Ebooki > Nauki społeczne > Pedagogika specjalna

Ebook Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

Autor: Agnieszka Olechowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do polskich realiów, procedur ora
Ebook Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Autor: Agnieszka Jaros, Renata Szczepanik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pierwszej części opracowania zamieszczono opis najważniejszych sposobów postępowania diagnostycznego, uwzględniającego indywidualne konteksty życia dziecka i jego problemy. Natomiast w części drugiej znajdują się scenariusze zajęć socjoterapeutycznych do pracy z dziećmi agresywnymi, przeznaczone dla dwóch grup wiekowych uczniów (6–9-letnich oraz 10–12-latkó
Ebook Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne

Autor: Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest wartością dla każdego człowieka, zapewnia ciągłość biologiczną i społeczną oraz wpływa w kluczowy sposób na jakość życia dzieci. Jej znaczenie powoduje, że pomoc rodzinie, która nie jest w stanie sama pokonać trudności życiowych, jest zapisana jako obowiązek w ustawie o pomocy społecznej, a ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast
Ebook Arteterapia. Scenariusze zajęć

Arteterapia. Scenariusze zajęć

Autor: Anna Pikała, Magdalena Sasin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Arteterapia to metody pomocy terapeutycznej, w ramach których wykorzystuje się formy aktywności artystycznej, np. malowanie, taniec, śpiew, literaturę, dramę, do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. Ebook przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów i innych osób zainteresowanych oddziaływaniem sztuki, chcących wzbogacić swoje warsztaty o elementy arteterapii. P
Ebook Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi zbiór multidyscyplinarnych tekstów dotyczących różnych aspektów starości, jej postrzegania i interpretowania. Zasadnicza refleksja podjęta w publikacji odnosi się do pytania o możliwość zobiektywizowania starości, zamknięcia tej tematyki w liczbach i statystycznych ujęciach bądź też w uproszczonym zbiorowym portrecie, z którego wynikałoby, że w
Ebook Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ten przewodnik dla rodziców, nauczycieli, terapeutów zawiera wiele opisów przypadków, wykresów, zdjęć i prezentuje krok po kroku, w jaki sposób nauczyć osobę z autyzmem umiejętności rozmowy. Opisano tutaj: - skrypty dla osób potrafiących i niepotrafiących czytać - komponenty składowe konwersacji - plany aktywności, książki do rozmowy, urządzenia odt
Ebook Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rewolucyjna technika uczenia - plan aktywności - składa się ze zdjęć i/lub napisów, które są wskazówką dla dzieci i dorosłych, aby wykonywali zadania, angażowali się w różne aktywności bądź korzystali z nagród. Plany aktywności mogą pomóc np.. W robieniu prania, rozmowie z rówieśnikami w klasie czy zabawie zabawkami. To nowe wydanie bestsellerowego
Ebook Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej

Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej

Autor: Ewa Bogdanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym problemem większości dzieci z ADHD są deficyty uwagi oraz zakłócenia hamowania swojego zachowania (Barkley, Borkowska, Kołakowski). Na konieczność wczesnej diagnozy oraz leczenia dzieci z tym rzeczywistym zaburzeniem rozwojowym zwraca uwagę wielu badaczy i specjalistów (Barkley, Kołakowski, Kajka, Szymona). Są oni zgodni co do konieczności wykorzystywania wieloasp
Ebook Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji

Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nieustannie poszukuje się nowych rodzajów oddziaływania rehabilitacyjnego, które mobilizowałyby osoby niepełnosprawne do aktywności, zapewniały partnerską współpracę między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi i ułatwiały przez to proces integracji. Dla powodzenia tych działań niezbędne staje się zaangażowanie instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także po
Ebook Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest odczarowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako ludzi wycofanych, nie tylko wyłączonych z głównego nurtu życia społecznego, ale także pozbawionych życiowych planów, aspiracji i dążeń. Jest to Ebook, która ma pokazać osoby niepełnosprawne w innym świetle – jako ludzi pełnych pasji, realizujących z powodzeniem swoje zainteresowania, aktywnie
Ebook Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)

Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)

Autor: Magdalena Bełza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Manuskrypt M. Bełzy posiada wiele zalet. Pierwszą jest wybór funkcji, jaką mają pełnić przeprowadzone przez nią badania. Spośród możliwych funkcji badań komparatystycznych Autorka wybrała funkcję deskryptywną i melioracyjną [...\. Druga silną stroną pracy jest dobór krajów do badań. Wbrew tradycji badań komparatystycznych, Autorka zdecydowała się poró
Ebook Psychologia penitencjarna

Psychologia penitencjarna

Autor: Beata Pastwa-Wojciechowska, Mieczysław Ciosek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn oraz mechanizmów postępowania, drugi odnosi się do oceny zgodności zachowania człowieka z normami prawa. Perspektywy te spotykają się i wzajemnie przenikają w procesie postępowania karnego i postępowania wykonawczego. Z istnieniem i
Ebook Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość

Autor: Marta Jerzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zespół psychologów, pedagogów i psychiatrów specjalizujących się w diagnozie i terapii zaburzeń wieku dziecięcego przygotował kompendium wiedzy dotyczące postępowania w środowisku szkolnym z dziećmi doświadczającymi zaburzeń: - depresyjnych (a także myśli i tendencji samobójczych) - więzi - zachowania - lękowych - obsesyjno-kompulsyjnych - odżywiania i wielu inny
Ebook Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym

Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym

Autor: Iwona Malorny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook traktuje o sytuacjach, w których młodzież szkolna podejmuje zachowania ryzykowne, związane z problemem używania narkotyków. Autorka zwróciła uwagę nie tylko na pewne prawidłowości i uwarunkowania dotyczące tego problemu, ale również wskazała na określone strategie profilaktyczne oraz interwencyjne, wyznaczające właściwy kierunek mający, na celu zapobieganie z
Ebook Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zarys metodyki pracy sędziego w postępowaniu wykonawczym w srawach rodzinnych i opiekuńczych

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zarys metodyki pracy sędziego w postępowaniu wykonawczym w srawach rodzinnych i opiekuńczych

Autor: Daniel Jakimiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego  koncentrują   się  na  roli  pedagogów  szkol-nych,  podmiotów realizujących zadania interdyscyplin
Ebook Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

Autor: Janusz Stanek, Aleksander Mańka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja zawiera wyniki wielopłaszczyznowego projektu badawcze­go zrealizowanego w latach 2010-2012. Zarysowane w rozdziale metodologicznym para­metry badań uzmysławiają, że uzyskane wyniki mogą uchodzić za reprezentatywne dla zarysowanego pola badawczego. Sposób ujęcia zagadnienia pozwala ufać, że udało się oddać rzeczywisty obraz przekonań, opinii i interpretacji re
Ebook Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości

Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości

Autor: Renata Szczepanik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce zawarto zagadnienia z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej (więziennej) i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy w karierze instytucjonalnej recydywisty istnieją „punkty”, które pozwalają (jemu, społeczeństwu, systemowi) zapobiegać powrotowi do przestępczości. Przedmiotem analiz jest odkrywanie sposobów, w jaki recydywiści interpretują własne doświ
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych

Autor: red. Sylwia Wrona, Jerzy Rottermund

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, pt. Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych (2/2015, tom 21) pod redakcją Sylwii Wrony i Jerzego Rottermunda, zawiera dziewięć artykułów, w których autorzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, wskazując jednocześnie na konieczność
Ebook Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii

Autor: Irena Jaros, Renata Gliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany tom zawiera wyniki badań oraz wypowiedzi teoretyczne naukowców z różnych ośrodków akademickich, logopedów praktyków, językoznawców, lekarzy specjalistów i pedagogów. Autorzy podjęli się upowszechnienia osiągnięć i najnowszych wyników badań, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce diagnostyczno-terapeutyczn
Ebook Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających. Holistyczny model wsparcia

Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających. Holistyczny model wsparcia

Autor: Anna Dabrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jaka jest sytuacja życiowa dorastającej jednostki w przestrzeni życiowej wyznaczonej przez rodzinę migracyjną? Czy istnieje zależność pomiędzy preferowanymi przez rodziców stylami wychowania a czasem rozłąki migracyjnej? Jaki jest obraz samego siebie osób dorastających w relacjach interpersonalnych w aspekcie cech wewnętrznych określonych stylami funkcjonowania? Na te i wiele innych
Ebook Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2

Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2

Autor: Brunon Hołyst

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugi tom książki Profesora Brunona Hołysta poświęconej czynnikom zakłócającym ład społeczny. Tom pierwszy dotyczył kontekstów badań nad przejawami patologii społecznej, tom drugi zawiera analizę poszczególnych kategorii zagrożeń ładu społecznego. Część pierwszą poświęcono destruktywnym zachowaniom zarówno wobec świata zewnętrznego, jak i wobec własnej osoby. Następnie
Ebook Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Autor: Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorki książki przedstawiły problem wyrównania szans osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do dóbr kultury. Zaprezentowały metodę tworzenia audiodeskrypcji dzieł w kontekście upowszechniania sztuki wśród osób z dysfunkcjami wzroku. Ponieważ tworzenie audiodeskrypcji wymaga znacznego zasobu zróżnicowanej wiedzy, zaproponowały wprowadzenie specjalist
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 23, nr 2/2016: Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością

Autor: red. Magdalena Bełza, red. Zenon Gajdzica, red. Dorota Prysak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2016, tom XXIII) zawiera zbiór tekstów ukazujących metodologiczne i metodyczne zagadnienia interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością (osób z niepełnosprawnością oraz uwarunkowaniami ich funkcjonowania). Niepełnosprawność jako kategoria badawcza przyjmuje postać s
Ebook Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych

Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych

Autor: Maciej Bernasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spis treści   Wprowadzenie / 7 Rozdział 1: Yuppie jako idealny konsument epoki neoliberalnej. Charakterystyka stylu życia / 21 Milkie, bobo, yettie, pokolenie X, czyli kategorie społeczne postyuppie / 32 Istota kryzysu neoliberalnych wzorców życia / 43   Rozdział 2: Squatterzy jako kontestatorzy epoki neoliberalnej. Charakterystyka stylu życia / 53 Społeczno-gospodarcz
Ebook Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autor: Anna Jarkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka publikacji, posługując się metodą badawczą bazującą na obserwacji uczestniczącej i wywiadach informacyjnych, rekonstruuje działania pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Odtworzenie takiego katalogu postaw pracowników socjalnych może być z jednej strony praktycznym wsparciem dla instytucji pomocowych, a z drugiej - przyczynić się do rozwoju teorii społeczn
Ebook JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POLA REFLEKSJI

JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POLA REFLEKSJI

Autor: Zbiorowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W świecie współczesnym nastaje coraz większe zrozumienie problemów człowieka z niepełnosprawnością. Coraz większy postęp w zakresie wiedzy humanistycznej i wiedzy medycznej przyczynia się do poznawania człowieka z niepełnosprawnością i uwzględniania jego realnych i rzeczywistych potrzeb, możliwości i ograniczeń. Zygmunt Bauman w swoich rozważaniach podkreśla, iż obecność „
Ebook Stowarzyszanie się

Stowarzyszanie się "wykluczonych". Przykład bezdomności

Autor: Małgorzata Kostrzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawę do napisania książki stanowi trwające kilka lat badanie partycypacyjne, prowadzone wśród bezdomnych mężczyzn próbujących „Wziąć sprawy w swoje ręce” i samodzielnie powołać organizację, która miała temu sprzyjać. Efektem badania stała się rekonstrukcja procesu ich stowarzyszania się, w który wpisane są mechanizmy stygmatyzacji ujawniające się na styk
Ebook Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Autor: Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros, Magdalena Staniaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”, związanego z bardzo pojemnym i jednocześni e nieostrym pojęciem demoralizacji. Termin ten jes
Ebook Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Autor: Lucyna Telka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy książki podejmują zagadnienie przygotowania studentów do działania w polu praktyki przez projektowanie socjalne. Przykładem jest kształcenie studentów na studiach licencjackich, w ramach specjalności pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. Pomysł kształcenia opracował zesp&oacut
Ebook Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce

Autor: red. Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Poprawczak” w potocznym odbiorze kojarzony jest z więzieniem dla nieletnich, z miejscem przetrzymywania groźnych nieletnich bandytów. Lektura książki całkowicie obala ten stereotyp. Poznajemy nieletnich przestępców od strony ich tragicznej historii rodzinnej, przejawianych przez nich deficytów psychicznych oraz społecznych, ale przede wszystkim lektura książki poz
Ebook Participatory Social Work: Research, Practice, Education

Participatory Social Work: Research, Practice, Education

Autor: Mariusz Granosik, Anita Gulczyńska, Małgorzata Kostrzyńska, Brian Littlechild

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Participatory social work raises anew the issues of credibility of knowledge, processes of its creation and use, the purpose of social work, and its relationship to politics. It has given the impetus to the emergence of participatory research teams or, in the more radical viewpoints, to the gradual de-academization of both the empirical and theoretical aspects of social work. In this book we focu
Ebook Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Autor: Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przemiany społeczno-kulturowe, rozwój technologiczny, konsumpcjonizm oraz przeformułowanie hierarchii wartości może generować zagrożenia dla młodych ludzi. Pedagodzy, nauczyciele i rodzice borykają się z wieloma trudnościami, dylematami oraz wyzwaniami wychowawczymi. Autorki monografii prezentują bardzo cenne, ale niedoceniane dotąd rozwiązanie - relaksacyjne metody oddziaływań pedagogiczny
Ebook Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu

Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu

Autor: Arkadiusz Kaźmierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja może stać się ważnym źródłem informacji dla studentów kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego. W sposób kompletny opisano w niej zagadnienia przybliżające czytelnikowi wiedzę z zakresu historii sportu, terminologii specjalistycznej związanej z tym obszarem nauki, problematyki edukacji olimpijskiej, interakcji zachodzących w relacjach trener–zaw
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji

Autor: red. Szymon Godawa, Sylwia Wrona

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wczesna interwencja to interdyscyplinarne działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju małego dziecka oraz jego rodziny. O skuteczności tego procesu decyduje czas – im szybciej zostaną zauważone nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, tym skuteczniejsze może okazać się wsparcie. Istotnym i często niedocenianym czynnikiem jest organizowanie wsparci
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja - szanse i zagrożenia

Autor: red. Magdalena Bełza-Gajdzica, Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2017, tom XXV) zawiera zbiór tekstów ukazujących tematykę rzadkich zespołów genetycznych uwarunkowanych dziedzicznie, jak i zaburzeń neurorozwojowych, w tym ze spektrum autyzmu (ASD). Adresowany jest do nauczycieli, pedagogów, rehabilitantów, terapeutó
Ebook

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 27, nr 2/2018: Kobiety z niepełnosprawnością i wobec niepełnosprawności. Zagadnienia edukacji i socjalizacji

Autor: Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom 27. czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ukazujący się w 2018 roku (nr 2), w setną rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych, przez redaktorkę naukową został dedykowany kobietom i im poświęcony. Składa się z dziesięciu tekstów poprzedzonych obszernym słowem wprowadzającym.   W prezentowanym zbiorze artykułów szeroko n
Ebook Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki

Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia, będąc syntezą wieloletnich prac badawczych autorki, stanowi nowe otwarcie w pojmowaniu aktywności w polu praktyki analizowanej ze społeczno­pedagogicznej perspektywy. Prezentuje namysł nad pedagogiką społeczną, jej aktualnym postrzeganiem w odniesieniu do jej tradycji i pierwszych sformułowań oraz do współczesnego dyskursu prowadzonego w naukach humanistycznych i społecznych
Ebook Style funkcjonowania młodych osób z uszkodzeniami słuchu w bliskich relacjach interpersonalnych

Style funkcjonowania młodych osób z uszkodzeniami słuchu w bliskich relacjach interpersonalnych

Autor: Diana Müller-Siekierska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inspiracją do podjęcia tematyki było doświadczenie pracy w poradnictwie psychologicznym dla studentów z niepełnosprawnością. Funkcjonowanie młodzieży z poważnymi uszkodzeniami narządu słuchu w relacjach interpersonalnych zasługuje na zainteresowanie psychologów i pedagogów. Trudności we wzajemnym rozumieniu się przeżywają wszyscy ludzie, również doskonale słyszący, ale
Ebook Transformacja w coachingu. Doświadczenia uczenia się dorosłych

Transformacja w coachingu. Doświadczenia uczenia się dorosłych

Autor: Monika Chmielecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka traktuje coaching jako jedną z metod edukacji dorosłych i osadza swój wywód teoretyczny na andragogicznych koncepcjach uczenia się. Zaprezentowane badania sytuuje w kontekście teorii transformatywnego uczenia się Jacka Mezirowa. Czytelnik otrzymuje ponadto opis własnych badań empirycznych autorki, przeprowadzonych metodą studium przypadku. Na podstawie wywiadów z trzyn
Ebook Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka

Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka

Autor: Urszula Szuścik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiono założenia, badania i ich wynik nad  bazgrotą dzieci 2, 3-letnich. Celem badań była próba wyjaśnienia genezy bazgroty dziecięcej i jej przemiany przez stymulację percepcji wzrokowej. Bazgrotę dziecięcą można traktować jako rodzaj specyficznego doświadczenia dziecka. Najbardziej właściwe dla tej fazy rozwoju ekspresji plastycznej dziecka jest spojrzenie na tę a
Ebook Integracja sensoryczna na co dzień

Integracja sensoryczna na co dzień

Autor: Maria Borkowska, Kinga Wagh

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Integracja sensoryczna, w popularnym skrócie określana jako SI, jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia dla wykorzystania ich w codziennym życiu. Nieprawidłowości tego procesu objawiają się występowaniem specyficznych problemów i nazywane są zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych. W naszym kraju od ki
Ebook Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

Autor: Ilona Fajfer-Kruczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi próbę ukazania wybranych aspektów wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, które stanowi jednostka terytorialna. Zaprezentowane zagadnienia dotyczą kwestii dotyczących niepełnosprawności, jej istoty, modeli i definicji, jak i prawnego statystycznego podejścia. Ponadto zaprezentowano najważniejsze ujęcia wykluczeni
Ebook Literatura w terapii - warsztaty otwarte

Literatura w terapii - warsztaty otwarte

Autor: Anna Bautsz-Sontag

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kontynuację poprzedniej książki autorki Literatura w terapii dzieci. Autorka poddaje refleksji pracę biblioterapeutyczną, którą zajmuje się jako psycholog i psychoterapeuta. Wskazuje na zasadnicze elementy procesu biblioterapeutycznego, jakimi są budowanie relacji terapeutycznej, konstruowanie w toku procesu terapeutycznego rozumienia oraz budowanie zmiany terapeutyc
Ebook Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny

Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny

Autor: Ewa Wysocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi propozycję teoretyczno-metodologicznego ujęcia diagnozy resocjalizacyjnej w perspektywie pozytywnej. Autorka przedstawia założenia teoretyczne diagnozy pozytywnej w resocjalizacji oraz konstruuje jej model metodologiczny. Wychodzi z założenia, że jednym z najważniejszych czynników warunkujących efektywność resocjalizacji jest prawidłowo realizowany proces diagnostycz
Ebook Wyjątkowi. Antidotum na lęki związane z wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością

Wyjątkowi. Antidotum na lęki związane z wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością

Autor: Melanie Dimmitt

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dla większości z nas oczekiwanie na dziecko jest czasem wyjątkowej radości. Czasami jednak wydarza się faktycznie coś wyjątkowego i cały nasz świat ulega ogromnej zmianie - nasze dziecko rodzi się z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Dla wielu rodziców to szok. Wielu z nich będzie zmagać się od teraz z codziennymi wyzwaniami, które mogą prowadzić do zmęczenia, wyczerpania, depresji,
Ebook Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Autor: Ewelina Zając, Mateusz Szurek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój jest związany ze wzrostem zapotrzebowania społecznego wynikającego ze zwiększenia świadomości i wiedzy na temat zaburzeń mowy. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym mowy najważniejsza jest rola logopedy, jednak najczęściej pełny sukces terapeutyczny o
Ebook Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym

Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym

Autor: Izabela Kamińska-Jatczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia zawiera rozważania dotyczące aktywności asystentów rodzinnych. Autorka podejmuje próbę połączenia teorii naukowej – transwersalnej analizy aktywności Jeana-Marie Barbiera – z rozważaniami asystentów z pola praktyki. Jest to jednocześnie przykład wykorzystania koncepcji metateoretycznej do podejmowania refleksji nad praktyką. Publikacja może zaciekawić z
Ebook Emil i my

Emil i my

Autor: Magdalena Moskal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wielodzietna matka feministka, zwolenniczka wolności wyboru, domagająca się szacunku dla każdej decyzji. Wychowuje troje dzieci, jedno z niepełnosprawnością. Nie pasuje do żadnego schematu, wyprowadza z równowagi konserwatystów i osoby progresywne. Walczy z szeroko rozumianym systemem – opieki medycznej, pomocy społecznej, przekonaniami innych ludzi. Daje od
Ebook Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej

Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej

Autor: Gajdzica Zenon

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wyrażony w tytule niniejszego tomu rezerwat przestrzeni publicznej z pozoru stanowi dość kontrowersyjną kategorię opisu i wyjaśniania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. Samo pojęcie rezerwatu nawiązuje do tradycji kolonialnej lokującej osoby niepełnosprawne w ograniczonej przestrzeni zarezerwowanej dla Innych lub/i Obcych. Wszak rezerwat w potocznym ujęciu kojarzy się z czymś, co zamknięt
Ebook Dziara, cynkówka, kolka

Dziara, cynkówka, kolka

Autor: Przybyliński Sławomir

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Człowiek interesował się technikami ozdabiania swojego ciała od niepamiętnych czasów. Jedną z nich jest wykonywanie tatuażu. Największą fascynację tym zjawiskiem przejawiają przedstawiciele świata przestępczego. W kręgach kryminogennych bywa on oznaką przestępczej działalności. W książce starano się przybliżyć i opisać kwestie związane z bardzo interesującym, a zarazem kontrowersyjnym zjawiskie
Ebook Dzieci z zaburzeniami łączonymi

Dzieci z zaburzeniami łączonymi

Autor: Winczura Barbara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka publikacji porusza zagadnienie współwystępowania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Tematyka ta, coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowań wielu badaczy, diagnostów i terapeutów, tym bardziej, iż w praktyce klinicznej spotykamy coraz większą grupę dzieci, u których stwierdza się występowanie objawów kryterialnych przypisanych więcej niż jednemu zaburzeniu. Łączne występowanie kil
Ebook Istnieć, żyć i być kochanym

Istnieć, żyć i być kochanym

Autor: Midro Alina Teresa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zaproszeniem do świata ludzi, jakich mało znamy, którzy zostali doświadczeni przez los z powodu uszkodzeń w materiale genetycznym. Dzieci cierpiące na zespoły uwarunkowane genetycznie poprzez swoje słabości są na swój sposób wyjątkowe, ale też tak jak inne cechują się wieloma umiejętnościami i talentami, pod warunkiem że zechcemy je odkryć. Mogą być szczęśliwe, jeśli są odpowiednio tr
Ebook Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki

Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki

Autor: Minczakiewicz Elżbieta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce znalazły się przykłady planowania pracy zarówno dziećmi przedszkolnymi, jak i dziećmi starszymi z poważnymi deficytami rozwoju intelektualnego, które czasem wymagają zupełnie innych metod i warunków pracy. Zamieszczone w książce konspekty i scenariusze mogą służyć za przykład rozwiązań metodycznych dla mniej doświadczonych pedagogów specjalnych, pracujących z dziećmi wieku przedszkolnym,
Ebook Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Horyzonty pedagogiczne t.1

Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Horyzonty pedagogiczne t.1

Autor: Żywanowska Agnieszka, Ćwirynkał Katarzyna, Kosakowski Czesław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Książkę tę chcielibyśmy polecić pedagogom specjalnym, nauczycielom praktykom, studentom kierunków pedagogicznych i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką niepełnosprawności. Rozważania w niej podjęte zmierzają do znalezienia odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki pedagogiki specjalnej nie da się ich przeanalizować bez uwzglę
Ebook Komunikacja terapeutyczna

Komunikacja terapeutyczna

Autor: Sikorski Wiesław

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce opisano wpływ komunikacji i zachowań niewerbalnych na skuteczność terapii. W poszczególnych rozdziałach scharakteryzowano: istotę pozasłownej komunikacji terapeutycznej; znaczenie ekspresji mimicznej (języka twarzy) dla przebiegu terapii; walory kontaktu wzrokowego w interakcji terapeuta-pacjent; komunikację kinezyczną (sposoby gestykulacji), dotykową, proksemiczną (przestrzenną) i paral
Ebook Niepełnosprawność - zwierciadle dorosłości

Niepełnosprawność - zwierciadle dorosłości

Autor: Kijak J. Remigiusz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy Dorosłość z niepełnosprawnością, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest dorosłość człowieka niepełnosprawnego, zarówno intelektualnie jak i z innymi rodzajami niepełnosprawności, a także analizą prawnych aspektów dorosłości osób niepełnosprawnych, na przykład: mieszkalnictwa chronionego, problematyki małżeństw osób niepełnosp
Ebook Terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży

Autor: Dąbrowska-Jabłońska Iwona

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook omawia problematykę terapii dzieci i młodzieży w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i  praktycznym. Czytelnik znajdzie tutaj podstawowe wiadomości na temat różnych zaburzeń oraz praktyczne wskazówki, jak tą wiedzę wykorzystać w pracy z podopiecznymi . Poruszane zagadnienia dotyczą pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W książce starano się omówić metody i techniki pracy, które mogą być stoso
Ebook terapia muzyka w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

terapia muzyka w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Autor: Nordoff Paul, Robbins Clive

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od czasu pierwszego wydania tej książki znacznie zmieniły się rola i zasięg oddziaływania muzykoterapii. Obecnie autor pracuje z licznymi oddanymi swej pracy, twórczymi i serdecznymi kolegami z wielu krajów. Świat się zmienia, tak jak i nasza świadomość, idące naprzód życie przynosi nieustannie rozmaite oczekiwania i nowe nadzieje, ale jedno nie zmienia się nigdy: w twórczości muzycznej i w samej
Ebook Trudna dorosłość osób z Zespołem Downa

Trudna dorosłość osób z Zespołem Downa

Autor: Kaczmarek Bogusława Beata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej publikacji nakreślono Czytelnikowi fundamentalne pytania: co się stanie z ukochanym dzieckiem z Zespołem Downa jeśli zabraknie rodziców? Autorzy poszczególnych tekstów próbują zmierzyć się z nieznanym obszarem ludzkiego doświadczenia i wypełnić go rozwiązaniami, które mogłyby wspomóc tę trudną dorosłość. Oczywiście nie chodzi tu o gotowe recepty, ale o zauważanie problemu i poważne
Ebook Witaj piesku

Witaj piesku

Autor: Kulisiewicz Beata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazówek dotyczących metody wspomagania dzieci w ich rozwoju, jaką jest dogoterapia. Ebook ta jest zupełnie nowym ujęciem tematu. Wszystkie dotychczasowe zagadnienia dogoterapii opierały sie przede wszystkim na sferze teoretycznej, podkreślając jej zalety oraz omawiając skuteczność. Publikacja "Witaj, piesku!" zawiera wiele propozy
Ebook Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Autor: Wosik-Kawala Danuta, Zubrzycka-Maciąg Teresa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Część I zatytułowana Diagnoza i terapia uczniów – wybrane zagadnienia ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi związanymi z pracą z dzieckiem: dyslektycznym, z ADHD, zdolnym, agresywny
Ebook Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Programy i metody

Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Programy i metody

Autor: Hanna Olechnowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Hanny Olechnowicz ¦ jednego z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie ¦ podejmuje bardzo ważny problem aktywizacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka przedstawia programy i metody animowania więzi dziecka z rodziną czy rówieśnikami, a także działania mające na celu budowanie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie aktywności twórczej. Prezentowane eksperym

Ebooki - wróć do strony głównej