodarcze firm rodzinnych, ich sktuktury kapitałowe, politykę dywidend, zarządzanie finansami i r
Ebook Prognozowanie upadłości spółek giełdowych

Prognozowanie upadłości spółek giełdowych

Autor: Paweł Kopczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Upadłość przedsiębiorstw jest zjawiskiem typowym dla gospodarki rynkowej. Część bankrutujących firm to podmioty zarządzane w sposób mało efektywny. Niekorzystne warunki makroekonomiczne i nieprzyjazne otoczenie mogą powodować utratę zdolności do działania niektórych podmiotów. Przedsiębiorstwa upadające różnią się od firm, którym nie zagraża utrata zdolności do u
Ebook Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

Autor: Magdalena Giedroyć, Ewa Hellich

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej spowo
Ebook Tajniki zarządzania pieniędzmi

Tajniki zarządzania pieniędzmi

Autor: Brian Tracy, Dan Strutzel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poznaj tajniki postępowania z pieniędzmi – ich zarabiania, inwestowania i mądrego wydawania! Temat pieniędzy należy do najbardziej pobudzających do myślenia, wywołujących największe emocje i najbardziej dzielących ludzi kwestii na świecie. Napisano niezliczoną ilość książek, artykułów, postów na blogach oraz przemów o tym, czym są pieniądze, jak je zarabiać i wydawać, k
Ebook Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski

Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski

Autor: Katarzyna Piłat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy teorii optymalnego obszaru walutowego, ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji wahań koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. W okresie odnoszenia się ze sceptycyzmem do dalszego funkcjonowania strefy euro po wybuchu Wielkiej Recesji w 2008 roku wyniki przeprowadzonych badań pozwalają określić, czy na gruncie teorii optymalnego obszaru walutowego są spełnione przesł
Ebook Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych. Aspekty sprawozdawcze

Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych. Aspekty sprawozdawcze

Autor: Halina Waniak-Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie stanowi nowatorskie ujęcie problemu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Podjęto w nim próbę kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji społecznych, a w szczególności współpracę korporacji i organizacji pozarządowych służącą realizacji działań społecznie odpowiedzialnych w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej iw XXI w. Celem książk
Ebook Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016. Wyzwania dla praktyki i nauki

Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016. Wyzwania dla praktyki i nauki

Autor: Irena Sobańska, Radosław Ignatowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook została przygotowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (1948-2018). Ukazano w niej historię rachunkowości w Polsce przez pryzmat różnych obszarów aktywności pracowników i absolwentów Katedry w procesie transformacji systemu rachunkowości w latach 1989-2016. Celem monografii jest objaśnienie zaang
Ebook Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autor: Agata Gniadkowska-Szymańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Płynność obrotu zawsze miała istotne znaczenie dla praktyków działających na rynkach kapitałowych, chociaż w początkowej fazie rozwoju współczesnych finansów nie była ona w należytym stopniu rozważana na gruncie teorii. Za szczególnie istotne w tym zakresie uważane są prace Amihuda i Mendelsona, którzy w sposób teoretyczny i poprzez badania empiryczne wyka
Ebook Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Autor: Milan Popović

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka faktoringu z roku na rok staje się coraz istotniejsza, ze względu na rozpowszechnianie się tej formy finansowania działalności przedsiębiorstw. Zaletą książki jest kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących faktoringu i procedury ograniczania ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych. Opisano mechanizmy funkcjonowania faktoringu i ryzyka z nim związanego, zaproponowano metody kl
Ebook Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej

Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej

Autor: Dominika Brózda-Wilamek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki stóp procentowych i mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej. Ma charakter unikatowy, stanowi wartościowe, kompleksowe, a zarazem oryginalne opracowanie naukowe podejmujące istotny i aktualny problem oddziaływania stopy procentowej Systemu Rezerwy Federaln
Ebook Europejskie instytucje mikrofinansowe. Wymiar ekonomiczny i społeczny

Europejskie instytucje mikrofinansowe. Wymiar ekonomiczny i społeczny

Autor: Joanna Fila

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi wkład w dyskusję na temat zjawiska mikrofinansów z uwzględnieniem specyfiki krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Jej cel ma charakter poznawczy i aplikacyjny. Analizie i ocenie poddano doświadczenia wybranych europejskich instytucji mikrofinansowych, poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, czy produkty mikrofinansowe, a szczególnie mikrokredyty,
Ebook Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

Autor: Artur Swistak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor książki podejmuje się analizy i oceny efektywności opodatkowania wydobycia surowców naturalnych w Polsce. Omawia w niej kolejno specyfikę sektora wydobywczego, w tym istotę i źródła powstawania renty surowcowej, oraz prezentuje konkluzje, jakie płyną z teorii optymalnego opodatkowania dla konstrukcji podatków surowcowych. Istotną część książki stanowi ocena efektywności ekonomicznej poszczeg
Ebook Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje

Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje

Autor: Andrzej Gospodarowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg nowości. Szczególnie dynamicznie rośnie wykorzystanie smartfonów, a wraz z nim na pierwszy plan wysuwa się tzw. bankowość mobilna. Autorzy publikacji szczególną uwagę zwraca
Ebook Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty - reakcja rynku - ocena

Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty - reakcja rynku - ocena

Autor: Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Tendencja, która miała swój początek na rozwiniętych rynkach kapitałowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, dotyczyła poszerzania wachlarza rozwiązań z zakresu możl
Ebook Efektywność informacyjna rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Efektywność informacyjna rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Autor: Dominik Kubacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest ocena, czy wybrane europejskie rynki finansowe były efektywne informacyjnie w latach 2004-2017 w formie półsilnej, a także analiza porównawcza wytypowanych rynków wschodzących i dojrzałych. Podjęte badania są próbą zweryfikowania hipotezy o ponadprzeciętnej stopie zwrotu z różnych aktywów finansowych na ogłoszenia decyzji banku c
Ebook Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor: Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii zaprezentowano złożoną naturę procesów zarządzania finansami. Autorzy pokazują szerokie spektrum badań prowadzonych w tym zakresie – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Uwypuklają także związki, które łączą zarządzanie finansami z innymi dziedzinami nauki. Czytelnik znajdzie w książce zagadnienia typowe dla badań w ramach dyscypliny finanse,
Ebook Bankowość emocjonalna

Bankowość emocjonalna

Autor: red. nauk. Ewa Miklaszewska, Mateusz Folwarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Technologia budzi emocje. Dobrym przykładem jest AI (artificial intelligence), która od lat jest bodźcem do tworzenia literatury czy filmów z gatunku science fiction. Wykorzystanie AI w bankowości oraz cyfryzacja produktów i usług bankowych tworzą nową jakość nie tylko w zakresie wewnętrznej transformacji banków, ale także kanałów i sposobów kontaktó
Ebook Blockchain jako innowacja systemowa

Blockchain jako innowacja systemowa

Autor: Włodzimierz Szpringer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Technologia rozproszonego rejestru (blockchain) to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej. Oznacza przekształcenie „internetu informacji” w „internet wartości”, umożliwiając wymianę wartości w środowisku cyfrowym i eliminując pośredników. W połączeniu z Cloud Computing oraz Big Data technologia blockchain sprzyja tworzeniu zupełnie nowych modeli bizneso
Ebook Zarządzanie przez algorytmy

Zarządzanie przez algorytmy

Autor: Włodzimierz Szpringer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zarządzanie przez algorytmy przenika rzeczywistość społeczno-gospodarczą: od polityki i rządzenia państwem, administracji publicznej aż do transformacji różnych modeli biznesu, które w gospodarce cyfrowej obejmują w zasadzie wszystkie sektory, z główną rolą sektora finansowego. Algorytmy są szczególnie przydatne w bankowości, gdzie występują procesy z dużą ilością danyc
Ebook Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce. Pomyśleć kapitalizm od nowa

Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce. Pomyśleć kapitalizm od nowa

Autor: Dariusz Urban

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Finansyzacja przynależy do tej kategorii zjawisk ekonomicznych, które niczym w soczewce skupiają w sobie największe słabości współczesnego systemu kapitalistycznego (wśród nich m.in. krótkowzroczność inwestorów, inflację aktywów na rynkach kapitałowych, bezprecedensową skalę nierówności dochodowych i majątkowych, postępujący wzrost zadłużenia tak in
Ebook Strategia sukcesji władzy i własności w spółkach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Strategia sukcesji władzy i własności w spółkach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autor: Aleksandra Majda-Kariozen

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W ostatnich trzech dekadach problematyka przedsiębiorczości rodzinnej jest podejmowana przez coraz liczniejsze grono badaczy, także w Polsce, a jej znaczenie wyraźnie wzrosło. Mimo zidentyfikowania przez środowisko naukowe wielu zmiennych opisujących specyfikę funkcjonowania tej grupy podmiotów gospodarczych, dużo kwestii nadal wymaga pogłębionych eksploracji. Jedną z nich stanowi strategia
Ebook Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów

Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów

Autor: Paul H. Dembinski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku po rok 2007 świat finansów cieszył się „euforycznym trzydziestoleciem”, ponieważ opinia publiczna, firmy i rządy ślepo zaufały finansowym technikom, profesjonalistom i instytucjom. Dziś sektor finansowy, po wstrząsie wywołanym kryzysem strukturalnym i kryzysem wiarygodności, nie może już pozwolić sobie na unikanie problemów skr&oac
Ebook Rekomendacje giełdowe a ceny akcji

Rekomendacje giełdowe a ceny akcji

Autor: Jakub Keller

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka efektywnego inwestowania niezmiennie jest tematem intrygującym i aktualnym. Ze względu na internetową rewolucję i galopujący rozwój technologii mobilnych dostęp do rynku kapitałowego ma coraz większa grupa osób. Rynek kapitałowy jest jednak środowiskiem bardzo dynamicznym i wymagającym od inwestorów szerokiej wiedzy oraz umiejętności kontroli przepływu istotnych i
Ebook Rachunkowość umów leasingu. Stan obecny i kierunki zmian

Rachunkowość umów leasingu. Stan obecny i kierunki zmian

Autor: Mikołaj Turzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce opisano stan regulacji prawnych rachunkowości w zakresie umów leasingu oraz określono potencjalne kierunki ich zmian. W sześciu rozdziałach monografii autor przedstawił następujące zagadnienia: przebieg procesu standaryzacji rachunkowości umów leasingu, polskie przepisy o rachunkowości w zakresie umów leasingu – KSR 5, kwalifikację umów leasingu na podst
Ebook Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy

Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy

Autor: Natasza Duraj, Adam Sadowski, Anna Misztal, Michał Comporek, Magdalena Kowalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest poświęcona bezpieczeństwu ekonomiczno-finansowemu przedsiębiorstw sektora TSL (transport – spedycja – logistyka). Podjęte w niej rozważania są znaczące i aktualne z punktu widzenia finansów oraz logistyki. Prezentowana Ebook jest wycinkiem szerokiej, złożonej i ważnej problematyki prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ekonomiczn
Ebook Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego

Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego

Autor: Marta Baraniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Innowacyjność jest tematem niezwykle popularnym i szeroko analizowanym. Jej istotność powinna być szczególnie podkreślana w obszarze rolnictwa, ze względu na dostarczanie żywności z tego sektora. Wdrażanie innowacji daje możliwość nie tylko unowocześniania majątku, lecz także dostosowania procesów produkcyjnych i wytwarzanych produktów do zachodzących zmian klimatycznych. Proc
Ebook Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych

Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych

Autor: Anna Biśta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

MONOGRAFIA NAUKOWA Publikacja jest poświęcona problematyce opodatkowania transakcji finansowych, w szczególności opodatkowania transakcji instrumentami pochodnymi. W syntetyczny sposób przedstawiono w niej zagadnienia z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, instrumentów pochodnych oraz podatku od transakcji finansowych, jak również dokonano przeglądu światowych bad
Ebook Zarządzanie finansami publicznymi

Zarządzanie finansami publicznymi

Autor: Wojciech Misiąg, Elżbieta Misiąg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zarządzanie finansami publicznymi w istotny sposób kształtuje stan państwa i jakości życia obywateli. Jest przy tym procesem bardzo złożonym i wyraźnie różni się od zarządzania finansami w podmiotach komercyjnych. Metoda opisu i analizy prezentowanych w książce instrumentów zarządzania finansami publicznymi polega na przyjęciu jako punktu wyjścia formalnych podstaw funkcjonowa
Ebook Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych

Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych

Autor: Krzysztof Świeszczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zidentyfikowano czynniki determinujące poszanowanie standardów etycznych, a następnie przeanalizowano różnice w sposobie postrzegania tych uwarunkowań przez obecnych i przyszłych doradców bankowych. Przeprowadzone badania pozwoliły wyodrębnić następujące zmienne: obawę przed pogorszeniem sytuacji zawodowej na rynku pracy, obawę przed marginalizacją pozycji w zespole,
Ebook Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w finansowaniu przedsiębiorstw

Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w finansowaniu przedsiębiorstw

Autor: Tomasz Szemraj, Agnieszka Czajkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zdolność do utrzymywania płynności finansowej przez przedsiębiorstwa jest podstawą ich egzystencji na rynku. Z kolei płynność finansowa jest wypadkową umiejętnego zarządzania kapitałem obrotowym. Czym jednak jest zarządzanie kapitałem obrotowym? Jak zidentyfikować jego rodzaje? W czym przejawia się długookresowe zarządzanie kapitałem obrotowym? Jaka jest relacja pomiędzy operowaniem kapitałem obro
Ebook Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki

Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki

Autor: Grzegorz W. Kołodko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ludzkość stoi w obliczu epokowych wyzwań wynikających ze zbiegania się demograficznych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i politycznych megatrendów, na które dodatkowo nakładają się skutki zgubnej pandemii COVID-19 oraz nowej zimnej wojny. Tradycyjna myśl ekonomiczna nie radzi sobie z tymi wzajemnie wzmacniającymi się trendami. W warunkach nieodwracalnej globalizacji profeso
Ebook Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej

Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej

Autor: Klaudia Zielińska-Lont

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kryzys finansowy z 2008 roku uwidocznił braki w strukturze zintegrowanego rynku Unii Europejskiej. Niedostateczny stopień integracji rynków finansowych stanowił słabość pozbawiającą strefę euro mechanizmów reakcji na szoki zewnętrzne. Niezbędne usprawnienia w tym zakresie miały się dokonać poprzez utworzenie unii bankowej. W książce przedstawiono szczegółowe badania tego rozwi
Ebook Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku

Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku

Autor: Marika Świeszczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sferą szczególnie wpływającą na decyzje konsumentów są działania marketingowe wykorzystujące takie instrumenty, jak reklamy i grywalizacja, których podstawowym celem jest dotarcie do klienta z określonym komunikatem na temat produktu lub usługi bankowej. Reklamy należą do tradycyjnych narzędzi kształtowania relacji z konsumentami, zaś grywalizacja reprezentuje nowoczesny, a na
Ebook Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie. Wymiary - modele - ocena

Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie. Wymiary - modele - ocena

Autor: Michał Comporek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji zaprezentowano dwuwymiarowe podejście do analizy i oceny zjawiska earnings management w przemysłowych spółkach akcyjnych. Z jednej strony nawiązuje ono do koncepcji księgowego kształtowania wyniku finansowego oraz związanego z nim postulatu twórczej i niestandardowej interpretacji obowiązujących zasad rachunkowości wraz z podniesionymi obawami naruszenia standardó
Ebook Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bankowa kreacja kredytów subprime stała się główną przyczyną sprawczą kryzysu na rynkach finansowych, który w krótkim czasie przerodził się w globalny kryzys ekonomiczny. Banki okazały się także beneficjentami antykryzysowego interwencjonizmu, co zaowocowało wysokim długiem publicz­nym w wielu rozwiniętych krajach. Mówiąc inaczej, to banki poprzez swoje rynkowe zachowania wygenerowały kryzys. Jedn
Ebook Detaliczna bankowość elektroniczna

Detaliczna bankowość elektroniczna

Autor: Beata Świecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka pokazuje detaliczną bankowość elektroniczną jako zjawisko podlegające dynamicznym zmianom, rozwojowe. W książce koncentruje uwagę na: - klientach bankowości detalicznej, - instrumentach finansowych i stosowanych urządzeniach technicznych, - rynku bankowości elektronicznej i zasadach jego funkcjonowania. Ebook stanowi kompendium wiedzy o bankowości elektronicznej w odniesieniu do segmentu g
Ebook Elementy finansów i bankowości. Wydanie 3

Elementy finansów i bankowości. Wydanie 3

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiono "podstawy finansów" ("wstęp do finansów") w skondensowanej, zrozumiałej, usystematyzowanej formie. Studiującym finanse potrzebna jest na wstępie znajomość ich "struktury teoretycznej", swoistego "kodu pojęciowego". Trzeba "widzieć pojedyncze drzewa, ale i cały las". Studiowanie powinno sprawiać przyjemność! Studiowanie finansów jest trendy, a nawet może być "cool"! Autorz
Ebook Karty płatnicze w Polsce

Karty płatnicze w Polsce

Autor: Andrzej Bury

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera informacje podstawowe o kartach płatniczych oraz ofertę polskich banków dla klientów indywidualnych i firm. Zostały one uzupełnione o dane statystyczne dotyczące punktów akceptacji kart płatniczych w Polsce i na świecie oraz statystykę bankomatów akceptujących karty poszczególnych banków i organizacji w Polsce. Z uwagi na to, że karty płatnicze, tak jak pieniądz i każda cenna rzecz c
Ebook Bankowość elektroniczna. Wydanie 3

Bankowość elektroniczna. Wydanie 3

Autor: Beata Świecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bankowość elektroniczna w Polsce jest młodą dziedziną, jeszcze nie do końca zbadaną, lecz bardzo istotną z punktu widzenia zarówno banku, jak i klienta. Niniejsza publikacja stanowi jedną z pionierskich, na gruncie polskim, prób kompleksowego ujęcia fascynującej problematyki bankowości elektro­nicznej. Ebook ta adresowana jest głównie do studentów, pracowników naukowych i specjalistów zajmujących
Ebook Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Beata Filipiak, Stanisław Flejterski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego" pod redakcją naukową Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego (...) pozwala zrozu­mieć interesy dwóch środowisk - dawców kapitału i jego biorców. Ebook ma charakter aplikacyjno-poznawczy, zawiera wiele bardzo wartościowych wątków dorobku teoretycznego, a ponadto interesujące badania, pozwalające poznać potrzeby samorządów oraz stanowi
Ebook Corporate governance - banki na straży efektywności przedsiębiorstw. Wydanie 3

Corporate governance - banki na straży efektywności przedsiębiorstw. Wydanie 3

Autor: Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wyrażenie "nadzór korporacyjny" (corporate governance) jest różnie pojmowane. W najogólniejszym ujęciu odnosi się ono do mechanizmów instytucjo­nalnych, które wpływają na decyzje osób kierujących przedsiębiorstwem. Mechanizmy te dzieli się zwykle na wewnętrzne (np. typ rady nadzorczej w firmie) i zewnętrzne (np. wpływ banku-wierzyciela czy rynku kapitałowego na zarząd przedsiębiorstwa). Kształt ty
Ebook Bankowość detaliczna w Polsce. Wydanie 3

Bankowość detaliczna w Polsce. Wydanie 3

Autor: Janina Harasim

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Janiny Harasim to bardzo rzetelna monografia o bankowości detalicznej w Polsce. Kompleksowe dane o bankowości detalicznej okażą sie przydatne dla wszystkich którzy interesują się bankowością detaliczną. Analiza usług dla klientów detalicznych banków jest pełna, uczciwa i rzetelna. Każdy kto weżmie tą książkę do ręki może mieć nowe spojrzenie na usługi sektora bankowego, zarówno specjaliści b
Ebook Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych

Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych

Autor: Monika Marcinkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Moniki Marcinkowskiej Standardy kapitałowe banków to zarówno kompendium wiedzy na temat Nowej Umowy Kapitałowej i stosowania bazylejskich regulacji bankowych na gruncie polskim, jak i ważny głos w debacie na ich temat. Autorka - jak przystało na badacza - poddaje wiele rzeczy w wątpliwość, stawia fundamentalne pytania, wytycza kierunek dalszej dyskusji. Celem książki jest omówien
Ebook Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych

Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych

Autor: Przemysław Stodulny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Twierdzenie, że "w najbliższych latach banki będą musiały zmierzyć się z wieloma zagrożeniami, a przede wszystkim z rosnącą konkurencją na rynku" - nadal pozostaje aktualne. Chcąc przetrwać muszą wykazać się zdolnością do tworzenia, oferowania i sprzedawania produktów i usług, których ceny i jakość są bardziej atrakcyjne od ofert innych podmiotów krajowych i zagranicznych. W strategiach banków obo
Ebook Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych

Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych

Autor: Magdalena Swacha-Lech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poruszane w książce zagadnienia pomogą znaleźć Czytelnikowi odpowiedzi na wiele pytań dotyczących powiązań bankowo-ubezpieczeniowych. W tym kontekście szczególnie cenne wydają się być następujące obszary opracowania:uporządkowanie pojęć z zakresu połączeń instytucji finansowych, w tym zdefiniowanie terminu "bancassurance",specyfikacja rodzajów powiązań instytucji bankowych i ubezpieczeniowych w za
Ebook Bankowość internetowa

Bankowość internetowa

Autor: Tomasz Koźliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

We współczesnym świecie, w epoce globalizacji społeczności ludzkie ewoluują w stronę społeczeństw otwartych i opartych na wymianie informacji. Dynamiczny i nieskończony postęp technologiczny jest przejawem wzrostu nakładów kapitałowych na nowe, niezastosowane dotychczas rozwiązania, generujące wyższą oczekiwaną stopę zwrotu i jednocześnie obarczone podwyższonym ryzykiem. Gospodarki krajów wysokoro
Ebook Doskonalenie jakości w bankach

Doskonalenie jakości w bankach

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na obecnym etapie rozwoju rynku usług bankowych w Polsce często w działalności banków nie wystarczy już tylko kształtowanie świadomości i postaw projakościowych pracowników banków oraz konstruowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością, a należy podejmować działania mające na celu usprawnienie i podwyższanie jakości usług, zapewniających klientom uzyskiwanie nowych, często nieoczekiwanych war

Ebooki - wróć do strony głównej