Ebooki > Prawo > Podręczniki akademickie

Ebook La responsabilité civile en France et en Pologne

La responsabilité civile en France et en Pologne

Autor: Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ce livre est un recueil d’ouvrages écrits par des spécialistes français et polonais qui montrent des aspects variés de la responsabilité civile dans le vaste domaine des rapports de droit civil, de droit commercial et des affaires, et de droit du travail. Le lecteur y trouvera des chapitres sur la réforme du droit des obligations du point de vue de l
Ebook Zarys prawa cywilnego

Zarys prawa cywilnego

Autor: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Zarys prawa cywilnego jest dziełem zbiorowym pracowników Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy wy­korzystali swoje bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne i praktyczne, by w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawić całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik omawia: część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań, prawo rz
Ebook Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia

Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia

Autor: Agnieszka Sadło-Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest proces zbierania dowodów w ramach czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Praca ta jest swego rodzaju badaniem naukowym, dlatego też zwrócić należy uwagę na to, że przyjmuje charakter wieloetapowego procesu zróżnicowanych działań, które w sposób obiektywny, dokładny i wyczerpujący ukazują obrany wycinek rzeczywistości.
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka. Skrypt dla policjantów

Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka. Skrypt dla policjantów

Autor: Krzysztof Droliński, Dorota Mocarska, Tomasz Mosio

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera kompendium wiedzy z prawa międzynarodowego publicznego i ochrony praw człowieka, a także współpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania przestępczości, przydatnej słuchaczom Wyższej Szkoły Policji, którzy w trakcie studiów realizują te zagadnienia. W skrypcie zostały omówione: pojęcie, funkcje, cechy charakterystyczne, źródła i podmioty prawa międzynarodowego publicznego. Ja
Ebook Prawo prasowe. Teoria i praktyka

Prawo prasowe. Teoria i praktyka

Autor: Anna Kalisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkic pt. Prawo prasowe. Teoria i praktyka, który oddaję do rąk Czytelników, stanowi kompendium wiedzy z zakresu szeroko pojmowanego prawa prasowego, definiowanego jako ogół norm prawnych regulujących funkcjonowanie mediów, a więc nie tylko norm ustawy Prawo prasowe, ale również przepisów: ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o Polskiej Agencji Prasowej, ustawy o prawie autorskim i prawach pok
Ebook Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Autor: Piotr Kubiński, Agnieszka Wołoszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie niniejsze przedstawia w sposób zwięzły podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, które są objęte programem nauczania z odpowiedniego przedmiotu (wybranych zagadnień prawa cywilnego) realizowanego w Wyższej Szkole Policji. Obiektywna trudność prawa cywilnego oraz niewielka liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na ten tego przedmiotu nakłada na słuchacza obowiązek systematycznej pracy
Ebook Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

Autor: Monika Porwisz, Agnieszka Choromańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca podejmuje problematykę prawa karnego procesowego. Autorki w kolejnych rozdziałach dokonały analizy merytorycznej m.in. następujących problemów: naczelne zasady procesowe, przesłanki procesowe, stadia procesu karnego, tryby inicjowania tego procesu, jego cele, uczestnicy procesu, formy postępowania przygotowawczego, wykorzystanie w procesie karnym wybranych dowodów, wybrane aspekty stosowania
Ebook III Statut Litewski w dobie porozbiorowej

III Statut Litewski w dobie porozbiorowej

Autor: Sławomir Godek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem badań są dzieje porozbiorowe III Statutu litewskiego. Zakres chronologiczny pracy obejmuje lata 1772-1840. To okres pod wieloma względami wyjątkowy: o doniosłości epoki stanowią przede wszystkim podziały Rzeczypospolitej oraz konsekwencje tych aktów. Do ważniejszych należą burzliwe i bardzo szybkie zmiany w zakresie prawa obowiązującego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, będące pocho
Ebook Inkardynacja w misji Kościoła

Inkardynacja w misji Kościoła

Autor: Henryk Stawniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor podejmuje problematykę procesu włączenia duchownego w konkretne struktury kościelne, przypisanie (przynależność) duchownego do konkretnej diecezji czy zgromadzenia zakonnego to inkardynacja. Pełen tytuł brzmi Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym kościoła łacińskiego.
Ebook Metodologia prawa kanonicznego

Metodologia prawa kanonicznego

Autor: Remigiusz Sobański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja lokuje się na styku teorii i praktyki prawa kościelnego. Stara się odpowiedzieć na pytanie jak obchodzić się z prawem kanonicznym zgodnie z jego sensem.
Ebook Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Autor: Maciej Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem rozprawy są prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w szczególności w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej za lata 2007-2013 obejmującej swym zakresem rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Publikacja została wzbogacona wykazem źródeł prawa, aktami prawnymi UE, umowami międzynarodowymi, aktami prawny
Ebook Sankcje w kościele część ogólna, komentarz

Sankcje w kościele część ogólna, komentarz

Autor: Jerzy Syryjczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przepisy prawne zawarte w Kodeksie z 1983 r. będą bardziej zrozumiałe i przystępne, jeżeli uwzględni się ogólne założenia przyświecające pracom nad reformą prawa karnego. dlatego też ukazane zostały pryncypialne zasady, jakimi kierowała się Papieska Komisja Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego przy reformie kościelnego prawa karnego.
Ebook Szkoły kanonistyczne

Szkoły kanonistyczne

Autor: Remigiusz Sobański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt dla studentów przedstawiający zarys różnych szkół prawa kościelnego i kanonistyki współczesnej.
Ebook Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym

Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym

Autor: Elżbieta Loska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca koncentruje się wokół trzech zagadnień: interpretacji przepisów ustawy XII Tablic dotyczących złodzieja przyłapanego na gorącym uczynku, możliwości usprawiedliwienia czyichś działań obroną konieczną, a także omówienia przypadków, w których działanie w samoobronie było dopuszczone przez prawo.
Ebook Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym

Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym

Autor: Marcin Wielec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia znaczenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi dla procesu karnego. Opisuje elementy oraz skutki naruszenia zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi. Porusza też zagadnienia dyskwalifikacji dowodu oraz odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu w postępowaniu karnym.
Ebook Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego

Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego

Autor: Agnieszka Poteralska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czytelnik dowie się, co oznacza nadzór korporacyjny w szerokim rozumieniu, jakie rodzaje konfliktów interesów są charakterystyczne dla publicznych spółek akcyjnych oraz w jaki sposób ustawodawca polski i niemiecki zmieniał regulacje prawne w celu ustanowienia wysokich standardów korporacyjnych. W opracowaniu poruszane są tematy mechanizmów zwi
Ebook Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć

Autor: Wojciech Cieślak, Krzysztof Woźniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne procesowe należy do tych gałęzi prawa, które w społeczeństwie budzi nie tylko żywe emocje ale co za tym idzie i zainteresowanie. Nie ma dnia by w środkach masowego przekazu nie pojawiały się informacje o sprawach kryminalnych i toczących się postępowaniach karnych. Co więcej, każdy z nas może się stać uczestnikiem postępowania karnego choćby tylko w roli świadka czy pokrzywdzonego. W t
Ebook Postępowanie cywilne. Wydanie 3

Postępowanie cywilne. Wydanie 3

Autor: Paweł Cioch, Joanna Studzińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wydanie trzecie podręcznika polecane jest w szczególności studentom prawa i aplikantom. Autorzy będący adiunktmai w Katedrze Postępowania Cywilnego KUL, korzystając z wieloletnich doświadczeń dydaktycznych, starali się opracować szeroką materię postępowania cywilnego w sposób jak najbardziej przystępny - umożliwiający łatwe zrozumienie przedmiotu. W podręczniku znalazły się także wzory prostych pi
Ebook Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne

Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne

Autor: Dariusz Wilk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. W publikacji uwzględniono wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania fałszerstw dzieł sztuki, tj.: podstawy odpowiedzialności karnej, role i zadania podmiotów rynku sztuki, ekspertów, organów administracji oraz procesowych, źródła i środki dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem opinii biegłego oraz kary i środki kar
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5

Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5

Autor: Agnieszka Piskorz-Ryń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom V poświęcony jest dostępowi do publicznych zasobów informacyjnych oraz ich wykorzystaniu. Omówiono w nim takie kwestie jak: jawność działania administracji publicznej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej,  monitorowanie jawności przez organizacje pozarządowe, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Unii Europejskiej, ograniczen
Ebook Katalog dowodów w postępowaniu karnym

Katalog dowodów w postępowaniu karnym

Autor: Malgorzata Czerwińska, Paweł Czarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Katalog dowodów w postępowaniu karnym pod redakcją dr Pawła Czarneckiego i Małgorzaty Czerwińskiej stanowi zbiór referatów wybitnych autorów z zakresu prawa karnego. Publikacja  jest zwieńczeniem Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów "Mozaika dowodów w postępowaniu karnym", która odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2013 roku w Krakowie. Konferencja zorganizowana została przez Sekcję Pos
Ebook Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Autor: Jerzy Skorupka, Anna Drozd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona problematyce zakazów dowodowych, a w szczególności ich wpływu na możliwość dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych i realizacji standardów rzetelnego procesu karnego stanowi owoc obrad podczas Konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego, w ramach corocznych spotkań naukowych nazwanych Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Ebook pomyślana jest jako tematyczn
Ebook Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie UE

Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie UE

Autor: Aleksandra Auleytner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook kompleksowo wyjaśnia problematykę wpływu zasady swobody przepływu towarów oraz zasady swobodnego świadczenia usług na tworzenie rynku wewnętrznego w zakresie praw autorskich i pokrewnych. Autorka wskazuje, że zasady swobody przepływu towarów i świadczenia usług tworzą nowe paradygmaty ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie UE. Mają więc podstawowy wpływ na kształtowanie unijnego syste
Ebook Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego

Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego

Autor: Krystyna Celarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowiąca  próbę ujęcia w jednym opracowaniu zagadnień dotyczących kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w znaczeniu szerokim przez pryzmat ewolucji nadzoru i kontroli z perspektywy 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego, ocena dokonywana z perspektywy praktyki i jej potrzeb. Zważywszy, iż kontrola i nadzór są jednymi z istotniejszych elementów decydując
Ebook Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nieuczciwych negocjacji

Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nieuczciwych negocjacji

Autor: Sabina Kubsik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieuczciwym (nielojalnym) prowadzeniem negocjacji. W tym kontekście, skupiając się na etapie poprzedzającym zawarcie umowy (etapie przedkontraktowym), monografia ta: wyjaśnia istotę i charakterystykę negocjacji umownych oraz negocjacyjnego trybu zawierania umów, przedstawia zasadę uczciwego kon
Ebook Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych - perspektywy rozwoju

Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych - perspektywy rozwoju

Autor: Anna Brzezińska-Rawa, Henryk Nowicki, Dorota Sylwestrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszym opracowaniem dotyczącym prawa publicznego gospodarczego, które analizowane jest przez pryzmat konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw jako punktu centralnego działań legislacyjnych ustawodawcy.  (...) Na uwagę zasługuje różnorodność podejmowanych zagadnień badawczych, od przyczyn stosowania przez państwo środków mających negatywny wpływ na konkurencyjność i inno
Ebook Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce

Autor: Beata Stępień-Załucka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie konstytucyjnej regulacji funkcjonowania Sądu Najwyższego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: podstawowych pojęć dotyczących władzy sądowniczej, takich jak: wymiar sprawiedliwości, sąd, prawo do sądu, władza sądownicza; ewolucji sądownic
Ebook Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej

Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej

Autor: Marcin Marszałek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce przedstawiono analizę sytuacji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej, osadzoną w uwarunkowaniach umów zawieranych z odbiorcami energii i z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi (np. operatorami systemu przesyłowego bądź dystrybucyjnego) oraz w uwarunkowaniach instrumentów oddziaływania na wytwórcę i sprzedawcę przez organ
Ebook Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej

Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej

Autor: Aneta Giedrewicz-Niewińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obowiązująca od dziesięciu lat ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej umożliwia polskim przedsiębiorcom tworzenie spółek w drodze fuzji transgranicznej oraz przenoszenie siedziby już utworzonych spółek do innego państwa bez ich likwidacji. Widoczne jest także stale rosnące zainteresowanie przedsiębiorców z innych państw członkowskich prowadzeniem działalnośc
Ebook Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze

Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze

Autor: Julia Chlebny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook podejmuje nieomawianą szerzej w aktualnej literaturze polskiej problematykę wynalazczości pracowniczej. Opracowanie porządkuje dotychczasowe wypowiedzi doktryny dotyczące wynalazku pracowniczego oraz poddaje analizie obecny stan prawny. Ocena rodzimych unormowań dokonana jest przy uwzględnieniu rozwiązań i tendencji występujących w  systemach prawnych państw wysokorozwiniętych - Francji, Nie
Ebook Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo

Autor: Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego. Jest on adresowany zarówno do studentów prawa, chcących poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trakcie zajęć uniwersyteckich, jak i aplikantów oraz praktyków prawa. Zbiór może być pomocny w przygotowaniach do e
Ebook Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Autor: Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski, Anna Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja powstała z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. zw. dra hab. Dariusza Góreckiego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem badań podjętych przez autorów są zagadnienia związane z historią prawa konstytucyjnego, analizą aktualnych polskich kwestii ustrojowych oraz problematy
Ebook Historia doktryn politycznych i prawnych

Historia doktryn politycznych i prawnych

Autor: Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook została podzielona na dwadzieścia rozdziałów. Objęto nimi rozwój myśli ludzkiej od starożytności do czasów nam współczesnych. W książce przyjęte zostało, jak w większości prac tego typu, pogrupowanie doktryn zgodnie z mieszanym kryterium czasowo-rodzajowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że w większości przypadków stanowi to podział umowny. Doktryny te nie raz rozwijały się obok siebie,
Ebook Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność

Autor: Agnieszka Gryszczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia  ukazuje regulację jawności zasobów rejestrowych i jej ograniczeń oraz możliwości racjonalnego wykorzystania interoperacyjności elektronicznych rejestrów publicznych. Uwzględniono w niej aktualne problemy wynikające z informatyzacji zasobów informacyjnych i stosowania środków komunikacji elektronicznej. Analizie poddano przepływ i wymianę danych między rejestrami, spełnianie przez rejes
Ebook Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka

Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy szeroko pojętego procesu informatyzacji postępowania cywilnego.  Obejmuje przyjęte przez ustawodawcę sposoby regulacji formy elektronicznej czynności organów, a także projektowane zmiany w zakresie czynności pomocniczych i władczych. W szczególności analizowane jest w niej zagadnienie nowego oblicza prawa i informacji o prawie w dobie informatyzacji, a także różnorakiego sposobu
Ebook Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne

Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne

Autor: Anna Walaszek-Pyzioł, Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wysoka szkodliwość zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia stanowi asumpt rozważań nad zjawiskiem nielegalnego poboru energii, który z uwagi na ponoszone przez przedsiębiorstwa straty traktowany jest już jako "plaga". Niniejsza publikacja zawiera liczne opracowania, będące śmiałą i rzeczową próbą zaproponowania interpretacji dotyczącej różnorodnych problemów związanych z nielega
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Standardy europejskie. Tom 11

Jawność i jej ograniczenia. Standardy europejskie. Tom 11

Autor: Cezary Mik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W takim ujęciu prezentujemy zagadnienia jawności i jej ograniczeń. Tom 11 powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym. Jej celem jest ocena regulacji jawności i jej ograniczeń w Polsce z perspektywy standardów międzynarodowych, europejskich i krajowych wybranych państw oraz
Ebook Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim

Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim

Autor: Anna Wilk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim. Przedmiotem analizy są m.in.: konstytucyjne i aksjologiczne podstawy tej ochrony, pojęcie sąsiedztwa nieruchomości i prawa sąsiedzkiego, pojęcie i rodzaje immisji, a także kryteria uznania poszczególnych oddziaływań na nieruchomości za immisje. Omówieniu podlegają również środk
Ebook Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Autor: Hanna Frąckowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnienie dochodzenia przez pacjentów roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną w procesie leczenia oraz istota błędu medycznego (lekarskiego) były i nadał pozostają istotnymi problemami rozważań zarówno doktryny, jak i orzecznictwa. Negatywnie oceniane przez doktrynę postępowanie cywilne z uwagi na problemy dowodowe oraz długotrwałość i wysokie koszty procesu doczekało się alternatywy. Wzorem pa
Ebook Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających w ustawowym ustroju małżeńskim a ochrona rodziny

Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających w ustawowym ustroju małżeńskim a ochrona rodziny

Autor: Anna Urbańska-Łukaszewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej pracy jest kompleksowe przedstawienie problematyki konstytucyjnej ochrony prawa własności nieruchomości w kontekście konstytucyjnej zasady ochrony rodziny. Obszar poruszanych zagadnień występuje na pograniczu prawa rodzinnego z prawem rzeczowym, a także z prawem konstytucyjnym. Mimo że regulacja ochrony własności, jak i ochrony interesów rodziny dostarcza wielowątkowego materiału
Ebook Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym

Autor: Rafał Reiwer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Instytucja wyłączenia sędziego w procesie cywilnym, której poświęcona jest niniejsza monografia, należy do podstawowych procesowych gwarancji bezstronności sędziego, bezstronność zaś stanowi zasadniczy element rzetelnego procesu cywilnego. Tak więc instytucję tę należy też postrzegać w kontekście ustrojowym - jako jedną z gwarancji prawa do sądu, a tym samym i prawa do bezstronnego, ustawowego sęd
Ebook Zarys prawa cywilnego. Wydanie 2

Zarys prawa cywilnego. Wydanie 2

Autor: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Zarys prawa cywilnego jest dziełem zbiorowym pracowników Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy wy­korzystali swoje bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne i praktyczne, by w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawić całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik omawia: część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań, prawo rz
Ebook Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. Studium administracyjnoprawne

Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. Studium administracyjnoprawne

Autor: Daniel Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi administracyjnoprawne studium poświęcone problematyce zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych. Przyjmując za centralny punkt analiz tytułowy zwrot "zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych", który na gruncie konstytucyjnym posłużył za wyznacznik zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, autor analizuje szerokie spectrum zagadnień odnoszących się do pojęcia, istot
Ebook Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EGZAMIN 2016APLIKACJA Adwokacka Pytania | Odpowiedzi | Tabele Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016! Najnowsze wydanie to: Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Aplikacja adwokacka wydanie 8. obej
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 10

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 10

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 10

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 10

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki?Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z
Ebook Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key

Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key

Autor: Elżbieta Jendrych

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The book comprises three glossaries grouped semantically into nine sections, such as e.g. Business Environment, Management, Employment, Finance and Banking, People and Organizations. Each section of the book is arranged alphabetically and contains: a selection of high-frequency business phrases accompanied by their Polish equivalents, a list of typical business collocations, a selection of popular
Ebook Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz

Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz

Autor: Aleksandra Klich

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem niniejszej monografii jest dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych, status i rola procesowa biegłego sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem biegłego lekarza. Dowód z opinii biegłego występuje w Kodeksie postępowania cywilnego jako jeden spośród kilku innych środków dowodowych, powszechnie znanych i utrwalonych od lat. Opinia biegłego to nic innego jak obiektywna ocena osoby nieza
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski - analiza językowa. Wydanie 2

Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski - analiza językowa. Wydanie 2

Autor: Marek Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dniu 27 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która reguluje warunki i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy. Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego muszą zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości. Niniejsze drug
Ebook English for Business Professionals

English for Business Professionals

Autor: Monika Kowalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sprawdź, ile zyskujesz ucząc się z English for Business Professionals! Zadbaj o rozwój swoich kompetencji zawodowych. Business for English Professionals usprawni Twoją naukę i usystematyzuje terminologię z zakresu 9 kluczowych dziedzin biznesu. SPRAWDŹ, DLACZEGO PUBLIKACJA CI SIĘ PRZYDA Dzięki podręcznikowi: zdobywasz swobodę posługiwania się angielskim w środowisku zawodowym, skutecznie skra
Ebook Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy

Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy

Autor: Małgorzata Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do poszczególnych postanowień kodeksu etyki adwokackiej i radcowskiej ilustrowany jest 160 kazusami i podobną liczbą orzeczeń dyscyplinarnych ze zbioru publikowanego w serii orzecznictwo Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego. Wybrane orzeczenia ukazują podstawowe dylematy moralne na tle kodeksów etycznych i sposoby ich rozwiązywania w praktyce orzeczniczej. Mamy nadzieję, że prezentowa
Ebook Etyka adwokatów i radców prawnych

Etyka adwokatów i radców prawnych

Autor: Paweł Skuczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Etyka adwokatów i radców prawnych to publikacja, która w sposób nowatorski omawia wszystkie kwestie etyczne związane z wykonywaniem zawodów adwokata i radcy prawnego. Rozdział pierwszy poświęcony jest ogólnej charakterystyce zawodów adwokata i radcy prawnego. W szczególności zostały w niej omówione zagadnienia miejsca tych zawodów w systemie zawodów prawniczych w Polsce, zarówno w perspektywie his
Ebook Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego

Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego

Autor: Roman Zdybel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z 2015 i 2016 r. aspekty prawa karnego formalnego oraz prawa policyjnego realizowanego w wstępnym postępowaniu przygotowawczym, efektywnej i skutecznej materializacji funkcji wykrywczej (wdrożenia czynności operacyjno-wykrywczych) i funkcji dowodowej (dział V KPK w zakresie zasad transformacji procesowej materiału dla uprawdopodobnienia sprawst
Ebook Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego

Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego

Autor: Jakub Kociubiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest kwestia instrumentalizacji prawa konkurencji UE w sektorze transportu lotniczego. Publikacja w sposób przejrzysty prezentuje zagadnienia związane z tematyką konsolidacji transportu lotniczego - począwszy od zagadnień terminologicznych, poprzez rozważania o polityce prawa konkurencji w kontekście interwencjonizmu państwowego w sektorze transportu lotni
Ebook Kodeks pracy. The Labour Code

Kodeks pracy. The Labour Code

Autor: Agnieszka Jamroży

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej w praktyce "ustawa o zwolnieniach grupowych". Tekst Kodeksu pracy obejmuje zmiany według stanu na styczeń 2016 roku.
Ebook Miejsce popełnienia czynu zabronionego

Miejsce popełnienia czynu zabronionego

Autor: Łukasz Pohl, Mariusz Nawrocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca obejmuje rozważania na temat miejsca popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. W nauce tego prawa jest to pierwsza kompleksowa próba omówienia istoty tej konstrukcji. Publikacja łączy zagadnienia dogmatyczne z problemami występującymi w praktyce. Jest połączeniem rozważań nad kwestiami z zakresu prawa materialnego (m.in. definicja "miejsca popełnienia czynu zabronionego" - art.
Ebook Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Autor: Marta Szuniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa państwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustanowienie granicy między władczymi uprawnieniami państwa a gwarancjami ochrony praw jednostki, zwłaszcza w sytuacjach szczególnego zagrożenia należy do najtrudniejszych i najbardziej fundamentalnych kwestii, z jakimi musi
Ebook Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych

Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych

Autor: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój rynku mediów elektronicznych skłania do spojrzenia na ochronę prawną konsumenta globalnie, uwzględniając rozwój techniki cyfrowej. Rozwój technik teleinformatycznych, w tym sieci elektronicznych nie tylko wykształcił nowy rodzaj świadczeń tzw. świadczenia wyłącznie elektroniczne, ale stał się impulsem do dyskusji na temat przyszłości prawa konsumenckiego w społeczeństwie informacji, wiedzy
Ebook Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu

Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu

Autor: Dagmara Milewicz-Bednarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnieniu kopiowania zewnętrznej postaci produktu dotychczas w polskiej nauce prawa karnego nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Niniejsza monografia jest pierwszym opracowaniem w literaturze prawniczej, które w tak szerokim zakresie porusza kwestie związane z tym tematem. Praca prezentuje badania aktowe przeprowadzone przez Autorkę we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury i w sądach w
Ebook Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych

Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych

Autor: Marcin Zięba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia została poświęcona problematyce statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych, która nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania w literaturze prawniczej. Zagadnienie to - od ponad dwudziestu lat obowiązywania ustawy o własności lokali - pozostaje wysoce kontrowersyjne zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze. Kwestia statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych ma fundamenta
Ebook Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: styczeń 2016 r. Ebook została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz o studentach kierunków, na których omawiane są podstawy prawa. Stanowi źródło wiedzy o podstawowych instytucjach polskiego systemu prawnego, a także zawiera elementy wiedzy o społeczeństwie. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia z zakresu:
Ebook Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego

Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego

Autor: Mirosław Kosek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka powództwa prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego nie była dotychczas przedmiotem monograficznego opracowania. Pojawiała się ona zwykle jako fragment opracowań dotyczących udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym, co powodowało ujęcie tytułowego zagadnienia w sposób bardzo ogólny. Celem niniejszej monografii jest możliwie wszechstronne rozważenie instytucji
Ebook Problemy współczesnego prawa karnego. Część pierwsza

Problemy współczesnego prawa karnego. Część pierwsza

Autor: Beata T. Bieńkowska, Zbigniew Jędrzejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie to wieloautorska publikacja teoretyków i praktyków zajmujących się dyscypliną szeroko pojętego prawa karnego. Autorzy poruszają różnorodne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, polskiego i obcego, dokonując ich teoretycznej analizy w oparciu o poglądy doktryny, elementy prawno-porównawcze i orzecznictwo sądowe. W założeniu prezentowana publikacja ma przyczynić
Ebook Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych

Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych

Autor: Przemysław Pest

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest instytucja udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Obecnie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego partycypują zatem we wpływach z obu podatków dochodowych. W ten sposób prawie 50% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego na zas
Ebook Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz

Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: styczeń 2016 r. Czwarte wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej Ustawy o rachunkowości ukazującej się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia najnowsze zmiany, które obowiązują od 01.01.2016 r.Rödl & Partner świadczy zintegrowane usługi doradcze, audytorskie i księgowe. Posiada 102 biura w 46 krajach. Swój dynamiczny rozwój w obszarze usług z zak
Ebook Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym

Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym

Autor: Joanna Długosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia jest poświęcona analizie istoty oraz znaczenia konstytucyjnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP) dla prawa karnego. Opracowanie to stanowi dogmatyczne studium z zakresu prawa karnego materialnego, stanowiącego główny obszar badań, z licznymi nawiązaniami do prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego o
Ebook Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego

Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego

Autor: Artur Biłgorajski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia poświęcona jest problematyce kolizji wolności wypowiedzi oraz wolności religijnej, a więc wolności należących do fundamentów demokratycznego państwa prawnego i obecnie zyskujących coraz większe znaczenie. Autorzy publikacji przedstawiają pojęcie kolizji norm oraz podejmują próbę wskazania optymalnych sposobów jej rozstrzygnięcia. Niewątpliwym atutem książki jest to, że rozważa
Ebook Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego

Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego

Autor: Anna Zalesińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poruszone w monografii zagadnienia koncentrują się wokół wpływu zastosowania nowych technologii na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego. Dotychczas w doktrynie nie podjęto naukowej refleksji nad wpływem wykorzystania technologii informacyjnych na istotę procesu cywilnego. Brak było spojrzenia perspektywicznego na całokształt informatyzacji procesu cywilnego w kontekście jego założeń konstrukc
Ebook Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności

Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności

Autor: Paweł Hadyna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia zawiera kompleksowe opracowanie problematyki losów hipoteki obciążającej udział we współwłasności w razie podziału nieruchomości. Na tle zmieniających się przepisów dotyczących tego zagadnienia w literaturze i orzecznictwie wyrażane były odmienne zapatrywania co do sposobu rozstrzygnięcia poszczególnych kwestii. Pierwsze trzy rozdziały opracowania poświęcone zostały dokonaniu
Ebook Zabezpieczenia na rzeczach ruchomych w Polsce i w Niemczech

Zabezpieczenia na rzeczach ruchomych w Polsce i w Niemczech

Autor: Urlich Ernst

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zabezpieczenia na rzeczach ruchomych w Polsce i w Niemczech to publikacja, w której przedstawiono i porównano instytucje przewłaszczenia na zabezpieczenie w Polsce i w Niemczech oraz polskiego zastawu rejestrowego w prawie materialnym, egzekucji oraz w upadłości. Autor dokonał również analizy obowiązującego w stosunku polsko-niemieckim prawa kolizyjnego (w tym unijnego) i rozstrzygnął konkretne k
Ebook Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów

Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów

Autor: Mateusz Dróżdż

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zawarcia umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). W monografii dokonano interpretacji postanowień konwencji dotyczących zawarcia umowy drogą oferty oraz rekonstruk
Ebook Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną
Ebook Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną
Ebook Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej

Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej

Autor: Joanna Osiejewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia emerytalnego w świetle swobody świadczenia usług i swobody przepływu kapitału w UE

Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia emerytalnego w świetle swobody świadczenia usług i swobody przepływu kapitału w UE

Autor: Maciej J. Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi uzupełnioną wersję pracy doktorskiej, przygotowanej w Zakładzie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji UAM. W książce podjęto próbę przedstawienia kompleksowej analizy zagadnień związanych z dopuszczalnością powierzenia Otwartym Funduszom Emerytalnym (OFE) wykonywania ubezpieczenia społecznego oraz stosowania do nich przepisów o swobodzie prze
Ebook Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość

Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość

Autor: Arwid Mednis, Paweł Fajgielski, Karolina Gałęzowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jednostek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej nasiliło dyskusję na temat granic ochrony prywatności osób publicznych. Orzecznictwo i literatura zajmowały się tym zagadnieniem już wcześniej, ale dopiero praktyczne zastosowanie wspomnianej ustawy spowodowało konieczność postawienia na nowo pytań o to
Ebook Sprawy majątkowe partnerów z zarejestrowanego związku

Sprawy majątkowe partnerów z zarejestrowanego związku

Autor: Paulina Twardoch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia przedstawia problematykę spraw majątkowych partnerów z zarejestrowanego związku na tle prawa belgijskiego, szwajcarskiego, francuskiego, quebeckiego, niemieckiego oraz holenderskiego. W pracy zawarto także uwagi de lege ferenda sformułowane z myślą o ewentualnej przyszłej polskiej regulacji dotyczącej omawianej formy organizacji wspólnego życia pary. Monografia, poświęcona rozwiązaniom
Ebook Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym

Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym

Autor: Radosław Flejszar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozprawa jest pierwszym od 1957 r. monograficznym opracowaniem zawierającym kompleksową analizę problematyki zasady dyspozycyjności (rozporządzalności). Zawarte w niej rozważania - odnosząc się do dyspozycyjno-kontradyktoryjnego modelu procesu cywilnego - stanowią punkt wyjścia do zrozumienia rządzących nim mechanizmów. Po omówieniu  relacji pomiędzy prawem cywilnym materialnym, a prawem cywilnym
Ebook Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie 9

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie 9

Autor: Rafał Golat

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo autorskie i prawa pokrewne" zawiera kompleksowe omówienie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Dzięki niemu zrozumiesz: istotę prawa autorskiego, zasady jego ochrony, zastosowanie norm prawa autorskiego w praktyce. Wydanie dziewiąte zostało wzbogacone o nową literaturę przedmiotu, uwzględnia również ostatnie zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów wykonawców. W wydaniu tym,
Ebook Własność i jej przekształcenie

Własność i jej przekształcenie

Autor: Andrzej Suwalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi dogłębną analizę własności jednego z podstawowych elementów rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Omówione są tak podstawowe dla własności kwestie, jak przedmiot i podmiot własności, jej rodzaje i charakterystyczne dla nich relacje, oraz podstawowe uprawnienia własnościowe: posiadanie, korzystanie i przekazanie. Wychodząc z założenia, że własność nie jest neutralna ide
Ebook Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor: Paweł Daniel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia porusza istotne zagadnienie prawne, jakim jest naruszenie przepisów prawa procesowego, stanowiące podstawową przyczynę uchylenia przez sądy administracyjne decyzji lub postanowień. Mimo że niedochowanie wymogów proceduralnych przez organy administracji publicznej jest najczęstszą przyczyną eliminowania z obrotu prawnego zaskarżonych aktów administracyjnych, powyższe zagadnienie nie docz
Ebook Ochrona własności intelektualnej. Wydanie 3

Ochrona własności intelektualnej. Wydanie 3

Autor: Grzegorz Michniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Ochrona własności intelektualnej" składa się z dwóch części: pierwsza - dotyczy praw autorskich i pokrewnych; druga - własności intelektualnej w przemyśle (projekty wynalazcze, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne). Trzecie wydanie zostało zaktualizowane i zmodernizowane w stosunku do poprzednich. Zawiera zmiany związane z pewną ingerencją ustawodawcy w ostatnią wersję wcześniej
Ebook Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych

Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych

Autor: Maciej Bocheński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi próbę kompleksowej oceny regulacji prawnych dotyczących form reakcji karnej wobec sprawców przestępstw zgwałcenia i obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 r.ż. z kryminologicznego i kryminalno-politycznego punktu widzenia. W monografii zostały zaprezentowane najbardziej wpływowe obecnie koncepcje wyjaśniające etiologię przestępczości seksualnej, jak również wypracowane w wi
Ebook Prawo handlowe. Wydanie 18

Prawo handlowe. Wydanie 18

Autor: Andrzej Kidyba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W osiemnastym wydaniu uwzględniono zmiany stanu prawnego, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów. Istotne zmiany stanu prawnego wynikały przede wszystkim z wejścia w życie ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) i ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności go
Ebook Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor: Małgorzata Wach-Pawliczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praktyka funkcjonowania spółek kapitałowych dowodzi, że spory pomiędzy wspólnikami stanowią naturalny i nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jest szczególnym środkiem prawnym pozwalającym na sanację stosunków w spółce. Instytucja ta zapewnia ochronę bytu prawnego spółki z o.o. jako organizacji oraz interesów wspólników większościowych, pr
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 3

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 3

Autor: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i posiadania, ksiąg wieczystych. Wydanie trzecie zostało poszerzone o nowe instytucje prawa (np. opróżnianie opróżnionym miejscem hipotecznym). Ponadt
Ebook Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze

Autor: Małgorzata Gałązka, Małgorzata Kuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo karne wykonawcze" zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę: definicji prawa karnego wykonawczego, źródeł prawa karnego wykonawczego, postępowania wykonawczego, wykonywania środków karnych, wykonywania środków zabezpieczających, wykonywania tymczasowego aresztowania. Każdy rozdział Skryptu pop
Ebook Prawo spółek

Prawo spółek

Autor: Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, Ireneusz Weiss

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo spółek" jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników bądź akcjonariuszy spółek, członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych lub kontra
Ebook Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Wstep do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpoczac studiów prawniczych. Dzieki niemu zrozumiesz:- pojecie prawa,- role i miejsce prawa w zyciu społeczenstwa,- normy i przepisy prawne,- tworzenie, obowiazywanie oraz wykładnie prawa.
Ebook Zobowiązania. Część ogólna. Wydanie 11

Zobowiązania. Część ogólna. Wydanie 11

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną przede wszytskim w art.. 353-534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: - naprawienia szkody, - świadczeń pieniężnych, - umów zobowiązaniowych. Jedenaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzględnia zmiany wprowadzone w 2014 r. ustawą o p
Ebook Legal English

Legal English

Autor: Małgorzata Cyganik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

English is the dominant language of the international legal practice and corporate business world. Therefore, its importance cannot be underestimated and that is why the need to learn in particular the specialised legal English has been growing for the past few years. However, the language of law is much different from the every-day language irrespective of the country. What's more, the legal conc
Ebook Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pozycja powstała z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, jednak może okazać się przydatna również osobom studiującym na innych kierunkach, takich jak: stosunki międzynarodowe, zarządzanie czy ekonomia. W publikacji odnajdziemy w usystematyzowanej oraz czystej formie wybrane pojęcia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych a także zbliżonych dziedzin.
Ebook Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej a normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja

Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej a normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja

Autor: Marcin Kamiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi studium prawnodogmatyczne z zakresu teorii prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Zasadniczym celem pracy jest z jednej strony wykazanie i wyjaśnienie związku pomiędzy mechanizmem sądowoadministracyjnej weryfikacji legalności i granicami tej weryfikacji a rodzajami i cechami norm prawa administracyjnego wchodzącymi w skład podstaw prawnych aktów dokonują
Ebook Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

Autor: Marcin Drabik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze monograficzne kompleksowe opracowanie dotyczące rozwiązań prawnych związanych ze wszczęciem i przebiegiem postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Monografia opisuje specyfikę postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika uwzględniając relacje z zakresu prawa materialnego i procesowego. Z
Ebook Prawo cywilne w pigułce

Prawo cywilne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, których znajomość pomoże Ci
Ebook Przestępstwo zmowy przetargowej

Przestępstwo zmowy przetargowej

Autor: Małgorzata Sieradzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Recenzowana monografia poświęcona jest odpowiedzialności karnej za przestępstwo zmowy przetargowej spenalizowane w art. 305 obowiązującego kodeksu karnego z 1997 r. Wybór tematu pracy należy uznać za wyjątkowo trafny. Obfitując w mnogość problemów wykładniczych, ma istotny walor praktyczny. Uczynienie zatem tego zagadnienia przedmiotem szerszej analizy w ramach opracowania o charakterze monografi
Ebook Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej

Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej

Autor: Rafał Bucholski, Jacek Jaśkiewicz, Agnieszka Mikos-Sitek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy

Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy

Autor: Paulina Matyjas-Łysakowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest poświęcona rozważaniom dotyczącym statutu szkoły wyższej jako źródło prawa pracy. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia poprzedza kompleksowa analiza statutu w znaczeniu ogólnym. Początkowe rozdziały nakreślają bowiem prawny charakter statutu, umiejscawiają go w hierarchii źródeł prawa pracy i przedstawiają jako atrybut samorządności szkoły wyższej. Dalsza część monografii stanowi
Ebook The History of Polish Legal System from the 10th to the 20th century

The History of Polish Legal System from the 10th to the 20th century

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Textbook is an attempt to present the history of Poland's state system and law from the earliest times up to the present. Generally speaking, this publication is intended for Polish students who are studying law in English. It also attempts to popularize the history of Poland's law abroad and it is the first work of this kind in Poland available in English. This will help to bring the subject-matt
Ebook Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej

Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Piotr Herbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niezwykle rzadko zdarza się w państwie sytuacja, kiedy reforma ważnej dziedziny prawa zostaje odwrócona zanim jeszcze na dobre weszła w życie. Taka sytuacja zdarzyła się w Polsce w 2016 r. w zakresie przede wszystkim postępowania karnego, ale również w mniejszym stopniu - prawa karnego. Taka szczególna sytuacja pobudza do refleksji, zarówno prawnej jak i społecznej. Niniejsza praca jest właśnie zb
Ebook Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego

Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego

Autor: Anna Stangret-Smoczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Umorzenie procesu cywilnego

Umorzenie procesu cywilnego

Autor: Andrzej Olaś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi jedyne na rynku pełne i aktualne opracowanie problematyki umorzenia procesu na gruncie obowiązującego kodeksu postępowania cywilnego. Badana instytucja została ukazana w szerokiej perspektywie teoretyczno-prawnej, historycznej i prawno-porównawczej (nawiązanie do prawa niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego oraz innych głównych procedur polskich znającyc
Ebook Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka

Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka

Autor: Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Autorzy recenzowanej publikacji potrafili dostrzec walor łączenia perspektyw poznawczych, gromadzenia i analizy danych badawczych, wypracowania w ten sposób własnych poglądów na efektywność rozwiązań prawnych. Książkę czyta się z dużą satysfakcją, gdyż autorzy potrafili przedstawić swoje poglądy nie tylko profesjonalnie, ale i interesująco. Podstawowym walorem pracy jest podję
Ebook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1. Ustrój samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1. Ustrój samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym tomie znajdziecie Państwo dwadzieścia rozdziałów poświęconych różnym aspektom ustroju samorządu terytorialnego, podzielonych na trzy konwencjonalnie wyodrębnione części. W części I „Modele i zasady samorządu terytorialnego” ujęte zostały rozdziały opracowane przez: J. Sozańskiego („Ponadkrajowe modele i zasady samorządu terytorialnego – wprowadzen
Ebook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom niniejszy, zatytułowany „Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego”, podzielony został konwencjonalnie na sześć części. Owe wyodrębnione części zdecydowałem się poprzedzić tekstem autorstwa M. Mączyńskiego, analizującym zagadnienia wpływu rozwiązań ustrojowych na zakres zadań i kompetencji przypisanych organom jednostek samorządu terytorialnego. Przyznam, iż zastanawiałem się,
Ebook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia podzielona została konwencjonalnie (poza częścią wprowadzającą) na pięć części grupujących poszczególne sekwencje rozdziałów. Pierwsza z nich, pt. „Modele i podstawy zatrudnienia w samorządzie terytorialnym”, obejmuje opracowania K. Chochowskiego, prezentującego ogólnie „Status prawny pracowników samorządowych”, A. Drala,
Ebook Prawo rzeczowe Testy. Kazusy. Tablice

Prawo rzeczowe Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Wojciech Górecki, Kamil Grzesik, Marcin Hałgas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - Pytania z odpowiedziami dotyczące m.in.: użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu, ksiąg wieczystych, ograniczonych praw rzeczowych, w tym nowo wprowadzonej do prawa polskiego służebności przesyłu, część druga - Kazusy z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: przenies
Ebook Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Autor: Małgorzata Sieradzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja autorstwa dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej, pt. "Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów" odnosi się do aktualnej problematyki, która -- zwłaszcza w ostatnich latach -- nabrała na znaczeniu. Daje temu wyraz nie tylko ustawodawca (poprzez nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsum
Ebook Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe

Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe

Autor: Marcin Menkes

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedną z konsekwencji globalizacji jest zagęszczenie sieci relacji utrzymywanych przez miliony osób z najodleglejszych zakątków świata. W obszarze stosunków gospodarczych doprowadziło to m.in. do zmiany sposobu prowadzenia biznesu - upowszechnienia się korporacji transnarodowych. W rezultacie kolejne kwestie regulowane dotąd na poziomie krajowym wymagają wytworzenia spójnego środowiska prawnego, a
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic. Tom 6

Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic. Tom 6

Autor: Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom VI zawiera wyniki badań polskiej regulacji ograniczeń jawności na tle porównawczym, zwłaszcza prawa europejskiego i międzynarodowego. Analizie poddano podstawy prawne ograniczeń jawności, w tym również tajemnic ustawowo chronionych. Zweryfikowano zgodność polskich ograniczeń jawności z Konwencją z Tromsoe. Rozważania dotyczące sposobu regulacji ograniczeń jawności w Polsce uzupełniono przegląd
Ebook Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Marta Utrata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2014 r.Nasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowani
Ebook Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane

Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane

Autor: Dariusz Jagiełło, Mariusz Bidziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Procesy i aktywność gospodarcza w Polsce oraz na świecie ulega bardzo dynamicznym zmianom. Coraz częściej podejmowane działania nie ograniczają się jedynie do dobrze opracowanych i przyswojonych technik i rozwiązań, ale podejmowane są na nowych - "dziewiczych" gruntach. Ogromna liczba nowych i innowacyjnych rozwiązań, wymaga - także po stronie formalnoprawnej - nowego, bardziej twórczego podejścia
Ebook 2015 Polish Yearbook of International Law vol. XXXV

2015 Polish Yearbook of International Law vol. XXXV

Autor: Władysław Czapliński, Karolina Wierczyńska, Łukasz Gruszczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Contents GENERAL ARTICLES Peter Tomka, Jessica Howley, Vincent-Joël Proulx: International and Municipal Law before the World Court: One or Two Legal Orders?, doi: 10.7420/pyoil2015a, pp.1146; Daniel Costelloe, Malgosia Fitzmaurice: Interpretation of Secondary Instruments in International Law, doi: 10.7420/pyoil2015b, pp. 4782; Barbara Mikołajczyk: International Law and Ageism, doi: 10.7420/pyoil
Ebook Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja. Wyd. 2 rozsz. i uaktual

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja. Wyd. 2 rozsz. i uaktual

Autor: Grzegorz Krawiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo administracyjne stanowi najszerszą gałąź prawa. Potrzeba kształcenia studentów na kierunku Administracja w zakresie tej gałęzi jest oczywista. Na rynku znajduje się wiele podręczników omawiających problematykę prawa administracyjnego, jednak niniejszy skrypt stanowić ma pomoc dla osób, które dotychczas w ogóle nie zetknęły się z tym prawem. Celem dydaktyczn
Ebook Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiejformie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Ebook "Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z
Ebook Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

Autor: Robert Rynkun-Werner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawo do pomocy prawnej, a w konsekwencji prawo do obrony jako część prawa do rzetelnego procesu sądowego, stanowią fundamentalne podstawy funkcjonowania tak europejskiego, jak i krajowego systemu wymiaru sprawiedliwości. Problem dostępności obywateli do pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnego prawnika z urzędu znalazł swoje miejsce w sz
Ebook Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii

Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii

Autor: red. Andrzej Jakubowski, Mat. Bieczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W niniejszej książce podjęto próbę zbadania przebiegu granicy pomiędzy swobodą wypowiedzi artystycznej a ochroną praw jednostek oraz praw przypisywanych kolektywnie poszczególnym grupom lub społeczeństwu jako całości. Swoboda wypowiedzi artystycznej należy bowiem do grupy praw człowieka, które mogą podlegać ograniczeniu ze względu na ofi cjalnie chronione prawa innych po
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Apelacje cywilne skierowane są do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Składa się z trzech części. Część pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska tak judykatury jak i doktryny. Omówiono w niej przebieg po
Ebook Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Katarzyna Malinowska-Woźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej była chętnie podejmowana w literaturze już od samego początku istnienia regulującej tą kwestię ustawy o własności lokali. Stworzono szereg koncepcji wyjaśniających strukturę i status tego tworu prawnego, poczynając od najbardziej skrajnych odmawiających jej przymiotu zdolności prawnej, poprzez kompromisowe uznające, iż posiada ona ograniczon
Ebook Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Autor: Tomasz Ziński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnienia domniemania konstytucyjności w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki , z uwzględnieniem praktyki jurysdykcyjnej Sądu Najwyższego oraz sądów stanowych. Autor podejmuje temat wieloaspektowo. Pojęcie domniemania konstytucyjności zostaje bowiem omówione nie tylko jako zasada kontroli prawa w toku postępowania, a także jako element
Ebook Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu menedżerskiego

Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu menedżerskiego

Autor: Jędrzej Jerzmanowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi studium poświęcone problematyce finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu menedżerskiego. Monografia składa się z 6 rozdziałów w których Autor dogłębnie bada zagadnienia wykupu menedżerskiego. Rozdział I zawiera informacje ogólne dotyczące istoty i źródła finansowania wykupu (rodzaje wykupów, struktura transakcji MBO, ram
Ebook Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Autor: Piotr Brzeziński, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym

Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym

Autor: Konrad Jan Marciniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Monografia dr Konrada Jana Marciniaka podejmuje ważny, a na gruncie polskiej nauki prawa międzynarodowego niemal całkowicie "dziewiczy" temat. (...) Przez wiele lat głębokie wody Oceanu Światowego traktowano jako przestrzenie pozbawione życia. Zmiana nastąpiła dopiero w XX wieku, a badania ekosystemów głębokiego dna mórz i oceanów rozpoczęło się w latach siedemdziesiątych. (...) Obecną sytuację m
Ebook Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych

Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych

Autor: Krzysztof Fliszkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze w polskiej doktrynie prawnej kompleksowe opracowanie monograficzne poświęcone ochronie wierzycieli łączących się spółek kapitałowych. Zawiera zarówno pogłębioną analizę zagadnień teoretyczno-prawnych, jak i omawia szereg praktycznych kwestii. Zagadnienie ochrony wierzycieli zostało przedstawione na tle prawno-porównawczym obejmującym wybrane systemy prawne państw unijnych. O
Ebook Postępowanie karne a inne postępowania represyjne

Postępowanie karne a inne postępowania represyjne

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie tylko z uwagi na skomplikowany charakter omawianej materii, ale przede wszystkim ze względu na jakże lapidarny rozmiar niniejszego opracowania. Komplikacje wynikają z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsz
Ebook Postępowanie karne. Wydanie 2

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Postępowanie karne" w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1.7.2015 r. Autorzy w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kont
Ebook Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności

Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności

Autor: Magdalena Sitek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ta jest próbą przedstawienia nowego spojrzenia na prawa człowieka oraz przeprowadzenia nowej ich systematyzacji. Dotychczasowe badania nad prawami człowieka prowadzone są w nurtach filozoficznych zapoczątkowanych w XVII i XVIII w. Znaczący wpływ na kształt treści praw człowieka miała rewolucja francuska wraz ze swoimi wartościami, takimi jak: wolność, równość i braterstwo. Ta podstawa a
Ebook Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 3

Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 3

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo  obrotu  nieruchomościami" wyjaśnia w przystępny  usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: pojęcia nieruchomości w prawie polskim, aktu notarialnego jako szczególnej formy cz
Ebook System zarządzania ruchem na drogach w Polsce

System zarządzania ruchem na drogach w Polsce

Autor: Jonatan Hasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

System zarządzania ruchem na drogach w Polsce - jest to pierwsza pozycja traktująca w sposób kompleksowy problematykę zarządzania ruchem na drogach ze szczególnym uwzględnieniem projektów organizacji ruchu. Monografia jest nieocenioną pomocą w zrozumieniu zawiłości  procedur zmiany organizacji ruchu, zasad projektowania organizacji ruchu, opiniowania i zatwierdzania organizacji ruchu, wprowadzania
Ebook Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym

Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym

Autor: Anna Sapota

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rosnąca emigracja Polaków za granicę powoduje, że sprawy rodzinne, które jeszcze kilkanaście lat temu zamykały się często w obrębie jednej miejscowości teraz nabierają międzynarodowego charakteru i mogą podlegać różnym prawom. Pytanie brzmi: "Jakim?". Odpowiedź - "To zależy" nie wyjaśnia wiele, a przecież sprawy rodzinne - zawarcie małżeństwa, rozwód, alimenty - pojawiają się w praktyce bardzo czę
Ebook Forma testamentu w systemach common law

Forma testamentu w systemach common law

Autor: Bartosz Kucia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Planowany termin wydania: styczeń 2017 r. Ze względu na charakter prawny testamentu, zasadniczo zbieżny w porządkach prawnych ukształtowanych w tradycji angielskiej i kontynentalnej myśli prawniczej, forma testamentu należy do zagadnień uniwersalnych. Prezentowane opracowanie zawiera gruntowną analizę problematyki formy testamentu na tle wybranych systemów prawnych (Anglii i Walii, Szkocji, Irland
Ebook Kontrola korespondencji

Kontrola korespondencji

Autor: Maciej Rogalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W monografii zostały sformułowane wnioski ora
Ebook Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Autor: Agnieszka Sobiech

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu przedstawiono w sposób kompleksowy odrębności opodatkowania spółek osobowych, poprzez analizę reguł określających skutki podatkowe zdarzeń charakterystycznych dla spółek na wszystkich etapach ich funkcjonowania, od chwili zawarcia umowy spółki po wykreślenie z KRS -u (między innymi wniesienie wkładów i innych sposobów dokapitalizowania, zawieranie umów pomiędzy wspólnikami a spółką,
Ebook Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP

Autor: Artur Trubalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest analiza procesu implementacji dyrektyw UE do systemu prawnego RP. Przedmiotem rozważań jest proces przygotowywania projektów ustaw implementacyjnych, a następnie ich uchwalania. Wiąże się to z wyodrębnieniem w ramach klasycznego procesu ustawodawczego procesu, mającego na celu wykonywanie prawa UE w systemie prawnym RP. Biorą w nim udział organy władzy wykonawczej oraz organy
Ebook Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

Autor: Dawid Korczyński, Piotr Jóźwiak, Piotr Herbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego", która odbyła się 19.11.2015 r. na poznańskim Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. W książce omówiono zagadnienia z zakresu zarówno materialnego, jak i procesowego prawa karnego skarbowego. Znalazły się w niej zagadnienia zarówno o znaczeniu
Ebook Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Autor: Grzegorz Klich

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej poszczególnych elementów, w tym w szczególnosci, na etapie wykonania tej umowy. Analizie poddano możliwe zmiany tak po stronie przedmiotowej jak i podmiotowej zobow
Ebook Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Autor: Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Skrypt opracowany z myślą o studentach I roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Zawiera materiał z dziesięciu dziedzin prawa, w tym: prawa osobowego, małżeńskiego, rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, pracy, karnego i procesowego. Każda z owych dziedzin została przedstawiona w osobnym rozdziale, przy zastosowaniu układu problemowego. Przeznaczenie opracowania do cel
Ebook urysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

urysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Autor: Joanna Helios

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem monografii było zbadanie adekwatności wypracowanych w teorii prawa koncepcji podziału na prawo publiczne i prawo prywatne w prawie Unii Europejskiej. Na marginesie zasadniczych rozważań uwzględniono również dyskusję nad Europejskim Kodeksem Cywilnym, harmonizacją/unifikacją prawa prywatnego i refleksję nad rolą prawa prywatnego w procesie integracji społecznej. W publik
Ebook Developments in Labour Law from a Comparative Perspective

Developments in Labour Law from a Comparative Perspective

Autor: Izabela Florczak, Zbigniew Góral

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The need for comparative studies of labour law seems indisputable, inasmuch it arises from the international character of many labour law norms, as well as from the interconnection between working and social relations which are often conditional and international. Thus, it appears that academic research into the field of labour law would be incomplete without its comparative facet. For these reaso
Ebook Regiony w prawie i praktyce Polska - Ukraina

Regiony w prawie i praktyce Polska - Ukraina

Autor: Krzysztof Skotnicki, Katarzyna Wlaźlak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W kontekście coraz częściej pojawiających się pytań o cele i kierunki reformy administracji regionalnej na Ukrainie można wykorzystać w tym zakresie polskie doświadczenia. Funkcjonowanie regionów samorządowo-rządowych w Polsce, mimo nieustannie dokonywanych licznych zmian prawa, opiera się już bowiem na pewnych trwałych podstawach ustrojowych, chociaż kwestionowana jest słuszność róż
Ebook Polish Commercial Law in a Nutshell

Polish Commercial Law in a Nutshell

Autor: Bartosz Kucharski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The aim of the present book is to give an outline of Polish Commercial Law in English language. The book follows the usual sequence of lectures on Commercial Law in Poland dividing the content in two parts. First part is on entrepreneurs mainly partnerships and companies as the most important forms of organization of business and second part is on commercial acts especially contract. The latter pa
Ebook Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Autor: Michał Rupniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Zastosowanie kategorii filozofii politycznej do zagadnień filozofii prawa jest propozycją niezwykle koncepcyjnie śmiałą. Nie mniej śmiała jest skala tego zabiegu, zawarta w książce, gdyż obejmuje zręby całego porządku prawnego, a nie tylko jego poszczególne instytucje. Osiągnięcia te nie tylko metodologicznie imponują, ale też wskazują na ich unikatowy charakter, gdyż w literaturze pr
Ebook Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Autor: Jędrzej Maksymilian Kondek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym

Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym

Autor: Arkadiusz Krzysztof Bieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia odnosi się do instytucji podpisu zarówno tradycyjnego, jak i elektronicznego. Jest pierwszym na rynku opracowaniem, które w zbiorczy sposób określa, co należy rozumieć pod tym sformułowaniem. Autor całościowo ujmuje zagadnienia dotyczące podpisu, tzn. jego istoty, funkcji, jakie pełni oraz sposobu i miejsca jego składania. Przedstawia jego rolę na gruncie wybranych uregulowań
Ebook Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego

Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia jako pierwsza na rynku w sposób jednoznaczny określa charakter prawny Unii Europejskiej. Pomimo ciągłej ewolucji samej struktury a także wobec braku spójnej i jednoznacznej koncepcji tego czym jest Unia Europejska, autorka publikacji analizując koncepcje państwowe (w tym federacyjnych) oraz konfederacyjne opisuje Unię Europejską jako organizację międzynarodową nowego typu,
Ebook Cyberprzestępczość

Cyberprzestępczość

Autor: Maciej Siwicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W Polsce, pomimo ciągle rosnącej liczby publikacji, wiedza na temat najnowszych trendów dotyczących zagrożeń płynących z sieci i systemów komputerowych stanowi rodzaj wiedzy specjalistycznej, niedostępnej i często niezrozumiałej dla dużej części społeczeństwa. W szczególności niska świadomość wśród podmiotów stosujących prawo oraz użytkowników Sieci na temat natury cyberprzestępczości, jest szczeg
Ebook Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta

Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta

Autor: Urszula Drozdowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem pracy jest wskazanie instrumentów prawnych prawa prywatnego mających zastosowanie w opiece medycznej, a będących gwarancją prawną ochrony dóbr osobistych pacjenta w procesie leczenia. Wymagało to przeprowadzenia klasyfikacji i badania treści praw pacjenta, jak też określenia ich stosunku do dóbr osobistych. W książce szczegółowo wyjaśniono m.in. takie zagadnienia jak: katalog pra
Ebook Dictionary of Economic Terms. Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo English-Polish, Polish-English

Dictionary of Economic Terms. Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo English-Polish, Polish-English

Autor: Iwona Kienzler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo zawiera ok. 65 000 haseł z dziedziny: prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego, ekonomii, finansów, bankowości i obrotu giełdowego, ubezpieczeń transportu morskiego i lotniczego. Znajdują się w nim także hasła i słownictwo ściśle związane z Unią Europejską, nazwy oraz skróty instytucji Wspólnoty, programów pomocowych i struktu
Ebook Dictionary of Law Terms. Słownik terminologii prawniczej English-Polish/Polish-English

Dictionary of Law Terms. Słownik terminologii prawniczej English-Polish/Polish-English

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słownik terminologii prawniczej jest skierowany do studentów prawa, tłumaczy przysięgłych, pracowników kancelarii prawniczych, nauczycieli specjalistycznego języka angielskiego itp. Słownik zawiera: terminy prawnicze z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, handlowego, karnego, skarbowego, europejskiego, prawa pracy, etc.; obszerny wstęp wraz z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi przekładu te
Ebook Dictionary of Real Estate Market. English-Polish, Polish-English Słownik rynku nieruchomości. Angielsko-polski, polsko-angielski

Dictionary of Real Estate Market. English-Polish, Polish-English Słownik rynku nieruchomości. Angielsko-polski, polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów rynku nieruchomości w obu wersjach językowych zawiera blisko 10 000 haseł. Obejmuje on m.in. takie dziedziny, jak: finansowanie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, przepisy podatkowe, metody i zasady wyceny nieruchomości, kredyty hipoteczne, obrót gruntami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zagospodarowanie terenu i pla
Ebook Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Autor: Ireneusz Wolwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi naukową analizę czynności, jaką jest doręczenie pism sądowych i procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym. Analiza zawiera zarówno ocenę charakteru tej czynności, jak i sposób jej dokonania. Prezentowana praca omawia najczęstsze przyczyny wadliwości doręczenia, a także obowiązki stron postępowania w przedmiocie wskazania adresu dla potrzeb takiego postępowania. Czytelnik ma mo
Ebook Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym

Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym

Autor: Joanna Taczkowska-Olszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dostęp do informacji publicznej jest ujmowany w pracy jako instytucja prawna, na którą składają się zarówno przepisy potwierdzające istnienie uprawnień informacyjnych przyznanych określonym kategoriom podmiotów (aspekt pozytywny), jak i przepisy prawa ograniczające uzyskiwanie informacji ze względu na potrzebę ochrony praw i interesów o charakterze indywidualnym lub ogólnospołecznym (aspekt negaty
Ebook Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym

Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym

Autor: Berenika Kaczmarek-Templin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej rozprawy jest wskazanie, że dokument elektroniczny jest dopuszczalnym środkiem dowodowym w procesie cywilnym, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy go przeprowadzić oraz zakwalifikować go w oparciu o katalog środków dowodowych wskazany przez prawodawcę. Tezą główną rozprawy jest założenie, że dokument elektroniczny jest w istocie odmiennym od dotychczas zn
Ebook Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego

Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego

Autor: Piotr Wiatrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia dotyczy problematyki interpretacji prawa karnego materialnego. Autor za najbardziej przydatną do tego celu uznał derywacyjną koncepcję wykładni przewidującą przeprowadzenie procesu interpretacji każdego przepisu przez wszystkie typy dyrektyw.  Dostrzec można także wyraźną tendencję w kierunku jej uwzględniania w judykaturze Sądu Najwyższego. Praca oparta jest na bogatym mat
Ebook Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia

Autor: Adam Bieranowski, Maria Królikowska-Olczak, Jakub Jan Zięty

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografia analizie poddano różne aspekty działalności deweloperskiej w świetle przepisów ustawy z 16.9.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wprowadzone we wskazanym akcie prawnym rozwiązania miały dać skuteczną ochronę nabywcom samodzielnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi podmiotów prowadz
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

Autor: Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wprowadziła wiele znaczących zmian dotyczących wykonywania tego zawodu. Ustawa w obecnym kształcie reguluje warunki nabywania uprawnień do zawodu, określa zasady jego wykonywania, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy. Ustawa zmieniła także tryb przyznawania uprawnień tłumacza przysięgłego. Obecnie konieczne jest zdanie egzaminu przed Państwową K
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski - prawo rzeczowe i spadkowe

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski - prawo rzeczowe i spadkowe

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnik po prawie cywilnym. Prawo rzeczowe i spadkowe zawiera: Hasła związane z polskim i angloamerykańskim prawem rzeczowym i spadkowym, Definicje oparte na regulacjach ustawowych, orzecznictwie i dorobku doktryny, Uwagi dotyczące etymologii wybranych terminów, Omówienie anglosaskich konstrukcji prawnych niewystępujących w prawie polskim, Porównanie wybranych instytucji prawa rzymskiego, pol
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego Przewodnik po prawie karnym. Język angielski

Egzamin na tłumacza przysięgłego Przewodnik po prawie karnym. Język angielski

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnik po prawie karnym jest terminologicznym wstępem do prawa  karnego. Omówiono w nim podstawowe instytucje polskiego prawa karnego materialnego, jak i procedury karnej oraz porównano je z ich anglosaskimi odpowiednikami. Opracowanie obejmuje również pojęcia obce prawu polskiemu, za to ściśle związane z prawem angielskim i walijskim, szkockim, amerykańskim, kanadyjskim i australijskim. Podst
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa

Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa

Autor: Marek Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook obejmuje egzaminy pisemne, które odbyły się między czerwcem 2009 roku a czerwcem 2011 r. Na podstawie analizy tekstów egzaminacyjnych wyekscerpowano 1129 przykładów pojedynczych słów, zwrotów, oraz większych konstrukcji. Owe przykłady stanowią reprezentatywną grupę, jeśli chodzi o popełniane błędy na egzaminie. Pełna lista zamieszczona jest w glosariuszu załączonym do niniejszej pu
Ebook Egzekucja przez zarząd przymusowy

Egzekucja przez zarząd przymusowy

Autor: Michał Krakowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie szczególnego sposobu egzekucji świadczeń pieniężnych przeciwko dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego - egzekucji przez zarząd przymusowy (art. 10641 - 106413 KPC). Jest ona pierwszą monografią w polskim piśmiennictwie poświęconą tej tematyce. Wskazany sposób egzekucji ma coraz większe
Ebook E-hazard. Studium z komparatystyki prawniczej

E-hazard. Studium z komparatystyki prawniczej

Autor: Maria Magdalena Lewandowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ta stanowi pierwsze w Polsce opracowanie dotyczące międzynarodowego handlu usługami hazardowymi. Ukazano w niej problem normatywnego uregulowania rynku internetowych gier i zakładów wzajemnych w perspektywie członkostwa państw w WTO, EOG i UE. Autorka analizuje także polską ustawę o grach hazardowych pod kątem jej zgodności z Konstytucją RP oraz prawem unijnym. Ponadto monografia zawier
Ebook Eksterytorialne stosunki pracy

Eksterytorialne stosunki pracy

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Eksterytorialne stosunki pracy" to monografia prezentująca kształtowanie praw i obowiązków pracowników organizacji międzynarodowych oraz instytucji międzynarodowych występujących w stosunkach pracy w podwójnej roli: legislatorów i pracodawców. Charakterystyczną cechą eksterytorialnych stosunków pracy jest wyłączenie tych stosunków pracy spod zakresu oddziaływania krajowych systemów prawa pracy pa
Ebook Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym

Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym

Autor: Natalia Banaś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tezy stawiane przez autorkę w niniejszej pracy wskazują, iż europejska spółka akcyjna nie jest w pełni ponadnarodową formą prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że tak długo jak nie zostanie utworzony europejski rejestr przedsiębiorców, nie będzie można takiej formy stworzyć. Zamierzeniem autorki było przede wszystkim przeanalizowanie spółki europejskiej pod kątem szczególnych uwarunkowań zw
Ebook Europejskie prawo finansowe

Europejskie prawo finansowe

Autor: Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Europejskie prawo finansowe" to przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych Unii Europejskiej w zakresie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) oraz istotnych dyrektyw dotyczących trzech wyodrębnionych segmentów wspólnotowego rynku finansowego, tj. sektora instrumentów finansowych, ubezpieczeń i szeroko rozumianej bankowości. Po
Ebook Europejskie prawo handlu elektronicznego

Europejskie prawo handlu elektronicznego

Autor: Przemysław Polański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Unia Europejska wytworzyła rozbudowany i oryginalny porządek prawny dotyczący problematyki handlu elektronicznego. Obok dyrektywy o handlu elektronicznym, która stanowi najważniejszy instrument prawny dotyczący obrotu elektronicznego w UE, istotną rolę odgrywają nowsze instrumenty, takie jak przyjęta niedawno dyrektywa 2011/83/UE o ochronie praw konsumenta czy szereg inicjatyw zmierzających do uje
Ebook Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych

Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych

Autor: Monika Jagielska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane opracowanie to pierwsza na polskim rynku pozycja poświęcona całokształtowi konsumenckiej regulacji kolizyjnej w Unii Europejskiej i ochronie konsumenta w umowach transgranicznych. Autorka wychodzi od zobrazowania procesu rozwoju prawa konsumenckiego w UE, następnie przedstawia przyczyny, etapy i środki tworzenia regulacji prawa kolizyjnego odnoszących się do ochrony słabszej strony ob
Ebook Firma w prawie prywatnym międzynarodowym

Firma w prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Grzegorz Żmij

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwszą tego typu monografię dotyczącą firmy jako oznaczenia przedsiębiorcy w kontekście prawnoporównawczym, prawa europejskiego, konwencji międzynarodowych, przepisów europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego. Opracowanie napisane zostało na podstawie bogatej międzynarodowej literatury i orzecznictwa. Autor przedstawia kolejno jak wyglądają regulacje firmowe w róż
Ebook Formalizm postępowania cywilnego

Formalizm postępowania cywilnego

Autor: Sławomir Cieślak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnienia związane z formalizmem postępowania cywilnego, a zwłaszcza odnoszące się do stopnia (poziomu) sformalizowania tego postępowania, stanowią jedną z podstawowych kwestii prawnych rozważanych zarówno w teorii jak i praktyce postępowania cywilnego. Niniejsza Ebook jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem dotyczącym tej problematyki. Oprócz zagadnień szczegółowych wi
Ebook Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze

Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze

Autor: Maja Maciejewska-Szałas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej studium prawnoporównawcze formy pisemnej i elektronicznej czynności prawnych. Ebook kompleksowo przedstawia wskazaną problematykę w aktach międzynarodowych i wspólnotowych oraz państwach ius civile i common law. Rozważania koncentrują się na elementach konstrukcyjnych formy pisemnej, tj. piśmie i podpisie oraz formy elektronicznej, tj.
Ebook Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Małgorzata Ofiarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii przedstawiono istotę, genezę, przesłanki oraz zasady podejmowania i realizacji publicznoprawnych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych państwach Europy. Wychodząc z założenia, że obecny podział zadań publicznych między jednostki samorządu terytorialnego nie jest doskonały, wykazano, że podejmowanie różne formy współdziałania mogą stanowić mechaniz
Ebook Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych

Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych

Autor: Patrycja Zawadzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest wyjaśnienie istoty i charakteru prawnego funduszu inwestycyjnego oraz wskazanie cech wyróżniających go od innych podmiotów działających na rynku finansowym oraz ustalenie jego miejsca w systemie instytucji finansowych. W opracowaniu niniejszym dokonana została klasyfikacja podstawowych rodzajów instytucji finansowych, analiza definicji oraz próba uporządkowania terminologii doty
Ebook Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Autor: Rafał Sikorski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Problematyka podjęta przez dr. R. Sikorskiego jest niewątpliwie i ciekawa i - jak dotąd - nie ciesząca się zainteresowaniem krajowych badaczy, a szkoda, bowiem jest nie tylko istotna praktycznie, lecz także stanowi doskonałe źródło szeregu dalszych kwestii, wymagających rozwiązania. W skomplikowanym technologicznie współczesnym świecie dostęp do innowacyjnych rozwiązań stanowi często podstawę dal
Ebook Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Autor: Konrad Andrzej Politowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej o tym samym tytule, która była przedmiotem publicznej obrony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2013 r. Temat grzywny akcesoryjnej nie był dotychczas przedmiotem szerszej analizy teoretycznej. Tymczasem zmieniająca się filozofia stosowania kar majątkowych, czytelna w treści kolejny
Ebook Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy

Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza pozycja, autorstwa prof. Andrzeja Świątkowskiego to pogłębiona, szczegółowa, prezentowana z globalnej perspektywy, analiza norm prawa pracy obowiązujących w przeszłości i obecnie w Polsce, w państwach członkowskich UE oraz w USA, regulujących stosunki między partnerami społecznymi (pracownikami i pracodawcami) oraz organizacjami reprezentującymi ich interesy. Ebook ma bardzo poważne znac
Ebook Hazard. Studium kryminologiczne i prawne

Hazard. Studium kryminologiczne i prawne

Autor: Leszek Wilk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Hazard. Studium kryminologiczne i prawne stanowi pierwszą, pionierską monografię naukową z zakresu kryminologicznej problematyki hazardu oraz regulacji prawnych odnoszących się do tego zjawiska. Opracowanie to zawiera kryminologiczną analizę zagrożeń społecznych, jakie rodzi hazard, przyczyn i przejawów tego zjawiska oraz prawnych i pozaprawnych metod przeciwdziałania. Problematyka prawna ma
Ebook Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje standardy instytucji zarządu państwem oraz omówienie doktryn, które doprowadziły najpierw do ich zaistnienia, a następnie do praktycznej realizacji. W związku z tym omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in.: administracji wczesnonowozytnej (monarchia absolutna) i jej podstaw ideologicznych; administracji późnonowożytnej wraz ze szczegóóowym omówi
Ebook Historia myśli politycznej i prawnej

Historia myśli politycznej i prawnej

Autor: Hubert Izdebski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Historia myśli politycznej i prawnej" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: idealistycznej nauki Platona o państwie, filozofii prawa Immanuela Kanta, rozwoju myśli liberalnej, pozytywizmu prawniczego w XIX i XX w., współczesnych teorii prawa natury. Piąte wydanie zostało rozszerzone o takie kierunki jak: republikanizm i nowoczesne koncepcje zarządzania publicznego.
Ebook Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem z historii ustroju i prawa Polski?Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu historii ustroju i prawa Polski, których zna
Ebook Historia ustroju Polski do 1939 r. - ćwiczenia

Historia ustroju Polski do 1939 r. - ćwiczenia

Autor: Marzena Lipska-Toumi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Skrypt "Historia ustroju Polski do 1939 roku - ćwiczenia" przeznaczony jest zarówno dla studentów prawa, administracji i historii, jak i uczniów szkół średnich. Zawiera klarowne przedsta
Ebook Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego

Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego

Autor: Tatiana Chauvin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo (tekst prawny) wytwarza na swoje potrzeby abstrakcyjny i generalny obraz człowieka, nieprzekładający się na realne i pełne rozumienie człowieczeństwa. Mimo tego zainteresowanie państwa człowiekiem, a w konsekwencji tworzone przez państwo regulacje prawne, starają się uchwycić w formie normatywnej jego istotę (eidos). Ochrona przyrodzonej ludzkiej godności i autonomii może być skuteczna jedyn
Ebook Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej

Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej

Autor: Marek Zalisko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej nt. "Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej" obronionej w dniu 28.11.2011 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest ona zbiorczym studium obejmującym analizę instrumentów prawnych, które składają się na europejskie prawo procesowe cywilne. W pr
Ebook Instytucja Gravamen w postępowaniu karnym

Instytucja Gravamen w postępowaniu karnym

Autor: Joanna Brylak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Instytucja gravamen służąca skarżeniu krzywdzących decyzji procesowych przez uprawnione podmioty procesowe jako przedmiot zainteresowania nauki prawa karnego procesowego nie była jak dotąd przedmiotem szczegółowego zainteresowania tej nauki.  Ta swoista broń procesowa stron nie stanowiła odrębnego przedmiotu zainteresowań badawczych w nauce prawa karnego procesowego. Nie analizowano jej w sposób k
Ebook Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Autor: Małgorzata Sieradzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo przedstawiono w niej instytucję wadium, określając jego funkcje oraz znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Wnikliwie przeanalizowano przepisy prawne dotyczące wadium, zwłaszcza wpro
Ebook Interes prawny w polskim prawie administracyjnym

Interes prawny w polskim prawie administracyjnym

Autor: Andrzej Sebastian Duda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Interes prawny w polskim prawie administracyjnym to opracowanie będące teoretyczną i praktyczną analizą zagadnienia interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym. Czerpiąc z wypowiedzi czołowych przedstawicieli doktryny prawa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, w monografii przedstawiono kryteria i sposoby ustalania: istnienia, granic, wzajemnych relacji, oraz siły "możności" pra
Ebook Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej

Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej

Autor: Arkadiusz Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Społeczny opór przeciwko ratyfikacji przez Polskę umowy ACTA pokazał, że prawa własności intelektualnej przestały być dyscypliną prawa przeznaczoną wyłącznie dla wąskiego grona specjalistów, a ta hermetyczna do tej pory dziedzina prawa zaczęła budzić żywe zainteresowanie polityków, dziennikarzy, internautów, twórców i artystów. W trakcie tej dyskusji przedstawiano szereg argumentów pro i kontra is
Ebook Interes publiczny w prawie energetycznym UE

Interes publiczny w prawie energetycznym UE

Autor: Piotr Bogdanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest ograniczeniom swobód rynku wewnętrznego oraz reguł konkurencji ze względu na interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej. Autor przedstawia zagadnienia niezbędne dla zrozumienia istoty interesu publicznego w prawie energetycznym Unii Europejskiej i skupia się na praktyce stosowania prawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisją Europejską -
Ebook Interes publiczny w prawie gospodarczym

Interes publiczny w prawie gospodarczym

Autor: Artur Żurawik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest problematyce interesu publicznego w prawie gospodarczym. W sposób interdyscyplinarny, nie stroniąc od pozaprawnej myśli naukowej, omawia także wątki związane z interesem publicznym jako zjawiskiem społecznym. Dotyczy zagadnień prawa krajowego oraz unijnego, omawia ponadto przesłanki i sposoby ingerencji czynnika publicznego w sferę prywatnoprawną, w szczególności związan
Ebook Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL)

Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL)

Autor: Ewa Rott-Pietrzyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi kompleksową analizę intepretacji umów w aktach prawa modelowego, tj.: Zasadach Europejskiego Prawa Umów (PECL), Wspólnym Systemie Odniesienia (DCFR), Zasadach Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT (UPICC) oraz tworzonych na bieżąco Zasadach TRANS-LEX, a także Konwencji wiedeńskiej z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz wspólnego europejskiego prawa sprz
Ebook Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym

Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest analizą i próbą odkrycia na nowo relewacji istoty zasady wolności gospodarczej w prawie polskim, będącej jednym z najważniejszych elementów bytowych fundamentów polskiej ekonomii. Obiektywne i możliwe jak najdoskonalsze zrozumienie jej oraz konsekwentne przestrzeganie jest jednym z najważniejszych zadań nade wszystko dla samych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, jako, ontycznie pa
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomoc­nictwa? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wpro­wadzenia w zagadnienia i słownictwo dokumentów notarialnych, testamentów i pełno­mocnictw krajów anglosaskich. Ten praktyczny przewodnik szczegółowo omawia terminologię występującą w tego typu dokumentach, objaśnia charakterystyczne wł
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Wydanie 2

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Wydanie 2

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugie wydanie Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? stanowi połączenie: słownika, kursu angielskiego języka prawnego, oraz wprowadzenia w zagadnienia i słownictwo dokumentów sądowych w sprawach cywilnych krajów anglosaskich. Najnowsze wydanie Drugie wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący wyroków sądu najwyższego. Poszc
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Wydanie 5

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Wydanie 5

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Piąte wydanie Jak czytać i rozumieć angielskieumowy? stanowi połączenie: - słownika, - kursu angielskiego języka prawnego, - wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Najnowsze piąte wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący umowy nabycia spółki osobowej oraz kazusy. W książce szczegółowo omówiono: - terminologię występującą w umowach, - w
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7

Autor: Czesław Martysz, Mateusz Błachucki, Tomasz Bąkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom VII zawiera analizę przetwarzania informacji zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym. Szczegółowej analizie poddane zostały regulacje prawne odnoszące się do zasad gromadzenia i wykorzystania różnego rodzaju informacji zgromadzonych przez organ administracji w toku postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w publicznych zasobach, informacji dostar
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom 8

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom 8

Autor: Jacek Gołaczyński, Grażyna Szpor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom VIII omawia zasadę jawności w postępowaniu sądowym. Prezentowane są w nim  poglądy wyrażone w referatach wygłoszonych na dwóch konferencjach. W szczególności analizowane są zagadnienia dotyczące jawności w prawie cywilnym, i czy jawność może być ograniczona przepisami prawa cywilnego. Podobnie przeanalizowano wpływ regulacji prywatnoprawnych na zasadę jawności w orzecznictwie sądowym i sądowoa
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10

Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10

Autor: Grażyna Szpor, Jarosław Majewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, zaprezentowanej głównie z perspektywy karnoprawnej. Praca składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza koncentruje się na wysoce aktualnych zagadnieniach przetwarzania danych przez organy ściga
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji

Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji

Autor: Grażyna Szpor, Zbigniew Kmieciak, Małgorzata Ganczar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie zawiera wyniki pierwszego etapu badań nad metodami zagwarantowania pożądanego poziomu skuteczności obowiązującej regulacji prawnej. Ich celem  było wyznaczenie kierunków i pola analizy tego zagadnienia,  wyeksponowanie kluczowych dla prowadzonych badań problemów, a przede wszystkim ukazanie tego, co dyskusyjne i wątpliwe. Mając świadomość zawodności podejmowanych przez naukę prób ujęci
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie Orzecznictwa

Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie Orzecznictwa

Autor: Małgorzata Jaśkowska, Grażyna Szpor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom IV zawiera wyniki badań orzecznictwa sądów administracyjnych, a także Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do tajemnic publicznoprawnych. Ich celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle orzecznictwa można mówić o racjonalności ustawodawcy w tej sferze, czy występuje nadregulacja przepisów dotyczących ograniczeń jawności, ich wzajemne nachodzenie na siebie oraz występujące d
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom 9

Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom 9

Autor: Bogumił Szmulik, Mariusz Szyrski, Katarzyna Karmeluk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom IX poświęcony jest trzem podstawowym zagadnieniem związanym z tą problematyką. Po pierwsze, dostosowaniu organizacji do zadań w zakresie przekazu i ochrony informacji. Zarówno w ujęciu teoretycznym, jak też obecnej praktyki. Po drugie, ocenie adekwatności kompetencji organów bezpieczeństwa państwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych do ich zadań. W tej części znaczące miejsce zajmują kwe
Ebook Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Autor: Katarzyna Górka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem podjętej w książce pracy badawczej jest określenie zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów Konstytucji RP jawność ta ujęta została w dwóch jej artykułach (art. 61 i art. 113) zawartych w dwóch odmiennych pod względem problematyki rozdziałach - w rozdziale poświęconym wolnościom, prawom i obowiązkom czł
Ebook Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej

Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza praca analizuje kwestię tego, w jaki sposób i jak dalece jurysdykcja krajowa poszczególnych państw członkowskich w transgranicznych sprawach upadłościowych jest dzisiaj ograniczana - na rzecz innych państw - przez unijny porządek prawny oraz przez prawo wewnętrzne danego państwa i jakimi kompetencjami w tym zakresie poszczególni członkowie Unii tak naprawdę dysponują.
Ebook Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP

Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP

Autor: Elżbieta Hryniewicz-Lach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia pt. Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP stanowi wynik pracy badawczej nad problematyką zadań, celów i treści kształtujących instytucję kary kryminalnej, miejscem tego instrumentu w systemie prawnym kształtowanym przez Konstytucję RP z 1997 r. i relacją pomiędzy karą kryminalną a elementami kształtującymi ten system. W monografii przedstawiono kompleksowe spojrzenie na problem kary
Ebook Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo

Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo

Autor: Tomasz Tabaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej monografii autor zbadał zagadnienie etycznej dopuszczalności kary śmierci za morderstwo. Za odpowiednią metodę rozumowania został uznany  kontekstualizm, w którym z niespornych przesłanek wyprowadza się adekwatną do rozwiązania sytuacji problemowej zasadę etyczną. Jako niesporne zostały przyjęte przesłanki: standardowa definicja pojęcia kary i zasada poszanowania godności człowieka. N
Ebook Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary

Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary

Autor: Bronisław Bartusiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej publikacji autor szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące kary śmierci, począwszy od tła historyczno-kulturowego, poprzez kwestie kary śmierci w perspektywie wybranych koncepcji filozoficznych, teologiczne spojrzenie na karę śmierci w katolicyzmie, prawosławiu i protestantyzmie, aż do regulacji kary śmierci w międzynarodowych dokumentach, dotyczących praw człowieka. Dzieło zawiera tak
Ebook Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym

Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym

Autor: Ewa Rott-Pietrzyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, będąca pracą habilitacyjną Autorki, jest jedyna publikacją na polskim rynku wydawniczym literatury prawniczej stanowiącą tak głębokie i kompleksowe studium o klauzuli generalnej (i kryterium) rozsądku. Analiza znaczenia i funkcji tego kryterium pełnionych w systemach prawnych państw Europy kontynentalnej z uwzględnieniem nowych kodyfikacji państw Europy wschodniej, systemach prawnych common
Ebook Kodeks cywilny. The Civil Code

Kodeks cywilny. The Civil Code

Autor: Ewa Kucharska, Michele Le Mauviel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że anglosaskie systemy prawne są zupełnie in
Ebook Kodeks cywilny. The Civil Code

Kodeks cywilny. The Civil Code

Autor: Ewa Kucharska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 28 kwietnia 2012 roku. This English translation of the Civil Code is published as part of a new translation series of Polish laws into European languages and incorporates the recent amendments to the Code
Ebook Kodeks karny i kodeks wykroczeń Strafgesetzbuch Und Űbertretungsgesetzbuch

Kodeks karny i kodeks wykroczeń Strafgesetzbuch Und Űbertretungsgesetzbuch

Autor: Joanna Chudzik, Michał Jakowczyk, Kaja Kowalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskich ustaw: Kodeks karny i kodeks wykroczeń, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Teksty ustaw zostały zaktualizowane na dzień 1.06.2012. Mecenasi dr Kamila Matthies LL.M oraz dr Denis Matthies prowadzą wspólnie kancelarię adwokacką z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach, która specjalizuje się wy
Ebook Kodeks karny. The Criminal Code

Kodeks karny. The Criminal Code

Autor: Nicholas Faulkner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into European languages, includes the English translation of the Criminal Code. It incorporates the latest amendment to the Code that came into effect on 1 June 2012. Niniejsza publikacja to pierwsze wydanie angielskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks karny, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń pol
Ebook Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

Autor: Joanna Ewa Adamczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania karnego The Code of Criminal Procedure Wydanie dwujęzyczne: polsko - angielskie Niniejszy zbiór (wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski), zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania karnego. Teksty ustaw uwzględniają zmiany, które wejdą w życie w lipcu 2015 r. Nowa seria
Ebook Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch

Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch

Autor: Tomasz Major

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hiermit uberreichen wir Ihnen die dritte Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Arbeitsgesetzbuchs. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht. Sie beinhaltet u.a. die neuesten Änderungen des Arbeitsgesetzbuches, die am 11.04.2010 in Kraft getreten sind. Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego kod
Ebook Kodeks spółek handlowych The Commercial Companies Code

Kodeks spółek handlowych The Commercial Companies Code

Autor: Katarzyna Michałowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Publikowane obecnie szóste wydanie tłumaczenia uwzględnia ostatnią  nowelizację Kodeksu, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German
Ebook Konstytucja sportu w Unii Europejskiej

Konstytucja sportu w Unii Europejskiej

Autor: Beata Rischka-Słowik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W jaki sposób prawo Unii Europejskiej jest stosowane w odniesieniu do sportu i jak w tym procesie jest uwzględniana specyfika sektora sportowego? To podstawowe pytanie badawcze, które zostało postawione w monografii pt. Konstytucja sportu według sędziów Trybunału Sprawiedliwości, autorstwa wybitnej specjalistki w poruszanej tematyce dr Beaty Rischki-Słowik. Zagadnienie to jest niezwykle istotne za
Ebook Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego)

Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego)

Autor: Adam Brzozowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego)" stanowi monograficzne, systematyczne opracowanie niniejszego podtypu umowy o dzieło. Podjęta w pracy próba rekonstrukcji jej treści na podstawie art. 6271 KC, uregulowań dotyczących konsumenckiej umowy sprzedaży oraz kodeksowego uregulowania umowy o dzieło prowadzi do - czasami zaskakujących - wniosków dotyczących: stosowania prz
Ebook Kontrakt wojewódzki

Kontrakt wojewódzki

Autor: Renata Cybulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Administracja publiczna stale zmienia się i rozwija. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, m.in. gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, czy politycznymi. Pojawiają się nowe zagadnienia, problemy, które wymuszają wypracowanie innych od dotychczasowych instrumentów ich realizacji. Jednym z takich instrumentów jest kontrakt wojewódzki, który jest nową, dwustronną formą działania administracji pub
Ebook Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Autor: Magdalena Stępak-Miczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe i aktualne opracowanie dotyczące kontroli pracowników. W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia związane z kontrolą pracowników, w szczególności skupiono się na rodzajach kontroli,  uwzględniając podstawy prawne ich przeprowadzania oraz opisano środki ochrony prawnej, jakie przysługują pracownikom w przypadku bezprawnej kontroli. Monografia została opracowana
Ebook Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych

Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych

Autor: Celina Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Korupcja w polskim prawie prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych" ma charakter prawnoporównawcze. Dokonano w niej - po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie prawniczym - analizy procesu umiędzynarodawiania karnych regulacji antykorupcyjnych, a także procesu implementacji antykorupcyjnych przepisów międzynarodowych do prawa karnego w różnych państwach, w tym w Polsce. Dużo uwa
Ebook Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung

Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung

Autor: Jacek Franek, Magdalena Wessel-Zasadzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hiermit überreichen wir Ihnen die deutsche Übersetzung der polnischen Kostengesetze in Zivilsachen. Der Übersetzung ist eine umfangreiche Einführung vorgeschaltet. Sowohl die Übersetzungen als auch die Einführung behandeln ebenfalls außergerichtliche Kosten in sämtlichen Zivilsachen. Niniejsza publikacja zawiera tłumaczenie polskich aktów prawnych dotyczących kosztów w sprawach cywilnych. Tłumacze
Ebook Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej

Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej

Autor: Bartosz Kołaczkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi przede wszystkim wnikliwą analizę kształtowania się regulacji prawnej zgromadzeń w Polsce od początku II RP, aż po najnowsze, kontrowersyjne zmiany z 2012 r. w Publikacji występują także bogate odniesienia do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, co pozwala w sposób wyważony formułować konkretne propozycje zmian obowiązujących w Polsce przepisów. Obok problema
Ebook Legal English. Handbook and Workbook

Legal English. Handbook and Workbook

Autor: Małgorzata Jakubaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Legal English. Textbook and Workbook will enable you to understand the language of the law in English; prepare the reader for TOLES examinations. The book is intended for law students who learn English as well as for practiotioners to use the book as a self-study material. This third edition has been revised and updated. Doskonała pomoc dla studentów wydziału prawa, optymalna dla prawników-praktyk
Ebook Legal English - Niezbędnik przyszłego prawnika Teacher's Book

Legal English - Niezbędnik przyszłego prawnika Teacher's Book

Autor: Halina Sierocka, Dorota Potocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Legal English - Niezbędnik przyszłego prawnika Teacher's Book to publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach pracujących z podręcznikiem do prawniczego języka angielskiego Legal English - Niezbędnik przyszłego prawnika. Ebook ta, oprócz cennych wskazówek metodycznych, zawiera klucz do zadań, teksty nagrań oraz dodatkowe informacje z zakresu prawa, które mogą być pomocne w nauczaniu prawniczego
Ebook Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć

Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć

Autor: Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć to Ebook prezentująca podstawowe pojęcia z zakresu etyki prawniczej. Obecnie etyka prawnicza jest powszechnie wykładana na wydziałach prawa w Polsce. Jest również bardzo ważna podczas wykonywania zawodów prawniczych. Dlatego Leksykon kierujemy przede wszystkim do studentów prawa i praktyków. W związku z tym obejmuje on zarówno podstawowe pojęcia ws
Ebook Leksykon prawa cywilnego - część ogólna 100 podstawowych haseł

Leksykon prawa cywilnego - część ogólna 100 podstawowych haseł

Autor: Ewa Bagińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa cywilnego - część ogólna zawiera wybór 100 najważniejszych haseł z części ogólnej prawa cywilnego, które przybliżają czytelnikowi podstawowe instytucje i pojęcia prawa cywilnego. Hasła opracowane zostały przez pracowników naukowych Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. UG dr hab. Ewy Bagińskiej. Leksykon stanowi pomoc w nauce prawa cywilnego dla studen
Ebook Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki oraz reguły funkcjonowania przedsiębiorców, a także kompetencje organów administracji gospodar
Ebook Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki oraz reguły funkcjonowania przedsiębiorców, a także kompetencje organów administracj
Ebook Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego został przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Z uwagi na fakt, iż stanowi on syntetyczną prezentację najbardziej podstawowych pojęć używanych w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych oraz w ramach protokołu dyplomatycznego,
Ebook Leksykon prawa karnego - część ogólna 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa karnego - część ogólna 100 podstawowych pojęć

Autor: Paweł Daniluk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa karnego - część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego. Adresatem Leksykonu są przede wszystkim studenci prawa, dla których może on stanowić uzupełniające w stosunku do podręczników źródło wiedzy na temat instytucji częśc
Ebook Leksykon prawa medycznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa medycznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Adam Górski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Większość leksykonów powstałych już w niniejszej serii wydawniczej dotyczy zespołów regulacji prawnych, które zyskały -  najczęściej niekwestionowane - miano gałęzi prawa. Konsekwencją tego jest mocno ugruntowana siatka pojęciowa, a więc i mniejsza chyba wolność w wyborze wyjaśnianych haseł. Nieco inaczej jest w wypadku prawa medycznego.  Zaznacza się w piśmiennictwie prawniczym, że jest to powsta
Ebook Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego zawiera 100 wybranych, ważniejszych pojęć z tej dziedziny prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym. Zamieszczone informacje i analizy oraz zestawienia literatury dotyczącej prezentowanych haseł mogą być przydatne dla studentów, uczniów i wszystkich osób interesujących się zagadnieniami prawa międzynarodowego. Leksykon może stanowić pomoc dydaktyczną, a
Ebook Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć

Autor: Dorota Pyć, Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa morskiego zawiera 100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla prawa morskiego i prawa morza. Spośród wielu terminów, które przez wymiar morski często łączą prawo międzynarodowe z prawem krajowym, autorzy wybrali zarówno te o znaczeniu podstawowym dla praktyki stosowania prawa morskiego, jak i te, które stanowią o jego rozwoju. Leksykon jest przeznaczony dla studentów studiów praw
Ebook Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć

Autor: Magdalena Pyter, Adam Balicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera - zgodnie z konwencją Wydawcy - wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa - wydawałoby się pokrewne - systemy oświaty i nauki. Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo systemy te oddzielone są od siebie zarówno w sposób formalny, jak też materialny. Prawo oświatowe nawiązuje wprost do ed
Ebook Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon omawia 100 najważniejszych haseł z zakresu zamówien publicznych. Oprócz najważniejszych aktów prawnych regulujących prawo zamówien publicznych Autorzy podają także wybrane orzezcencitwo (w tym europejskie) dotyczące tej tematyki. Pod każdym hasełm znajduje się wykaz literatury dotyczącej omawianego zagadnienia. W Leksykonie uwzględniono najnowsze zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicz
Ebook Leksykon socjologii prawa

Leksykon socjologii prawa

Autor: Anna Kociołek-Pęksy, Mateusz Stępień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prezentuje najważniejsze "klasyczne" socjologiczno-prawnych tematy, które od początku wyznaczały ramy dla refleksji teoretycznej i badań empirycznych, oraz przedstawia "nowe" zagadnienia i perspektyw, które czekają na pełne socjologiczno-prawne opracowanie. Próba stworzenia alafabetycznej mapy tematów, którymi zajmuje się socjologia prawa, napotyka na problem obfitości. Już wstępna analiz
Ebook Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

Autor: Bartłomiej Gliniecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematyka spółek handlowych silnie wiąże się z działalnością gospodarczą (przedsiębiorczością), przez co można ją analizować przede wszystkim w przenikających się wymiarach prawnym oraz ekonomicznym. Kształt rozwiązań prawnych - częściowo o charakterze bezwzględnie obowiązującym, częściowo modyfikowalnym - wpływa na decyzje ekonomiczne, a te z kolei determinują rozwiązania praktyki prawa. Autorami
Ebook Leksykon terminów prawniczych (włoski) Dizionario dei termini giuridici

Leksykon terminów prawniczych (włoski) Dizionario dei termini giuridici

Autor: Barbara Turchi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Leksykon terminów prawniczych" zawiera słownictwo z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa bankowego i prawa zamówień publicznych. Hasła opatrzono wyborem z polskich przepisów w przekładzie na język włoski, co ułatwia formułowanie w języku włoskim wypowiedzi, pism prawniczych, korespondencji i tekstówbez konieczności poszukiwania poszczególnych terminów w słowniku. O
Ebook Lexicon of Law Terms

Lexicon of Law Terms

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This third edition of Lexicon of Law Terms aims to give practical guidance to law students, lawyers, legal secretaries, paralegals, legal executives, ESP teachers, interpreters, translators and professional people who need English for their present or future day-to-day work in  the legal field. Arranged thematically in alphabetical format, the book consists of ten chapters devoted to civil law, co
Ebook Lexikon der juristischen Fachbegriffe

Lexikon der juristischen Fachbegriffe

Autor: Monika Pawęska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugie wydanie  Lexikon der juristischen Fachbegriffe zawiera słownictwo z zakresu: prawo cywilne, w tym część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania; regulacje prawne związane z tematyką nieruchomości; prawo rodzinne; prawo handlowe z uwzględnieniem prawa upadłościowego i odrębnym potraktowaniem rynków kapitałowych oraz prawo pracy, prawo bankowe i prawo zamówień
Ebook Lexikon des Polnischen Rechts

Lexikon des Polnischen Rechts

Autor: Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński, Agnieszka Błażek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lexikon adresowany jest do studentów i pracowników nauki, poszukujących inspiracji w zagranicznych porządkach prawnych. Zainteresuje on również przedstawicieli zawodów prawniczych, pracujących w środowisku polsko-niemieckim. LEXIKON DES POLNISCHEN RECHTS stanowi kompendium wiedzy o prawie polskim skierowane do niemieckojęzycznego odbiorcy. Publikacja obejmuje 1500 haseł z zakresu prawa administra
Ebook Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych

Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych

Autor: Marek Salamonowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu swobody kontraktowania w odniesieniu do licencji patentowych i know-how. W szczególności ukazano ograniczenia, które mają swoje źródło w zakazie porozumień antykonkurencyjnych. Monografia pomoże w prawidłowym, zgodnym z prawem korzystaniu z umów licencyjnych jako instrumentów transferu technologii. Ponadto lektura pracy pozwoli przedsiębiorco
Ebook Logika w pigułce

Logika w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed trudnym egzaminem z logiki?Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu logiki, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz o
Ebook Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne

Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne

Autor: Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Logika" podzielone są na trzy części: -część pierwsza - logika w zadaniach omawia zagadnienia dotyczące: nazw, zbiorów, podziału logicznego, kategorii syntaktyczych, relacji, zdań, funktorów prawdziwościowych; -część druga - zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami mają za zadanie sprawdzić opanowaną wiedzę, -część trzecia - przykładowe zestawy pytań egzaminacyjn
Ebook Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym

Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym

Autor: Jakub Michał Łukasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja opisuje występującą pomiędzy małżonkami relację współzależności, która to stanowi w założeniu Autora istotę małżeństwa z punktu widzenia prawa. W sposób nowatorski przedstawione zostały konsekwencje prawne posiadania statusu współmałżonka. Autor porusza w pracy m.in. takie zagadnienia jak ewolucję małżeńskich ustrojów majątkowych, zasady odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiąza
Ebook Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego

Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego

Autor: Jacek Barcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego" stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej całościowe opracowanie poświęcone nowej, i wciąż kształtującej się, gałęzi prawa międzynarodowego, jaką jest międzynarodowe prawo zdrowia publicznego. Ze względu na interdyscyplinarność podejmowanej tematyki, pozycja może służyć pomocą tak zainteresowanym przedstawicielom nauki prawa międzynaro
Ebook Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym

Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym

Autor: Jarosław Zagrodnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi w polskiej nauce procesu karnego pierwsze, kompleksowe opracowanie poświęcone układowi wzajemnych powiązań między postępowaniem przygotowawczym oraz postępowaniem głównym, które - występując na różnym poziomie ogólności - wpływają na ukształtowanie zasadniczych składników strukturalnych wytyczających wzorcowy przebieg procesu karnego na wymienionych etapach (interakcji postępowa
Ebook Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Autor: Hanna Kuczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii przedstawiony został model oskarżenia, jaki przyjęto w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dokonano analizy poszczególnych elementów modelu oskarżenia przed MTK, wpływających na realne możliwości działania prokuratora tego Trybunału. Są to m.in.: specyficzne ujęcie niezależności prokuratora, który jednak poddany jest szerokiej kontroli sądowej; przesłanki, którymi ki
Ebook Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne

Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne

Autor: Rafał Stankiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest naukową analizą problematyki dostępu produktu leczniczego do obrotu, zwłaszcza w aspekcie rozwoju innowacyjności oraz spojrzenia na dostęp produktu leczniczego poprzez pryzmat prawa ochrony konkurencji. Niniejsza praca została zainspirowana brakiem na polskim rynku odrębnej monografii odnoszącej się do problematyki kształtowania zakresu dostępu do produktu leczniczego. Zagadnieniem
Ebook Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych

Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych

Autor: Małgorzata Frysztak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce z perspektywy postępowań sądowych toczonych pomiędzy organem nadzoru bankowego a nadzorowanymi bankami. Rozprawa składa się z dwóch rozdziałów: pierwszy dotyczy rozwoju sądowej kontroli działalności organu nadzoru bankowego, drugi podejmuje problemy praktyki nadzorczej i oparty jest na analizie orzeczeń zapadłych w związku
Ebook Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych

Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych

Autor: Marek Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca dr. Marka Świątkowskiego jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej monografią, poświęconą problematyce międzynarodowych umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (Bilateral Investment Treaties - BITs). W Polsce zainteresowanie tą tematyką należy wiązać z wytoczeniem powództwa przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym przez Eureko B.V. na podstawie umowy polsko-holenderskiej
Ebook Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim

Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim

Autor: Kamil Szmid

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na gruncie obowiązujących przepisów należy zdecydowanie odrzucić pogląd, iż prawo o spółce akcyjnej jest domeną przepisów bezwzględnie obowiązujących, w rezultacie czego zasadą jest brak swobody umów. Wszelka wykładnia przepisów k.s.h. powinna się odbywać przez pryzmat naczelnej zasady swobody umów. Monografia odrzuca model spółki akcyjnej jako imperatywnego wzorca. Delimitacja zakresu swobody umó
Ebook Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen

Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen

Autor: Ewa Tuora-Schwierskott

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach jest kontynuacją cyklu obejmującego wcześniej wydane tomy "Deutsche Juristische Fachbegriff e in Übungen" oraz "Deutsche Juristische Fachsprache in Übungen". Ebook zawiera ćwiczenia do nauki specjalistycznego języka prawniczego, obejmujące słownictwo z zakresu kluczowych dziedzin prawa, wzbogacone o wyrażenia zaczerpnięte z języka potocznego. Skła
Ebook Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne

Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne

Autor: Józef Krzysztof Gierowski, Lech Paprzycki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook dotyczy problematyki niepoczytalności - art. 31 KK oraz środków zabezpieczających - 94, 95 i 95a KK. Autorzy przedstawiają zagadnienia w oparciu o problemy z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. Wychodząc od wstępnego przedstawienia relacji między karami i środkami karnymi a środkami zabezpieczającymi, a także ogólnych zagadnień psychiatrii, psychologii i seks
Ebook Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa

Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa

Autor: Aneta Kaźmierczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań. Podjęte one zostały w związku z dostrzeżeniem wielu problemów narosłych wokół instytucji odrębnej własności lokalu. W przeważającej większości dotyczą one zagadnień związanych z nieruchomością wspólną przysługującą właścicielom lokali. Jednym z podstawowych celów badawczych podjętych w pracy, stało się zatem przedstawienie instytucji nieruchomości wspól
Ebook Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy

Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy

Autor: Ewa Bąk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rynek pracy to złożony mechanizm podlegający ciągłym przemianom. Obecnie zauważyć można tendencje do odchodzenia od tradycyjnych instytucji rynku pracy, jak np. umowa o pracę na czas nieokreślony, na rzecz form bardziej elastycznych. Niniejsza rozprawa obszernie omawia problematykę nietypowych form zatrudnienia na tle współczesnej gospodarki rynkowej, w szczególności poruszając takie zagadnienia
Ebook Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych

Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych

Autor: Agnieszka Hajos-Iwańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia przedstawia instytucję nieważności czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Zawiera analizę charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych przejawów aktywności spółek, która ma na celu rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie dotyka je sankcja określana w prawie cywilnym nieważnością czynności prawnej. Opracowanie podejmuje zespół zagadnień związanych z z
Ebook Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej

Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej

Autor: Dariusz Szostek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od wielu lat w obrocie gospodarczym podmioty posługują się dokumentami w postaci elektronicznej (zawierają umowy, korespondują, czy też przesyłają faktury). Dokument w postaci elektronicznej coraz częściej wypiera dotychczasowy tradycyjny dokument (np. e-protokół w postępowaniu cywilnym). Niniejsza monografia ma na celu przybliżenie problematyki dokumentu zarówno w postaci tradycyjnej, jak i przed
Ebook Nowy traktat o Unii Europejskiej

Nowy traktat o Unii Europejskiej

Autor: Stephan Freiberg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem tej publikacji jest przybliżenie w sposób ogólnie zrozumiały nowego Traktatu UE obywatelom i osobom odpowiedzialności publicznej. Unia Europejska nowym Traktatem zrealizowała dla rynków sprawiedliwy model godzący ze sobą cele socjalne i gospodarkę rynkową, a tym samym zgodna jest z tradycją kategorycznego imperatywu Kanta oraz z wypowiedziami papieża Jana Pawła II o pracy i solidarności.
Ebook Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

Autor: Dominika Opalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Realizacja zamówienia na tę publikację nastąpi po 28 listopada 2014 roku. Ebook zawiera kompleksową analizę problematyki obowiązku lojalności w spółkach kapitałowych, uwzględniającą wyniki badań prawnoporównawczych. Podjęto w niej studia nad trzema przejawami obowiązku lojalności: skierowanym do członków zarządu i rady nadzorczej, spoczywającym na wspólnikach i akcjonariuszach wobec spółki i innyc
Ebook Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym

Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym

Autor: Marcin Trzebiatowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza rozprawa omawia prawo znaków towarowych w świetle prawa polskiego, wspólnotowego, a także prawa innych państwa europejskich nie będących członkami UE. Autor szczegółowo omówił w poszczególnych rozdziałach: podstawy normatywne obowiązku używania znaku towarowego, treść i funkcje obowiązku używania, pojęcie, formę i zakres używania, towary (usługi), miejsce używania, osobę używającą, uż
Ebook Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna

Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna

Autor: Bartłomiej Gadecki, Wiesław Pływaczewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook stanowi cenne kompendium wiedzy na temat prawnej i kryminologicznej ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Niepodważalnym atutem  opracowania jest ukazanie zależności istniejących pomiędzy tymi dwiema kategoriami dóbr. W tym zakresie pracę można uznać za nowatorską. Obie zawarte w książce perspektywy, szeroko zaprezentowane przez wybitnych znawców podjętej problematyki,
Ebook Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej

Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej

Autor: Tomasz Długosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi monograficzne opracowanie zagadnienia ochrony prawnej infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej. Sektory elektroenergetyki, gazu ziemnego i ciepłownictwa poddano specyficznej regulacji prawnej, w związku z którą pozostaje ochrona infrastruktury krytycznej konstruowana w oparciu o przepisy ustawy z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W książce dokonano całościowego
Ebook Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej

Autor: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dynamiczny rozwój ochrony konsumenta w Unii Europejskiej zrewolucjonizował ochronę konsumenta w Polsce. W krajowych porządkach prawnych prawodawcy przyjmują założenie, że wobec przedsiębiorcy-profesjonalisty, konsument jest stroną słabszą zarówno ze względu na stopień swoich kompetencji oraz dostępu do informacji, jak i możliwości ekonomicznych. Prawodawca unijny dąży nie tyle do wyrównania osobis
Ebook Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej

Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej

Autor: Justyna Kurek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest ochronie przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej. Jest to pierwsze monograficzne opracowanie tego tematu o charakterze interdyscyplinarnym. Obejmuje aspekty administracyjnoprawne, cywilnoprawne i karnoprawne. Uwzględnia także techniczne i organizacyjne środki ochrony przed spamem. Analiza obowiązujących przepisów identyfikuje przyczyny niewystarcza
Ebook Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym

Autor: Szymon Pawelec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest problematyce ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym. Jej zasadnicza teza, która określiła sposób podejścia i konstrukcję pracy, opiera się na obserwacji, iż przy wyraźnej identyfikacji i stosunkowo silnej ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa na mocy przepisów prawa karnego materialnego, dobro to nie jest bezpośrednio rozpoznawane i nie
Ebook Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Ochrona własności intelektualnej" składa się z dwóch części: pierwsza - dotyczy praw autorskich i pokrewnych; druga - własności intelektualnej w przemyśle (projekty wynalazcze, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne). Trzecie wydanie zostało zaktualizowane i zmodernizowane w stosunku do poprzednich. Zawiera zmiany związane z pewną ingerencją ustawodawcy w ostatnią wersję wcześniej
Ebook Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Autor: Tomasz Siemiątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia poświęcona jest ważnemu zagadnieniu odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych (w tym odpowiedzialności wspólników, członków zarządu, biegłych rewidentów, promotorów spółki). Problematyka ta nie była jak dotąd przedmiotem szerszych analiz, dlatego też prezentowana publikacja jest cenną pozycją w tej dziedzinie.
Ebook Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Autor: Krzysztof Zagrobelny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia podejmuje problematykę odpowiedzialności inwestora jako strony umowy o roboty budowlane, w kontekście zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat. W ramach publikacji omówione zostały następujące zagadnienia: charakterystyka umowy o roboty budowlane; obowiązek wykonawcy oddania obiektu; obowiązek inwestora zapłaty wynagrodzenia; inne obowiązki inwestora; reguły ogólne odpowiedzialn
Ebook Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika w drogowym przewozie przesyłek towarowych

Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika w drogowym przewozie przesyłek towarowych

Autor: Tomasz Szanciło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ma na celu omówienie - z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia - zasad odpowiedzialności przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, z uwzględnieniem uregulowań zawartych nie tylko w polskim Prawie przewozowym, ale także w konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, stanowiącą podstawowy akt prawny w odniesieniu do międzynarodowego przewozu drogo
Ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Autor: Marek Safjan, Jacek Jastrzębski, Patrycja Grzebyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z prac odnoszących się do problematyki granic odpowiedzialności. W monografii zostały omówione m.in. zagadnienia zakresu kompensowanych uszczerbków (utraty szansy, szkód niemajątkowych) oraz naturze naprawianej szkody (jako powiększenia pasywów, jako krzywdy osoby prawnej). W pracach przedstawiono także kwestie dotyczące podmiotowych ograniczeń kompensacji, zależności między przes
Ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania ustawodawcy

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania ustawodawcy

Autor: Bartłomiej P. Wróblewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy należy do najbardziej spornych kwestii w prawoznawstwie. Autor analizuje kształtowanie się zasad takiej odpowiedzialności na tle ogólnych reguł odpowiedzialności państwa do połowy XX wieku w wiodących europejskich porządkach prawnych: w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Wbrew rozpowszechnionym w nauce prawa przekon
Ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej

Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej

Autor: Jerzy Parchomiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej od kilku lat coraz częściej pojawia się w praktyce wymiaru sprawiedliwości, budzi też żywe zainteresowanie doktryny prawniczej. Ebook porusza problem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód wyrządzonych legalnym, zgodnym z prawem działaniem administracji publicznej. Ostatnie publikacje na temat odpowiedzialności odszkodowawczej w
Ebook Odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli kapitałowych spółek zależnych

Odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli kapitałowych spółek zależnych

Autor: Karolina Pyzio

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem dotyczącym problematyki odpowiedzialności spółki dominującej względem wierzycieli kapitałowych spółek zależnych. Choć problematyka ta - związana z istnieniem stosunku dominacji pomiędzy spółką dominującą, a inną korporacyjną osobą prawną (spółką zależną) - ma niezwykle istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia inter
Ebook Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie

Autor: Łukasz Chojniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook będzie dotyczyć problemu niesłusznych skazań oraz innych form pozbawienia wolności stosowanych w procesie karnym na skutek pomyłki sądowej. Autor stara się odpowiedzieć na pytania, na czym polega pomyłka sądowa, jakie są praktyczne konsekwencje błędu wymiary sprawiedliwości dla oskarżonego oraz czy polskie prawo pozwala skutecznie niwelować skutki pomyłek sądowych poprzez ich rekompensowanie
Ebook Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku

Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku

Autor: Eberhard Schmidt-Aßmann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Opłata produktowa

Opłata produktowa

Autor: Bartosz Draniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii "Opłata produktowa" omówiono szczegółowo takie zagadnienia jak:opłaty produktowe uregulowane w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, opłaty za substancje kontrolowane przewidziane w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową, opłatę za brak sieci uregulowaną w ustawie o recykling
Ebook Ordynacja podatkowa Abgabenordnung

Ordynacja podatkowa Abgabenordnung

Autor: Adrian Cloer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze  wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ordynacji podatkowej, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia m.in. najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej, które obowiązują od 01.01.2013 r. Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung der polnischen Abgabenordnung. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsse
Ebook Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Autor: Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy skrypt prezentuje wybrane organizacje międzynarodowe (w szczególności takie jak: ONZ, NATO, Wspólnoty Europejskie, Rada Europy i WTO) oraz przykłady międzynarodowych organizacji pozarządowych, których działalność ma charakter globalny. Ebook składa się z czterech części, z których: pierwsza zawiera ogólną charakterystykę organizacji międzynarodowych jako podmiotu prawa międzynarodowego,
Ebook Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego

Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Adam Doliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi teoretyczne studium osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego jako konstrukcji prawa pozytywnego, której istota i przynależność nie jest ani jednoznaczna, ani jednorodna. Z takiej przyczyny nie jest to studium tylko z zakresu teorii prawa cywilnego, czy tylko z zakresu teorii prawa administracyjnego - sam zresztą samorząd terytorialny to problematyka, która jest wspó
Ebook Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym

Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym

Autor: Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Anna Czaplińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja jest efektem pracy grupy wybitnych praktyków i teoretyków zainteresowanych dziedziną prawa międzynarodowego. Jej przedmiotem jest w szczególności: dywersyfikacja prawa międzynarodowego; wjazd na terytorium państwa w świetle zasad wspólnej polityki wizowej UE; status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego; sukcesja państw
Ebook Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym

Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym

Autor: Miłosz Kaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja ma służyć przedstawieniu: czynności dokonywanych wobec lub przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu, różnice w czynnościach pełnomocnika z urzędu i z wyboru, praw i obowiązków strony, składającej wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu, istoty, celu i zakresu funkcjonowania przymusu adwokacko-radcowskiego, a także konsekwe
Ebook Podatek bankowy

Podatek bankowy

Autor: Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prekursorem koncepcji podatku bankowego był John M. Keynes (1883-1946). Problem wprowadzenia tego podatku - rozumianego jako podatek antykryzysowy ograniczający niektóre ryzykowne transakcje, zasilający fundusze naprawcze oraz zasilający budżet - jest dyskutowany zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej części monografii omówiono teoretyczne aspekty podatku bankowego
Ebook Podstawy prawne OZE (odnawialnych źródeł energii) i gospodarki odpadami w Polsce

Podstawy prawne OZE (odnawialnych źródeł energii) i gospodarki odpadami w Polsce

Autor: Anna Bohdan, Monika Przybylska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce" zawiera omówienie unijnych, w tym krajowych, przepisów i orzecznictwa w zakresie rozwoju i promocji OZE w Polsce, w tym głównie poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami. Jako pierwsze opracowanie naukowe na rynku polskim ukazuje zbieżność przepisów w zakresie gospodarki odpadami z przepisami dotyczącymi rozwoju
Ebook Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Autor: Andrzej Koch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Autor: Jerzy Kopyra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podział gruntu w celu uzyskania pożądanej konfiguracji terenu nierzadko bywa koniecznym etapem inwestycji budowlanej. Niniejsza mo­nografia stanowi obszerne omówienie problematyki podziału nie­ruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności przedstawiając postępowanie administracyjne w przedmiocie jej podziału w przypadku obowiązywania i braku miejscowego pl
Ebook Podział quoad usum nieruchomości rolnej

Podział quoad usum nieruchomości rolnej

Autor: Katarzyna Czerwińska-Koral

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia "Podział quoad usum nieruchomości rolnej" autorstwa dr Katarzyny Czerwińskiej-Koral porusza tematykę o szczególnym sposobie podziału do korzystania, jakim jest podział quoad usum. W pracy skupiono się na podziale specyficznego przedmiotu jakim jest nieruchomość rolna - składnik gospodarstwa rolnego. Stąd też pojęcie nieruchomości rolnej zostało omówione bardzo szczegółowo.
Ebook Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym

Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym

Autor: Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca obejmuje teoretyczno-prawne rozważania na temat pojęcia, społecznej szkodliwości czynu zabronionego w polskim prawie karnym. W nauce prawa karnego stanowi ona pierwszą od kilkudziesięciu lat kompleksową próbę ustalania karnoprawnej istoty i funkcji tego pojenia. W szczególności wskazuje różnice pomiędzy obecnym pojęciem "społecznej szkodliwości czynu", a "społecznym niebezpieczeństwem czynu"
Ebook Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym

Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym

Autor: Jan Chmielewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem publikacji jest analiza jurydyczna pojęcia nadrzędnego interesu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem tej kategorii normatywnej na gruncie przepisów prawa ochrony przyrody. Niniejsza analiza obejmuje m. in. genezę nadrzędnego interesu publicznego oraz przesłanki (elementy), a także jego cechy konstytutywne. Nadrzędny interes publiczny jest w polskim systemie prawa pojęciem stosunko
Ebook Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 4 (2014)

Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 4 (2014)

Autor: Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This fourth volume of the Polish Yearbook of Law & Economics contains a collection of articles selected, following a separate review process, from papers delivered at the 30th Annual Meeting of the European Association of Law and Economics (EALE), which took place at the University of Warsaw on September 26-28, 2013. More than 200 scholars from 25 countries were participants of this Conference
Ebook Polnisches Staatsrecht. Polskie prawo konstytucyjne Band 20

Polnisches Staatsrecht. Polskie prawo konstytucyjne Band 20

Autor: Bogusław Banaszak, Tomasz Milej

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Die Buchreihe Grundriss des polnischen Rechts umfasst ca. 20 Publikationen, von denen jede einen bestimmten Bereich des polnischen Rechts in den Grundzügen behandelt. Ihren besonderer Vorteil stellen die rechtsvergleichenden Verweise auf das deutsch e Rechtssystem dar. Sie vermittelt Kenntnisse über das polnische Recht sowie dessen Terminologie und ist somit ein Bildungsinstrument für Juristen aus
Ebook Polnisches Zivilverfahrensrecht. Polskie postępowanie cywilne. Band 4

Polnisches Zivilverfahrensrecht. Polskie postępowanie cywilne. Band 4

Autor: Angelika Chlebowska, Anna Demenko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentuje zarys polskiego postępowania cywilnego. Publikacja przeznaczona jest  zarówno dla studentów jak i pracowników naukowych oraz praktyków, którzy chcą poznać sposób funkcjonowania polskich organów sądowych. Liczne przykłady ułatwiają Czytelnikowi zrozumienie poszczególnych etapów postępowania, a także praktyczne zastosowanie poszczególnych przepisów. Mit  dem vorliegenden Buch soll d
Ebook Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym

Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym

Autor: Ryszard M. Małajny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorom niniejszego podręcznika przyświecały trzy motywy. Motyw pierwszy to chęć opracowania dzieła, które łączyłoby krajowe ujęcie prawa konstytucyjnego z komparatystycznym. Motyw drugi to pragnienie, by instytucje ustrojowe przedstawić nie tylko w aspekcie normatywnym, ale zaprezentować je również w kontekście doktrynalnym. I motyw trzeci to intencja, by podręcznik nie miał charakteru czysto dyd
Ebook Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna

Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna

Autor: Roman Trzaskowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest ocena potrzeby zmian normatywnych dotyczących umowy poręczenia i sformułowanie konkretnych propozycji w tym względzie. Podstawą proponowanych rozwiązań jest pogłębiona analiza zagadnień prawnych wyłaniających się na tle aktualnej regulacji poręczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla praktyki (np. subsydiarność poręczenia, wielość poręczycieli, możliwość pow
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

Autor: Michał Rojewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy Becka "Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne" podzielone są na dwie części: PIERWSZA  składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in..:postępowania administracyjnego ogólnego, w tym np..: zasad postępowania, terminów, środków zaskarżenia, skarg i wniosków;post
Ebook Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Postępowanie cywilne" omawia zagadnienia dotyczące m.in.: przesłanek wymiaru sprawiedliwości, organów i uczestników postępowania, postępowań odrębnych, środków zaskarżenia, alternatywnych form rozwiązywania sporów, międzynarodowego postępowania cywilnego. Niniejsza pozycja uwzględnia także najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny.
Ebook Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Autor: Paweł Czarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy kompleksowego omówienia problematyki postępowania dyscyplinarnego w stosunku do osób wykonujących zawód prawniczy: adwokata, komornika, notariusza, prokuratora, radcy prawnego, sędziego i referendarza. Naczelną tezą pracy jest możliwość i realność stworzenia jednego kodeksu postępowania dyscyplinarnego dla wymienionych wyżej profesji. W poszczególnych rozdziałach: zaprezentowano
Ebook Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Autor: Agata Harast

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii zawarto omówienie zagadnień ogólnych dotyczących postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, następnie omówienie instytucji pozwu, w dalszej kolejności procedury wydawania, doręczania oraz zaskarżenia europejskiego nakazu zapłaty, a także dopuszczalności stosowania elektronicznych form komunikacji w postępowaniu w sprawie jego wydania. Monografia obejmuje równie
Ebook Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE

Autor: Marcin Pchałek, Michał Behnke

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja ma na celu porównanie wspólnotowej i polskiej regulacji w zakresie ocen przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Monografia składa się z dwóch części. Część I stanowi praktyczny komentarz do poszczególnych etapów procedury OOS). Część II obejmuje dwa studia przypadków: 1) Obwodnica Augustowa; 2) Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz. Liczne schematy graficzn
Ebook Postępowanie zabezpieczające w polskim prawie karnym

Postępowanie zabezpieczające w polskim prawie karnym

Autor: Piotr Starzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie zabezpieczające w polskim procesie karnym jest pierwszym od lat kompleksowym opracowaniem poświęconym zabezpieczeniu majątkowemu w polskim procesie karnym. Przedstawiono tu zagadnienia związane z antycypacją egzekucji nie tylko w powszechnym procesie karnym, postępowaniu karnym skarbowym, czy też postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod
Ebook Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego

Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego

Autor: Wojciech Piątek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia pt. Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego dotyczy analizy istoty oraz znaczenia jednej z podstawowych instytucji procesowych postępowania sądowoadministracyjnego. Res iudicata została w niej ukazana nie tylko z punktu widzenia regulacji ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 270 ze zm.), lecz również j
Ebook Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

Autor: Piotr Osowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją omawiającą istotną jurydycznie i ważną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości problematykę sądowej ochrony praw za pomocą powództw kształtujących. Opracowanie zawiera poza uwagami prawnoporównawczymi liczne odwołania do prawa i orzecznictwa państw o wysokiej kulturze prawnej - jednak tylko w takim zakresie, który może okazać się przydatny w prak
Ebook Powstanie prokury

Powstanie prokury

Autor: Jarosław Grykiel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Powstanie prokury to opracowanie poświęcone problematyce czynności związanych z powstaniem prokury jako umocowania w ramach najszerszego z pełnomocnictw znanych prawu polskiemu. Prokura stanowi niezwykle dogodny instrument pozwalający przedsiębiorcy na sprawne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla jego kont
Ebook Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym

Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym

Autor: Marcin Asłanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia zawiera analizę problematyki związanej z ukształtowaniem pozycji prawnej arbitra w arbitrażu handlowym. Rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących zasad powołania arbitra, wykonywania funkcji arbitra oraz ustania mandatu arbitra odgrywa doniosłą rolę tak dla praktyki, jak i dla nauki prawa. Jeszcze większe znaczenie należy przypisać problematyce dotyczącej wyłączenia arbitra. Zagadnienie t
Ebook Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej

Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja poświęcona została instytucji Sądu Najwyższego w Polsce, zaprezentowanej na tle podobnych instytucji w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Autor w szczególności starał się odpowiedzieć na następujące pytania: w jakim stopniu pozycja i rola Sądu Najwyższego - podobnie jak i całego sądownictwa polskiego - uległy zasadniczym przeobrażeniom po roku 1989, czy obecne ro
Ebook Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika

Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika

Autor: Beata Bury

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia poświęcona jest pracy w godzinach nadliczbowych - instytucji o niezwykłej wadze prawnej, społecznej i ekonomicznej. Autorka koncentruje się na dwóch wybranych zagadnieniach: pojęciu pracy w godzinach nadliczbowych oraz obowiązku jej wykonywania. W rozprawie postanowiono trzy tezy: Praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika, ale obowiązkiem ekstraordynaryjnym,
Ebook Prace z prawa cywilnego

Prace z prawa cywilnego

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian, Witold Borysiak, Andrzej Grad

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komen
Ebook Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy

Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy

Autor: Justyna Czerniak-Swędzioł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia interesujące, złożone i wieloaspektowe zagadnienie w przedmiocie prawa pracy dotyczące ochrony interesów gospodarczych pracodawcy. Ze względu na reguły panujące obecnie w gospodarce rynkowej tematyka wydaje się być niezwykle aktualna i istotna, zwłaszcza z perspektywy pracodawcy. Autorka dokonuje wnikliwej, a zarazem przekrojowej analizy nie tylko najważniejszych przepisów Kodeks
Ebook Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników. Wydanie 4

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników. Wydanie 4

Autor: Anna Konieczna - Purchała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przeznaczona jest dla prawników oraz studentów prawa, którym potrzebna jest znajomość specjalistycznego prawniczego języka angielskiego. Jej zakres tematyczny obejmuje głównie instytucje prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy, a także podatki i rachunkowość. Ebook może być pomocna w przygotowaniach do zdawania egzaminów TOLES oraz Cambridge English: Legal (ILEC). The book is intended for
Ebook Prawna koncepcja zamówienia publicznego

Prawna koncepcja zamówienia publicznego

Autor: Marek Szydło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia pt. Prawna koncepcja zamówienia publicznego autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej dziedzinie prof. nadzw. dr hab. Marka Szydło stanowi analizę poszczególnych elementów prawnej konstrukcji zamówienia publicznego, którymi są: cele zamówienia publicznego, które to cele są jednocześnie celami całego prawnego reżimu zamówień publicznych; podmioty zamówienia publicznego, tj. zamawiając
Ebook Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania

Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania

Autor: Rafał Paprzycki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka wolności sumienia i wyznania była już wielokrotnie przedmiotem rozpraw naukowych, a pomimo to ponowne podejmowanie tego tematu nie może stać się mniej ciekawe lub choćby mało oryginalne. Religia i religijność zmieniają się na całym świecie, a współczesność zdaje się dowodzić intensyfikacji tych zjawisk. Tytuł pracy "Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania" nie oddaje precyzyjnie j
Ebook Prawne podstawy resocjalizacji

Prawne podstawy resocjalizacji

Autor: Małgorzata Kuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawne podstawy resocjalizacji" obejmuje najważniejsze informacje dotyczące problematyki objętej tytułem, w tym m.in.:pojęcia "resocjalizacja", podstawowych koncepcji resocjalizacji, teorii kary, specyfiki resocjalizacji osób uzależnionych, postępowania wobec nieletnich. Każdy rozdział skryptu poprzedzony jest literaturą z omawianego zakresu.Wydanie drugie skryptu zostało uzupełnione o now
Ebook Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych

Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych

Autor: Karolina Muchowska-Zwara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym przez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. Jego przedmiotem jest w szczególności: prezentacja konsorcjum jako specyficznej formy współpracy gospodarczej, wskazanie oraz omówienie wybranych, występujących w praktyce stosunków gospodarczych problemów prawnych wiążących się z funkcjonowaniem konsorcjów na
Ebook Prawo blogosfery

Prawo blogosfery

Autor: Łukasz Goździaszek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Blogi internetowe to wysoce zindywidualizowane strony internetowe z treściami tworzonymi przez konkretną osobę (rzadziej kilka osób), której osobowość, zainteresowania, umiejętności, odczucia i opinie wyróżniają blog spośród innych. W związku z coraz większą popularnością blogów zaczęły je prowadzić także różnego typu jednostki organizacyjne, czego przykładem są funkcjonujące w niemałej ilości blo
Ebook Prawo cywilne (część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki)

Prawo cywilne (część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki)

Autor: Krzysztof Sadowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego - opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) - mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa. Prawo cywilne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie cywilnym. W przypadku niektórych kazusów zawarte jest odwołanie do nie
Ebook Prawo do dobrego imienia a wolność prasy

Prawo do dobrego imienia a wolność prasy

Autor: Lidia K. Jaskuła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka kompleksowo omawia relacje zachodzące między prawem do dobrego imienia a wolnością prasy - zarówno w przestrzeniu prawa publicznego (konstytucyjnego, międzynarodowego, karnego i administracyjnego), jak i prawa prywatnego (cywilnego). Sięga do dorobku doktryny i orzecznictwa oraz mocno osadza temat w aksjologii. Celem przeprowadzonych w monografii analiz jest m.in. znalezienie odpowiedzi na
Ebook Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej

Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej

Autor: Dariusz Adamski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia analizuje jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów prawa europejskiego, który do tej pory nie był przedmiotem szerszego omówienia w literaturze polskiej. W orzeczniczym ujęciu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje zakres informacji, do ujawnienia których zobowiązane są organy i instytucje Unii Europejskiej. Ponadto autor opisuje sposób wnioskowania o dokumenty urzęd
Ebook Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji

Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji

Autor: Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji" stanowi kompleksowe przedstawienie regulacji prawa energetycznego. Autor w przystępny sposób stara się wyjaśnić, czym jest współczesne prawo energetyczne. W tym celu opisuje przedmiot regulacji a więc sektor energetyczny oraz przedstawia podmioty prawa energetycznego. Zdaniem Autora, tym co przede wszystkim wyróżnia prawo energ
Ebook Prawo farmaceutyczne. The Pharmaceutical Law

Prawo farmaceutyczne. The Pharmaceutical Law

Autor: Michele Le Mauviel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Prawa farmaceutycznego i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Teksty ustaw uwzględniają zmiany, które weszły w życie w lipcu 2013. This collection, published as a part of the new series of
Ebook Prawo finansowe

Prawo finansowe

Autor: Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Prawo finansowe" zawiera ogólne zagadnienia prawa finansowego, prawo budżetowe, bankowe, walutowe, i dewizowe, które zainteresuje studentów, a także te grupy zawodowe, które zajmują się stosowaniem działów prawa finansowego. W opracowaniu dzieła wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego i Śląskiego.Podręcznik jest dziełem, które obejmuje prawo finansowe bez prawa poda
Ebook Prawo finansowe w pigułce

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe, Prawo podatkowe: podstawowe pojęcia i konstrukcje, zobowiązanie podatkowe, zabez
Ebook Prawo finansów publicznych. Wydanie 3

Prawo finansów publicznych. Wydanie 3

Autor: Piotr Zapadka, Agnieszka Mikos-Sitek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W skrypcie "Prawo finansów pyblicznych" omówione zostały m.in. zagadnienia ogólne finansów publicznych, pojęcie pieniądza oraz problematyka polityki pieniężnej, prawo podatkowe i zagadnienia rynku finansowego. Opracowanie stanowi syntetyczne omówienie wielu autonomicznych zagadnień prawa finansowego. Trzecie wydanie uwzględnia liczne zmiany, jakie wprowadzono w odniesieniu do kluczowych regulacji
Ebook Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego

Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego

Autor: Krzysztof Mularski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Doniosłość problematyki prawa intertemporalnego prawa cywilnego jest wręcz olbrzymia, a potrzeba refleksji nad ową problematyką paląca. Niniejsza monografia ma przemyślaną i konsekwentnie zrealizowaną, a w rezultacie przejrzystą strukturę. Autor formułuje własną, oryginalną koncepcją prawa intertemporalnego jako zbioru norm wyinterpretowanych z przepisów intertemporalnych, które to normy nakazują
Ebook Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Autor: Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia" stanowi syntetyczną prezentację prawa wykroczeń sensu largo, tj. materialnego, procesowego i wykonawczego.
Ebook Prawo karne

Prawo karne

Autor: Lech Gardocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo karne" w części ogólnej omówiono kwestie związane z: zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny, nauką o przestępstwie, nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających. Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, w tym m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarczemu.
Ebook Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo

Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo

Autor: Marcin Dudzik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest naukową analizą problematyki prawno karnej reakcji wobec zachowań polegających na narażeniu życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo. W niniejszej pracy termin prawo karne został użyty w tytule pracy jak i w późniejszych rozważaniach w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc obejmującym regulacje dotyczące przestępstw jak i wykroczeń. Autor porusza takie zagadnienia jak: pojęci
Ebook Prawo konstytucyjne. Kompendium

Prawo konstytucyjne. Kompendium

Autor: Ryszard Piotrowski, Paweł Ochmann, Maciej Pisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt jest rezultatem współpracy dwóch młodych autorów wywodzących się z wiodących polskich uczelni (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński). Stanowi to istotną zaletę książki. Omawiana problematyka została przedstawiona w sposób kompleksowy i porządkujący, łączący różne koncepcje doktrynalne. Kluczowe zagadnienia prawa konstytucyjnego autorzy przedstawiają w sposób zwięzły, toteż opra
Ebook Prawo łaski Prezydenta RP

Prawo łaski Prezydenta RP

Autor: Krzysztof Kozłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przekazywana do rąk Czytelnika publikacja stanowi podsumowanie kilku lat badań nad prezydenckim uprawnieniem do dokonywania ułaskawień. Badania te były związane nie tylko z przeprowadzeniem typowych rozważań dogmatycznych nad treścią historycznego i współczesnego piśmiennictwa oraz orzecznictwa, lecz także zasadnicza ich część została poświęcona analizie materiałów źródłowych, uzyskanych w toku kw
Ebook Prawo medyczne. Wydanie 2

Prawo medyczne. Wydanie 2

Autor: Rafał Kubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook może okazać się przydatna lekarzom, prawnikom, a w pewnym zakresie innym pracownikom medycznym oraz pacjentom zainteresowanym w szczególności zakresem przysługujących im praw. Stanowi bardzo rzetelne i napisane przystępnym językiem opracowanie wszystkich kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce oraz prawa wykonywania zawodu lekarza i zasad jego wykonywania
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon

Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon

Autor: Brygida Kuźniak, Paweł Filipek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Repetytorium "Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon" podzielony jest na trzy części: część pierwsza - Testy wraz z odpowiedziami - dotyczy wszystkich najważniejszych działów prawa międzynarodowego publicznego; część druga - Kazusy z rozwiązaniami - uwzględnia praktyczne problemy współczesnego prawa międzynarodowego narodów; część trzecia - T
Ebook Prawo ochrony środowiska. Zarys wykładu. Wybór materiałów, tez orzeczeń, sądów, kazusów oraz testów

Prawo ochrony środowiska. Zarys wykładu. Wybór materiałów, tez orzeczeń, sądów, kazusów oraz testów

Autor: Karolina Szuma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu prawa ochrony środowiska. Omówione zostały zagadnienia ogólne i szczegółowe, zawarto także rozważania na temat prawa unijnego i międzynarodowego. Niektóre zagadnienia zostały omówione w sposób ogólny, inne - problemowe - zostały pogłębione. Wielokrotnie przytaczano problemy praktyczne pojawiające się w związku ze stosowaniem niektórych instytu
Ebook Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu

Autor: Maria Grzymisławska-Cybulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, jakim jest rola instytucji prawa pomocy. Opracowanie udziela odpowiedzi na pytanie o miejsce prawa pomocy w ogólnej koncepcji prawa do sądu, co uznać należy za szczególnie istotne w kontekście obserwowanej w praktyce tendencji do marginalizowania prawa pomocy. Prezentowane opracowanie zawiera wnios
Ebook Prawo pracy

Prawo pracy

Autor: Andrzej Patulski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najważniejsze zalety książki: przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, jest dostosowana do wymogów programowych ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów, a także do potrzeb studentów przygotowujących prace dyplomowe, zawiera aspekty ekonomiczno-finansowe, na
Ebook Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Autor: Karolina Gonet

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotowujesz się do egzaminów na studia lub aplikacje prawnicze? Zatrudniasz pracowników? Chcesz poznać swoje prawa w stosunkach z pracodawcą lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? Oto Ebook, która zawiera omówienie instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz problemów w stosowaniu przepisów tych gałęzi prawa wraz z orzecznictwem Sądu Najwyższego. W opracowaniu szczególnie uwzględniono
Ebook Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka

Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka

Autor: Arkadiusz Sobczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy tom jest zbiorem analiz szczegółowych, dotyczących wybranych instytucji prawa pracy z perspektywy konstytucyjnej. Ebook podejmuje próbę analizy podstawowych instytucji prawa pracy, poszukując ich wyjaśnienia na tle katalogu praw i wolności człowieka. W tym także praw pracodawcy oraz praw osób wykonujących pracę, a niebędących pracownikami. Przeprowadzone tu rozważania są kontynuacją zało
Ebook Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy

Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy

Autor: Arkadiusz Sobczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy tom monografii podejmuje próbę wyjaśnienia aksjologii  prawa pracy. Czyni to przede wszystkim  z perspektywy praw człowieka. Kluczem do analizy jest poszukiwanie podstawy do konstytucyjnego uzasadnienia licznie występujących w prawie pracy świadczeń i obowiązków niewzajemnych. Równocześnie Ebook podejmuje próbę redefinicji zakresu tzw. funkcji ochronnej prawa pracy. Stąd tytuł "Teoria pub
Ebook Prawo pracy - zbiór ustaw i rozporządzeń A Collection of Labour Law Acts and Ordinances

Prawo pracy - zbiór ustaw i rozporządzeń A Collection of Labour Law Acts and Ordinances

Autor: Nicholas Faulkner, Blanka Glogier-Osińska, Justyna Sikora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydanie angielskiego tłumaczenia polskich ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa pracy, m.in. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. The first edition of a translation of Polish labour law a
Ebook Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie

Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie

Autor: Adam Redzik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie to źródłowe opracowanie poświęcone lwowskiej szkole prawa prywatnego działającej w okresie II Rzeczypospolitej. Przedstawiono w nim: środowisko, w którym pracowali uczeni, a więc Wydział Prawa UJK i pozauniwersyteckie lwowskie ośrodki praktyki prawa; stan nauki prawa prywatnego w Europie i Polsce; dorobek naukowy lwowskich cywilistów; ud
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z prawa rodzinnego przewidziano jako formę podręcznika dla aplikantów i studentów, z którego - opierając się na opisanych przypadkach (mających zróżnicowany stopień trudności) - mogę oni nabyć i utrwalić wiedzę z tego zakresu. Prawo rodzinne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, tj. ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku
Ebook Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2

Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: prawo osobowe: podmioty prawa, czynności prawne, status niewolnika, działanie w cudzym imieniu, prawo małżeńskie: zawarcie małżeństwa, stosunki majątkowe, posag, rozwiązanie małżeństwa, patria potestas, opieka i kuratela, prawo rzeczowe: podział rzeczy, własność, posiadanie, służebności, zastaw, prawo spadkowe: sukcesja, testament, nabycie spadku
Ebook Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo Unii Europejskiej" omawia kompleksowe funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony. Zakresem publikacji objęto m.in. zagadnienia: zarys historii i koncepcje integracji europejskiej, aksjologię UE, mechanizmy funkcjonowania instytucji europejskich, źródła finansowania UE oraz systemu prawa unijnego, stoso
Ebook Prawo urzędnicze

Prawo urzędnicze

Autor: Jakub Stelina

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe, które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy praw
Ebook Prawo wekslowe i czekowe

Prawo wekslowe i czekowe

Autor: Lidia Bagińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo wekslowe i czekowe" w sposób przystępny i łatwy wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące m.in.: funkji i rodzajów weksli i czeków, przedawnienia wekslowego, dochodzenia roszczeń z weksla, przeniesienia praw z czeku, umorzenia czeku. Publikacja ta skierowana jest głównie do studentów wydziałów prawa, ekonomii, bankowości oraz do aplikantów adwokackich, radcowsk
Ebook Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo własności przemysłowej" stanowi syntetyczne omówienie problematyki własności przemysłowej. Zostały w nim poruszone następujące zagadnienia: pojecie własności przemysłowej, ochrona rozwiązań, ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, obrót prawami własności przemysłowej, ochrona własno
Ebook Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw. The Public Procurement Law and related Acts

Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw. The Public Procurement Law and related Acts

Autor: Ewa Kucharska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Prawa zamówień publicznych, Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Tekst Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym obejmuje nowelizacje z 01.01.2012 r., natomiast Prawo zamówień publicznych zawiera najnowsze z
Ebook Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia

Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia

Autor: Jarosław Mikołajewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook dotyczy tzw. prawa intertemporalnego czyli prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym.  Stanowi pierwsze  kompleksowe opracowanie tej problematyki. Od genezy współczesnego ujmowania intertemporalności, poprzez teoretycznoprawną propozycję rozstrzygania problemów intertemporalnych, przedstawienie podstawowych regulacji i rozs
Ebook Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda

Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda

Autor: Bogusława Dobkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia jest poświęcona zagadnieniom współczesnych reform administracji publicznej w Polsce z perspektywy poglądów i koncepcji prof. Jerzego Stefana Langroda, wybitnego prawnika administratywisty. Reformy administracji publicznej są przedmiotem żywego dyskursu i licznych analiz naukowych. Dotychczas jednak nie konfrontowano ich założeń z indywidualnymi koncepcjami administracyjnopr
Ebook Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym

Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym

Autor: Beata T. Bieńskowska, Dariusz Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta" to kolejna wieloautorska publikacja wydana dzięki staraniom władz i pracowników Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Zawarte w niniejszej pozycji teksty dotyczą różnych dziedzin prawa (m.in. prawa karnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospoda
Ebook Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarz
Ebook Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii

Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii

Autor: Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia niniejsza stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie prawnej problematyki nielegalnego poboru energii. Liczne grono Autorów, będących przedstawicielami nauki i praktyki, wyjaśnia zjawisko nielegalnego poboru energii i problemy z nim związane w zakresie publicznego prawa gospodarczego (zwłaszcza w kontekście regulacji prawa energetycznego oraz podatkowego), prawa cywilnego (ze szczególnym
Ebook Professional Legal Ethics - in theory and case studies

Professional Legal Ethics - in theory and case studies

Autor: Małgorzata Król, Sylwia Wojtczak, Małgorzata Wysoczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This book answers the need for a compendium of ethics for legal professionals. The authors' agenda was to provide lawyers with an instrument useful at specific stages of their career: during legal studies, post-graduate training, and fully professional legal practice. The norms for particular legal professions are presented in an innovative way; instead of traditional commentary of the cited no
Ebook Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna

Autor: Przemysław Drapała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorią (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa) A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w koment
Ebook Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym

Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym

Autor: Marek Kulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym. Praca składa się z 13 rozdziałów poświęconych takim zagadnieniom jak: rozwój przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary w historii prawa karnego, problematyka uzasadnienia istnienia instytucji w prawie karnym, analiza charakteru prawnego przedawnienia, nowelizacja przepis
Ebook Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej

Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej

Autor: Marcin Spyra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inwestycje specyficzne to nakłady, które mogą być efektywnie wykorzystane wyłącznie w relacji umownej ze ściśle określoną osobą. Zaangażowanie zasobów w takie inwestycje ma konsekwencje dla swobody, z jaką strona zaangażowana może uczestniczyć w grze rynkowej. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku, w którym inwestycja specyficzna jest realizowana przed zawarciem umowy, od której zależy jej ekono
Ebook Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Autor: Krzysztof Topolewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia "Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia" autorstwa dr Krzysztofa Topolewskiego jest poświęcona świadczeniom stron zobowiązania z umowy zlecenia, albo też w ujęciu uwzględniającym perspektywę obowiązków podmiotów zobowiązania - zachowaniom stanowiącym przedmiot uregulowanych w Tytule XXI księgi III obowiązków. Zasadnicza część pracy skupia się na przedmiocie głównego obowią
Ebook Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

Autor: Teresa Piecuch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Kierowana jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania jako podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Stanowi też interesującą lekturę dla praktyków - przedsiębiorców oraz menedżerów działających w sektorze MSP. Ebook prezentuje m.in.: ró
Ebook Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski

Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski

Autor: Anna Konieczna - Purchała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook łączy wiedzę o prawie z terminologią i frazeologią. Zawiera praktyczne ćwiczenia i podpowiedzi, które pomogą w rozwiązywaniu problemów tłumaczeniowych. Ebook ta powstała z myślą o: prawnikach, którzy zajmują się polskim prawem, ale mówią o nim po angielsku, osobach, które przygotowują się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, tłumaczach, którzy chcą nabrać sprawności w
Ebook Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Autor: Piotr Podleś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia szczegółowo analizuje ustawę z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W szczególności wyjaśniono wiele teoretycznych i praktycznych zagadnień wiążących się z realizacją tej ustawy. Zilustrowano je na przykładach i przedstawiono wnioski na przyszłość. Monografia adresowana jest przede wszystkim do prawników poszukujących
Ebook Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r

Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r

Autor: Wojciech Drobny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Budowa profesjonalnej służby publicznej, działającej na podstawie aksjologicznych założeń demokratycznego państwa prawa, jest procesem złożonym i długotrwałym. Polskie doświadczenia w tym zakresie nie są znikome, gdyż geneza służby państwowej sięga okresu międzywojennego. Przedstawione w monografii rozważania obejmują uwarunkowania prawne kształtowania się polskiej służby publicznej - w części reg
Ebook Przestępczość graniczna cudzoziemców

Przestępczość graniczna cudzoziemców

Autor: Magdalena Perkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). "Praca podejmuje ważny z punktu widzenia współczesnej kryminologii pro
Ebook Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna

Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna

Autor: Katarzyna Witkowska-Rozpara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna" podejmuje problematykę roli środków masowego przekazu w kreowaniu tzw. medialnego obrazu przestępczości oraz jego oddziaływania na kształtowanie podstawowych założeń realizowanej zarówno w przeszłości, jak i współcześnie polityki karnej. Zaprezentowane w pracy rozważania, oparte na przeprowadzonej przez Autorkę pogłębionej ana
Ebook Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych

Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych

Autor: Elżbieta Hryniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia została oparta na uzupełnionej i zaktualizowanej rozprawie doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Zawłockiego. Stanowi ona próbę systematycznego i kompleksowego ujęcia złożonej problematyki odpowiedzialności karnej za czyny oparte na zagrożeniu chronionych dóbr, dokonaną przy wykorzystaniu efektywnego wglądu w literaturę oraz orzecznictwo polskie i niemieckie. W
Ebook Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym

Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym

Autor: Paweł Daniluk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook jest pierwszą w polskim piśmiennictwie monografią poświęconą przestępstwom podobnym w polskim prawie karnym. Stanowi ona rozprawę z zakresu prawa karnego materialnego sensu stricto, w której posłużono się przede wszystkim metodą dogmatyczną, polegającą na analizie obowiązujących unormowań prawnych, relewantnych dla problematyki podobieństwa przestępstw. W prowadzonych rozważaniach
Ebook Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK

Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK

Autor: Iwona Sepioło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia zawiera rozważania na temat przestępstwa niegospodarności z art. 296 KK. Po uchyleniu przepisu art. 585 KSH (przestępstwo działania na szkodę spółki) przepisy art. 296 KK stały się jedynym karnoprawnym instrumentem ochrony podmiotów gospodarczych przed nadużyciami ze strony menedżerów. Jednocześnie w ostatnich kilku latach ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie istotnyc
Ebook Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska

Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska

Autor: Brygida Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnienie, "Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska", mieści się w zakresie tematycznym: wzajemny stosunek prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego, oraz celuje w sens i istotę dziedziny jaką jest prawo międzynarodowe publiczne. W monografii poddano wszechstronnej charakterystyce zasadę prymatu prawa międzynarodowego i zanalizowano jej związki z zasadą pac
Ebook Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r

Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r

Autor: Wieńczysław Grzyb

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest próbą kompleksowego omówienia instytucji zbiegu przestępstw. Jest to pierwsza taka próba pod rządami Kodeksu karnego z 1997 r. Monografia łączy zagadnienia dogmatyczne z problemami występującymi w praktyce oraz z uregulowaniami międzynarodowymi, a w szczególności Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Rzym 1950). Autor wychodząc od ratio legis instytucji zbieg
Ebook Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich

Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich

Autor: Katarzyna Błeszyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich jest pierwszym opracowaniem na rynku, które tak szeroko omawia art. 49 ust. 2 PrAut, mówiący o zakazie dokonywania zmian w utworze przez następcę prawnego twórcy i wyjątkowych możliwościach wprowadzania zmian spowodowanych "oczywistą koniecznością", którym twórca nie miałby "słusznej podstawy" się sprzeciwić. Praca porusza prob
Ebook Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce

Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce

Autor: Maciej Małolepszy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dniach 16-17.10.2014 r. odbyła się we Frankfurcie nad Odrą oraz w Słubicach międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce reformy systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym. Temat konferencji nie został wybrany przypadkowo, gdyż w polskim systemie karnym w trakcie organizacji konferencji i wyboru jej tematu planowane były rewolucyjne zmiany w obszarze systemu
Ebook Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej

Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej

Autor: Michał Kuliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza praca stanowi analizę efektywności rozwiązań regulacyjnych z zakresu prawa komunikacji elektronicznej w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie. Obecnie w Unii Europejskiej trwają prace nad nowym porządkiem regulacyjnym. Autor analizuje efektywność regulacji prawnych w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego i postępu technologicznego. Jes
Ebook Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego

Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego

Autor: Mateusz Żuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego" jest opracowaniem stanowiącym nowe ujęcia zagadnienia obywatelstwa Unii Europejskiej rozumianego w perspektywie systemu prawa unijnego. Skierowana jest przede wszystkim do przedstwawicieli nauki i praktyki prawa, jak również studentów prawa. Opracowanie może również stanowić źródło wiedzy dla innych osób zai
Ebook Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym

Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym

Autor: Joanna Zięba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi systemowe opracowanie instytucji rent strukturalnych, jakiego nie było do tej pory w polskiej literaturze prawniczej. Zawiera ona pierwszą tak szeroką analizę tej tematyki. Wskazano w niej m.in. źródła prawa i przeanalizowano przepisy dotyczące rent strukturalnych oraz zidentyfikowano problemy, które mogą pojawić się na tle stosowania tychże przepisów. Ponadto przeanalizowano pr
Ebook Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych

Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych

Autor: Marcin Kopeć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Niniejsza publikacja to vademecum rewitalizacji, skierowane szczególnie do praktyków odnowy miast pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, ale także do innych osób zainteresowanych zagadnieniem rewitalizacji obszarów miejskich. Autor swe wnioski oparł na własnych doświadczeniach. Przedstawiony został schemat działań, służący przygotowaniu dobrego programu rewitalizacji. Szczególna uwa
Ebook Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym

Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym

Autor: Paweł Wajda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszym monograficznym opracowaniem dotyczącym prawnych i ekonomiczno-finansowych aspektów wykorzystania decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym.  Autor wykazuje, że decyzja administracyjna odgrywa fundamentalną rolę w procesie nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem polskiego systemu finansowego. Prawna konstrukcja decyzji administracyjnej, k
Ebook Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów

Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów

Autor: Ewa Gmurzyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Rola prawników w alternatywnych  metodach rozwiązywania sporów". Tytuł niniejszej pracy wskazuje na to, że dotyczy ona roli prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, ale w rzeczywistości wychodzi poza tę tematykę. Jest próbą odpowiedzi na szersze pytania dotyczące usytuowania zawodów prawniczych i roli prawników oraz przekształcenia stosunków klient - prawnik we współczesnym świec
Ebook Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach

Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach

Autor: Magdalena Kałuża

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach stanowi nową propozycję dla osób, które opanowały język rosyjski na poziomie zaawansowanym i pragną poszerzyć swoją wiedzę o terminologię specjalistyczną z zakresu rosyjskiego języka prawnego i prawniczego. Podstawą metodyczną podręcznika są różnorodne ćwiczenia leksykalne. Dużą pomoc w opanowywaniu materiału stanowi klucz do ćwiczeń oraz glosarius
Ebook Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania

Autor: Eliza Mazurczak-Jasińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia zawiera kompleksowe omówienie instytucji rozwiązania stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania. Obejmuje również wnikliwą analizę zdarzeń i czynności prawnych prowadzących do jego rozwiązania, z uwzględnieniem przyczyn oraz podmiotów uprawnionych do dokonania czynności prawnych skutkujących ustaniem stosunku pracy. Omówiono również zagadnienie sporów mogących powstać w związku z
Ebook Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni

Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni

Autor: Anna Zbiegień-Turzańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem prezentowanej monografii są sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni. W pierwszej kolejności autorka podejmuje analizę charakteru prawnego uchwał kolegialnych organów korporacyjnych osób prawnych prowadzoną w celu rozstrzygnięcia, czy wspomniane uchwały mogą być kwalifikowane jako szczególna postać czynności prawnych. W dalszej części pracy autorka prezentu
Ebook Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska

Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska

Autor: Brygida Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie "Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska" zawiera wybór zagadnień, które autorzy - na gruncie przedmiotu określonego w tytule niniejszej monografii - uznali za szczególnie ważkie i interesujące. Publikacja nacechowana jest zespołem poglądów wypracowanych i wciąż jeszcze kształtowanych wokół Zakładu Prawa Międzynarodowego Publiczn
Ebook Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze

Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze

Autor: Michał Prus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. Przedmiotem pracy jest ciąg działań prawnych od skargi do sądu administracyjnego do orzeczenia sądu. Autor omawia zakres przedmiotowy oraz podmiotowy skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze, przesłanki formalne i materialne dopuszczalności wniesienia skargi na rozstrzygnięcie n
Ebook Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Autor: Karol Świtaj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia stanowi próbę dokonania wyczerpującej analizy przepisów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń i równocześnie rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości oraz problemów. Poświęcona jest unormowaniom Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącym skargi o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Obejmuje także te zagadnienia uboczn
Ebook Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Autor: Łukasz Szuster

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami układu w postępowaniu upadłościowym na gruncie ustawy z 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Przeprowadzona w pracy analiza nad skutkami układu ma duże znaczenie praktyczne, przede wszystkim z tej przyczyny, że układ - wprowadzając istotne modyfikacje w treść stosunków prawnych, których stroną jest upadły - stanowi drastyczną ingeren
Ebook Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy na rynku słownik prezentujący terminologię audytu w odniesieniu do jego różnych obszarów.BLISKO 17 000 HASEŁ! Słownik zawiera terminy prawnicze z zakresu: Audytu wewnętrznego Audytu zewnętrznego Audytu niezależnego W słowniku sporo miejsca poświęcono metodom i technikom statystycznym stosowanym w różnych rodzajach kontroli i oceny. Ponadto wykorzystano obszerną literaturę między
Ebook Słownik audytu, doradztwa podatkowego, księgowości i rachunkowości Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Słownik audytu, doradztwa podatkowego, księgowości i rachunkowości Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Autor: Przemysław Fil, Jens Jungmann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słownik zawiera 32.000 haseł z zakresu audytu, doradztwa podatkowego oraz księgowości i rachunkowości. Niniejsza publikacja stanowi znakomitą podstawę do współpracy dla polskich i niemieckich audytorów, doradców podatkowych oraz księgowych. Oprócz fachowego słownictwa zawiera też załączniki, którymi są wzory sprawozdań finansowych z Polski oraz Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Dieses Fachwörterbuch
Ebook Słownik frazeologiczny niemiecko - polski

Słownik frazeologiczny niemiecko - polski

Autor: Teresa Mrozowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słownik frazeologiczny niemiecko-polski jest nowością na rynku wydawniczym. Różni się od dotychczasowych publikacji tego rodzaju całkowicie odmienną strukturą. Jego istotą jest bowiem porównawcze zestawienie 1300 par zwrotów frazeologicznych głównie z zakresu współczesnego polskiego oraz niemieckiego języka prasowego i literackiego z podaniem źródeł. Wzbogaca on nie tylko wiedzę lingwistyczną i og
Ebook Słownik frazeologiczny polsko-niemiecki Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch

Słownik frazeologiczny polsko-niemiecki Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch

Autor: Teresa Mrozowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Słownik frazeologiczny polsko-niemiecki" jest nowością na rynku wydawniczym. Różni się od dotychczasowych publikacji tego rodzaju całkowicie odmienną strukturą. Jego istotą jest bowiem porównawcze zestawienie 1300 par zwrotów frazeologicznych opatrzonych cytatami głównie z zakresu współczesnego polskiego oraz niemieckiego języka prasowego i literackiego z podaniem źródeł. Wzbogaca on nie tylko wi
Ebook Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales. Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales. Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

Autor: Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki, Elżbieta Komarnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słownik terminologii prawniczej polsko-hiszpański zawiera ok. 40 000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyka ekonomiczną i biznesową. Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługa podmiotów gospodarczych polsko-hiszpańskich, studentów oraz w
Ebook Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski

Autor: Marta T. Bem, Małgorzata Gebler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, polsko-francuski zawiera ok. 20 000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyką ekonomiczną i biznesowa. Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych polsko-francuskich,
Ebook Słownik terminologii prawniczej włosko-polski polsko-włoski

Słownik terminologii prawniczej włosko-polski polsko-włoski

Autor: Halina Kwiatkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słownik terminologii prawniczej włosko-polski, polsko-włoski zawiera ok. 20.000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyką ekonomiczną i biznesową. Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych polsko-włoskich, studentów
Ebook Słownik terminów statystycznych angielsko-polski polsko-angielski

Słownik terminów statystycznych angielsko-polski polsko-angielski

Autor: Tadeusz Walczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów statystycznych adresowany jest do wszystkich, którzy korzystają z anglojęzycznej literatury ekonomiczno-statystycznej. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników służb statystycznych, którzy na co dzień wykorzystują w pracy literaturę fachową i materiały metodologiczne w języku angielskim, jak i dla pracowników naukowych, studentów szk
Ebook Słownik transportu i logistyki Angielsko-polski, polsko-angielski

Słownik transportu i logistyki Angielsko-polski, polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik transportu i logistyki prezentuje blisko 20 000 haseł w obu wersjach językowych. Transport i logistyka stanowią ważny dział gospodarki narodowej i dotyczą zarówno samego przemieszczania towarów, usług i informacji, jak i procesów planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surowców i materiałów w procesie produkcji oraz wyrobów gotowych
Ebook Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego

Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego

Autor: Tomasz Roman Smus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępująca informatyzacja i elektronizacja życia prywatnego oraz gospodarczego, rozwój środków komunikacji i możliwości regulowania zobowiązań pieniężnych, niosą ze sobą wiele możliwości, ale także niespotykane i - często nowe - zagrożenia dla legalności obrotu pieniężnego. Niniejsza praca poświęcona została instytucji pieniądza elektronicznego w zakresie spełniania świadczeń pieniężnych. Stawia
Ebook Spółka cywilna. Konstrukcja prawna

Spółka cywilna. Konstrukcja prawna

Autor: Andrzej Herbet

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Spółka cywilna. Konstrukcja prawna" - to pierwsze całościowe studium teoretycznoprawne spółki cywilnej, uwzględniające aspekty prawnoporównawcze (i historycznoprawne). Autor analizuje koncepcję teoretyczną spółki cywilnej, rozumianej jako umowny stosunek prawny lub jednostka organizacyjna (zrzeszenie) wspólników. W monografii określono kryteria i konsekwencje wyróżnienia poszczególnych typów (pos
Ebook Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej

Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej

Autor: Jan Lic

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest poświęcona problematyce podmiotowości spółki cywilnej. Celem Autora jest wykazanie, że spółka cywilna nie jest stosunkiem zobowiązaniowym, lecz jednostką organizacyjną i zarazem wspólnotą prawną, co determinuje jej podmiotową konstrukcję prawną. Ukazane to zostało na szerokim tle historycznym i prawnoporównawczym. Wnioski, jakie wynikają z konstrukcji prawnej spółki cywilnej w praw
Ebook Sprostowanie i odpowiedź prasowa

Sprostowanie i odpowiedź prasowa

Autor: Bogusław Kosmus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest pierwszą monografią dotyczącą sprostowania i odpowiedzi prasowej od czasu uchwalenia ustawy - Prawo prasowe z 1984 r. Tematyka sprostowania i odpowiedzi prasowej należy do trudnych i cechujących się szczególną specyfiką. Dowodem na to jest tocząca się ożywiona dyskusja poświęcona określeniu gwarancji wolności wypowiedzi z jednej strony i niezbędnych ograniczeń tej woln
Ebook Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma

Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma

Autor: Radosław Strugała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia analizuje znaczenie prawne wybranych klauzul umownych standardowo wykorzystywanych w praktyce obrotu. Stanowi źródło informacji o możliwych skutkach zastrzegania tych klauzul w umowach podlegających prawu polskiemu, czyniąc podejmowanie decyzji o ich zastosowaniu bardziej świadomym. Ebook jest zatem kierowana przede wszystkim do osób zajmujących się sporządzaniem dokumentów umownych: no
Ebook Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości

Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości

Autor: Przemysław Feliga

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem monografii jest przedstawienie zagadnień wiążących się ze stanowiskiem prawnym syndyka jako strony w strukturze statycznej i dynamicznej procesu dotyczącego masy upadłości. Poruszono w niej kwestie wiążące się z dualizmem stanowiska prawnego syndyka, procesem dotyczącym masy upadłości jako skutkiem rzeczywistego zbiegu norm prawnych, wstąpieniem syndyka do procesu dotyczącego masy upadłości
Ebook Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

Autor: Marta Bandzmer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Ukazuje ona polską i międzynarodową regulację dotyczącą tej kwestii. W sposób przystępny dla czytelnika przedstawiono w niej przyczyny powstania problemów zwiazanych z opodatkowaniem spółek osobowych. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia jak:- opodatkowanie spółek osobowych na gruncie międzynar
Ebook Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym

Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym

Autor: Marlena Wach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem pracy jest analiza statusu ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym. W książce szczegółowo wyjaśniono m.in. takie zagadnienia jak: osobowość prawna w prawie polskim, koncepcja oraz geneza kształtowania się ułomnych osób prawnych, ułomne osoby prawne jako podmioty typu korporacyjnego, wybrane rodzaje ułomnych osób prawnych. Autorka przedstawia problematykę osobowości prawn
Ebook Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym

Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym

Autor: Piotr Rodziewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia została poświęcona problematyce stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego w ramach sądowego postępowania cywilnego. Autor przedstawił przy tym podstawę zastosowania prawa obcego w toku sądowego postępowania cywilnego, a także ukazał charakter prawa obcego oraz sposób jego traktowania w sądowym postępowaniu cywilnym. W monografii przedstawione zostały i szczegółowo omówione środ
Ebook Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne (art. 43-48 TWE)

Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne (art. 43-48 TWE)

Autor: Ewa Skibińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest całościowym opracowaniem zasad korzystania ze swobody zakładania przedsiębiorstw (art. 43-48 TWE) przez osoby prawne przynależne do Wspólnoty. W monografii szczegółowo omówiono - w świetle orzecznictwa TSWE (m.in. wyroki w sprawach: Centros, Überseering, Inspire Art) i poglądów zawartych w piśmiennictwie dotyczącym prawa europejskiego - zagadnienia m.in. związane z: przesłankami dopuszc
Ebook Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Autor: Aleksander Raczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Rozwój instytucji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wiąże się nieodłącznie ze stopniowym wzmacnianiem pozycji prawnej poszkodowanego. Zwieńczeniem wskazanego procesu było przyznanie temu podmiotowi bezpośredniego roszczenia względem ubezpieczyciela (actio directa). Celem pracy jest określenie sytuacji prawnej poszkodowanego w obowiązującym stanie prawnym, na gruncie dobrowolnych i obowiąz
Ebook Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym

Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym

Autor: Damian Szeleszczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka

Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka

Autor: Piotr Stępniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia podejmuje problematykę zagranicznych systemów prawa karnego.  Stanowi cenną, pionierską pozycję w piśmiennictwie polskim. Koncentruje się na porównawczej analizie francuskiego  i polskiego systemu środków penalnych. System francuski jest bowiem szczególnie rozbudowany,  nowoczesny i w tym zakresie wyróżnia się na tle innych krajów. Na podkreślenie zasługuje to, że Autor uwzględnia w pra
Ebook Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Autor: Ewa Pierzchała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia jest poświęcona wszystkim środkom prawnym stosowanym w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym niezależnie od tego, w jakim akcie zostały one uregulowane. Problem środków prawnych w egzekucji administracyjnej jest doniosły teoretycznie, ma również ogromne znaczenie praktyczne. Środki prawne służą ochronie praw zobowiązanego, a jednocześnie stanowią ważny instrument zapew
Ebook Świadczenie niegodziwe

Świadczenie niegodziwe

Autor: Paweł Księżak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia dotyczy świadczenia niegodziwego i następstw jego spełnienia w polskim prawie cywilnym na tle porównawczym. Ebook zawiera zarówno analizę roszczenia o zwrot świadczenia niegodziwego i możliwych rozstrzygnięć sądu, jak i szczegółowe wyjaśnienie funkcji, przesłanek, przedmiotu i procesowych aspektów przepadku z art. 412 KC. Autor uzasadnia, że przepis ten odnosi się do bezpod
Ebook Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku

Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku

Autor: Zofia Snażyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze kompleksowe omówienie nowych regulacji prawnych polskiego rynku pocztowego, po przeprowadzeniu jego liberalizacji. Celem pracy jest wskazanie dopuszczalnych rozwiązań modelowych zagwarantowania świadczenia pocztowej usługi powszechnej, które nie naruszałyby zasad wolnego rynku. Istotną część książki stanowi analiza prawa unijnego oraz regulacji Światowego Związku Pocztowego.
Ebook Świadek koronny Analiza prawno-kryminalistyczna

Świadek koronny Analiza prawno-kryminalistyczna

Autor: Marcin Adamczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi interdyscyplinarne studium instytucji świadka koronnego. Jest to kompleksowe opracowanie przedstawiające problematykę świadka koronnego zarówno z punktu widzenia procesu karnego jak i kryminalistyki. Praca nie tylko porządkuje wiedzę o świadku koronnym, ale i znacznie ją poszerza. "Potrzeba naukowej analizy instytucji świadka koronnego w aspektach procesowych i kryminalistycznyc
Ebook Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna

Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna

Autor: Wojciech Marchwicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem opracowania jest przedstawienie fundamentalnych zasad służących odczytaniu instytucji tajemnicy adwokackiej, zidentyfikowanie przesłanek aksjologicznych stojących za podstawowymi rozwiązaniami oraz ich znaczenia dla interpretacji szczegółowych regulacji. W następnej kolejności omówione zostaną kwestie relacji norm konstytucyjnych oraz ustawowych dotyczących tajemnicy, w tym kwestia dopuszcza
Ebook Tajemnica medyczna

Tajemnica medyczna

Autor: Rafał Kubiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Ebook Rafała Kubiaka poświęcona tajemnicy medycznej zawiera kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących prawnej ochrony informacji związanych z pacjentem, w którym Autor analizuje nie tylko przepisy odnoszące się bezpośrednio do obowiązku zachowania tajemnicy przez lekarza oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, ale także regulacje dotyczące zasad udostępniania dokumentacji medycznej
Ebook Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej

Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej

Autor: Jan Byrski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne

Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne

Autor: Joanna Ablewicz, Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Studencie, Aplikancie, Prawniku, pierwszy krok ku temu, aby terminy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i administracyjnego nigdy więcej nie stanowiły dla Ciebie problemu, to ta Ebook. Jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie praktyków, w nowatorski sposób prezentującą tytułowe zagadnienie. Dzięki tabeli z dokładnie pogrupowanymi terminami, powiązanymi z daną instytucją prawną lub czynności
Ebook Terminy w polskim procesie cywilnym

Terminy w polskim procesie cywilnym

Autor: Mariusz Sorysz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza praca poświęcona jest terminom w polskim procesie cywilnym, które stanowią jedną z kluczowych instytucji w polskim systemie prawnym, rzutującą na cały bieg postępowania sądowego. W opracowaniu kolejno przybliżono: pojęcie oraz rodzaje terminów, kwestie obliczenia terminów oraz biegu terminów, przesłanki dochowania terminów, problematykę przedłużenia terminów oraz przywrócenia uchybionych
Ebook Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka

Autor: Jacek Florczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja stanowi ciekawą propozycję dla osób zajmujących się tłumaczeniami ustnymi: zarówno praktykujących tłumaczy konsekutywnych i symultanicznych, jak i tych dopiero przygotowujących się do wykonywania zawodu. Autor skupia się na omówieniu kompetencji tłumaczeniowej oraz przedstawia konkretne i dokładnie opisane ćwiczenia kształtujące umiejętności niezbędne w tego rodzaju tłumaczeni
Ebook Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne Prawne aspekty obrotu

Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne Prawne aspekty obrotu

Autor: Krzysztof Gorzelak, Agnieszka Braciszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Planowany termin wydania 12 maja 2011r. Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak mie
Ebook Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Autor: Mirosława Myszke-Nowakowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej. Obowiązujący stan prawny sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami państw członkowskich UE napotyka na przeszkody trudne do pokonania. Autorka książki przeprowadziła dogłębną analizę przepisów prawa ponadnarodowego i krajowego oraz
Ebook Trwały zarząd nieruchomości publicznych

Trwały zarząd nieruchomości publicznych

Autor: Andrzej Chełchowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  "Trwały zarząd nieruchomości publicznych" to pierwsze całościowe opracowanie tej - jednej z podstawowych - instytucji prawa gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Trwały zarząd stanowi podstawowe narzędzie instytucjonalne korzystania z nieruchomości publicznych przez jednostki publiczne bez osobowości prawnej. Opracowanie wskazuje najważniejsze, często kontrowersyjne, elementy konstrukcyjn
Ebook Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym

Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym

Autor: Józef Jagieła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie problematyki dotyczącej charakteru, funkcji i znaczenia tymczasowej ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. Obejmuje takie zagadnienia, jak pojęcie ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. Obejmuje takie zagadnienia, jak pojęcie ochrony prawnej, obowiązywanie tymczasowej ochrony prawnej, funkcja (cele), struktura i charakter
Ebook Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego

Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego

Autor: Ryszard Strzelczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego" to monografia poświęcona w całości współczesnej umowie deweloperskiej, wprowadzonej normatywnie do systemu prawa polskiego ustawą z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Publikacja stanowi pierwsze naukowe opracowanie nowej regulacji prawnej. Ma ona charakter kompleksowy i obejmuje całokształt problematyk
Ebook Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny

Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny

Autor: Beata Giesen

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustalenie konstrukcji oraz charakteru prawnego umowy licencyjnej ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania wielu problemów, które rodzi nawiązanie stosunku licencji. Prezentowana monografia poświęcona jest poszukiwaniu rozwiązań do tego właściwych, opartych na wyważeniu interesów wszystkich uczestników procesu eksploatacji praw autorskich. Obrót prawami autorskimi wymaga często nawiązania wielu stosun
Ebook Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/

Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/"pod klucz")

Autor: Wojciech Wyrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszym opracowaniem poświeconym problematyce umowy o generalną realizację inwestycji oraz warunków kontraktowych FIDIC. W pracy przedstawiono pojęcie i charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji oraz dokonano szczegółowej analizy praw i obowiązków stron umowy. Rozważaniami objęto także odpowiedzialność generalnego realizatora za szkodę powstałą w związku z realizac
Ebook Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych

Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych

Autor: Wojciech Iwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza pozycja, autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu prawa bankowego dr Wojciecha Iwańskiego przedstawia naukową analizę umowy rachunku bankowego z punktu widzenia nowych przepisów o usługach płatniczych, w tym z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z 19.8.2011 o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175). Proponowana monografia stanowi próbę odpowiedzi na licznie pojawiające się pytania
Ebook Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych

Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych

Autor: Ewa Strzępka-Frania

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarz
Ebook Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Autor: Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie instytucji ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w polskiej literaturze prawniczej. Bez wątpienia novum w polskiej literaturze prawniczej stanowi analiza tej problematyki oraz często spornych w doktrynie zagadnień zarówno w płaszczyźnie prawa materialnego, jak i procesowego na szczeblu polskim i unijnym. Doktryna zarówno polska, jak i za
Ebook Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw

Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw

Autor: Anna M. Nolan

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE) 139/2004. Ebook ma na celu podkreślenie znaczenia metody oceny skutków regulacji ("OSR") w procesie stanowienia nowego prawa i nowelizacji istniejącego. Zdaniem Autorki, metoda OSR jest użyteczna w procesie
Ebook Upadłość transgraniczna w prawie UE

Upadłość transgraniczna w prawie UE

Autor: Tomasz Chilarski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor kompleksowo analizuje problematykę upadłości trans granicznej w prawie wspólnotowym, która zyskała na znaczeniu w związku z rozwojem wspólnotowego rynku wewnętrznego oraz występowaniem wspólnotowej konkurencji. Poddając analizie wspólnotową regulację w zakresie upadłości trans granicznej - rozporządzenie 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, dyrektywę 20001/17 w sprawie reorgani
Ebook Uprawnienia akcjonariuszy polskich spółek publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE

Uprawnienia akcjonariuszy polskich spółek publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE

Autor: Jakub Jan Zięty

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest efektem projektu badawczego finansowanego przez NCN. Zasadniczym celem zaprezentowanych w publikacji badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy implementacja dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE L Nr 184, s. 17) dokonana przez ustawę z 5.12.200
Ebook Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych Common Law i Civil Law

Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych Common Law i Civil Law

Autor: Konrad Osajda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane opracowanie to analiza instytucji powołania spadkobiercy w testamencie. Autor stara się odpowiedzieć na cztery pytania: kto może być spadkodawcą, kogo można ustanowić spadkobiercą, co może zostać przekazane w spadku oraz w jaki sposób spadkodawca może w testamencie ustanowić spadkobiercę. Praca jest nie tylko klasyczną monografią z zakresu prawa spadkowego, lecz także włącza się w nur
Ebook Ustawa o gospodarce nieruchomościami Gesetz uber die Immobilienwirtschaft

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Gesetz uber die Immobilienwirtschaft

Autor: Magdalena Wessel-Zasadzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz aktualizacja tłumaczenia ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw  na języki europejskie. Hiermit uberreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Ubersetzung des polnischen Gesetzes uber die I
Ebook Utrudnianie postępowania karnego. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki

Utrudnianie postępowania karnego. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki

Autor: Małgorzata Wysoczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia prawnicza, którą macie Państwo przed sobą, w przeważającej mierze polega na analizach dogmatycznych poświęconych odpowiedzalności karnej za utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego, w tym w szczególnym kontekście, jakim jest tzw. przestępczość zorganizowana. Praca dotyka wielu wątków, a każdy z nich zasługiwał na odrębne rozwinięcie i omówienie. Stąd część zagadnień, z uwagi na
Ebook Utwór. Przedmiot prawa autorskiego

Utwór. Przedmiot prawa autorskiego

Autor: Wojciech Machała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W czasach, gdy pojawiły się tezy, że przedmiotem prawa autorskiego są hasła w słownikach, opracowania dotyczące zarządzania nieruchomościami, przepisy kulinarne, a nawet pojedyncze słowa, wyznaczenie granicy pomiędzy chronioną twórczością a obszarem wolnym od monopolu autorskiego staje się pilną potrzebą. W polskim piśmiennictwie nie brakuje wartościowych opracowań odnoszących się do konkretnych r
Ebook Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności

Autor: Jerzy Lachowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zawiera rozważania na temat warunkowego zwolnienia w prawie karnym. Ukazuje ona polską regulację dotyczącą tej instytucji na tle nowego w naukach penalnych spojrzenia na karę pozbawienia wolności, które zrodziło się na fali krytyki resocjalizacyjnej funkcji tej kary. Uwzględnia również kontekst prawnoporównawczy, a także najważniejsze rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie k
Ebook Weksel między stronami stosunku pracy

Weksel między stronami stosunku pracy

Autor: Mikołaj Rylski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zawiera rozważania na temat weksli między stronami stosunku pracy. Atrakcyjność tematu wynika z faktu, iż jest to pierwsza od kilkunastu lat wyczerpująca publikacja dotycząca takiej tematyki. Autor szczegółowo omawia m.in. takie zagadnienia jak: stosowanie instytucji cywilistycznych na gruncie prawa pracy poprzez art. 300 KP, problematykę swobody kontraktowania stron stosunku pracy, charakte
Ebook Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości

Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości

Autor: Piotr Horosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej monografii Autor omawia szczegółowo sytuację wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi (przez które Autor rozumie hipotekę i zastaw we wszystkich jego odmianach) w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. W postępowaniu tym, postrzeganym przez Autora jako egzekucja generalna, wierzytelności zabezpieczone hipoteką bądź zastawem korzystają ze szczeg
Ebook Włoski kodeks środowiskowy. Norme in materia ambientale - Codice dell'ambiente

Włoski kodeks środowiskowy. Norme in materia ambientale - Codice dell'ambiente

Autor: Bartosz Rakoczy, Karolina Szuma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Włoski Kodeks środowiskowy jest uznawany powszechnie za przykład udanej kodyfikacji prawa ochrony środowiska. Jednocześnie na polskim rynku nie ma kompleksowych opracowań tego aktu. Proponowane przez autorów opracowanie włoskich przepisów prawa ochrony środowiska może zainteresować przede wszystkim wszystkich Czytelników zajmujących się pracą naukową, którzy nie znają języka włoskiego albo nie stu
Ebook Wolność działalności gospodarczej w konstytucji RP

Wolność działalności gospodarczej w konstytucji RP

Autor: Klaudia Klecha

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskim prawoznawstwie monografią dotyczącą konstytucyjnoprawnych aspektów wolności gospodarczej. Podstawowym celem pracy jest wskazanie, w jaki sposób rozstrzygnięcia konstytucyjne wpływają na rozwiązanie szczegółowych problemów z płaszczyzny stanowienia i stosowania prawa. W publikacji zamieszczona została krytyczna analiza orzecznictwa Trybunału Konstytuc
Ebook Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Autor: Michał Hucał

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wolności sumienia i wyznania cechuje w ostatnich 20 latach dynamiczny rozwój, obejmujący tak ochronę jednostki, jak i związków wyznaniowych. W monografii, pierwszej na ten temat od kilkunastu lat, przedstawiono stan orzecznictwa ETPCz dotyczącego m.in.: dopuszczalnych ograniczeń manifestowania przekonań religijnych, dyskryminacji ze wz
Ebook Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia

Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia

Autor: Marcin Łolik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współczesne prawo kontraktów - wybrane aspekty autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu prawa prywatnego, adwokata dr Marcina Łolika jest naukową analizą, która przedstawia i poddaje ocenie najważniejsze instytucje owego współczesnego prawa kontraktów, które coraz częściej występują w polskim obrocie gospodarczym. Postępująca międzynarodowa wymiana gospodarcza jak również procesy integracyjne z i
Ebook Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym

Autor: Barbara Barut-Skupień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia została poświęcona zagadnieniu współuczestnictwa procesowego na gruncie dwóch procedur: postępowania cywilnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Czytelnik w niniejszej pracy ma możliwość zapoznania się m.in. z: ewolucją instytucji współuczestnictwa na gruncie regulacji postępowania cywilnego w Polsce XX w. oraz zagadnieniem współuczestnictwa procesowego w kontekscie genezy oraz ks
Ebook Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor: Paweł Daniel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem opracowania jest przybliżenie warunków, od spełnienia których uzależnione jest udzielenie ochrony tymczasowej, jak też wskazanie charakteru prawnego powyższej instytucji w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto doniosłym zagadnieniem podniesionym w pracy jest również wskazanie, że instytucja ochrony tymczasowej stanowi jedną z procesowych gwarancji zapewnienia efektywnej ochrony prawne
Ebook Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych

Autor: Justyna Konikowska-Kuczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem pracy jest ukazanie nowej instytucji w polskim prawie penitencjarnym - systemu terapeutycznego wykonywania kary pozbawienia wolności. W publikacji Autorka szczegółowo omawia zagadnienia dotyczący wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych, począwszy od tła historycznego, poprzez ukazanie danych statys
Ebook Wyłączenia z masy upadłości

Wyłączenia z masy upadłości

Autor: Dariusz Chrapoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka niniejszej publikacji jest bezpośrednio związana z jednym z najbardziej istotnych zagadnień występujących w prawie upadłościowym i naprawczym, a mianowicie z problematyką składu masy upadłości. Celem książki jest: skatalogowanie przypadków wyłączeń z masy upadłości, oraz wskazanie przyczyn, dla których ustawodawca odstąpił od ogólnej zasady, że cały majątek upadłego jest przeznacz
Ebook Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego

Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego

Autor: Artur Mezglewski, Anna Tunia

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia jest systematycznym wykładem oraz objaśnieniem aktualnych unormowań dotyczących wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. Autorzy publikacji - stojąc na krytycznym wobec obowiązujących przepisów stanowisku - wskazują kierunki ich zmian i formułują postulaty de lege lata oraz de lege ferenda. Ebook przydatna będzie w szczególności osobom duchownym oraz urzędnikom stan
Ebook Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony

Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony

Autor: Lavinia Brancusi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja poświęcona została zagadnieniom stanowiącym sedno sporów o naruszenie oraz nieważność wzorów wspólnotowych. Implementacja unijnych standardów czyni omawianą problematykę istotną także dla ochrony wzorów przemysłowych na podstawie przepisów krajowych. Przeprowadzono w niej - po raz pierwszy w doktrynie polskiej - wnikliwą analizę podstawowych w tej materii zagadnień, takich
Ebook Wzruszalność czynności prawnej

Wzruszalność czynności prawnej

Autor: Maciej Gutowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Choć temat tej książki dość ściśle wiąże się z problematyką nieważności czynności prawnych, to samo pojęcie wadliwości czynności prawnych, instytucji polegającej na możliwości wzruszenia czynności, wymaga swoistego ujęcia i odrębnego opracowania. Wadliwość czynności,
Ebook Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych

Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych

Autor: Katarzyna Górska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi próbę kompleksowego przedstawienia podstawowych problemów związanych z zachowaniem zwykłej formy pisemnej czynności prawnych. Autorka omawia kwestię zachowania formy pisemnej w świetle art. 78§ 1 KC, poświęcając zasadniczą część rozważań pojęciom dokumentu i podpisu, jako elementom konstrukcyjnym formy pisemnej. Autorka omawia również wyższe (kwalifikowane) postaci
Ebook Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego

Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego

Autor: Magdalena Wilejczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem zagadnień wchodzących w zakres części ogólnej prawa cywilnego w aspekcie ich związków z szeroko rozumianą problematyką etyczną. W książce zostają omówione nie tylko te regulacje prawne, które wprost do norm moralnych odsyłają za pośrednictwem słusznościowych klauzul generalnych, ale również te, które takich k
Ebook Zakres swobody umów w spółkach handlowych

Zakres swobody umów w spółkach handlowych

Autor: Monika Tarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie problematyki autonomii woli stron i zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 KC w odniesieniu do umów i statutów spółek handlowych (osobowych i kapitałowych). Główne zagadnienia prezentowane w pracy to: analiza zasady wolności umów w polskim prawie cywilnym i granic jej zastosowania oraz wskazanie podstaw aplikacji tej kompetencji ge
Ebook Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco

Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco

Autor: Maria Supera-Markowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco przedstawia podstawowe zagadnienia prawa hiszpańskiego w języku polskim i prawa polskiego w języku hiszpańskim. Każdy rozdział poświęcony jest wybranej dziedzinie prawa i jest uzupełniony o załączniki zawierające wyciągi z aktów prawnych, dokumentów i orzeczeń, które pozwolą Czytelnikowi na zapoznani
Ebook Zasada równości stron w procesie cywilnym

Zasada równości stron w procesie cywilnym

Autor: Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia poświęcona jest zasadzie równości stron w procesie cywilnym. Mimo że zasada równości nie została sformułowana wprost w KPC, została powszechnie i bez wątpienia przyjęta w literaturze przedmiotu za obowiązującą zasadę postępowania cywilnego. Autorka dokonuje analizy i oceny obowiązywania zasady równości stron z punktu widzenia procesualisty cywilnego, tj. poprzez ocenę poszczeg
Ebook Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej

Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej

Autor: Maciej Górka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe omówienie zasady wzajemnego uznawania w prawie UE. Porusza teoretyczne i ogólne aspekty omawianej zasady, w tym m.in. definicje, funkcje, źródła, zakres przedmiotowy i podmiotowy, zakres terytorialny oraz typologię wzajemnego uznawania, a także aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne wzajemnego uznawania. Niniejsza publikacja omawia funkcjonowanie zasady w poszcz
Ebook Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym

Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym

Autor: Krystian Markiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozprawa jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad orzekania w postępowaniu nieprocesowym rozumianym, jako reguły, którymi sąd ma się kierować wydając orzeczenie co do istoty sprawy. Po omówieniu zagadnień orzeczeń oraz innych czynności sądu podejmowanych w trybie nieprocesowym zostały wyróżnione zasady dotyczące przedmiotu, podstaw i czasu orzekania. Podejmując omówienie zasad
Ebook Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym

Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym

Autor: Łukasz Cora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie normatywnego oblicza instytucji zatrzymania osoby w polskim procesie karnym. Przyjęte ujęcie tematu pracy wymagało klasyfikacji i systematyzacji materiału normatywnego, a co za tym idzie konieczności opracowania zbiorczej konstrukcji pojęcia obejmującego swoim zakresem wszystkie postaci zatrzymania.  A zatem także tych, które nie zostały prze
Ebook Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym

Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym

Autor: Bartłomiej Jochemczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny,elementy prawno porównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa).A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzac
Ebook Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia

Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia

Autor: Leszek Kociucki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Niniejsza monografia koncentruje się na zdolności do czynności prawnych osób dorosłych oraz jej ograniczeniach. Publikacja przedstawia tło funkcjonowania norm dotyczących zdolności do czynności prawnych, m.in. zmiany demograficzne, postępy nauk medycznych, socjologicznych i psychologicznych oraz ewolucję podstaw aksjologicznych tych norm. Praca zawiera więc analizę ważniejszych ustawodawstw obcy
Ebook Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe

Autor: Beata Janiszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia podejmuje kwestie zgody pacjenta w aspekcie wewnątrzsystemowym - korelacji norm, określających zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania tych świadczeń mimo nieuzyskania zgody pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo sądu opiekuńczego. Opracowanie składa się z trzech podstawowych części, prezentujących zagadnienie zgody w polskim porządku prawnym w ujęciu historyczn
Ebook Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014

Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014

Autor: Adam Kwieciński, Patrycja Chabier, Tomasz Kalisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne wykonawcze w toku swojej ewolucji stało się skomplikowanym zespołem kilkudziesięciu aktów prawnych różnej rangi, wśród których nadrzędną rolę zachował Kodeks karny wykonawczy z 1997 roku. Liczba zmian, które dotyczą tej gałęzi prawa karnego w ostatnich latach, jak i ich charakter oraz zakres sprawia, że konieczna stała się potrzeba ich kompleksowej analizy. W niniejszej książce podjęto
Ebook Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji

Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji

Autor: Małgorzata Sieradzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia porusza złożoną problematykę zmów przetargowych, które są wymierzone w zasadę uczciwej konkurencji. Dokonano obszernej analizy orzecznictwa KIO, sądowego oraz organu antymonopolowego. Przedstawiono koncepcję identyfikacji oraz oceny antykonkurencyjnego charakteru porozumień między wykonawcami przystępującymi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Różne modele odpowiedzialn
Ebook Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego

Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor: Wojciech Sawczyn

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii pt. Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jaki model kontroli instancyjnej funkcjonuje de facto na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego i jakie są konsekwencje wyboru takiego właśnie modelu; jaki zasadniczy skutek dla postępowania sądu I instancji wywołuje orzeczenie NSA uchylające zaskarżone orze
Ebook Jak należy płacić składki od umów zlecenia w 2016 r

Jak należy płacić składki od umów zlecenia w 2016 r

Autor: Izabela Nowacka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera zmiany w zasadach oskładkowania umów zleceń oraz w przypadku wystąpienia tzw. zbiegu umowy zlecenia z innymi tytułami do ubezpieczeń.
Ebook Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru

Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru

Autor: Aneta Szwęch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zwrot towaru na ogół jest spowodowany jego złą jakością lub istnieniem ukrytych wad. W takiej sytuacji kupujący może m.in. odstąpić od umowy z żądaniem zwrotu wynagrodzenia lub żądać wymiany wadliwego towaru na nowy, pozbawiony wad. W opracowaniu wyjaśnione jest jak powinna wyglądać ewidencja księgowa zwrotu towaru w księgach rachunkowych sprzedawcy oraz jak należy rozliczyć podatkowo taki zwrot.
Ebook Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT

Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT

Autor: Aneta Szwęch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podatnicy dokonujący transakcji sprzedaży lub zakupu wyrażonych w walutach obcych nie mają dowolności w zakresie sposobu przeliczania ich na złote. Przeliczenie to decyduje bowiem o wysokości podstawy opodatkowania, a w konsekwencji może też przesądzać o wysokości podatku należnego i naliczonego, np. w przypadku importu usług lub WNT. Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się py
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Autor: Maciej Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarze pod każdym artykułem zawierają analizę najważniejszych zagadnień z zakresu całej procedury administracyjnej. Wybrano kluczowe orzeczenia sądów, a także tezy doktryny. W ten sposób scharakteryzowano poszczególne problemy i kwestie dotyczące wydawania decyzji, postanowień administracyjnych, a także innych ważnych zadań organów administracji publicznej z tego zakresu. Szczególny akcent poł
Ebook Kodeks pracy 2016 z komentarzem - nowe wydanie

Kodeks pracy 2016 z komentarzem - nowe wydanie

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W czerwcu 2016 r. zostały uchwalone zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczą one m.in. nowych terminów zawierania umów o pracę. Dotychczas umowę o pracę trzeba potwierdzić pracownikowi w dniu podjęcia zatrudnienia - czyli do końca tego dnia. Po zmianie przepisów, pracodawca i każdy pracujący będzie musiał mieć zawartą umowę o pracę na piśmie albo na piśmie potwierdzone jej warunki przed rozpoczęciem pracy
Ebook Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych

Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych

Autor: Marek Smakuszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podatnicy mają ustawowy obowiązek ponoszenia różnego rodzaju opłat na rzecz sądów, organów administracji rządowej i samorządowej. Większość z tych opłat stanowi dla nich koszt podatkowy, a rachunkowo zaliczane są w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W opracowaniu przedstawiamy jakie opłaty są kosztem podatkowym, a które tego kosztu nie stanowią. W publikacji także informujemy, ja
Ebook Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników  obowiązki i prawa pracodawcy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników obowiązki i prawa pracodawcy

Autor: Maurycy Organa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja opisuje prawa i obowiązki pracodawców związane z dokształcaniem pracowników. Czytelnik dowie się z niej m.in. z jakich świadczeń obowiązkowych i dobrowolnych (ustalonych przez strony w drodze porozumienia) może korzystać pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, które świadczenia, w jakiej wysokości i terminie należy zwrócić pracodawcy w przypadku nierealizowania obowiązku dokształ
Ebook Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla księgowych i kadrowych w jsfp

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla księgowych i kadrowych w jsfp

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najbardziej aktualna Ebook na rynku dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego. Wszystkie zmiany przepisów w jednym miejscu Komentarze ekspertów Tabelaryczne zestawienia Publikacja to jedyne na rynku, unikalne zestawienie wszystkich zmian w przepisach z komentarzami ekspertów. W Przewodniku znajdą się ujęte w przejrzystych tabelach, opatrzone komentarzami ekspertów zmiany, które w IV kwartal
Ebook Przewodnik po zmianach rzepisów 2015/2016 dla firm

Przewodnik po zmianach rzepisów 2015/2016 dla firm

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2015/2016 roku. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikatowej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawieni
Ebook Skarga na interpretacje decyzje oraz bezczynność organów  podatkowych

Skarga na interpretacje decyzje oraz bezczynność organów podatkowych

Autor: Grzegorz Gębka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiamy jak nowelizacja ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpłynęła na podstawowe prawa procesowe podatnika takie jak: - zaskarżanie interpretacji podatkowych, - zaskarżanie decyzji podatkowych i innych czynności w ramach czynności sprawdzających i kontrolnych, - skarżenie przewlekłości postępowania podatkowego oraz bezczynności organu. Każde ze wskazanych zaga
Ebook Spadki, testamenty, darowizny po zmianach

Spadki, testamenty, darowizny po zmianach

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 18 października 2015 r. weszły w życie istotne zmiany w prawie spadkowym. Głównym celem zmian jest ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Jednocześnie zadbano, aby zmiana ta nie stała się źródłem nadmiernych, niepotrzebnych kosztów dla spadkobierców związanych z ustaleniem stanu majątku spadkowego (dotychczas ustalał je odpłatnie komornik sądowy, ewentualnie urząd skarb
Ebook System informacji Oswiatowej - obowiązki szkół i organów prowadzących

System informacji Oswiatowej - obowiązki szkół i organów prowadzących

Autor: Agata Piszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Funkcjonujący od 1 stycznia 2005 r. System Informacji Oświatowej umożliwia gromadzenie danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach oświaty. Gromadzenie danych w postaci elektronicznej, zastępującej dotychczasowe sprawozdania oznaczone jako S oraz EN zostało wprowadzone przepisami ustawy z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej. Struktura, organizacja i zasady działania dotyc
Ebook Zamknięcie roku oraz instrukcja sprawozdania finansowego za 2015 r w jsfp

Zamknięcie roku oraz instrukcja sprawozdania finansowego za 2015 r w jsfp

Autor: Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.: - jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem), - jak prawidłowo ewidencjonować koszty i zobowiązania na
Ebook Zmiany w cenach transferowych

Zmiany w cenach transferowych

Autor: Ewa Ścierska, Danuta Langer-Babicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1932, dalej: ustawa nowelizacyjna), która wnosi istotne zmiany do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących cen transferowych. Odpowiednie przy
Ebook Współczesne problemy prawa. Nadużycia prawa. Tom II

Współczesne problemy prawa. Nadużycia prawa. Tom II

Autor: Izabela Nowicka, Dorota Mocarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w ręce Czytelników kolejną publikację z cyklu Współczesne problemy prawa. Tom II z uwagi na konieczność ograniczenia problemów, które w momencie podejmowania decyzji o realizacji przedsięwzięcia przedstawiciele nauki uznali za najbardziej węzłowe, zyskał podtytuł Nadużycia prawa. W doktrynie wskazuje się, iż problem nadużycia prawa nie jest zjawiskiem nowym. Ko
Ebook Zarządzanie logistyką w administracji publicznej

Zarządzanie logistyką w administracji publicznej

Autor: Dominik Hryszkiewicz, Marcin Płotek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwestią bezdyskusyjną jest, iż właściwe działanie jednostek organizacyjnych w administracji publicznej w dużej mierze zależy od sprawnego i skutecznego działania komórek logistycznych. Jednakże w wielu wypadkach praca osób zatrudnionych w pionach logistycznych jest nie tylko niedoceniana, ale także niedostrzegana przez pozostałych członków organizacji. Nie można zapominać, że
Ebook Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce

Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce

Autor: Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, Agata Górny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy tom, który tworzy blisko 40 krótkich esejów, przedstawia różnorodne wymiary polskiej transformacji. Eseje te swoją formą nawiązują do haseł encyklopedycznych i odnoszą się do czterech obszarów tematycznych: zmian i wyzwań demograficznych, procesów migracyjnych, kwestii regionalnych oraz przemian instytucjonalnych. Ich autorami są wybitni przedstawiciele polskiego i europejskiego świata n
Ebook KOSZTY PODATKOWE wyłączenia i ograniczenia

KOSZTY PODATKOWE wyłączenia i ograniczenia

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Koszty uzyskania przychodów to jedna z najważniejszych pozycji w rozliczeniu podatkowym każdego przedsiębiorcy. Z uwagi na ogólną definicję tego pojęcia przewidzianą w przepisach podatkowych, a także liczne ograniczenia określone w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty są też jednym z najczę
Ebook Funkcje i konstrukcja prawna wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w prawie polskim i europejskim

Funkcje i konstrukcja prawna wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w prawie polskim i europejskim

Autor: Adam Puchalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszą w Polsce publikacją kompleksowo omawiającą problematykę wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Instytucja ta znajduje zastosowanie do nabywania znacznych pakietów akcji emitentów notowanych na rynku regulowanym. Przy wykorzystaniu wezwań dochodziło do największych przejęć kontroli nad spółkami w Polsce. Monografia zawiera liczne uwagi pr
Ebook Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa

Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tytuł publikacji "Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa prawnomiędzynarodowa" jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw jej przygotowania było podjęcie  prawniczej (przede wszystkim prawnomiędzynarodowej lecz nie tylko) refleksji nad aktualnością spuścizny Kongresu wiedeńskiego. Autorzy poddali badaniu "dzień dzisiejszy" a nie przes
Ebook Kodeks postępowania cywilnego. The Code of Civil Procedure

Kodeks postępowania cywilnego. The Code of Civil Procedure

Autor: Anna Rucińska, Marta Świerkot, Katarzyna Tatar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbiór zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania cywilnego. Wydanie dwujęzyczne: polsko - angielskie.Seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski charakteryzuje się: poprawnością i płynnością przekładu, wysokim poziomem merytorycznym, wielokrotnym weryfikowaniem tekstów przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Tłumaczenie u
Ebook Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch

Autor: Ewa Tuora-Schwierskott

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Tekst ustawy uwzględnia zmiany, które weszły w życie w kwietniu 2016.
Ebook Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym

Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym

Autor: Kinga Michałowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów. Jej przedmiotem uczyniono zagadnienia ochrony tych dóbr osobistych, które wypełniając niemajątkowy obszar życia rodzinnego narażone są na zewnętrzne ingerencje. Inspiracją rozważań była wnikliwa analiza orzecznictwa sądowego, zarówno krajowego,
Ebook Polish Yearbook of Law & Economics. Vol. 6 (2015)

Polish Yearbook of Law & Economics. Vol. 6 (2015)

Autor: Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This sixth volume of the Polish Yearbook of Law & Economics contains a collection of articles selected, following a separate review process, from papers delivered at 4th Polish Law & Economics Conference, which took place at the Warsaw School of Economics on October 23-24, 2015. About 70 scholars, students and practitioners were participants of this Conference organised by the Polish Assoc
Ebook Prawa dziecka jako pacjenta

Prawa dziecka jako pacjenta

Autor: Błażej Kmieciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce "Prawa dziecka jako pacjenta" zwrócona została w sposób kompleksowy uwaga na kluczowe zjawisko, jakim są uprawnienia małoletnich pacjentów w trakcie podejmowania w stosunku do nich działań diagnostyczno-terapeutycznych. Omawiane w tym miejscu uprawnienia ukazane zostały w prezentowanej monografii w sposób wielowątkowy. Z jednej bowiem strony sprowokowana została dyskusja dotycząca współc
Ebook Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Autor: Mirosław Stec, Teresa Mróz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami; druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki majątkowe spółek i ich odpowiedzialność za zobowiązania; trzecia przedstawia n
Ebook Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 5

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 5

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku. Tematyka opisywanych regulacji nie jest zatem ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie publicznej, lecz ma charakter przekrojowy i dotyczy m.in
Ebook Środki karne przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym

Środki karne przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym

Autor: Paweł Daniluk, Marek Kulik, Radosław Giętkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o ile nie najczęściej, modyfikowaną grupą przepisów Kodeksu karnego. Można wręcz stwierdzić, że ustawa ta w zakresie regulacji dotyczących środków karnych jest nowelizowana niemal permanentnie. W wyniku tych nowelizacji pojawiły się nowe, nieznane pierwotnej wersji Kodeksu karnego, środki karne, jak również doszło do poszerzenia zakresu stosowan
Ebook Świadczenie antycypacyjne

Świadczenie antycypacyjne

Autor: Marcin Lemkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podjęte w pracy zadanie badawcze to analiza skutków prawnych sytuacji, w której dłużnik wykonuje swoje zobowiązanie spełniając świadczenie za wcześnie. Właściwy nurt badań koncentruje się wokół spełnienia świadczenia przed powstaniem zobowiązania, czyli w momencie, w którym zaistnienie tego zdarzenia jest jedynie w pewien sposób zakładane, przewidywane. Praca składa się z VII rozdziałów. Dwa pierw
Ebook Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy

Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy

Autor: Sebastian Sykuna, Mikołaj Hermann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Opracowania zawarte w książce podejmują bardzo szerokie spektrum problemów dotyczących wykładni prawa: od kwestii o charakterze teoretycznym i metodologicznym, przez kwestie aksjologicznych podstaw procesu interpretacji i dyrektyw interpretacyjnych, aż po kwestie systemowe i bardziej konkretne - związane z problematyką wykładni w ramach poszczególnych dogmatyk prawa czy nawet instytucji prawnych.
Ebook Działalność komisji bezpieczeństwa i porządku w wybranych powiatach Północnego Mazowsza w latach 2011-2013

Działalność komisji bezpieczeństwa i porządku w wybranych powiatach Północnego Mazowsza w latach 2011-2013

Autor: Mariusz Róg, Andrzej Sęk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy publikacji zdecydowali się zbadać kluczowe problemy pracy samorządów powiatowych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wybierając dla czynionych analiz lata 20112013, czyli okres ostatniej pełnej kadencji. Jak wskazuje tytuł, rozwiązanie problemu badawczego będzie skupiało się wokół pracy komisji powiatowej, w skład której mogą wchodzić oprócz os&oac
Ebook Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie

Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie

Autor: Bogumił Termiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień omawianych w ramach szerokiego kontekstu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Podobnie jak studia w dziedzinie migracji międzynarodowych, stanowi także obszar badań interdyscyplinarnych, podejmowanych między innymi na gruncie stosunków międzynarodowych, ekonomii czy studiów rozwojowych (ang. development studies). Rozpatr
Ebook Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu

Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu

Autor: Jerzy Krzynówek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono powstanie emancipatio podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej, interpretującej normę ustawy XII tablic (4.2), która przewidywała zgaśnięcie władzy ojcowskiej w przypadku trzykrotnej "sprzedaży" syna. Autor poddaje krytyce dotychczas domin
Ebook PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości - część I

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości - część I

Autor: Izabele Motowilczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do rozdziału 2 ustawy o rachunkowości Prowadzenie ksiąg rachunkowych, z uwzględnieniem rozwiązań, które powinny być stosowane w jednostkach sektora publicznego. W części I omówiono przepisy art. 917 ustawy o rachunkowości dotyczące: języka i waluty prowadzenia ksiąg rachunkowych, ustalania i zawartości dokumentacji opisującej politykę rachunkow
Ebook Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej

Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej

Autor: Igor Postuła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Choć na rynku wydawniczym jest wiele podręczników prawa cywilnego, to przeznaczone są one jednak głownie dla prawników. Mając to na uwadze, prezentowany podręcznik jest pozycją oczekiwaną i wyjątkową. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów czy specjalności zarządzania oraz ekonomii, a także nauk politycznych. Jednak bez wątpienia okaże się
Ebook Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Autor: Andrzej Urban

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przedstawia w sposób wyczerpujący praktyczne aspekty kształtowania bezpieczeństwa przez społeczności lokalne w partnerstwie i współpracy z funkcjonującymi na tym poziomie podmiotami administracyjnymi, gospodarczymi i pozarządowymi, przez zaangażowanie członków tych społeczności. Autor opisuje lokalne działania i koalicje na rzecz bezpieczeństwa, kompetencje i zakres
Ebook Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Autor: Piotr Starzyński, Maciej Nawacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające obowiązującą od 1 lipca 2015 r. nowelizację "Kodeksu postępowania karnego". Autorzy przedstawiają zasady i treści postępowania w sposób umożliwiający odbiorcom poruszanie się w ustawicznie zmienianej procedurze oraz przyswojenie umiejętności pracy ze sprawą karną. Opracowanie uwzględnia nowy model procesu ka
Ebook Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Autor: Piotr Starzyński, Maciej Nawacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie prawa karnego materialnego, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. najbardziej obszerną i znaczącą z dotychczasowych nowelizację prawa karnego. Nie odchodząc całkowicie od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormowania, autorzy przedstawiają zasady i treści prawa karnego materialnego w sposób umożliwiający czytelnikom porus
Ebook Przestępczość zorganizowana System zwalczania

Przestępczość zorganizowana System zwalczania

Autor: Wiesław Mądrzejowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zjawisko przestępczości zorganizowanej cechuje się niezwykłą dynamiką. Sprawcy dostosowują formy swojej działalności do aktualnej sytuacji gospodarczej i polityczno-społecznej. Stąd też informacje o formach zorganizowanej działalności przestępczej i metodach jej zwalczania, zawarte w różnych publikacjach, stosunkowo szybko tracą swoją aktualność. Skuteczne przeciwdziałanie opisywanemu zjawi
Ebook Terroryzm międzynarodowy

Terroryzm międzynarodowy

Autor: Tomasz R. Aleksandrowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest podstawowym zagadnieniom terroryzmu międzynarodowego i sposobom jego zwalczania. Autor przedstawia fenomen terroryzmu jako zjawiska interdyscyplinarnego, wymagającego zaangażowania wiedzy z zakresu psychologii i socjologii, prawa karnego, kryminologii, prawa międzynarodowego, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Od poprzedniego wydania zaszły we wsp&oac
Ebook WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA

WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA

Autor: Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook STUDIA ADMINISTRACYJNE I CYWILNE

STUDIA ADMINISTRACYJNE I CYWILNE

Autor: Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Aplikacja adwokacka. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 9

Aplikacja adwokacka. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 9

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2017! Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Stan prawny: Dz.U. z 2016 r. poz. 2039. Po opublikowaniu prze MS wykazu aktów prawnych obowiązujących na eg
Ebook Current problems of the penal Law and Criminology. Aktuelle probleme des Strafrechs und der Kriminologie

Current problems of the penal Law and Criminology. Aktuelle probleme des Strafrechs und der Kriminologie

Autor: Ewa Guzik-Makaruk, Emil Pływaczewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jest to kontynuacja unikalnej w skali światowej monografii pt. "Current problems or the penal law and criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie" edited by/ Herausgegeben von Emil W. Pływaczewski, w której gromadzone są aktualne rozważania  naukowe w zakresie prawa karnego i kryminologii. Autorami poszczególnych rozdziałów są światowej sławy karniści i kryminolodzy z nastę
Ebook Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 3

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 3

Autor: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Pierwsza i d
Ebook Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich

Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich

Autor: Ewelina Badura

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od kilku lat europejskie prawo konsumenckie jest na etapie zmian zmierzających do zupełnej harmonizacji jego wybranych sfer. Aby realizacja praw konsumentów była efektywna w praktyce powinna być ona jednakowa na terenie całej UE. Efektywne funkcjonowanie rynku i zaufanie konsumenta do rynku to elementy nieodłączne, ponieważ bez zaufania konsumenta rynek nie będzie funkcjonował, a sposobem na pozys
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Model regulacji. Tom 12

Jawność i jej ograniczenia. Model regulacji. Tom 12

Autor: Grażyna Szpor, Tomasz Bąkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja, stanowiąca Tom XII monografii "Jawność i jej ograniczenia", zawiera syntetyczne podsumowanie wyników badań, zorientowane głównie na ich wykorzystanie w procesach legislacyjnych, dając "mapę drogową" zmian. Interdyscyplinarne wsparcie teoretyczne władz publicznych w tych procesach, zwiększa szanse skutecznego eliminowania stwierdzonych dysfunkcji i zapewnienia bardziej skutecz
Ebook Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Michał Leciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Naukę prawa sportowego na świecie od wielu już dekad cechuje dynamiczny rozwój, czego przejawem są choćby liczne publikacje oraz inne inicjatywy naukowe. Na gruncie krajowym jest ono jednak dyscypliną stosunkowo młodą, a brak zrozumienia jego specyfiki determinuje liczne błędy w ocenie problemów z nim związanych. Ich rozstrzygnięcie wymaga bowiem -między innymi - szerokiej wiedzy prawnoporównawcze
Ebook Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji

Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji

Autor: Małgorzata Sieradzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia porusza złożoną problematykę opłat półkowych, które utrudniają dostęp do rynku innym przedsiębiorcom. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na utrudnianiu dostępu do rynku przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Wyróżniono oraz scharakteryzowano rodzaje opłat kwalifikowanych jako opłat
Ebook Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych

Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych

Autor: Joanna Brylak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych to unikatowa pozycja stanowiącą szczegółową analizę najważniejszego i najtrudniejszego etapu postępowania karnego. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do aplikantów zawodów prawniczych wkraczających w skomplikowany świat przepisów procedury karnej i chcących śledzić ciągłą ich nowelizację. Opracowanie powstało także z my
Ebook Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 4

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 4

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Prawo gospodarcze publiczne" służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a następnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staj
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Przedstawiono w nim m.in. aktualne trendy dotyczące: międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, międzynarodowego prawa karnego, zwalczania terroryzmu, rozwoju prawa organizacji międzynarodowych, rozwoju systemów ochrony praw c
Ebook Prawo urzędnicze. Wydanie 3

Prawo urzędnicze. Wydanie 3

Autor: Jakub Stelina

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy prawne z tego zakresu określa się mianem prawa urzędniczego. Prawo to nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny wchodzi w skład prawa pracy. Składają się na nie obecnie trzy osobne
Ebook Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym

Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Witold Kurowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym. Opracowanie obejmuje pogłębioną analizę regulacji kolizyjnych dotyczących "indywidualnej umowy o pracę" zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umown
Ebook Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym

Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym

Autor: Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne radykalnie zmieniają sposób funkcjonowania rynków, w szczególności rynku turystycznego. Dlatego konieczne jest śledzenie zmian i ich opis w literaturze. Stało się to główną przesłanką przygotowania niniejszej książki przez pracowników Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W publikacji przedstawiono szeroki opis technologii inform
Ebook Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej

Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej

Autor: Karol Kulig

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem monografii jest teoretycznoprawna analiza charakteru prawnego odpowiedzialności porządkowej pracowników z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-normatywnego. Ebook burzy pewien utrwalony sposób myślenia na temat prawa pracy, spełniając przy tym jednocześnie warunek pogłębionej i rzetelnej argumentacji. Ze względu na podejmowane w niej rozważania aksjologiczne, wpływ prezento
Ebook Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. Wydanie 2

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. Wydanie 2

Autor: Agnieszka Kurczuk-Samodulska, Karolina Kuszlewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwestii teoretycznych, wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy oraz praktyc
Ebook Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika

Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika

Autor: Jarosław Grykiel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem monografii jest próba syntetycznego ujęcia katalogu uprawnień przysługujących wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przedwstępnej przez dłużnika. Zakres rozprawy obejmuje nie tylko uprawnienia wynikające z samej umowy przedwstępnej, ale również uprawnienia przyznane wierzycielowi na podstawie przepisów szczególnych, w tym uprawnienia uregulowane w art. 59
Ebook Ustawa o rachunkowości. The Accounting Act

Ustawa o rachunkowości. The Accounting Act

Autor: Joanna Adamczyk, Nicholas Faulkner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak również w dyrektywach i rozporzą
Ebook Ustawy podatkowe. Steuergesetze

Ustawy podatkowe. Steuergesetze

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugie wydanie tłumaczenia polskich ustaw podatkowych na język niemiecki. Ebook zawiera tłumaczenia następujących aktów prawnych: Ustawa o podatku od spadków i darowizn; Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych; Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; Ustawa o podatku akcyzowym. Tłumaczenie uwzględnia najnowsze zmiany do powyższych ustaw obowiązujące od 1 marca 2017 roku. Autorem tłumaczenia
Ebook Wkłady niepieniężne do spółek handlowych

Wkłady niepieniężne do spółek handlowych

Autor: Urszula Promińska, Małgorzata Dumkiewicz, Jakub Janeta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Wkłady niepieniężne do spółek handlowych" jest rezultatem współpracy pracowników Katedr Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Łódzkiego. Ujmuje problematykę wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych z punktu widzenia umowy spółki handlowej, spółki jako podmiotu i jej majątku. Rozważania koncentrują się wokół rodzajów wkładów wy
Ebook Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim

Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim

Autor: Katarzyna Samulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona zasadzie szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim odnosi się do zasady uregulowanej postanowieniami art. 12 ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Składa się ona z ośmiu rozdziałów obejmujących problematykę zasad postępowania administracyjnego ukazanych na tle zasad ogólnych prawa, a także odnoszących się do genezy i prakseologicznego
Ebook Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

Autor: Iga Bałos

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Autorka analizuje pod tym kątem typowe spory o prawo wyłączne, udzielone na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej. Korzysta przy tym z dorobku ustawodawstwa, o
Ebook Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego

Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego

Autor: Maciej Kiełbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia omawia złożone zagadnienie prawne, jakim jest związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego. Monografia stanowi publikację obronionej w 2015 r. rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem i zawiera kompleksowe ujęcie przedstawionego problemu, począwszy od omówienia budowy systemu aktów prawnych w Polsce oraz zależności pomiędzy nimi i p
Ebook Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE

Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE

Autor: Michał Romanowski, Ewa Bagińska, Maciej Kaliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

>Prezentowana publikacja to pogłębiona analiza naukowa artykułów zaprezentowanych na konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. Skutki kontraktowe uznania postanowienia umowy za niedozwolone w relacjach między konsumentem a przedsiębiorcą w świetle europejskiego prawa konsumentów, która odbyła się 9.12.2016 r.
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia. Tom 1

Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia. Tom 1

Autor: Grażyna Szpor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy tom monografii Jawność i jej ograniczenia jest teoretycznym wprowadzeniem i swoistym przewodnikiem po całej monografii. Ma ułatwić czytelnikom śledzenie linii argumentacji i uchwycenie istotnych wątków powracających w następnych częściach. Zawiera syntetyczną charakterystykę procesu jurydyzacji jawności i jej ograniczeń oraz pogłębiającego się rozproszenia regulacji. Ukazuje możliwe pułap
Ebook Kodeks cywilny w orzecznictwie. Tom 1

Kodeks cywilny w orzecznictwie. Tom 1

Autor: Marek Antas, Karol Sala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowa pozycja, która przedstawia najważniejsze i aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące Kodeksu cywilnego (część ogólna, prawo rzeczowe). Orzeczenia zostały pogrupowane według haseł, przy każdym orzeczeniu podawana jest teza, ewentualnie zagadnienie prawne oraz argumenty z uzasadnienia. Należy pamiętać, że Ebook zawiera jedynie wybór orzeczeń. Orzeczenia w niej omówione mają - w ocenie Autorów - sz
Ebook Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. Wydanie 2

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. Wydanie 2

Autor: Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugie wydanie leksykonu bardzo popularnego Leksykonu różni się w istotny sposób od pierwszej edycji i to z kilku względów. Po pierwsze, Autorzy uwzględnili uwagi studentów jako głównych odbiorców tej pozycji i ich własne doświadczenia dydaktyczne. Po drugie, większość z haseł jest opracowana całkowicie na nowo i uwzględnia aktualną literaturę przedmiotu, zaledwie tylko kilka haseł pozostawiono be
Ebook Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego

Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego

Autor: Ewa Skorczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na gruncie polskiej nauki prawa administracyjnego pojęcie luki w prawie jest rzadko używane, traktowane nieraz z obawą. Niektórzy nawet negują a limine jego przydatność w tej dziedzinie prawa, powołując się w szczególności na zasadę legalności, zgodnie z którą administracja powinna działać na podstawie prawa, tj. ma swoim działaniem wykonywać (wypełniać, realizować, stosować) prawo - a nie je twor
Ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera rozważania dotyczące problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika. Jest to pierwsza publikacja kompleksowo ujmująca tytułowe zagadnienie. Autorka omawia m.in. kwestie: odszkodowania przysługującego pracownikowi od pracodawcy z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z umowy przedwstępnej, z tytułu naruszenia zasady równego traktowania oraz dyskryminac
Ebook Prawo i postępowanie karne skarbowe

Prawo i postępowanie karne skarbowe

Autor: Iwona Sepioło-Jankowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo i postępowanie karne skarbowe zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.: zasady prawa karnego skarbowego, typy przestępstw i wykroczeń skarbowych, katalog kar i środków karnych, instytucje zaniechania ukarania sprawcy, zasady, instytucje i szczegółowe unormowania kodeksu postęp
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 3

Prawo podatkowe. Wydanie 3

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo podatkowe" powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Dodatkowo, może okazać sie pomocny także studentom innych kierunków studiów, jak np. ekonomii czy zarządzania. Publikacja przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu
Ebook Rada ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze

Rada ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze

Autor: Maciej Berek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rada Ministrów jest jednym z podmiotów konstytucyjnie uprawnionych do wnoszenia do Sejmu projektów ustaw. Zakres rządowych projektów ustaw, ich liczba oraz skuteczność polegająca na akceptowaniu przez parlament wniesionych projektów czyni z Rady Ministrów zdecydowanego lidera wśród podmiotów, które inicjują postępowanie ustawodawcze. W książce szczegółowo omówiona jest rządowa procedura, w ramach
Ebook Prawo Rosji i ZSRR 1917 - 1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs. Wydanie 3

Prawo Rosji i ZSRR 1917 - 1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs. Wydanie 3

Autor: Adam Lityński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze w języku polskim, a także pionierskie w skali międzynarodowej (poza Rosją), tak szeroko chronologicznie i merytorycznie zakreślone opracowanie prawa radzieckiej Rosji oraz ZSRR. Przedstawia treści głównych gałęzi radzieckiego prawa: zawiera omówienie prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego, a a także struktury sądó
Ebook WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA

WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA

Autor: Dorota Fleszer, Magdalena Gurdek, Łukasz Strzępek (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie jest zbiorem publikacji z różnych dziedzin prawa, które odnoszą się do różnorakich problemów związanych z własnością. Stąd też tytuł niniejszego opracowania, który w założeniu ma odzwierciedlać różnorodne dziedziny prawa będące przedmiotem zainteresowania Autorów. Lektura spisu treści utwierdza w przekonaniu, że Autorzy patrzyl
Ebook Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego

Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego

Autor: Marta Dargas-Draganik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego" dotyczy zagadnień związanych z chińskim porządkiem konstytucyjnym w powiązaniu z kulturą społeczną. Społeczeństwo chińskie różni się pod względem kulturowym, społecznym i prawnym od społeczeństwa polskiego czy, ogólniej rzecz ujmując, od społeczeństw państw Zachodu. Niniejsza pozycja pozwoli Czytelnikowi nie tylko poznać treść obowią
Ebook Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki

Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki

Autor: Łukasz Chojniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki" swój początek bierze z konferencji naukowej poświęconej tej problematyce, jaka odbyła się w 2012 r. w Warszawie. Nie istnieje definicja ustawowa niesłusznego skazania, choć można zdekodować treść tego terminu na podstawie całokształtu przepisów procedury karnej. Niewątpliwie, czym bardziej precyzyjna będzie to definicja, tym trafniejsze będą ro
Ebook Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym

Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym

Autor: Piotr Zacharczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia ukazuje pojęcie obszaru specjalnego i jego charakterystykę, miejsce obszarów specjalnych w systemie prawa administracyjnego, tworzenie, funkcjonowanie i klasyfikacje obszarów specjalnych, a także poszczególne obszary specjalne wyodrębniane w celu ochrony środowiska, korzystania z rzeczy publicznych lub urządzeń publicznych, ochrony zabytków, ochrony zdrowia, stymulacji rozwoju
Ebook Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym

Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym

Autor: Robert Kulski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona publikacja stanowi opracowanie problematyki dotyczącej ochrony interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym. W książce wyodrębniono dwa typy interesów zbiorowych. Pierwszy z wymienionych jest niepodzielnym interesem, co oznacza, że interes ten rozpatrywany jako całość , należy do zbiorowości. Natomiast drugi typ stanowi sumę ogólną indywidualnych interesów należących do pojedynczych
Ebook Podstawy prawa. Wydanie 4

Podstawy prawa. Wydanie 4

Autor: Zdzisław Muras

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Podstawy prawa" omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim: definicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii państwa i prawa, niektóre z gałęzi prawa tj. prawo konstytucyjne, administracyjne, karne, postępowanie karne, gospodarcze, Unii Europejskiej, cywilne, postęp
Ebook Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 16

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 16

Autor: Andrzej Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt Postępowanie cywilne. Kompendium zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz: zasady i przebieg postępowania cywilnego, czynno
Ebook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 5

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 5

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce to: zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę
Ebook Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego

Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego

Autor: Angelika Ciżyńska, Jacek Karakulski, Katarzyna Kos

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zawiera kompleksowe omówienie problematyki prawa konstytucyjnego w sposób przystępny i dostosowany do wymagań egzaminacyjnych z tego przedmiotu. Uwzględnia aktualny stan prawny i najnowsze orzecznictwo. Tym, co niewątpliwie wyróżnia ją na tle innych podobnych prac dostępnych obecnie na rynku wydawniczym jest szerokie wykorzystanie poglądów polskiej doktryny prawa i judykatury. Umiejętnie dob
Ebook Prawo rzeczowe. Wydanie 4

Prawo rzeczowe. Wydanie 4

Autor: Katarzyna Anna Dadańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo rzeczowe" obejmuje problematykę zawartą w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 140-352), a także w zespole norm dotyczących omawianego tematu. Przedstawiano w niej m.in. zagadnienia dotyczące: pojęcia, treści i wykonywania prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego ograniczonych praw rzeczowych posiadania. W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie piśmiennictw
Ebook Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne

Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne

Autor: Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne to pierwsza w literaturze polskiej kompleksowa monografia obejmująca prawne aspekty podejmowania, wykonywania oraz zaskarżania uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe. Zawiera wiele rozważań natury teoretycznoprawnej, rys historyczny oraz prezentacje zwłaszcza praktycznych aspektów omawianej materii z uwzględnieniem analizy prawnoporównawczej repre
Ebook Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw

Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw

Autor: Grażyna Baranowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest pierwszą w Polsce pozycją na temat zjawiska wymuszonych zaginięć w kontekście europejskim. Zawiera pogłębioną analizę procesu kształtowania się międzynarodowych standardów prawnych w badanym zakresie. Autorka wskazuje na istotne potrzeby rodzin osób zaginionych oraz analizuje, w jaki sposób zidentyfikowane potrzeby zostały przełożone na język normatywny praw człowieka oraz czy i w jaki
Ebook Historia ustroju i prawa sądowego Polski. Wydanie 5

Historia ustroju i prawa sądowego Polski. Wydanie 5

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku "Historia ustroju i prawa sadowego Polski" omówione są zasady ustrojowe, źródła i system prawa: dawnej Polski do 1795 r., ziem polskich pod zaborami do 1918 r., II Rzeczypospolitej i w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie władzy ludowej po 1944 r. Piąte wydanie rozszerzone zostało o zagad
Ebook Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu. Wydanie 2

Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu. Wydanie 2

Autor: Zbigniew Kmieciak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu" omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: modeli sądowej kontroli administracji publicznej, ewolucji i organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce, zasad i trybów postępowania sądowoadministracyjnego, weryfikacji orzeczeń sądów administracyjnych, kosztów postępowania i prawa pomocy, wykonania orzeczeń i efektywności och
Ebook Prawnokarna ochrona znaków towarowych

Prawnokarna ochrona znaków towarowych

Autor: Natalia Daśko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe omówienie regulacji dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych funkcjonujących w polskim porządku prawnym z silnym kontekstem prawnoporównawczym - analizie poddano prawnokarną ochronę znaków towarowym w prawie międzynarodowym, unijnym i wybranych państwach Europy Zachodniej (Anglia, Francja, Włochy, Niemcy). Publikacja zawier
Ebook Prawo gospodarcze i spółek. Wydanie 3

Prawo gospodarcze i spółek. Wydanie 3

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z prawa gospodarczego lub handlowego? Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek a z długich opisów podręcznikowych nic nie możesz zapamiętać? Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie? Jeżeli tak, to znalazłeś wreszcie rozwiązanie swojego problemu! Prawo gospodarcze i spółek - 3. wydanie to publikacja, która ma służyć jako pomoc w przyswoj
Ebook Prawo pracy. Wydanie 17

Prawo pracy. Wydanie 17

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Siedemnaste wydanie uwzględnia przede wszystkim zmiany przepisów Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy z powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 2138) dotyczące przepisów urlopowych (art. 1552, 165 pkt 3 oraz 166 pkt 3) w zakresie uzupełnienia ich treści o terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie.
Ebook Ochrona danych osobowych  obowiązki pracodawcy

Ochrona danych osobowych obowiązki pracodawcy

Autor: Jadwiga Sztabińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przedstawia obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników. Można się z niej dowiedzieć m.in.: - jaki danych można żądać od kandydatów do pracy, a jakich od pracowników, - czy trzeba powołać w firmie administratora bezpieczeństwa informacji, - czy można upoważnić do przetwarzania danych osobowych pracowników inne osoby, - jakie karą grożą za naruszenie przepisów do
Ebook Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

Autor: Magdalena Gawin, Barbara Markiewicz, Rafał Wonicki, Agnieszka Nogal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem autorów jest opisanie w kategoriach filozoficznych - używając pojęcia granicy i przestrzeni - praw człowieka i obywatela oraz porównanie ich uzasadnienia i funkcji z perspektywy realizmu i idealizmu politycznego. Pozwala to pokazać, że prawa człowieka pozostają w stosunkach wewnątrzpaństwowych oraz międzynarodowych w napięciu do praw obywatelskich oraz suwerenności państwowej oraz że
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 1. Akta cywilne i karne

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 1. Akta cywilne i karne

Autor: Joanna Ablewicz, Stefan Jaworski, Tomasz Sadurski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów od
Ebook Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 4

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 4

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: Wrzesień 2017 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe, Prawo podatkowe: podstawowe pojęcia i konstrukcje, zobowiązanie podatkowe, zabezpieczenie wyk
Ebook Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim

Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim

Autor: Andrzej Stempniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie dotyczące wspólnych i oddzielnych części poszczególnych postępowań działowych, na które w polskim systemie prawnym składają się: zniesienie współwłasności, dział spadku oraz podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. W publikacji dokonano analizy regulacji prawnych, normujących działy ma
Ebook Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne

Autor: Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ksenia Rzepka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów od
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 3. Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 3. Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego

Autor: Kamil Gorzelnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów od
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 4. Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 4. Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Magda Matuszewska, Bożena Morawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji oraz dla praktyków, składają się z 4 tomó
Ebook Kodeks spółek handlowych. The Commercial Companies Code

Kodeks spółek handlowych. The Commercial Companies Code

Autor: Katarzyna Michałowska, Fergal Harford

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Publikowane obecnie ósme wydanie tłumaczenia uwzględnia ostatnia nowelizacji Kodeksu, która obowiązuje od 13 lipca 2017 roku. This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French
Ebook Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska

Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska

Autor: Przemysław Domagała

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy ochrony przed wymuszonym zaginięciem w świetle Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2006 r. w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, która została podpisana przez Polskę w 2013 r., a obecnie trwają prace nad jej ratyfikacją. W publikacji analizie poddano tekst Konwencji i odpowiadające mu przepisy prawa polskiego. Przeanalizowano także dotychczasow
Ebook Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC

Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC

Autor: Hubert Wysoczański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów prawa prywatnego oraz prawa zamówień publicznych. W monografii poruszono zagadnienia kluczowe dla podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, od zamawiających
Ebook Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

Autor: Ewa Kucharska, Michele Le Mauviel, Aleksandra Auleytner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski, włoski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa własności przemysłowej. Tłumaczenia uwzględniają brzmienie ustaw według stanu na lipiec 2017 roku. Dodatkowo, tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uwzględnia zmianę
Ebook Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego

Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego

Autor: Jacek Zrałek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia powstające w związku z realizacją umowy arbitrażowej. Wynika to z faktu, że pytanie o oddziaływanie prawa miejsca arbitrażu na postępowanie arbitrażowe stanowi sedno fundamentalnego sporu o źródła kompeten
Ebook Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 12

Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 12

Autor: Janina Panowicz-Lipska, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Zobowiązania - cześć szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiązania - cześć ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań. W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, ze wskazan
Ebook Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXII. Stan prawny na dzień 20.04.2017 r

Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXII. Stan prawny na dzień 20.04.2017 r

Autor: Aleksander Babiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fragment "Wprowadzenia do wydania XXXII": Już od 13 lat trafia w Państwa ręce wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Jest to już trzydzieste drugie jego wydanie. Fakt ten odbieram z wielką satysfakcją ale i zdumieniem. Nawet najśmielsze oczekiwania, prognozy nie wskazywały na możliwość osiągnięcia tylu wydań. (...) (...) publikacja jest adresowana do funkcjonariuszy Policji odbywaj
Ebook Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5

Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r. Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania
Ebook Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005

Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005

Autor: Paweł Skuczyński, Piotr Zawadzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentująca wyniki badań przeprowadzonych przez Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej stanowi opis regulacji dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów. Ma również służyć doskonaleniu instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej i orzecznictwa oraz zwiększeniu w środowisku akademickim (głównie wśród studentów i osób zasiadających w o
Ebook Archiwum Kryminologii, tom XXXVIII 2016

Archiwum Kryminologii, tom XXXVIII 2016

Autor: Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Laskowska, Irena Rzeplińska, Magdalena Perkowska, Sebastian Wojciechowski, Konrad Buczkowski, Maria Rychlik, Elisa Ludwig, Monika Szulecka, Agnieszka Gutkowska, Agnieszka Martynowicz, Mieczysława Zdanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contenst\ Irena Rzeplińska: Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Polsce [Preventing the Perpetration of Criminal Offences by Foreign Nationals Residing in Poland\, doi 10.7420/AK2016A, s. 514; Konrad Buczkowski: Koncepcja kryminalizacji migracji a przepisy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych [The Concept of Criminalizing Migration vs. the Provisions of t
Ebook Prawo karne międzynarodowe

Prawo karne międzynarodowe

Autor: Lech Gardocki, Łukasz Majewski, Teresa Gardocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku Zarys prawa karnego międzynarodowego (PWN 1985). W syntetyczny i klarowny sposób autorzy objaśniają początki i rozwój międzynarodowego prawa karnego począwszy od okresu przed I wojną światową, a na współ
Ebook Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Stan prawny na dzień 1 września 2017 r

Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Stan prawny na dzień 1 września 2017 r

Autor: Dariusz Makowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest poświęcona jednej z podstawowych instytucji prawnych z dziedziny ochrony pracy. Rozważania autora koncentrują się wokół przyjętego założenia badawczego, zgodnie z którym treść regulacji dotyczących inspekcji pracy jest determinowana przez zmieniające się uwarunkowania natury społecznej, ekonomicznej i politycznej. Monografia ma przede wszystkim charakter dogmatycznoprawny
Ebook Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Autor: Aldona Nawój-Śleszyński, Joanna Łuczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy realizacji w praktyce zasady indywidualizacji w wykonywaniu kar kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności i niektórych środków probacyjnych. Ma ona charakter interdyscyplinarny i została napisana przez specjalistów z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. W części pierwszej autor
Ebook Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Autor: Wojciech Robaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Założeniem merytorycznym księgi jubileuszowej dedykowanej Pani Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej było ujęcie w formie opracowań naukowych zasadniczych kierunków przemian charakterystycznych dla prawa cywilnego na początku XXI wieku. Podjęta tematyka, zgrupowana w trzech częściach, nawiązuje do najważniejszych zagadnień prawa cywilnego i odzwierciedla główne obszary zainter
Ebook Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne

Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne

Autor: Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najlepszy w Polsce podręcznik w zakresie organizacji międzynarodowych. Charakterystyka, funkcjonowanie oraz zakres działalności organizacji międzynarodowych zostały przez autorów ujęte w imponujące ramy czasowe od prekursorów współpracy w starożytności i średniowieczu, przez jej nowoczesne, dziewiętnastowieczne formy takie jak kongres wiedeński, aż do 2016 roku, kiedy Unią Europejską wstrząsnął B
Ebook Postępowanie karne. Wydanie 2

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Postępowanie karne" w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1.7.2015 r. Autorzy w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kont
Ebook Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Autor: Maciej Słowik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

E-book Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw" zawiera wszystkie niezbędne informacje związane z nowelizacją k.p.a., która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. To nieoceniony materiał przygotowany przez prawnika specjalizującego się w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Jest wsparcie dla wszystkich osób, które w swojej pracy wykorzystują
Ebook Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 2

Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 2

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r. Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r. Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania
Ebook Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 2

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 2

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r. Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5

Autor: Justyna Witas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r. Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania
Ebook Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Autor: Zbigniew Kapiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj samodzielnie w pełni profesjonalną apelację krok po kroku. Zmień metodę prób i błędów w pewne i skuteczne rozwiązania. Nasza publikacja to poradnik dla aplikantów i praktyków w całości poświęcony apelacji karnej. Teraz samodzielnie przygotujesz kompletne i profesjonalne pismo, prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym. Ebook zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problem
Ebook Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej

Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej

Autor: Renata Tanajewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów, prof. UwB. Inspirację do monograficznego opracowania zagadnienia charakteru prawnego zarządu w spółce akcyjnej stanowiła widoczna w praktyce obrotu gospodarczego rozbieżność w zakresie rozumienia kompetencji oraz rol
Ebook Definicja informacji poufnej w prawie europejskim. Uwagi na tle prawa amerykańskiego

Definicja informacji poufnej w prawie europejskim. Uwagi na tle prawa amerykańskiego

Autor: Rafał Woźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii dokonano kompleksowej i wielopłaszczyznowej analizy definicji informacji poufnej w prawie europejskim. Powyższe zostało dokonane na tle regulacji prawa amerykańskiego co stanowi nowość w polskiej literaturze prawniczej. W monografii podjęto także próbę określenia wpływu regulacji amerykańskich na regulacje europejskie oraz ustalenie czy w obecnym kształcie definicji informacji poufnej
Ebook Dobra osobiste. Wydanie 2

Dobra osobiste. Wydanie 2

Autor: Izabela Lewandowska-Malec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Dobra osobiste" stanowi pierwszą na rynku publikację, która w sposób kompleksowy reguluje prawną ochronę dóbr osobistych w Polsce. Materia o charakterze przekrojowym dotyczy nie tylko ujęcia historycznego, lecz również aktualnych problemów rozumienia dóbr osobistych na gruncie materialnego i procesowego prawa cywilnego, autorskiego, prawa pracy, prasowego, a nawet regulacji karnoprocesowej.
Ebook Interwencja główna

Interwencja główna

Autor: Piotr Osowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja Interwencja główna stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie istotnej jurydycznie, choć niedocenianej w praktyce wymiaru sprawiedliwości problematyki sądowej ochrony praw za pomocą samodzielnej formy, jaką jest interwencja główna. Ta figura procesowa zawiera w sobie wartości uniwersalne wielu idei i instytucji tak prawa procesowego, jak i materialnego oraz jest p
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne testamenty i pełnomocnictwa? Wydanie 2

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne testamenty i pełnomocnictwa? Wydanie 2

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie umowy notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? przeznaczona jest dla prawników, tłumaczy, a także studentów zainteresowanych opanowaniem umiejętności czytania i prawidłowego rozumienia angielskich dokumentów notarialnych, testamentów i pełnomocnictw. Na ponad 260 stronach oraz niezliczonych przykładach, Ebook wyczerpująco omawia przyczyny i konsekwencje dobor