Ebooki > Prawo > Podręczniki akademickie

Ebook Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia

Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia

Autor: Agnieszka Sadło-Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest proces zbierania dowodów w ramach czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Praca ta jest swego rodzaju badaniem naukowym, dlatego też zwrócić należy uwagę na to, że przyjmuje charakter wieloetapowego procesu zróżnicowanych działań, które w sposób obiektywny, dokładny i wyczerpujący ukazują obrany wycinek rzeczywistości.
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka. Skrypt dla policjantów

Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka. Skrypt dla policjantów

Autor: Krzysztof Droliński, Dorota Mocarska, Tomasz Mosio

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera kompendium wiedzy z prawa międzynarodowego publicznego i ochrony praw człowieka, a także współpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania przestępczości, przydatnej słuchaczom Wyższej Szkoły Policji, którzy w trakcie studiów realizują te zagadnienia. W skrypcie zostały omówione: pojęcie, funkcje, cechy charakterystyczne, źródła i podmioty prawa międzynarodowego publicznego. Ja
Ebook Prawo prasowe. Teoria i praktyka

Prawo prasowe. Teoria i praktyka

Autor: Anna Kalisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szkic pt. Prawo prasowe. Teoria i praktyka, który oddaję do rąk Czytelników, stanowi kompendium wiedzy z zakresu szeroko pojmowanego prawa prasowego, definiowanego jako ogół norm prawnych regulujących funkcjonowanie mediów, a więc nie tylko norm ustawy Prawo prasowe, ale również przepisów: ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o Polskiej Agencji Prasowej, ustawy o prawie autorskim i prawach pok
Ebook Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Autor: Piotr Kubiński, Agnieszka Wołoszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie niniejsze przedstawia w sposób zwięzły podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, które są objęte programem nauczania z odpowiedniego przedmiotu (wybranych zagadnień prawa cywilnego) realizowanego w Wyższej Szkole Policji. Obiektywna trudność prawa cywilnego oraz niewielka liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na ten tego przedmiotu nakłada na słuchacza obowiązek systematycznej pracy
Ebook Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

Autor: Monika Porwisz, Agnieszka Choromańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca podejmuje problematykę prawa karnego procesowego. Autorki w kolejnych rozdziałach dokonały analizy merytorycznej m.in. następujących problemów: naczelne zasady procesowe, przesłanki procesowe, stadia procesu karnego, tryby inicjowania tego procesu, jego cele, uczestnicy procesu, formy postępowania przygotowawczego, wykorzystanie w procesie karnym wybranych dowodów, wybrane aspekty stosowania
Ebook III Statut Litewski w dobie porozbiorowej

III Statut Litewski w dobie porozbiorowej

Autor: Sławomir Godek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem badań są dzieje porozbiorowe III Statutu litewskiego. Zakres chronologiczny pracy obejmuje lata 1772-1840. To okres pod wieloma względami wyjątkowy: o doniosłości epoki stanowią przede wszystkim podziały Rzeczypospolitej oraz konsekwencje tych aktów. Do ważniejszych należą burzliwe i bardzo szybkie zmiany w zakresie prawa obowiązującego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, będące pocho
Ebook Inkardynacja w misji Kościoła

Inkardynacja w misji Kościoła

Autor: Henryk Stawniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor podejmuje problematykę procesu włączenia duchownego w konkretne struktury kościelne, przypisanie (przynależność) duchownego do konkretnej diecezji czy zgromadzenia zakonnego to inkardynacja. Pełen tytuł brzmi Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym kościoła łacińskiego.
Ebook Metodologia prawa kanonicznego

Metodologia prawa kanonicznego

Autor: Remigiusz Sobański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja lokuje się na styku teorii i praktyki prawa kościelnego. Stara się odpowiedzieć na pytanie jak obchodzić się z prawem kanonicznym zgodnie z jego sensem.
Ebook Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Autor: Maciej Jabłoński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem rozprawy są prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w szczególności w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej za lata 2007-2013 obejmującej swym zakresem rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Publikacja została wzbogacona wykazem źródeł prawa, aktami prawnymi UE, umowami międzynarodowymi, aktami prawny
Ebook Sankcje w kościele część ogólna, komentarz

Sankcje w kościele część ogólna, komentarz

Autor: Jerzy Syryjczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przepisy prawne zawarte w Kodeksie z 1983 r. będą bardziej zrozumiałe i przystępne, jeżeli uwzględni się ogólne założenia przyświecające pracom nad reformą prawa karnego. dlatego też ukazane zostały pryncypialne zasady, jakimi kierowała się Papieska Komisja Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego przy reformie kościelnego prawa karnego.
Ebook Szkoły kanonistyczne

Szkoły kanonistyczne

Autor: Remigiusz Sobański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt dla studentów przedstawiający zarys różnych szkół prawa kościelnego i kanonistyki współczesnej.
Ebook Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym

Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym

Autor: Elżbieta Loska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca koncentruje się wokół trzech zagadnień: interpretacji przepisów ustawy XII Tablic dotyczących złodzieja przyłapanego na gorącym uczynku, możliwości usprawiedliwienia czyichś działań obroną konieczną, a także omówienia przypadków, w których działanie w samoobronie było dopuszczone przez prawo.
Ebook Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym

Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym

Autor: Marcin Wielec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook przedstawia znaczenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi dla procesu karnego. Opisuje elementy oraz skutki naruszenia zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi. Porusza też zagadnienia dyskwalifikacji dowodu oraz odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu w postępowaniu karnym.
Ebook Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego

Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego

Autor: Agnieszka Poteralska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czytelnik dowie się, co oznacza nadzór korporacyjny w szerokim rozumieniu, jakie rodzaje konfliktów interesów są charakterystyczne dla publicznych spółek akcyjnych oraz w jaki sposób ustawodawca polski i niemiecki zmieniał regulacje prawne w celu ustanowienia wysokich standardów korporacyjnych. W opracowaniu poruszane są tematy mechanizmów zwi
Ebook Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej

Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej

Autor: Aneta Giedrewicz-Niewińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Obowiązująca od dziesięciu lat ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej umożliwia polskim przedsiębiorcom tworzenie spółek w drodze fuzji transgranicznej oraz przenoszenie siedziby już utworzonych spółek do innego państwa bez ich likwidacji. Widoczne jest także stale rosnące zainteresowanie przedsiębiorców z innych państw członkowskich prowadzeniem działalnośc
Ebook Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Autor: Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski, Anna Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja powstała z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. zw. dra hab. Dariusza Góreckiego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem badań podjętych przez autorów są zagadnienia związane z historią prawa konstytucyjnego, analizą aktualnych polskich kwestii ustrojowych oraz problematy
Ebook Własność i jej przekształcenie

Własność i jej przekształcenie

Autor: Andrzej Suwalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi dogłębną analizę własności jednego z podstawowych elementów rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Omówione są tak podstawowe dla własności kwestie, jak przedmiot i podmiot własności, jej rodzaje i charakterystyczne dla nich relacje, oraz podstawowe uprawnienia własnościowe: posiadanie, korzystanie i przekazanie. Wychodząc z założenia, że własność nie jest neutralna ide
Ebook Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pozycja powstała z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, jednak może okazać się przydatna również osobom studiującym na innych kierunkach, takich jak: stosunki międzynarodowe, zarządzanie czy ekonomia. W publikacji odnajdziemy w usystematyzowanej oraz czystej formie wybrane pojęcia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych a także zbliżonych dziedzin.
Ebook Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka

Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka

Autor: Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

„Autorzy recenzowanej publikacji potrafili dostrzec walor łączenia perspektyw poznawczych, gromadzenia i analizy danych badawczych, wypracowania w ten sposób własnych poglądów na efektywność rozwiązań prawnych. Książkę czyta się z dużą satysfakcją, gdyż autorzy potrafili przedstawić swoje poglądy nie tylko profesjonalnie, ale i interesująco. Podstawowym walorem pracy jest podję
Ebook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1. Ustrój samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1. Ustrój samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszym tomie znajdziecie Państwo dwadzieścia rozdziałów poświęconych różnym aspektom ustroju samorządu terytorialnego, podzielonych na trzy konwencjonalnie wyodrębnione części. W części I „Modele i zasady samorządu terytorialnego” ujęte zostały rozdziały opracowane przez: J. Sozańskiego („Ponadkrajowe modele i zasady samorządu terytorialnego – wprowadzen
Ebook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom niniejszy, zatytułowany „Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego”, podzielony został konwencjonalnie na sześć części. Owe wyodrębnione części zdecydowałem się poprzedzić tekstem autorstwa M. Mączyńskiego, analizującym zagadnienia wpływu rozwiązań ustrojowych na zakres zadań i kompetencji przypisanych organom jednostek samorządu terytorialnego. Przyznam, iż zastanawiałem się,
Ebook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia podzielona została konwencjonalnie (poza częścią wprowadzającą) na pięć części grupujących poszczególne sekwencje rozdziałów. Pierwsza z nich, pt. „Modele i podstawy zatrudnienia w samorządzie terytorialnym”, obejmuje opracowania K. Chochowskiego, prezentującego ogólnie „Status prawny pracowników samorządowych”, A. Drala,
Ebook Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja. Wyd. 2 rozsz. i uaktual

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja. Wyd. 2 rozsz. i uaktual

Autor: Grzegorz Krawiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo administracyjne stanowi najszerszą gałąź prawa. Potrzeba kształcenia studentów na kierunku Administracja w zakresie tej gałęzi jest oczywista. Na rynku znajduje się wiele podręczników omawiających problematykę prawa administracyjnego, jednak niniejszy skrypt stanowić ma pomoc dla osób, które dotychczas w ogóle nie zetknęły się z tym prawem. Celem dydaktyczn
Ebook Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

Autor: Robert Rynkun-Werner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawo do pomocy prawnej, a w konsekwencji prawo do obrony jako część prawa do rzetelnego procesu sądowego, stanowią fundamentalne podstawy funkcjonowania tak europejskiego, jak i krajowego systemu wymiaru sprawiedliwości. Problem dostępności obywateli do pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnego prawnika z urzędu znalazł swoje miejsce w sz
Ebook Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii

Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii

Autor: red. Andrzej Jakubowski, Mat. Bieczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 W niniejszej książce podjęto próbę zbadania przebiegu granicy pomiędzy swobodą wypowiedzi artystycznej a ochroną praw jednostek oraz praw przypisywanych kolektywnie poszczególnym grupom lub społeczeństwu jako całości. Swoboda wypowiedzi artystycznej należy bowiem do grupy praw człowieka, które mogą podlegać ograniczeniu ze względu na ofi cjalnie chronione prawa innych po
Ebook Postępowanie karne. Wydanie 2

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Postępowanie karne" w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1.7.2015 r. Autorzy w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kont
Ebook Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Autor: Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

 Skrypt opracowany z myślą o studentach I roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Zawiera materiał z dziesięciu dziedzin prawa, w tym: prawa osobowego, małżeńskiego, rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, pracy, karnego i procesowego. Każda z owych dziedzin została przedstawiona w osobnym rozdziale, przy zastosowaniu układu problemowego. Przeznaczenie opracowania do cel
Ebook Polish Commercial Law in a Nutshell

Polish Commercial Law in a Nutshell

Autor: Bartosz Kucharski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The aim of the present book is to give an outline of Polish Commercial Law in English language. The book follows the usual sequence of lectures on Commercial Law in Poland dividing the content in two parts. First part is on entrepreneurs mainly partnerships and companies as the most important forms of organization of business and second part is on commercial acts especially contract. The latter pa
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa

Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa

Autor: Marek Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook obejmuje egzaminy pisemne, które odbyły się między czerwcem 2009 roku a czerwcem 2011 r. Na podstawie analizy tekstów egzaminacyjnych wyekscerpowano 1129 przykładów pojedynczych słów, zwrotów, oraz większych konstrukcji. Owe przykłady stanowią reprezentatywną grupę, jeśli chodzi o popełniane błędy na egzaminie. Pełna lista zamieszczona jest w glosariuszu załączonym do niniejszej pu
Ebook Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej

Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej

Autor: Justyna Kurek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest ochronie przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej. Jest to pierwsze monograficzne opracowanie tego tematu o charakterze interdyscyplinarnym. Obejmuje aspekty administracyjnoprawne, cywilnoprawne i karnoprawne. Uwzględnia także techniczne i organizacyjne środki ochrony przed spamem. Analiza obowiązujących przepisów identyfikuje przyczyny niewystarcza
Ebook Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Ochrona własności intelektualnej" składa się z dwóch części: pierwsza - dotyczy praw autorskich i pokrewnych; druga - własności intelektualnej w przemyśle (projekty wynalazcze, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne). Trzecie wydanie zostało zaktualizowane i zmodernizowane w stosunku do poprzednich. Zawiera zmiany związane z pewną ingerencją ustawodawcy w ostatnią wersję wcześniej
Ebook Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Autor: Krzysztof Zagrobelny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia podejmuje problematykę odpowiedzialności inwestora jako strony umowy o roboty budowlane, w kontekście zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat. W ramach publikacji omówione zostały następujące zagadnienia: charakterystyka umowy o roboty budowlane; obowiązek wykonawcy oddania obiektu; obowiązek inwestora zapłaty wynagrodzenia; inne obowiązki inwestora; reguły ogólne odpowiedzialn
Ebook Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne (art. 43-48 TWE)

Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne (art. 43-48 TWE)

Autor: Ewa Skibińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest całościowym opracowaniem zasad korzystania ze swobody zakładania przedsiębiorstw (art. 43-48 TWE) przez osoby prawne przynależne do Wspólnoty. W monografii szczegółowo omówiono - w świetle orzecznictwa TSWE (m.in. wyroki w sprawach: Centros, Überseering, Inspire Art) i poglądów zawartych w piśmiennictwie dotyczącym prawa europejskiego - zagadnienia m.in. związane z: przesłankami dopuszc
Ebook Włoski kodeks środowiskowy. Norme in materia ambientale - Codice dell'ambiente

Włoski kodeks środowiskowy. Norme in materia ambientale - Codice dell'ambiente

Autor: Bartosz Rakoczy, Karolina Szuma

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Włoski Kodeks środowiskowy jest uznawany powszechnie za przykład udanej kodyfikacji prawa ochrony środowiska. Jednocześnie na polskim rynku nie ma kompleksowych opracowań tego aktu. Proponowane przez autorów opracowanie włoskich przepisów prawa ochrony środowiska może zainteresować przede wszystkim wszystkich Czytelników zajmujących się pracą naukową, którzy nie znają języka włoskiego albo nie stu
Ebook Jak należy płacić składki od umów zlecenia w 2016 r

Jak należy płacić składki od umów zlecenia w 2016 r

Autor: Izabela Nowacka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera zmiany w zasadach oskładkowania umów zleceń oraz w przypadku wystąpienia tzw. zbiegu umowy zlecenia z innymi tytułami do ubezpieczeń.
Ebook Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru

Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru

Autor: Aneta Szwęch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zwrot towaru na ogół jest spowodowany jego złą jakością lub istnieniem ukrytych wad. W takiej sytuacji kupujący może m.in. odstąpić od umowy z żądaniem zwrotu wynagrodzenia lub żądać wymiany wadliwego towaru na nowy, pozbawiony wad. W opracowaniu wyjaśnione jest jak powinna wyglądać ewidencja księgowa zwrotu towaru w księgach rachunkowych sprzedawcy oraz jak należy rozliczyć podatkowo taki zwrot.
Ebook Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT

Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT

Autor: Aneta Szwęch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podatnicy dokonujący transakcji sprzedaży lub zakupu wyrażonych w walutach obcych nie mają dowolności w zakresie sposobu przeliczania ich na złote. Przeliczenie to decyduje bowiem o wysokości podstawy opodatkowania, a w konsekwencji może też przesądzać o wysokości podatku należnego i naliczonego, np. w przypadku importu usług lub WNT. Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się py
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Autor: Maciej Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarze pod każdym artykułem zawierają analizę najważniejszych zagadnień z zakresu całej procedury administracyjnej. Wybrano kluczowe orzeczenia sądów, a także tezy doktryny. W ten sposób scharakteryzowano poszczególne problemy i kwestie dotyczące wydawania decyzji, postanowień administracyjnych, a także innych ważnych zadań organów administracji publicznej z tego zakresu. Szczególny akcent poł
Ebook Kodeks pracy 2016 z komentarzem - nowe wydanie

Kodeks pracy 2016 z komentarzem - nowe wydanie

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W czerwcu 2016 r. zostały uchwalone zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczą one m.in. nowych terminów zawierania umów o pracę. Dotychczas umowę o pracę trzeba potwierdzić pracownikowi w dniu podjęcia zatrudnienia - czyli do końca tego dnia. Po zmianie przepisów, pracodawca i każdy pracujący będzie musiał mieć zawartą umowę o pracę na piśmie albo na piśmie potwierdzone jej warunki prz
Ebook Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych

Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych

Autor: Marek Smakuszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podatnicy mają ustawowy obowiązek ponoszenia różnego rodzaju opłat na rzecz sądów, organów administracji rządowej i samorządowej. Większość z tych opłat stanowi dla nich koszt podatkowy, a rachunkowo zaliczane są w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W opracowaniu przedstawiamy jakie opłaty są kosztem podatkowym, a które tego kosztu nie stanowią. W publikacji także informujemy, ja
Ebook Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników  obowiązki i prawa pracodawcy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników obowiązki i prawa pracodawcy

Autor: Maurycy Organa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja opisuje prawa i obowiązki pracodawców związane z dokształcaniem pracowników. Czytelnik dowie się z niej m.in. z jakich świadczeń obowiązkowych i dobrowolnych (ustalonych przez strony w drodze porozumienia) może korzystać pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, które świadczenia, w jakiej wysokości i terminie należy zwrócić pracodawcy w przypadku nierealizowania obowiązku dokształ
Ebook Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla księgowych i kadrowych w jsfp

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla księgowych i kadrowych w jsfp

Autor:

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najbardziej aktualna Ebook na rynku dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego. Wszystkie zmiany przepisów w jednym miejscu Komentarze ekspertów Tabelaryczne zestawienia Publikacja to jedyne na rynku, unikalne zestawienie wszystkich zmian w przepisach z komentarzami ekspertów. W Przewodniku znajdą się ujęte w przejrzystych tabelach, opatrzone komentarzami ekspertów zmiany, które w IV kwartal
Ebook Przewodnik po zmianach rzepisów 2015/2016 dla firm

Przewodnik po zmianach rzepisów 2015/2016 dla firm

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2015/2016 roku. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikatowej, tabelarycznej formule. Publikacja zawi
Ebook Skarga na interpretacje decyzje oraz bezczynność organów  podatkowych

Skarga na interpretacje decyzje oraz bezczynność organów podatkowych

Autor: Grzegorz Gębka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji przedstawiamy jak nowelizacja ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpłynęła na podstawowe prawa procesowe podatnika takie jak: - zaskarżanie interpretacji podatkowych, - zaskarżanie decyzji podatkowych i innych czynności w ramach czynności sprawdzających i kontrolnych, - skarżenie przewlekłości postępowania podatkowego oraz bezczynności organu. Każde ze wskazanych zaga
Ebook Spadki, testamenty, darowizny po zmianach

Spadki, testamenty, darowizny po zmianach

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 18 października 2015 r. weszły w życie istotne zmiany w prawie spadkowym. Głównym celem zmian jest ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Jednocześnie zadbano, aby zmiana ta nie stała się źródłem nadmiernych, niepotrzebnych kosztów dla spadkobierców związanych z ustaleniem stanu majątku spadkowego (dotychczas ustalał je odpłatnie komor
Ebook System informacji Oswiatowej - obowiązki szkół i organów prowadzących

System informacji Oswiatowej - obowiązki szkół i organów prowadzących

Autor: Agata Piszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Funkcjonujący od 1 stycznia 2005 r. System Informacji Oświatowej umożliwia gromadzenie danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach oświaty. Gromadzenie danych w postaci elektronicznej, zastępującej dotychczasowe sprawozdania oznaczone jako S oraz EN zostało wprowadzone przepisami ustawy z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej. Struktura, organizacja i zasady działania dotyc
Ebook Zamknięcie roku oraz instrukcja sprawozdania finansowego za 2015 r w jsfp

Zamknięcie roku oraz instrukcja sprawozdania finansowego za 2015 r w jsfp

Autor: Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.: - jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem), - jak prawidłowo ewidencjonować koszty i zobowiązania na
Ebook Zmiany w cenach transferowych

Zmiany w cenach transferowych

Autor: Ewa Ścierska, Danuta Langer-Babicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1932, dalej: ustawa nowelizacyjna), która wnosi istotne zmiany do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących cen transferowych. Odpowiednie przy
Ebook Współczesne problemy prawa. Nadużycia prawa. Tom II

Współczesne problemy prawa. Nadużycia prawa. Tom II

Autor: Izabela Nowicka, Dorota Mocarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w ręce Czytelników kolejną publikację z cyklu Współczesne problemy prawa. Tom II z uwagi na konieczność ograniczenia problemów, które w momencie podejmowania decyzji o realizacji przedsięwzięcia przedstawiciele nauki uznali za najbardziej węzłowe, zyskał podtytuł Nadużycia prawa. W doktrynie wskazuje się, iż problem nadużycia prawa nie jest zjawiskiem nowym. Ko
Ebook Zarządzanie logistyką w administracji publicznej

Zarządzanie logistyką w administracji publicznej

Autor: Dominik Hryszkiewicz, Marcin Płotek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwestią bezdyskusyjną jest, iż właściwe działanie jednostek organizacyjnych w administracji publicznej w dużej mierze zależy od sprawnego i skutecznego działania komórek logistycznych. Jednakże w wielu wypadkach praca osób zatrudnionych w pionach logistycznych jest nie tylko niedoceniana, ale także niedostrzegana przez pozostałych członków organizacji. Nie można zapominać, że
Ebook Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce

Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce

Autor: Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, Agata Górny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy tom, który tworzy blisko 40 krótkich esejów, przedstawia różnorodne wymiary polskiej transformacji. Eseje te swoją formą nawiązują do haseł encyklopedycznych i odnoszą się do czterech obszarów tematycznych: zmian i wyzwań demograficznych, procesów migracyjnych, kwestii regionalnych oraz przemian instytucjonalnych. Ich autorami są wybitni przedstawiciele polskiego i europejskiego świata n
Ebook KOSZTY PODATKOWE wyłączenia i ograniczenia

KOSZTY PODATKOWE wyłączenia i ograniczenia

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Koszty uzyskania przychodów to jedna z najważniejszych pozycji w rozliczeniu podatkowym każdego przedsiębiorcy. Z uwagi na ogólną definicję tego pojęcia przewidzianą w przepisach podatkowych, a także liczne ograniczenia określone w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty są też jednym z najczę
Ebook Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym

Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym

Autor: Kinga Michałowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów. Jej przedmiotem uczyniono zagadnienia ochrony tych dóbr osobistych, które wypełniając niemajątkowy obszar życia rodzinnego narażone są na zewnętrzne ingerencje. Inspiracją rozważań była wnikliwa analiza orzecznictwa sądowego, zarówno krajowego,
Ebook Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Autor: Mirosław Stec, Teresa Mróz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami; druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki majątkowe spółek i ich odpowiedzialność za zobowiązania; trzecia przedstawia n
Ebook Działalność komisji bezpieczeństwa i porządku w wybranych powiatach Północnego Mazowsza w latach 2011-2013

Działalność komisji bezpieczeństwa i porządku w wybranych powiatach Północnego Mazowsza w latach 2011-2013

Autor: Mariusz Róg, Andrzej Sęk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy publikacji zdecydowali się zbadać kluczowe problemy pracy samorządów powiatowych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wybierając dla czynionych analiz lata 20112013, czyli okres ostatniej pełnej kadencji. Jak wskazuje tytuł, rozwiązanie problemu badawczego będzie skupiało się wokół pracy komisji powiatowej, w skład której mogą wchodzić oprócz os&oac
Ebook Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie

Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie

Autor: Bogumił Termiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień omawianych w ramach szerokiego kontekstu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Podobnie jak studia w dziedzinie migracji międzynarodowych, stanowi także obszar badań interdyscyplinarnych, podejmowanych między innymi na gruncie stosunków międzynarodowych, ekonomii czy studiów rozwojowych (ang. development studies). Rozpatr
Ebook Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu

Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu

Autor: Jerzy Krzynówek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W książce omówiono powstanie emancipatio podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej, interpretującej normę ustawy XII tablic (4.2), która przewidywała zgaśnięcie władzy ojcowskiej w przypadku trzykrotnej "sprzedaży" syna. Autor poddaje krytyce dotychczas domin
Ebook PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości - część I

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości - część I

Autor: Izabele Motowilczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do rozdziału 2 ustawy o rachunkowości Prowadzenie ksiąg rachunkowych, z uwzględnieniem rozwiązań, które powinny być stosowane w jednostkach sektora publicznego. W części I omówiono przepisy art. 917 ustawy o rachunkowości dotyczące: języka i waluty prowadzenia ksiąg rachunkowych, ustalania i zawartości dokumentacji opisującej politykę rachunkow
Ebook Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej

Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej

Autor: Igor Postuła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Choć na rynku wydawniczym jest wiele podręczników prawa cywilnego, to przeznaczone są one jednak głownie dla prawników. Mając to na uwadze, prezentowany podręcznik jest pozycją oczekiwaną i wyjątkową. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów czy specjalności zarządzania oraz ekonomii, a także nauk politycznych. Jednak bez wątpienia okaże się
Ebook Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Autor: Andrzej Urban

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przedstawia w sposób wyczerpujący praktyczne aspekty kształtowania bezpieczeństwa przez społeczności lokalne w partnerstwie i współpracy z funkcjonującymi na tym poziomie podmiotami administracyjnymi, gospodarczymi i pozarządowymi, przez zaangażowanie członków tych społeczności. Autor opisuje lokalne działania i koalicje na rzecz bezpieczeństwa, kompetencje i zakres
Ebook Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Autor: Piotr Starzyński, Maciej Nawacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające obowiązującą od 1 lipca 2015 r. nowelizację "Kodeksu postępowania karnego". Autorzy przedstawiają zasady i treści postępowania w sposób umożliwiający odbiorcom poruszanie się w ustawicznie zmienianej procedurze oraz przyswojenie umiejętności pracy ze sprawą karną. Opracowanie uwzględnia nowy model procesu ka
Ebook Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Autor: Piotr Starzyński, Maciej Nawacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem publikacji jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie prawa karnego materialnego, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. najbardziej obszerną i znaczącą z dotychczasowych nowelizację prawa karnego. Nie odchodząc całkowicie od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormowania, autorzy przedstawiają zasady i treści prawa karnego materialnego w sposób umożliwiający czytelnikom porus
Ebook Przestępczość zorganizowana System zwalczania

Przestępczość zorganizowana System zwalczania

Autor: Wiesław Mądrzejowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zjawisko przestępczości zorganizowanej cechuje się niezwykłą dynamiką. Sprawcy dostosowują formy swojej działalności do aktualnej sytuacji gospodarczej i polityczno-społecznej. Stąd też informacje o formach zorganizowanej działalności przestępczej i metodach jej zwalczania, zawarte w różnych publikacjach, stosunkowo szybko tracą swoją aktualność. Skuteczne przeciwdziałanie opisywanemu zjawi
Ebook Terroryzm międzynarodowy

Terroryzm międzynarodowy

Autor: Tomasz R. Aleksandrowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest podstawowym zagadnieniom terroryzmu międzynarodowego i sposobom jego zwalczania. Autor przedstawia fenomen terroryzmu jako zjawiska interdyscyplinarnego, wymagającego zaangażowania wiedzy z zakresu psychologii i socjologii, prawa karnego, kryminologii, prawa międzynarodowego, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Od poprzedniego wydania zaszły we wsp&oac
Ebook WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA

WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA

Autor: Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook STUDIA ADMINISTRACYJNE I CYWILNE

STUDIA ADMINISTRACYJNE I CYWILNE

Autor: Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA

WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA

Autor: Dorota Fleszer, Magdalena Gurdek, Łukasz Strzępek (red.)

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie jest zbiorem publikacji z różnych dziedzin prawa, które odnoszą się do różnorakich problemów związanych z własnością. Stąd też tytuł niniejszego opracowania, który w założeniu ma odzwierciedlać różnorodne dziedziny prawa będące przedmiotem zainteresowania Autorów. Lektura spisu treści utwierdza w przekonaniu, że Autorzy patrzyl
Ebook Ochrona danych osobowych  obowiązki pracodawcy

Ochrona danych osobowych obowiązki pracodawcy

Autor: Jadwiga Sztabińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja przedstawia obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników. Można się z niej dowiedzieć m.in.: - jaki danych można żądać od kandydatów do pracy, a jakich od pracowników, - czy trzeba powołać w firmie administratora bezpieczeństwa informacji, - czy można upoważnić do przetwarzania danych osobowych pracowników inne osoby, - jakie karą grożą za naruszenie przepisów do
Ebook Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

Autor: Magdalena Gawin, Barbara Markiewicz, Rafał Wonicki, Agnieszka Nogal

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym celem autorów jest opisanie w kategoriach filozoficznych - używając pojęcia granicy i przestrzeni - praw człowieka i obywatela oraz porównanie ich uzasadnienia i funkcji z perspektywy realizmu i idealizmu politycznego. Pozwala to pokazać, że prawa człowieka pozostają w stosunkach wewnątrzpaństwowych oraz międzynarodowych w napięciu do praw obywatelskich oraz suwerenności państwowej oraz że
Ebook Kodeks spółek handlowych. The Commercial Companies Code

Kodeks spółek handlowych. The Commercial Companies Code

Autor: Katarzyna Michałowska, Fergal Harford

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Publikowane obecnie ósme wydanie tłumaczenia uwzględnia ostatnia nowelizacji Kodeksu, która obowiązuje od 13 lipca 2017 roku. This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French
Ebook Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

Autor: Ewa Kucharska, Michele Le Mauviel, Aleksandra Auleytner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski, włoski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa własności przemysłowej. Tłumaczenia uwzględniają brzmienie ustaw według stanu na lipiec 2017 roku. Dodatkowo, tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uwzględnia zmianę
Ebook Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXII. Stan prawny na dzień 20.04.2017 r

Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXII. Stan prawny na dzień 20.04.2017 r

Autor: Aleksander Babiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Fragment "Wprowadzenia do wydania XXXII": Już od 13 lat trafia w Państwa ręce wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Jest to już trzydzieste drugie jego wydanie. Fakt ten odbieram z wielką satysfakcją ale i zdumieniem. Nawet najśmielsze oczekiwania, prognozy nie wskazywały na możliwość osiągnięcia tylu wydań. (...) (...) publikacja jest adresowana do funkcjonariuszy Policji odbywaj
Ebook Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005

Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005

Autor: Paweł Skuczyński, Piotr Zawadzki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentująca wyniki badań przeprowadzonych przez Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej stanowi opis regulacji dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów. Ma również służyć doskonaleniu instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej i orzecznictwa oraz zwiększeniu w środowisku akademickim (głównie wśród studentów i osób zasiadających w o
Ebook Archiwum Kryminologii, tom XXXVIII 2016

Archiwum Kryminologii, tom XXXVIII 2016

Autor: Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Laskowska, Irena Rzeplińska, Magdalena Perkowska, Sebastian Wojciechowski, Konrad Buczkowski, Maria Rychlik, Elisa Ludwig, Monika Szulecka, Agnieszka Gutkowska, Agnieszka Martynowicz, Mieczysława Zdanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contenst\ Irena Rzeplińska: Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Polsce [Preventing the Perpetration of Criminal Offences by Foreign Nationals Residing in Poland\, doi 10.7420/AK2016A, s. 514; Konrad Buczkowski: Koncepcja kryminalizacji migracji a przepisy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych [The Concept of Criminalizing Migration vs. the Provisions of t
Ebook Prawo karne międzynarodowe

Prawo karne międzynarodowe

Autor: Lech Gardocki, Łukasz Majewski, Teresa Gardocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku Zarys prawa karnego międzynarodowego (PWN 1985). W syntetyczny i klarowny sposób autorzy objaśniają początki i rozwój międzynarodowego prawa karnego począwszy od okresu przed I wojną światową, a na współ
Ebook Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Stan prawny na dzień 1 września 2017 r

Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Stan prawny na dzień 1 września 2017 r

Autor: Dariusz Makowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest poświęcona jednej z podstawowych instytucji prawnych z dziedziny ochrony pracy. Rozważania autora koncentrują się wokół przyjętego założenia badawczego, zgodnie z którym treść regulacji dotyczących inspekcji pracy jest determinowana przez zmieniające się uwarunkowania natury społecznej, ekonomicznej i politycznej. Monografia ma przede wszystkim charakter dogmatycznoprawny
Ebook Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Autor: Aldona Nawój-Śleszyński, Joanna Łuczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy realizacji w praktyce zasady indywidualizacji w wykonywaniu kar kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności i niektórych środków probacyjnych. Ma ona charakter interdyscyplinarny i została napisana przez specjalistów z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. W części pierwszej autor
Ebook Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Autor: Wojciech Robaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Założeniem merytorycznym księgi jubileuszowej dedykowanej Pani Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej było ujęcie w formie opracowań naukowych zasadniczych kierunków przemian charakterystycznych dla prawa cywilnego na początku XXI wieku. Podjęta tematyka, zgrupowana w trzech częściach, nawiązuje do najważniejszych zagadnień prawa cywilnego i odzwierciedla główne obszary zainter
Ebook Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne

Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne

Autor: Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Najlepszy w Polsce podręcznik w zakresie organizacji międzynarodowych. Charakterystyka, funkcjonowanie oraz zakres działalności organizacji międzynarodowych zostały przez autorów ujęte w imponujące ramy czasowe od prekursorów współpracy w starożytności i średniowieczu, przez jej nowoczesne, dziewiętnastowieczne formy takie jak kongres wiedeński, aż do 2016 roku, kiedy Unią Europejską wstrząsnął B
Ebook Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Autor: Maciej Słowik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

E-book Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw" zawiera wszystkie niezbędne informacje związane z nowelizacją k.p.a., która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. To nieoceniony materiał przygotowany przez prawnika specjalizującego się w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Jest wsparcie dla wszystkich osób, które w swojej pracy wykorzystują
Ebook Kodeks cywilny. Zivilgesetzbuch Wydanie 2

Kodeks cywilny. Zivilgesetzbuch Wydanie 2

Autor: Dariusz Łubowski, Thomas Mrodzinsky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i ekspertem w zakresie tłumaczeń prawniczych z języka niemieckiego i polskiego dla Trybunału Sprawiedliwości Unii
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 6

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 6

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji. Skrypty wyróżniają się przejrzystością. Zagadnienia omawiane są w krótkiej formie co pozwala na szybką i efektywną naukę. Skrypt "Prawo cywilne - część ogólna" zawiera opis zagadnień, które znajdują się w Księdze pierwszej Kodeksu cywilnego dotyczących m.in: osób fizycznych i prawnych, przedstawicielstwa, czynności prawnych
Ebook Prawo karne. Wydanie 20

Prawo karne. Wydanie 20

Autor: Lech Gardocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W dwudziestym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego, dotyczące części ogólnej, jak i szczególnej. W podręczniku "Prawo karne" w części ogólnej omówiono kwestie związane z: zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających. Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępst
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Wydanie 2

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Wydanie 2

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugie wydanie Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? stanowi połączenie: słownika, kursu angielskiego języka prawnego, oraz wprowadzenia w zagadnienia i słownictwo dokumentów sądowych w sprawach cywilnych krajów anglosaskich. Najnowsze wydanie Drugie wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący wyroków sądu najwyższego. Poszc
Ebook Wydatki na badania lekarskie pracowników - rozliczanie podatkowe i składkowe oraz ewidencja rachunkowa

Wydatki na badania lekarskie pracowników - rozliczanie podatkowe i składkowe oraz ewidencja rachunkowa

Autor: Tomasz Krywan, Paweł Muż, Agata Pinzuł

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pracodawcy często finansują różnego rodzaju badania lekarskie pracowników oraz rzadziej - osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W takich przypadkach pojawiają się niekiedy wątpliwości, co do możliwości zaliczenia wydatków na badania do kosztów podatkowych pracodawców oraz konieczności rozpoznania opodatkowanych przychodów u pracowników. W opracowaniu przedstawiamy jak rozpoznawać
Ebook The Case of Crimeas Annexation Under International Law

The Case of Crimeas Annexation Under International Law

Autor: Władysław Czapliński, Sławomir Dębski, Karolina Wierczyńska, Rafał Tarnogórski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This book addresses issues connected with Russias 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international relations. It not only offers a comprehensive elaboration of the subject, but also presents it from the points of view of states directly engaged in the conflict. For the authors in this book include resear
Ebook Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Autor: Agnieszka Skóra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Współcześnie przyjmuje się, że prawo do odwołania, jako jedna z podstaw państwa prawnego, nie może być nadmiernie krępowane. Instytucja zakazu zmiany na niekorzyść należy zatem do podstawowych gwarancji procesowych w każdym postępowaniu przed organami państwa. W postępowaniu administracyjnym tworzy swobodę w realizowaniu przyznanego prawa do odwołania się od decyzji organu pierwszej instanc
Ebook 2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Autor: Władysław Czapliński, Grzegorz Wierczyński, Dorota Pyć, Michał Kowalski, Marcin Menkes, Bartłomiej Krzan, Roman Kwiecień, Joanna Ryszka, Kaja Kowalczewska, Agata Kleczkowska, François Finck, Wojciech Burek, Athanasios Yupsanis, Anna Karapetyan, Aleksandra Rychlewska, Petra Bárd, Dominik Horodyski, Maria Kierska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Contents IN MEMORIAM Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18; GENERAL ARTICLES Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36; Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgements Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.742
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szóste wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W książce szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne ang
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Procedure

Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Procedure

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejne, trzecie wydanie, tłumaczenia na język angielski polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego. Tłumaczenie wykonane zostało przez prawników Kancelarii Miller Canfield w Warszawie specjalizujących się w doradztwie prawnym m.in. w zakresie transakcji na rynku nieruchomościowym, oraz doświadczonego tłumacza przysięgłego języka angielskiego i francuskiego. Tym samym tłumaczenie odpowiada n
Ebook Ogólne postępowanie administracyjne

Ogólne postępowanie administracyjne

Autor: Robert Kędziora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Ogólne postępowanie administracyjne" omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczących: organu administracji publicznej w rozumieniu KPA, strony i innych uczestników postępowania administracyjnego, zasad ogólnych postępowania administracyjnego, c
Ebook Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 1 października 2017 r. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i ode
Ebook Prawo cywilne - część ogólna

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: przedmioty stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne i osoby prawne, czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne, przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury.
Ebook Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze

Autor: Małgorzata Kuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo karne wykonawcze" zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę: definicji prawa karnego wykonawczego, źródeł prawa karnego wykonawczego, postępowania wykonawczego, wykonywania środków karnych, wykonywania środków zabezpieczających, wykonywania tymczasowego aresztowania. Każdy rozdział Skryptu poprzedzo
Ebook Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne

Autor: Bogusław Banaszak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Prawo konstytucyjne" przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: konstytucyjnych zasad ustroju państwa, relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP, status jednostki w państwie, prawa wyborczego, kompetencji organów państwowych. Ósme wydanie uwzględnia zmiany ustawowe po ukazaniu się
Ebook Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Autor: Paweł Smoleń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonych dla studentów oraz absolwentów prawa, administracji, europeistyki oraz kierunków ekonomicznych. Może być także pomocna w trak
Ebook Prawo rzymskie publiczne

Prawo rzymskie publiczne

Autor: Antoni Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rzymskie publiczne" wykorzystuje tradycyjny podział historii starożytnego Rzymu na cztery okresy, wyróżnione na podstawie przemian ustrojowych (królestwo, republika, pryncypat, dominat), przy równoczesnym wyodrębnieniu treści dotyczących źródeł prawa, organizacji administracji terytorialnej, wojskowości, skarbowości, religii oraz polityki karnej. Analizowane zagadnienia ilustrowa
Ebook Prawo rzymskie. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Prawo rzymskie. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Wioletta Żelazowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu Kazus
Ebook Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Autor: Agnieszka Kurczuk-Samodulska, Karolina Kuszlewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwestii teoretycznych, wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy oraz praktyc
Ebook Kazusy cywilne - część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki. Wydanie 2

Kazusy cywilne - część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki. Wydanie 2

Autor: Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski, Dariusz Kotłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego - opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) - mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa. Prawo cywilne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie cywilnym. W przypadku niektórych kazusów zawarte jest odwołanie do nie
Ebook Organizacja Współpracy Islamskiej. Geneza, charakterystyka i działalność w regionie Bliskiego Wschodu

Organizacja Współpracy Islamskiej. Geneza, charakterystyka i działalność w regionie Bliskiego Wschodu

Autor: Agnieszka Gieryńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Należy stwierdzić, że prezentowana Ebook to jedyna jak do tej pory praca tak gruntownie przedstawiająca jedną z najważniejszych organizacji świata muzułmańskiego Organizację Współpracy Islamskiej. [\ Monografia ta jest bezbłędna pod względem merytorycznym, a wszystkie wyciągnięte przez Autorkę wnioski są jak najbardziej uprawnione i zasadne. Oparta została na imponująco bogatym i zróżnico
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Procedure. Wydanie 3

Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Procedure. Wydanie 3

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejne, trzecie wydanie, tłumaczenia na język angielski polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego. Tłumaczenie wykonane zostało przez prawników Kancelarii Miller Canfield w Warszawie specjalizujących się w doradztwie prawnym m.in. w zakresie transakcji na rynku nieruchomościowym, oraz doświadczonego tłumacza przysięgłego języka angielskiego i francuskiego. Tym samym tłumaczenie odpowiada n
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowe, rozszerzone IV WYDANIE PODRĘCZNIKA zawiera: wszystkie PYTANIA EGZAMINACYJNE z lat 2006, 2007, 2008 i 2009 bardzo SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIA ze wszystkich wymaganych zagadnień - 40% więcej objętości w stosunku do poprzedniego wydania przy każdym zagadnieniu - PYTANIA, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ dotychczas na egzaminach, a także PYTANIA, KTÓRE MOGĄ PAŚĆ w tym roku  
Ebook Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Autor: Katarzyna Rydz-Sybilak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań, które wyznaczają kształt prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany dotyczą nie tylko podmiotu zamawiającego, lecz także wskazują nowe reguły prowad
Ebook Podstawy penologii. Teoria kary

Podstawy penologii. Teoria kary

Autor: Jarosław Utrat-Milecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja będąca próbą przesunięcia dyskusji na temat pojęcia "kara kryminalna" z intuicji i pojęć niejasnych na poziom wiedzy pewnej, określonej, a jednocześnie dającej ogólny obraz, czym jest kara w jej różnych formach organizacyjnych. Obraz pozwalający zrozumieć jej znaczenie dla społeczeństwa, ale też jej nieuchronnie negatywne oddziaływanie na ludzi, które możemy minimalizować, ale którego n
Ebook Prawo karne. Wydanie 6

Prawo karne. Wydanie 6

Autor: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Prawo karne" zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia prawa karnego, źródeł prawa karnego, definicji i struktury przestępstwa, kontratypów, form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów, środków penalnych, typów przestępstw. Szóste wydanie zostało uzupełnione o najnowszą literaturę przedmiotu.
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Procedure. Wydanie 3

Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Procedure. Wydanie 3

Autor: Miller &Canfield, Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejne, trzecie wydanie, tłumaczenia na język angielski polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego. Tłumaczenie wykonane zostało przez prawników Kancelarii Miller Canfield w Warszawie specjalizujących się w doradztwie prawnym m.in. w zakresie transakcji na rynku nieruchomościowym, oraz doświadczonego tłumacza przysięgłego języka angielskiego i francuskiego. Tym samym tłumaczenie odpowiada n
Ebook Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz

Autor: Kamilla Grobicka-Madej, Longin Mażewski, Kazimierz Pawlik, Agata Sobolewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o samorządzie gminnym uwzględniający rewolucyjne zmiany ustrojowe. Publikacja zawiera wykładnię wszystkich artykułów ustawy. Prezentuje szczegółową analizę fundamentalnych przepisów normujących zakres działania gminy oraz gospodarkę finansową pozwalającą na realizację jej zadań. Szeroko omawia uprawnienia i obowiązki organów sprawujących władzę w
Ebook Skonto w transakcjach krajowych i zagranicznych

Skonto w transakcjach krajowych i zagranicznych

Autor: Aneta Szwęch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skonto jest rodzajem rabatu procentowym obniżeniem ceny związanym z warunkami płatności za dostawę towarów lub wykonanie usługi. Jest przyznawane w związku z zapłatą dokonaną we wcześniejszym, wskazanym przez sprzedawcę terminie. Choć jest to popularna forma zachęcania nabywców do szybszej zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, jednak jej stosowanie nie jest pozbawione wątpliwości zwi
Ebook Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Autor: Michał Igor Ulasiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia jest poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej praktycznie problematyce jawności działań administracji. Zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej w orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówiono w niej m.in.: znaczenie i funkcje, jakie
Ebook Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Studium międzynarodowoprawne

Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Studium międzynarodowoprawne

Autor: Karolina Wierczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia dotyczy przesłanek dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli określonych w obowiązujących przepisach warunków, od których uzależniona jest możliwość prowadzenia sprawy przed tym Trybunałem. Szczegółowej analizie poddano przesłanki wymienione w art. 17 Statutu MTK: brak działania państwa, brak woli, niezdolność do prowadzenia post
Ebook Pisma procesowe w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Wzory pism

Pisma procesowe w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Wzory pism

Autor: Agnieszka Sadło-Nowak, Marek Gałązka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie to powstało z myślą o policjantach prowadzących czynności wyjaśniające, występujących w roli oskarżycieli publicznych przed sądami, oraz o słuchaczach szkoleń zawodowych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zasad sporządzania przez funkcjonariuszy Policji pism procesowych. Wzory pism poprzedzone są krótkim komentarzem popartym przepisami prawa. W opracowaniu tym katalog pis
Ebook Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym

Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym

Autor: Renata Włodarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przestępstwa na tle seksualnym są zachowaniami człowieka, które przybierają różne formy budzące u ludzi sprzeciw i odrazę. Czyny te, o negatywnych skutkach, niejednokrotnie uciążliwych i tragicznych, są zakazane przez ustawodawcę. Należy też zaznaczyć, iż ze względu na swoją złożoność i dolegliwość są one problemem we wszystkich społeczeństwach i to już od zarania dziejów. W dawnych czasach były t
Ebook Kazusy do nauki prawa wykroczeń

Kazusy do nauki prawa wykroczeń

Autor: Izabela Nowicka, Marek Gałązka, Romuald Kupiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawa o Policja nakłada na Policję obowiązek zwalczania nie tylko przestępstw, ale i wykroczeń. By skutecznie mogła ona go realizować, jej funkcjonariusze powinni znać zarówno uwarunkowania prawne z tego zakresu, jak i posiadać umiejętność dokonywania prawidłowej kwalifikacji prawnej oraz kompleksowej oceny zdarzeń, z którymi stykają się w codziennej służbie, a które wyczerpują znamiona wykroczeń
Ebook Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Autor: Łukasz Kamiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, dlatego prawo własności nieruchomości podlega licznym ograniczeniom administracyjnoprawnym ustanawianym w celu zabezpieczenia interesu publicznego. Prezentowana monografia jest próbą przekrojowego ujęcia
Ebook Pojęcie suwerenności we wspólczesnym prawie międzynarodowym

Pojęcie suwerenności we wspólczesnym prawie międzynarodowym

Autor: Jerzy Kranz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Suwerenność jest pojęciem, które od wieków towarzyszy rozwojowi teorii państwa i prawa. Terminem tym posługują się prawnicy, ekonomiści i politolodzy, ale też politycy i dziennikarze. Okazuje się jednak, że treść suwerenności bywa inna dla każdej z tych grup. Powstaje momentami zamieszanie pojęciowe, które prowadzi do nieporozumień, tym bardziej, że operujemy terminem z obszaru naznaczonych ideowo
Ebook Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku

Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku

Autor: Teresa Gardocka, Mariusz Jakubik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie stanowi wieloautorską monografię poświęconą sytuacji procesowej wybranych uczestników procesu karnego, w jego nowym kształcie normatywnym wynikającym z nowelizacji Kodeksu postępowania karnego ustawami z dnia 27 września 2013 i 20 lutego 2015 r. Zasadniczym i wspólnym akcentem wszystkich tekstów jest wskazanie na nowe uregulowania obowiązujące w prawie karnym procesowym po dniu 1 lipca
Ebook Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego

Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego

Autor: Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps De Berier

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Znany i ceniony, a także nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki do prawa rzymskiego, podstawowa lektura dla studentów prawa, europeistyki, historii, kulturoznawstwa, administracji i dla aplikantów prawniczych oraz wszystkich osób interesujących się dziejami starożytnego Rzymu. Prawo rzymskie jest fundamentem naszej kultury prawnej, bez jego zrozumienia nie jest możliwe funkcjonowanie w dzis
Ebook Public Procurement as a Tool of State - Building in Post - Conflict Situations: The Case of Afghanistan

Public Procurement as a Tool of State - Building in Post - Conflict Situations: The Case of Afghanistan

Autor: Ewa Suwara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The dissertation is a novel study on the Polish literature market. In an interesting manner, it presents an important issue in terms of economy and state institutions, namely, public procurement. Her experience as a practitioner, as shown in her arguments for choosing the subject of research, enables the author to present the issue of public procurement from a perspective different than that adopt
Ebook Użycie sił zbrojnych RFN w świetle Ustawy Zasadniczej z 1949 r

Użycie sił zbrojnych RFN w świetle Ustawy Zasadniczej z 1949 r

Autor: Katarzyna Dunaj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Siły zbrojne stosunkowo rzadko są przedmiotem badań nauk ustrojowoprawnych. Dobrze zorganizowane i sprawnie działające siły zbrojne stanowią niezbędną gwarancję każdej organizacji państwowej, będąc narzędziem służącym utrzymaniu jej bezpieczeństwa. W przypadku państwa demokratycznego pozycja ustrojowa sił zbrojnych jest dość szczególna z racji na potencjalny zakres możliwości siłowego oddziaływani
Ebook Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wyd. II uzupełnione i uaktualnione

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wyd. II uzupełnione i uaktualnione

Autor: Bernard Wiśniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W rozdziale pierwszym przedstawiono sposoby postrzegania pojęcia bezpieczeństwa oraz zagrożenie z różnych perspektyw badawczych. Istotną jego składową jest także kwestia typologicznego podziału bezpieczeństwa i zagrożeń. Na bazie istniejących definicji i poglądów sformułowano propozycje ujmowania i definiowania pojęcia w różnych kontekstach. Rozdział drugi poświęcono wskaźnikom bezpieczeństwa. Na
Ebook Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty

Autor: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w t
Ebook Bezpieczeństwo energetyczne Tom 2. Rynki surowców i energii TECHNOLOGIA - PRAWO - OCHRONA ŚRODOWISKA

Bezpieczeństwo energetyczne Tom 2. Rynki surowców i energii TECHNOLOGIA - PRAWO - OCHRONA ŚRODOWISKA

Autor: Piotr Kwiatkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wyniki badań naukowych, które przedostają się do dyskursu publicznego na temat bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiane są selektywnie w zależności od koniunkturalnych potrzeb. Nierzadko prezentowane fragmentarycznie, bez kontekstu, w jakim usadowione były w oryginale, stały się bezwartościowym produktem politycznego marketingu.
Ebook Profilaktyka bezpieczeństwa

Profilaktyka bezpieczeństwa

Autor: Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Profilaktyka to podejmowanie działań uprzedzających, kształtujących spodziewany rozwój zjawisk poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed rozwojem problemów związanych z zachowaniem niepożądanym, w tym osłabienie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi tego typu zachowań. Działania profilaktyczne mają sens wówczas, gdy ich rezultaty odnoszą zamierzone skutki, a ich efektywność jest wysoka. S
Ebook Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki

Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki

Autor: Aleksander Babiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zaprezentowano w nich zagadnienia: istoty bezpieczeństwa i zagrożeń, relacji między bezpieczeństwem publicznym a porządkiem publicznym, społeczno-psychologicznych aspektów posiadania broni, administracji publicznej oraz płaszczyzn jej ingerencji. Prezentacja tych zagadnień w pierwszym rozdziale pozwoliła na zaprezentowanie utylitarnych aspektów pojęcia i klasyfikacji broni w kolejnym drugim rozdz
Ebook Wybrane aspekty zwalczania terroryzmu

Wybrane aspekty zwalczania terroryzmu

Autor: Waldemar Zubrzycki, Jarosław Radosław Truchan, Kamila Włodarek-Podgórska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Terroryzm stanowi poważne wyzwanie zarówno dla poszczególnych państw, jak i dla całej społeczności międzynarodowej. Powoduje zagrożenie nie tylko dla porządku i bezpieczeństwa państwa, ale również dla norm, według których funkcjonują społeczeństwa demokratyczne. Zagrożenie terroryzmem szczególnie zauważalne staje się w kontekście zachodzących procesów globalizacji oraz powiązań pomiędzy państwami
Ebook Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń. Wydanie III poprawione i uzupełnione

Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń. Wydanie III poprawione i uzupełnione

Autor: Anna Kalisz, Marek Gałązka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem niniejszego opracowania są przepisy części szczególnej kodeksu wykroczeń. Zawiera ono 174 tablice, na których w formie graficznej przedstawiono znamiona poszczególnych typów wykroczeń. Schematy zawierają także krótkie wyjaśnienie większości pojęć, którymi posłużył się ustawodawca do opisania zachowań rodzących odpowiedzialność za popełnienie czynu będącego wykroczeniem. Jeżeli poszczeg
Ebook Meandry prawa - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela

Meandry prawa - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela

Autor: Emil Pływaczewski, Janusz Bryk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zainteresowanie dziedziną nauk cywilistycznych oraz marzenia Jubilata o pracy naukowej zrodziły się już w czasie studiów, odbywanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niewątpliwy wpływ na wybór przyszłej drogi zawodowej oraz kierunku aktywności badawczej miało, jak sam Jubilat przyznaje, uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych z procedury cywilnej, pro
Ebook Meandry bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Meandry bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Autor: redakcja naukowa, Aleksander Babiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Państwo jest organizacją społeczną spełniającą określone funkcje. Można ich wymienić tyle, ile zostanie określonych sfer aktywności państwa w obszarze życia społecznego. Na pewne minimum aktywności państwa składają się klasycznie wyodrębniane funkcje wewnętrzna i zewnętrzna oraz gospodarczo-organizatorska, socjalna i kulturalno-wychowawcza. Determinują one aktywność państwa m.in. w obszarze integr
Ebook Patologie gier cyfrowych. Studium z zakresu polityki kryminalnej

Patologie gier cyfrowych. Studium z zakresu polityki kryminalnej

Autor: Wojciech Kasprzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja dotyczy zagadnień związanych z grami cyfrowymi,jako jednym z najbardziej popularnych mediów współczesnej rozrywki,w ujęciu kryminalistyki i kryminologii. Nowoczesne technologie kojarzone są najczęściej z postępem w rozwoju, nowymi narzędziami technicznymi, bardziej precyzyjnymi przyrządami, czy większą interakcją z cyberprzestrzenią. Nie inaczej jest w branży elektronicznej ro
Ebook 2017 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVII

2017 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVII

Autor: Maciej Szpunar, Przemysław Saganek, Artur Kozłowski, Hanna Kuczyńska, Andrzej Jakubowski, Patrycja Grzebyk, Karolina Wierczyńska, Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Marcin Kałduński, Mirosława Myszke-Nowakowska, Roman Kwiecień, Kaja Kowalczewska, Agata Kleczkowska, Jakub Kociubiński, Christian Tomuschat, Alessandra La Vaccara, Maryna Rabinovych, Marton Varju, Izabela Skomerska-Muchowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

CONTENTS GENERAL ARTICLES Christian Tomuschat: Individual and Collective Identity: Factual Givens and Their Legal Reflection in International Law. Words in Commemoration of Krzysztof Skubiszewski, doi 10.7420/pyil2017a, pp. 1134; Alessandra La Vaccara: Past Conflicts, Present Uncertainty: Legal Answers to the Quest for Information on Missing Persons and Victims of Enforced Disappearance.
Ebook Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany do studentów prawa uczących się na temat postępowania karnego na poziomie podstawowym (jednolite studia magisterskie) lub wyższym (seminaria magisterskie i doktorskie z zakresu prawa karnego). Z Komentarza będą mogli skorzystać również aplikanci. W Komentarzu wyjaśniono treści przepisów procesowych, które nie zawsze są
Ebook Energetyka w Wyzwaniach Badawczych

Energetyka w Wyzwaniach Badawczych

Autor: Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo stało się ostatnio jednym z najbardziej nośnych haseł w nauce. Jest to fenomen o złożonej naturze. Wbrew pozorom nie wynika on ze wzrostu potencjalnych zagrożeń będących pochodną: wojen, lokalnych konfliktów zbrojnych, przewrotów czy ataków terrorystycznych, gdyż ich ilość uległa w ostatnim ćwierćwieczu znaczącemu obniżeniu w stosunku do poziomu, z jakim miało do czynienia poprzedni
Ebook Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Autor: Brunon Hołyst, Jerzy Duży, Piotr Grzegorczyk, Zbigniew Wardak, Damian Wąsik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele nauk penalnych oraz
Ebook Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Autor: Marek Andrzejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na tych kierunkach są prowadzone zajęcia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rodzi­ny, a na resocjaliz
Ebook Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie

Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie

Autor: Andrzej Misztal, Leonard Łukaszuk, Karol Karski, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Mateusz Irmiński, Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Katarzyna Michałowska, Łukasz Kułaga, Zdzisław Galicki, Ksawery Garapich, Zuzanna Kulińska-Kępa, Maciej Piotrowski, Vita Zagórowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dzisiaj kosmos jest blisko nas. Techniki kosmiczne wykorzystuje się w meteorologii, geodezji, kartografii, geologii, rolnictwie, transporcie i wielu innych dziedzinach nie sposób wymienić ich wszystkich. Łączność satelitarna jest powszechnie używana w żegludze morskiej i powietrznej oraz w zwykłych rozmowach telefonicznych. Radiodyfuzja satelitarna umożliwia przekazywanie programów radiowych i te
Ebook Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy

Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy

Autor: Katarzyna Serafin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy. Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki. Autorka wyodrębnia trzy główne płaszczyzny funkcjonowania rodziny - biologiczną, społeczną i ekonomiczną, do których odnoszą się „mechanizmy ochronne” prawa pracy o zróżnicowanym charakt
Ebook Prawo o ruchu drogowym. Wydanie II uzupełnione i poprawione

Prawo o ruchu drogowym. Wydanie II uzupełnione i poprawione

Autor: Paweł Olzacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, zmiany: Dz.U. z 2015 r. poz. 541, 1273 i 2281, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 777 i 1926, Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 317, 650, 957, 1099, 1356 i 1479)
Ebook Pragmatyka służbowa w Policji. Akty Prawne. Wydanie I

Pragmatyka służbowa w Policji. Akty Prawne. Wydanie I

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa policyjnego, w tym dostrzegając trudności, jakie sprawia studentom usystematyzowanie wiedzy z tego obszaru, a także biorąc pod uwagę sugestie funkcjonariuszy Policji wskazujących na potrzebę opracowania niniejszej publikacji, zespół autorski podjął trud przygotowania oddawanej właśnie w ręce Czytelników publikacji Pr
Ebook Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Autor: Damian Krakowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowych dotyczył charakteru wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środ
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Apelacje cywilne skierowane są do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Składa się z trzech części. Część pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska tak judykatury jak i doktryny. Omówiono w niej przebieg po
Ebook Umowa przewozu osób

Umowa przewozu osób

Autor: Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Omówienie przepisów prawa regulujących umowę przewozu osób w poszczególnych gałęziach transportu, pochodzących od różnych prawodawców i tworzonych w różnym czasie. Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi – przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz ro
Ebook Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki

Autor: Andrzej Misiuk, Marcin Jurgilewicz, Aleksander Babiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(...)Problematyka dotycząca bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, która została ukazana w niniejszej publikacji w perspektywie wybranych problemów teorii i praktyki, obejmuje wybrane aspekty wpływające na kształtowanie omawianego zjawiska. Niejako wprowadzenie do problematyki stanowi ukazanie kształtowania się systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w II Rzeczy pospolitej Polskiej w latach 19181922. Au
Ebook Zjawisko korupcji. Zapobieganie, rozpoznawanie, zwalczanie

Zjawisko korupcji. Zapobieganie, rozpoznawanie, zwalczanie

Autor: Jacek Bil

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest skierowana do osób zainteresowanych zjawiskiem i eliminacją korupcji oraz do studentów kierunków bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego. Obejmuje aspekt społeczno-historyczno-prawno- -polityczny korupcji. Autor pisze o jej przyczynach, definicjach, obszarach zwalczania i pomiarze.
Ebook Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Autor: Sławomir Tomczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przegląd możliwości swobodnego korzystania z dóbr prawnie chronionych, takich jak artystyczne wykonania, wideogramy czy fonogramy. Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste „nakładanie się” na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, jak np. audiowizualnych, czy słowno-muzy
Ebook Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...Wydanie V zmienione i uzupełnione

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...Wydanie V zmienione i uzupełnione

Autor: Paweł Olzacki, Paulina Żelewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Zarządzenie w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym. Wydanie V zmienione i uzupełnione Stan prawny na dzień 14.11.2018
Ebook Współczesne problemy prawa. Polityka migracyjna, t.3

Współczesne problemy prawa. Polityka migracyjna, t.3

Autor: Izabela Nowicka, Dorota Mocarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka migracyjna jawi się obecnie jako jedna z najbardziej istotnych we współczesnej Europie. Nie sposób odciąć się od faktu, iż w krajach UE pojawiła się olbrzymia grupa migrantów, których status trudno jest na pierwszy rzut oka określić. Postulat postawienia ostrej granicy pomiędzy uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi jest w obecnej dobie niezwykle trudny do realizacji pomimo tego, iż p
Ebook Prawa człowieka. Uniwersalizm a partykularyzm godności

Prawa człowieka. Uniwersalizm a partykularyzm godności

Autor: Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane przez autorów analizy zwracają uwagę na wiele szczegółowych kwestii prawnych, etycznych i filozoficznych, a przyjęta perspektywa namysłu i proponowanych rozwiązań opiera się na godności osoby ludzkiej. Skoncentrowani na jej istocie mniejszym zainteresowaniem darzymy tzw. koncepcje godności, dyskusję wokół jej źródeł (immanentnych czy transcendentnych), kont
Ebook Przygotowania obronne w Policji. Podstawowa wiedza i dobre praktyki

Przygotowania obronne w Policji. Podstawowa wiedza i dobre praktyki

Autor: Aleksander Babiński, Agata Tyburska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja skierowana jest głównie do policjantów realizujących zadania obronne oraz studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, choć z pewnością zainteresuje również innych odbiorców, którym bliska jest problematyka bezpieczeństwa i obronności państwa. Częścią opracowania jest wykaz literatury proponowanej do dalszego studiowania oraz szeroki wybór aktów prawnych będących podstawą przygotowań o
Ebook Trybunał Konstytucyjny 1982-2018

Trybunał Konstytucyjny 1982-2018

Autor: Joanna Knapińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem publikacji jest analiza funkcji, jakie pełnią Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów w toku postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle ustrojowej roli Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, z uwzględnieniem zróżnicowania postępowań prowadzonych przez Trybunał Konstytucyjny. Rząd i jego członkowie występują przed Trybunałem Konstytucyjnym jako
Ebook Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego

Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego

Autor: Magdalena Sieniuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi pozycję jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym i zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jakie ważne
Ebook Prawa i obowiązki dzieci

Prawa i obowiązki dzieci

Autor: Julian Kazimierz Auleytner, Katarzyna Głąbicka-Auleytner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Po drugiej wojnie światowej, od 1945 r. jedną z ważniejszych do uregulowania kwestii była ochrona praw człowieka. Podjęto wówczas szereg działań na arenie państwowej i międzynarodowej, aby urzeczywistnić idee zapewnienia swobód i wolności demokratycznych. 10 grudnia 1948 roku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Główne p
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Autor: Jakub Rychlik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikant
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 6

Autor: Justyna Witas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe poniew
Ebook Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I

Autor: Piotr Kapusta, Justyna Michalska, Wiktor Trybka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie składa się z trzech części: testów, odpowiedzi do testów oraz kazusów. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I obejmuje tematykę: prawa konstytucyjnego (wraz z ustawami regulującymi ustrój samorządów prawniczych), prawa międzynarodowego publicznego, prawa UE, prawa karnego (materialnego, procesowego, wykonawczego). Testy opierają się na brzmieniu przepisów. Tylko
Ebook Etyka adwokacka - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów

Etyka adwokacka - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów

Autor: Małgorzata Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jedyna taka pozycja na rynku! Ebook, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki adwokackiejWszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin! Ebook zawiera: tekst ustawy - Prawo o Adwokaturze, Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, Kodeks etyki adwokackiej, Komentarz do Kodeksu etyki adwokackiej, Bogate orzecznictwo do K
Ebook Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)

Autor: Andrzej Marek, Aleksandra Marek-Ossowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo wykroczeń" w części dotyczącej materialnego prawa wykroczeń przedstawia m.in. zagadnienia: zasad odpowiedzialności za wykroczenia, wymiaru kary i środków karnych, najważniejszych kategorii wykroczeń Natomiast w części odnoszącej się do procesowego prawa wykroczeń omówiono m.in. kwestie związane z: przesłankami procesowymi, stronami i ich reprezentantami, przebiegiem postępowania.
Ebook Prawo i literatura. Szkice drugie

Prawo i literatura. Szkice drugie

Autor: Marek Wąsowicz, Jarosław Kuisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy () stały się wybrane utwory literackie okresu międzywojennego. Podobnie jak w przypadku poprzedniego tomu staraliśmy się sięgać po różne gatunki () i tematykę w różny sposób odnoszącą się do rzeczywistości ówc
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 5

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 5

Autor: Radosław Bulejak, Aneta Heliosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja od ogółu do szczegółu - ustawy dodatkowe na aplikacje komorniczą i notarialną to kontynuacja popularnej wśród aplikantów pozycji Aplikacja od ogółu do szczegółu autorstwa p. Anety Heliosz. Opracowanie jest streszczeniem podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy. Wydanie 3

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy. Wydanie 3

Autor: Natalia Szok, Radosław Terlecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi studium instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jest ona szczególnie polecana aplikantom odbywającym szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej, notarialnej czy komorniczej, jak również osobom przygotowującym się do egzaminów zawodowych. Z uwagi na szerokie omówienie problematyki stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego, opracowanie to dedykowane jest t
Ebook Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Testy komentarze. Wydanie 4

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Testy komentarze. Wydanie 4

Autor: Adam Malinowski, Grzegorz Dąbrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji znajdziesz m.in.: szczegółowe omówienie blisko 400 pytań na aplikację radcowską, adwokacką, sędziowską i prokuratorską z 5 ostatnich lat, analizę pytań z wszystkich dziedzin prawa - poczynając od prawa cywilnego i rodzinnego, przez prawo handlowe, prawo pracy, procedury cywilną i karną, prawo karne materialne, wykroczeń, karne skarbowe, a na zagadnieniach ustrojowych kończąc - dodatko
Ebook Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i Austrii

Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i Austrii

Autor: Anna Wierzbica

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii. Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und Osterreich. Ebook stanowi efekt międzynarodowej współpracy nawiązanej pomiędzy pracownikami naukowymi Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa Instytutu Prawa Publicznego i Nauk P
Ebook Nowe karne prawo dowodowe

Nowe karne prawo dowodowe

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełlo

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Całość monografii została zgrabnie podzielona na części pozwalające czytelnikowi dotrzeć do tych zagadnień, które są dla niego szczególnie interesujące. Autorami poszczególnych opracowań są zarówno doświadczeni przedstawiciele doktryny procesu karnego, ale także praktycy i zupełnie młodzi badacze. Zróżnicowany i szeroki krąg osób przygotowujących teksty wskazuje także na zróżnicowane perspektywy w
Ebook Prawda w procesie karnym

Prawda w procesie karnym

Autor: Jan Kil

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia poświęcona została prawdzie jako determinancie konstrukcyjnej modelu procesu karnego. W pracy dokonano przeglądu filozoficznych koncepcji prawdy, a także wyeksplikowano istotę prawno-procesowej prawdy materialnej i formalnej. Analizie poddano formalizacyjne aspekty poznania sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem konwencjonalnego paradygmatu zasadności twierdzeń. Omówiono zagadnienie pr
Ebook Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Autor: Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zaletą monografii jest kompleksowe podejście metodologiczne do poszczególnych przepisów kodeksu pracy, statuujących instytucję przedawnienia, z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, co odzwierciedla analizowane orzecznictwo sądowe. W konsekwencji opracowanie daje obraz praktyki stosowania omawianej instytucji prawnej. Z uwagi na przystępność merytoryczną oraz usystematyzowaną treść praca posiada
Ebook Prawo wykroczeń (materialne i procesowe). Wydanie 8

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe). Wydanie 8

Autor: Andrzej Marek, Aleksandra Marek-Ossowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo wykroczeń" w części dotyczącej materialnego prawa wykroczeń przedstawia m.in. zagadnienia: zasad odpowiedzialności za wykroczenia, wymiaru kary i środków karnych, najważniejszych kategorii wykroczeń Natomiast w części odnoszącej się do procesowego prawa wykroczeń omówiono m.in. kwestie związane z: przesłankami procesowymi, stronami i ich reprezentantami, przebiegiem postępowania.
Ebook Prawo podatkowe. Wydanie 4

Prawo podatkowe. Wydanie 4

Autor: Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo podatkowe" przystępnie i szczegółowo omawia najważniejsze kwestie z zakresu podatków i prawa podatkowego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Pojęcia i charakteru podatku jako dochodu publicznego, Standardów polskiego prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej - części materialnej i procesowej, Pośrednich i bezpośrednich podatków państwowych, Podatków samorządowych,
Ebook Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne

Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne

Autor: Anna Chorążewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej monografii konstytucyjną instytucję samorządu terytorialnego analizuje się przez pryzmat zasady samorządności terytorialnej, ujmowanej w formie studium konstytucyjnego. Takie sformułowanie tytułowej zasady ma ujęcie nie tylko ustrojowoprawne, lecz także funkcjonalne, a następnie w rozważaniach jest rozwijane z perspektywy konstytucyjnego statusu człowieka jako indywiduum, z całą jego
Ebook Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno - społeczna, t.1

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno - społeczna, t.1

Autor: Marek Fałdowski, Dorota Mocarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom monografii odnoszącej się do systemowego ujęcia bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedmiotem studiów i zainteresowań naukowych autorów opracowania są kompetencje przyszłych oficerów Policji, dla których Alma Mater to Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Oferta dydaktyczna Uczelni skierowana jest głównie do funkcjonariuszy formacji podległych ministrowi właściwemu do
Ebook Energetyka wyzwania prawno-instytucjonalne

Energetyka wyzwania prawno-instytucjonalne

Autor: Wlademar Śledzik, Magdalena Minta

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"... Jak w każdym państwie na świecie, tak i w Polsce kondycja i przyszłość sektora energetycznego determinowana jest przez czynnik polityczny. Wpływ, jaki wywiera on na branżę, zdaje się być nieograniczony. Decyduje, w jakim kierunku będzie się ona rozwijała. Określa, które technologie i rozwiązania będą wdrażane. Kreuje rentowność jednych i nieopłacalność innych. Emanacją jego woli są akty norm
Ebook Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagadnień - wybrane problemy

Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagadnień - wybrane problemy

Autor: Waldemar Zubrzycki, Andrzej Warmiński, Tomasz Safjański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyrazem równowagi ustrojowo-prawnej i społeczno-ekonomicznej Rzeczypospolitej. Decyduje o rozwoju jednostki i społeczeństwa w różnych wymiarach ich funkcjonowania. Czynnikiem określającym sferę bezpieczeństwa wewnętrznego jest każde zagrożenie dla prawidłowości tego funkcjonowania. Z uwagi na wielorakość zagrożeń i wektorów ich oddziaływania bezpieczeństwo wymaga bie
Ebook Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybór aktów normatywnych, t. 3

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybór aktów normatywnych, t. 3

Autor: Marek Fałdowski, Dorota Mocarska, Magdalena Zubańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Historia, tradycja i etos służby policyjnej Rozdział 2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego Rozdział 6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
Ebook Samoobsługowe państwo dobrobytu

Samoobsługowe państwo dobrobytu

Autor: Dawid Sześciło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komunikat płynący z książki Dawida Sześciły znacząco wykracza poza sferę rozważań nad technicznymi aspektami systemu usług publicznych. W istocie, na przykładzie ewolucji systemów usług publicznych, Autor opisuje przeobrażenia współczesnego państwa, w szczególności zaś postępujący demontaż tej jego postaci, którą zwyczajowo określa się mianem państwa dobrobytu. () Sześciło nie poprzestaje na surow
Ebook Ustrojowe prawo administracyjne

Ustrojowe prawo administracyjne

Autor: Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie zawiera analizę norm prawnych, za pomocą których konstruowany jest aparat administracyjny oraz określane są jego funkcje i zadania. W pracy uwzględniono materiał normatywny, poglądy doktryny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału Praw
Ebook Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2

Autor: Marek Fałdowski, Zbigniew Mikołajczyk, Magdalena Zubańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja jest drugim tomem monografii pt. Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego (Szczytno 2018). Rozpoczyna się od rozdziału dziesiątego poświęconego organizacji i funkcjonowaniu służby prewencyjnej. Kolejne rozdziały przybliżają czytelnikowi zagadnienia taktyki służby ruchu drogowego, zarządzania kryzysowego oraz organizacji operacji policyjnych. Rozdział trzynasty pt. Wybrane
Ebook Podstawy walki informacyjnej

Podstawy walki informacyjnej

Autor: Tomasz R. Aleksandrowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem publikacji jest określenie znaczenia walki i wojny informacyjnej dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w warunkach społeczeństwa informacyjnego i radykalnego wzrostu znaczenia informacji jako czynnika strategicznego. Walka i wojna informacyjna stały się immanentnym elementem konfliktów, przede wszystkim poniżej progu otwartej wojny, stając się częścią konfliktów i woje
Ebook Prawo spadkowe. Wydanie 12

Prawo spadkowe. Wydanie 12

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych.
Ebook Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim

Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim

Autor: Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia naukowa jest poświęcona darowiźnie remuneratoryjnej (wynagradzającej, odwdzięczającej) rozumianej jako przysporzenie dokonane z wdzięczności za wyświadczone darczyńcy dobrodziejstwo lub wykonaną na jego rzecz przysługę. Prawna konstrukcja tej darowizny ma długą i skomplikowaną historię, której efektem jest powstałe w średniowieczu, obecne w procesie recepcji prawa rz
Ebook Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą

Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą

Autor: Paweł Śwital

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dotychczasowe opracowania naukowe poruszały problematykę udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą w sposób fragmentaryczny, ograniczając się jedynie do wybranych jej aspektów. Stało się to asumptem do omówienia przedmiotowego zagadnienia w sposób kompleksowy, przy zastosowaniu narzędzi badawczych nauki prawa administracyjnego. Przedmiotem rozważań prezentowanej monografii naukowej są gwarancj
Ebook Prawo finansów publicznych. Wydanie 4

Prawo finansów publicznych. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przede wszystkim w opracowaniu przybliżone zostało samo pojęcie finansów publicznych, poprzez dokonanie systematyki tej dyscypliny prawa oraz zaprezentowanie kluczowych zasad determinujących proces prawotwórczy. Istotnym elementem publikacji jest także omówienie pojęcia pieniądza, jako przedmiotu transferu i rozporządzeń w sferze finansów publicznych, jak również przybliżenie istniejących mechaniz
Ebook Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń

Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń

Autor: Witold Klaus

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Witolda Klausa jest niezwykle interesującą próbą przedstawienia problemu przemocy domowej wobec kobiet z perspektywy multikulturowej. Próbą zdecydowanie udaną. Ebook zawiera nie tylko opis problemu, lecz także jego uwarunkowań i konsekwencji. Autor wykazuje również jak skomplikowanym zagadnieniem jest stworzenie systemu skutecznej reakcji społecznej, gdy mamy do czynienia z problemami silnie
Ebook Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

Autor: Patrycja Grzebyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i niemiędzynarodowym. Omówiono w niej cele osobowe i rzeczowe przede wszystkim z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego, a także praw człowieka oraz międzynaro
Ebook Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne akta i kazusy. Wydanie 5

Autor: Marcin Kołakowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Apelacje cywilne skierowane są do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Składa się z trzech części. Część pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska tak judykatury jak i doktryny. Omówiono w niej przebieg po
Ebook Etyka radcowska - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów. Wydanie 2

Etyka radcowska - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów. Wydanie 2

Autor: Małgorzata Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Etyka radcowska na egzamin. Jedyna taka pozycja na rynku! Ebook, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki radcowskiej. Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin! Ebook zawiera: tekst ustawy o radcach prawnych, Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, Kodeks etyki radcy prawnego, Komentarz do Kodeksu etyki radcy prawnego, Bogate orzecznictwo do Ko
Ebook Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika w szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji

Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika w szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji

Autor: Magdalena Budziarek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy istoty i charakteru prawnego obowiązków płatniczych. Mimo iż instytucji płatnika poświęcono w doktrynie wiele uwagi, poza zakresem zainteresowania nauki prawa podatkowego pozostała kwestia swobody, a wręcz dowolności ustawodawcy w nakładaniu obowiązków płatniczych na kolejne kategorie podmiotów czy też kwestie uciążliwości obowiązków płatnika oraz &bd
Ebook Legal And Political Aspects of The Use of European Satellite Navigation Systems Galileo and EGNOS

Legal And Political Aspects of The Use of European Satellite Navigation Systems Galileo and EGNOS

Autor: Karol Karski, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Zuzanna Kulińska-Kępa, Joanne Irene Gabrynowicz, Zbigniew Kłos, Barbara Skardzińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Global satellite navigation systems GPS, GLONASS, Compass, Galileo bring the world and the outer space closer to us. Regardless of the weather, the time of day or night, satellite navigation allows us to determine the location of points and moving objects anywhere on the surface of the Earth, in the sky, and all over the universe. Each of us can get additional data related to their location, e.g
Ebook Prawo o ruchu drogowym. Wydanie III uzupełnione i poprawione

Prawo o ruchu drogowym. Wydanie III uzupełnione i poprawione

Autor: Paweł Olzacki, Paulina Żelewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny na dzień 17.07.2019 r. ==================== USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, zmiany: Dz.U. z 2015 r. poz. 541, 1273 i 2281, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 777 i 1926, Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 317, 650, 957, 1099, 1356 i 1479, Dz.U. z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870)
Ebook Problem pomówienia funkcjonariusza Policji w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Problem pomówienia funkcjonariusza Policji w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Autor: Anna Kalisz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wstęp Rozdział 1 Rys historyczny zniesławienia i fałszywego oskarżenia 1.1. Uwagi wprowadzające 1.2. Zniesławienie w kodeksie karnym z 1932 roku i kodeksie karnym z 1969 roku 1.3. Fałszywe oskarżenie w kodeksie karnym z 1932 roku i kodeksie karnym z 1969 roku Rozdział 2 Normatywne ujęcie pomówienia funkcjonariusza Policji 2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.2. Konwencja
Ebook USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Autor: Paweł Olzacki, Paulina Żelewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny na dzień 10.05.2019 r. =============== Spis treści 1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Ebook Aktualne problemy prawa medycznego

Aktualne problemy prawa medycznego

Autor: Anna Dąbrowska, Tomasz Dąbrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddajemy do rąk Czytelników monografię wpisującą się w trwającą od lat dyskusję dotyczącą problemów prawa medycznego dziedziny o charakterze interdyscyplinarnym, która od lat podlega nieustannemu i stabilnemu rozwojowi. Postęp cywilizacyjny i kulturowy sprawia, że prawo medyczne wciąż napotyka na nowe dylematy, często trudne do rozwiązania. Inspiracją do powstania prezentowanego tomu była Pierws
Ebook Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...Wydanie VI zmienione i uzupełnione

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...Wydanie VI zmienione i uzupełnione

Autor: Paweł Olzacki, Paulina Żelewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny na dzień 17.07.2019 r. ================================= USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1600; zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 Dz. U. z 2019 r. poz. 150, oraz z 2019 r. poz. 730 i 858)
Ebook Spory teoretyczne w prawoznawstwie

Spory teoretyczne w prawoznawstwie

Autor: Adam Dyrda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem tej książki jest przedstawienie szerokiej koncepcji sporów teoretycznych w prawoznawstwie, która obejmowałaby nie tylko wyjaśnienie prawniczej natury tych sporów, lecz także ich filozoficznych podstaw. Znany amerykański teoretyk prawa Ronald Dworkin argumentował, że zjawisko sporów teoretycznych, rozumianych jako spory o podstawy prawa, stanowi centralne zjawisko praktyki prawniczej. Jednak
Ebook Problem ochrony infrastruktury krytycznej

Problem ochrony infrastruktury krytycznej

Autor: Maciejewski Robert

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Recenzowana Ebook stanowi wartościowe ujęcie problemów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej państwa ze względu na konieczność zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym bezpieczeństwa i stawiania czoła związanym z nim wyzwaniom. Należy podkreślić ogromne znaczenie tematu, gdyż we współczesnym środowisku bezpieczeństwa cyberprzestrzeń uznana została za piąty teatr działań wojennych (zgodnie
Ebook Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym

Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym

Autor: Ambroży Mituś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook stanowi znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny prawa, a także nauki administracji. Charakteryzuje ją oryginalność podjętej problematyki, zastosowanych metod badawczych i prezentowanych treści. Można powiedzieć, że faktycznie jest to pierwsza praca mająca za przedmiot cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym w tak kompleksowym ujęciu. Zapełnia przez to istnieją
Ebook Europejska Konwencja Praw Człowieka - teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji. Die Europäische Menschenrechtskonvention - Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten

Europejska Konwencja Praw Człowieka - teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji. Die Europäische Menschenrechtskonvention - Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten

Autor: Mirosław Wyrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera analizę miejsca i roli Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim, niemieckim i austriackim porządku prawnym, jej znaczenia dla wykładni i rozumienia narodowych porządków konstytucyjnych oraz roli orzecznictwa sądowego dla kształtowania treści i mechanizmu ochrony wolności i praw jednostki. Publikacją, która powstała dla uczczenia 20-lecia utwo
Ebook Instytucja kapituł kanoników w perspektywie zasady salus animarum suprema lex

Instytucja kapituł kanoników w perspektywie zasady salus animarum suprema lex

Autor: Jerzy Adamczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ksiądz dr hab. Jerzy Adamczyk w monografii p.t. Instytucja kapituł kanoników w perspektywie zasady salus animarum suprema lex podjął się ciekawego i cennego pod względem zarówno kanonistycznym, jak i prawno-historycznym tematu, jakim jest kwestia udziału kapituł kanoników w realizacji zasady salus animarum suprema lex, czyli w zbawczej funkcji Kościoła w obowiązującym prawie kościelnym. Jedną z in
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 15

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 15

Autor: Adam Olejniczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. W 13 wydaniu uwzględniono zmieniony w ciągu ostatnich 2 lat stan prawny. W szczególności dotyczy to istotnych zmian w zakresie przedawnienia roszczeń, wprowadzonych ustawą z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104)
Ebook Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 4

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 4

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Zawiera także przykłady w postaci cytowań aktów prawnych i orzecznictwa sądów międzynarodowych. Jego zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie, związanych m.in. z globalizacją. Nawią
Ebook Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 13

Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 13

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, dzięki którym poznasz i zrozumiesz szczegółowe koncepcje i instytucje współczesnego prawa. Opracowanie zawiera podział na trzy części: poświęconą naukom prawnym, omawiającą prawo pojmowane jako system norm oraz prezentującą podstawowe zagadnienia funkcjonowania prawa. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Podstawowych koncep
Ebook La réforme du droit des contrats en France - réflexions de juristes européens

La réforme du droit des contrats en France - réflexions de juristes européens

Autor: Mariola Lemonnier, Reiner Schulze, Dagmara Skupień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

La réforme du droit des contrats en France, attendue depuis longtemps, a été suivie par de nombreux commentaires et débats au niveau national mais également dans les milieux juridiques à l’étranger. La présente monographie constitue un recueil de textes de chercheurs renommés provenant de France, d’Allemagne, de Pologne et
Ebook Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa. Księga jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa. Księga jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Autor: Aldona Nawój-Śleszyński, Aleksandra Leszczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celowość wydania omawianego tu opracowania nie budzi wątpliwości zwłaszcza z dwóch powodów. Stanowią je podsumowanie dziesięcioletniego okresu działalności Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego, utworzonego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, oraz zaprezentowanie w nim wielu wartościowych i ciekawych tekst&o
Ebook Od rządów siły do rządów prawa

Od rządów siły do rządów prawa

Autor: Piotr Grzebyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Poddając analizie prawo do strajków w świetle prawa i praktyki organów i instytucji międzynarodowych, dr Grzebyk dochodzi do ciekawych wniosków dotyczących zarówno oceny polskich uregulowań w tym przedmiocie, jak również zagrożeń dla zbiorowych praw pracowniczych płynących z globalizacji. Jestem przekonany, że doniosłość społeczna podjętej w recenzowanej monografii problematyki, jak również wysoki
Ebook Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Autor: Anna Głogowska-Balcerzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki handlu ludźmi w prawie międzynarodowym. Prezentowane zagadnienie jest złożone i wieloaspektowe, dlatego na samej tylko płaszczyźnie prawnej można je analizować zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa publicznego, jak i międzynarodowego prawa karnego, prawa karnego transnarodowego, prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa pr
Ebook Polityka społeczna a prawo pracy. Wybrane problemy

Polityka społeczna a prawo pracy. Wybrane problemy

Autor: Magdalena Paluszkiewicz, Mirosław Włodarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zebrane w publikacji opracowania świadczą o wieloaspektowych powiązaniach prawa pracy i polityki społecznej. Oba wskazane obszary nauki korzystają na tym, że opisane procesy badawcze realizowane są w ścisłej współpracy ich przedstawicieli. Dla nauki prawa pracy polityka społeczna jest podstawą do budowania założeń aksjologicznych tworzonych regulacji prawnych, a w kolejnym etapie – do
Ebook Kazusy karne materialne

Kazusy karne materialne

Autor: Anna Zientara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu. Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zagadnienia części ogólnej kodeksu karnego oraz wybrane czyny zabronione z jego części szczególnej. Dokonując wyboru
Ebook Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 8

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 8

Autor: Maria M. Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego. Każdy rozdział jest poprzedzony rozbudowanym wykazem literatury, co będzie pomocne przy dalszych studiach w zakresie prawa Unii Europejskiej. W publikacji zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.: Systemu instytucjonalnego Unii Europejskie
Ebook Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Autor: Izabela Kraśnicka, Lidia Brodowski, Vita Czepek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja wpisuje się w tradycję dyskusji naukowej wokół najważniejszych problemów prawa międzynarodowego publicznego. Poruszone w publikacji zagadnienia dotyczą zderzenia teorii i praktyki prawa międzynarodowego w świetle analizowanych źródeł literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądów międzynarodowych i sądów krajowych. W książce podjęto przede wszystkim zagadnienia dotyczące: pa
Ebook Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...Wydanie XI zmienione i uzupełnione

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...Wydanie XI zmienione i uzupełnione

Autor: Paweł Olzacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny na dzień 12.01.2022 r. ===================================== Spis treści 1) Ustawa z 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY 2) Ustawa z 6 czerwca 1997 r. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO 3) Rozporządzenie MS z 7 kwietnia 2016 r. regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (wyciąg) 4) Zarządzenie nr 4 KGP z 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form org
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wydanie IX poprawione i uzupełnione

Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wydanie IX poprawione i uzupełnione

Autor: Iwona Drach, Paweł Olzacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spis treści 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 2) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 3) Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych 4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Ebook Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 4. Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 4. Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Historia, tradycja i etos służby policyjnej Rozdział 2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego Rozdział 6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia Rozdział 7
Ebook Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich

Autor: Maciej Małolepszy, Maciej Aleksandrowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja zawiera referaty wygłoszone w ramach konferencji naukowej, która odbyła się dnia 16.3.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą. Celem konferencji było przedstawienie pogłębionej analizy kryteriów i procedury wyboru sędziów w wybranych państwach europejskich. Asumpt do organizacji konferencji stanowiła kontrowersyjna reforma polskiego wymiaru sądownictwa, która znacząco zmieniła dotychc
Ebook Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 6

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 6

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prof. UW

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku. Tematyka opisywanych regulacji nie jest zatem ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie publicznej, lecz ma charakter przekrojowy i dotyczy m.in
Ebook Kodeks karny

Kodeks karny

Autor: Lech Gardocki, Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks karny. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany przede wszystkim do studentów studiów prawniczych, a także administracyjnych czy zawodowych studiów policyjnych. Stanowi on uzupełnienie podręczników akademickich, ułatwia zrozumienie i przyswojenie treści przepisów zarówno części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej Kodeksu karnego. Komentarz ma służyć studentom jako pomoc podczas w
Ebook ETYKA ZAWODOWA POLICJANTA WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE SŁUŻBY PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO. Wydanie II poprawione i uzupełnione

ETYKA ZAWODOWA POLICJANTA WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE SŁUŻBY PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO. Wydanie II poprawione i uzupełnione

Autor: Marek Fałdowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział 1. Demokratyczne państwo prawa jako determinanta fundamentalnych wartości leżących u podstaw etosu służby 1.1. Istota demokratycznego państwa prawa 1.2. Aksjologiczne podstawy demokratycznego państwa prawa 1.3. Godność i prawa człowieka jako fundament etosu służby Podsumowanie Rozdział 2. Zasady etyki zawodowej policjanta jako przejaw profesjonalizacji służ
Ebook Policja. Kawaralnik kadry kierowniczej Policji 2/2019

Policja. Kawaralnik kadry kierowniczej Policji 2/2019

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Spis treści MATERIAŁY / MATERIALS Małgorzata Demiańczuk-Popiało, Tekst pisany i analiza językoznawcza jako źródło wiedzy o autorze / WRITTEN TEXT AND LINGUISTIC ANALYSIS AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE AUTHOR Waldemar Walczak, Korupcja ujęcie prakseologiczne i ekonomiczne / CORRUPTION PRAXEOLOGICAL AND ECONOMIC APPROACH OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYERS EYES Artur Pytel, Problematyka zn
Ebook PRAGMATYKA SŁUŻBOWA W POLICJI AKTY PRAWNE. Wydanie III poprawione i uzupełnione

PRAGMATYKA SŁUŻBOWA W POLICJI AKTY PRAWNE. Wydanie III poprawione i uzupełnione

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

WSTĘP Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa policyjnego, w tym dostrzegając trudności, jakie sprawia studentom usystematyzowanie wiedzy z tego obszaru, a także biorąc pod uwagę sugestie funkcjonariusz y Policji wskazujących na potrzebę opracowania niniejszej publikacji, zespół autorski podjął trud przygotowania oddawanej właśnie w ręce Czytelników pu
Ebook Europejska Konwencja Praw Człowieka - teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji. Die Europaische Menschenrechtskonvention - Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten

Europejska Konwencja Praw Człowieka - teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji. Die Europaische Menschenrechtskonvention - Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten

Autor: Mirosław Wyrzykowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook zawiera analizę miejsca i roli Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim, niemieckim i austriackim porządku prawnym, jej znaczenia dla wykładni i rozumienia narodowych porządków konstytucyjnych oraz roli orzecznictwa sądowego dla kształtowania treści i mechanizmu ochrony wolności i praw jednostki. Publikacją, która powstała dla uczczenia 20-lecia utwo
Ebook Ogólne postępowanie administracyjne

Ogólne postępowanie administracyjne

Autor: Robert Kędziora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Ogólne postępowanie administracyjne" omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczących: Organu administracji publicznej w rozumieniu KPA, strony i innych uczestników postępowania administracyjnego, zasad ogólnych postępowania administracyjnego, c
Ebook Prawo celne

Prawo celne

Autor: Robert Oktaba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie "Prawo celne" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze rozwiązania z zakresu prawa celnego. W szczególności omówiono takie kategorie jak: Źródła i zasady prawa celnego, elementy kalkulacyjne, dług celny, wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, status celny towarów, weryfikacja i zwolnienie towarów, procedury celne - zwykłe i specjalne" organiz
Ebook Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach. Wydanie 2

Autor: Marcin Derlacz, Dominika Wetoszka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publikacja skonstruowana została podobnie, bowiem w części praktycznej znajduje się wyrok sądu I instancji, wzór apelacji wraz z uzasadnieniem, a następnie komentarz. "Apelacje w sprawach cywilnych na prz
Ebook Postępowanie cywilne. Kompendium

Postępowanie cywilne. Kompendium

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Postępowanie cywilne. Kompendium" zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz:zasady i przebieg postępowania cywilnego, czynności procesowe, postępowanie dowodowe, zasady orzekania i środki zaskarżenia, postępowanie nieprocesowe, postępowanie egzekucyjne, sądownictwo polubowne. Celem książki jest przedstawienie instytucji postępowania
Ebook Policja Kawaralnik Kadry Kierowniczej Policji 1/2019

Policja Kawaralnik Kadry Kierowniczej Policji 1/2019

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYERS EYES Mieczysław Goettel, Właściwość organów w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji organów Policji / COMPETENCE OF THE POLICE AUTHORITIES IN EVICTION CASES WITH RESPECT TO RESIDENTIAL UNITS AT THE DISPOSAL OF THE POLICE MATERIAŁY / MATERIALS Artur Pytel, Problematyka rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku i głosu wyborców
Ebook Szacowanie podstawy opodatkowania

Szacowanie podstawy opodatkowania

Autor: Agata Kłosińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem monografii jest instytucja szacowania podstawy opodatkowania uregulowana w art. 23 Ordynacji podatkowej. Opracowanie zawiera analizę obowiązujących przepisów dotyczących procedury szacowania podstawy opodatkowania, w szczególności odnoszącą się do przesłanek oraz metod szacowania, a także pozycji strony postępowania prowadzonego w tym trybie, z uwzględnieniem orzecznictwa
Ebook Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej

Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej

Autor: Krzysztof Koźmiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słyszy się często opinię, że obowiązujące w Polsce prawo jest kiepskiej jakości: niejasne, wewnętrznie sprzeczne, napisane niezrozumiałym językiem, wyrażone nadmiernie rozwlekłymi przepisami. Podlega ciągłym zmianom, zawiera luki, nieuzasadnione wyjątki, a nawet rozwiązania retroaktywne. Stan prawodawstwa budzi słuszną krytykę ze strony obywateli, przedsiębiorców, komentatorów życia publicznego i
Ebook Kodeks Kierowcy

Kodeks Kierowcy

Autor: Eliza Jamborska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Omówienie najnowszych zmian w przepisach drogowych, taryfikator mandatów, punkty karne, znaki drogowe Dowiesz się m.in.: co grozi za cofnięcie licznika, jak przebiega procedura wymiany drogomierza, jak utworzyć korytarz życia, na czym polega jazda na suwak, ile wynoszą kary za brak OC, jakie są nowe uprawnienia pieszych.
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 6

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 6

Autor: Radosław Bulejak, Aneta Heliosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie jest streszczeniem podstawowych i najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną. Formuła książki, czyli "wyciągnięcie przed nawias" najważniejszych informacji z kilkudziesięciu aktów normatywnych, ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału. Aplikacja od ogółu do szczegółu.
Ebook Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną

Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną

Autor: Maciej Węgierski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój technologiczny w ostatnim ćwierćwieczu znacząco wpłynął na wszystkie dziedziny życia. Doprowadziło to do ukształtowania się społeczeństwa opartego na szerokim wykorzystaniu informacji, nazywanego społeczeństwem informacyjnym. Skutkowało to również wyodrębnieniem fragmentu rynku określanego jako "rynek elektroniczny" (e-commerce), który wymógł dostosowanie istniejących norm prawnych do nowyc
Ebook Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3

Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3

Autor: Artur Nowak-Far

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie "Finanse publiczne i prawo finansowe" omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, nauka o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego, zagadnienia prawa bankowego, budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia prawa pod
Ebook Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego

Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego

Autor: Agata Kleczkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomiędzy zespołami norm dopuszczających użycie siły zbrojnej w prawie międzynarodowym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ) i międzynarodowego prawa zwyczajowego pozostaje niewątpliwie jednym z kluczowych zagadnień współczesnego ius ad bellum. Wbrew pozorom jest to kwestia daleka od jednoznaczności. Dlatego dokonany przez Agatę Kleczkow
Ebook Imperium tekstu

Imperium tekstu

Autor: Marcin Matczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Marcin Matczak jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się teorią interpretacji prawniczej i problematyką stosowania prawa przez sądy. W najnowszej książce przedstawia koncepcję wykładni i stosowania prawa, zgodnie z którą prawo postuluje całościową wizję świata, a zadaniem prawnika jest jej pełna realizacja. Oznacza to, że prawidłowa wykładnia prawa nie może być formalistyczna, ale mu
Ebook Nieliberalna rewolucja w Polsce

Nieliberalna rewolucja w Polsce

Autor: Jo Harper

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy książki tworzą eklektyczne grono naukowców, dziennikarzy i prawników. Część z nich mieszka i pracuje w Polsce, inni w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Łączy ich postrzeganie wzrostu siły Prawa i Sprawiedliwości jako konsekwencji, z jednej strony, globalnej zmiany polityczno-ekonomicznej, a z drugiej charakterystycznego dla Polski powrotu do tradycyjnego języka konserwatywnego
Ebook ZASADA WYŁĄCZNOŚCI USTAWY WYRAŻONA W ART. 217 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 1997 R

ZASADA WYŁĄCZNOŚCI USTAWY WYRAŻONA W ART. 217 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 1997 R

Autor: Anna Krawczyk Sawicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Konstytucja jako ustawa zasadnicza ogranicza samowolę twórców aktów wykonawczych w kształtowaniu prawa podatkowego. W procesie wykładni tego prawa na szczególne uwzględnienie zasługują art. 84 i art. 217 Konstytucji RP z 1997 r. Zgodnie z art. 84 Konstytucji RP Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie. Powyższy przepis wprowadza zas
Ebook Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne

Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne

Autor: Jan Winczorek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka monografii dotyczy (...) kwestii kluczowych z punktu widzenia społeczeństwa oraz jakości jego instytucji. Kwestie dostępu do prawa były rzadko podejmowane przez polskich socjologów prawa, w odróżnieniu od socjologów ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, gdzie stanowiły one, i nadal stanowią, ważny przedmiot badań empirycznych i debaty teoretycznej, co z kolei stanowi impuls dl
Ebook Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego

Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego

Autor: Dominika Łukawska-Białogłowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji w przystępny i syntetyczny sposób przedstawiono – w ujęciu historycznym i prawno-porównawczym – zagadnienie wprowadzania do polskiego porządku prawnego regulacji przeciwdziałających zjawisku obejścia prawa podatkowego, a także omówiono znaczenie regulacji Konstytucji RP z 1997 roku dla wprowadzania i oceny podatkowej klauzuli antyabuzywnej. O zasadnoś
Ebook Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych

Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych

Autor: Małgorzata Grześków

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest poświęcona problematyce nawiązywania stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych. W prezentowanej publikacji omówione zostały podstawy i procedury nawiązywania tych stosunków, ich strony oraz problem rozpatrywania sporów związanych z ich nawiązywaniem. Punktem wyjścia rozważań uczyniono założenie, że prawo stosunków służbowych służb zmilitaryzowanych jest domeną nie tylko p
Ebook Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym

Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym

Autor: Helena Pietrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W nowoczesnych systemach prawnych wraz z rozwojem praw człowieka w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadało prawo międzynarodowe, odpowiedni status - jako podmiot prawa - zyskał sam człowiek. Pogłębiona dziś, o występujące w historii ludzi i narodów okrutne zjawiska łamania praw człowieka, świadomość godności istoty ludzkiej oznacza żywą świadomość godności wszystkich ludzi. Człowiek właśnie w oparciu
Ebook Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung

Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung

Autor: Jacek Franek, Magdalena Wessel-Zasadzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hiermit überreichen wir Ihnen die deutsche Übersetzung der polnischen Kostengesetze in Zivilsachen. Der Übersetzung ist eine umfangreiche Einführung vorgeschaltet. Sowohl die Übersetzungen als auch die Einführung behandeln ebenfalls außergerichtliche Kosten in sämtlichen Zivilsachen. Niniejsza publikacja zawiera tłumaczenie polskich aktów prawnych dotyczących kosztów w sprawach cywilnych. Tłumacze
Ebook Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego

Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego

Autor: Barbara Krupa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej pracy jest analiza treści przepisów dotyczących inwestycji celu publicznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, jak również analiza przepisów ustaw o specjalnych zasadach prowadzenia inwestycji, w tym inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowanie jest pierwszy
Ebook Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?

Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?

Autor: Jarosław Zbieranek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czy udział w wyborach oznacza udanie się do siedziby komisji i wrzucenie karty do urny? Co do zasady tak, ale w wielu państwach świata coraz szerzej stosowane są tzw. alternatywne procedury głosowania, które umożliwiają wyborcom oddawanie głosu w inny sposób niż osobiście w lokalu wyborczym (głosowanie przez Internet, głosowanie korespondencyjne, przez pełnomocnika, mobilną urną
Ebook Bank lokalny. Studium prawne

Bank lokalny. Studium prawne

Autor: Anna Zelcewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka dokonała analizy i oceny konstrukcji regulacyjnej banku lokalnego w polskim systemie prawnym, obejmując prezentację rozwiązań prawnych istniejących w prawie UE oraz jej państw członkowskich. W pracy skoncentrowano się na prezentacji typów banków lokalnych, rozważając odrębnie dla każdego z nich istniejące rozwiązania prawne przede wszystkim odnoszące się do formy organizacyjno-prawnej
Ebook Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu

Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu

Autor: Mira Poręba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera charakterystykę zawodu dziennikarza oraz doradcy public relations w kontekście ustalenia granicy między prawem powszechnie a prawem wewnętrznie obowiązującym. Odnosi się do możliwości uznania dziennikarzy i doradców public relations za zawody wolne oraz zawody zaufania publicznego, porusza również temat zawodów regulowanych. Sporo miejsca poświęca samoregulacji zawodowej. d
Ebook Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Autor: Agnieszka Maziarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczone szereg poglądów doktryny i judykatury w najbardziej istotnych problemach wynikających z procedowania w sprawach o wpis w księdze wieczystej. Publikacja omawia m.in.: - pojęcie i funkcję postępowa
Ebook Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Autor: Paulina Karina Marczuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także - a może nawet zwłaszcza - do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych ludzi, działania transportu publicznego, zachowanie możliwości komunikacji, w tym ta
Ebook Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów

Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów

Autor: Jan Śliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnik ma na celu spopularyzowanie wiedzy, głównie wśród studentów, na temat wielkości i zakresu pomocy udzielonej państwom członkowskim przez Unię Europejską. Pomoc ta jest udzielana w postaci licznych funduszy, programów i inicjatyw. Płynące z tych funduszy finansowe środki pomocowe stanowią preferencyjne źródła współfinansowania szeroko rozumianego
Ebook Prawo na co dzień

Prawo na co dzień

Autor: Aneta Chamczyńska-Penkala

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

E-book zawiera wyjaśnienia przepisów prawnych wraz ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej, z zakresu: - prawa w szkole - opieki nad dzieckiem - prawa w rodzinie - prawa w domu - prawa pracy - prawa na drodze - prawa konsumenta - prawa w sądzie - i innych
Ebook Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich. Prawo samorządu terytorialnego w toku przemian

Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich. Prawo samorządu terytorialnego w toku przemian

Autor: Katarzyna Płonka-Bielenin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy monografii zajmują się tematyką przemian ustrojowych, jakim stale podlegają współczesne samorządy terytorialne państw europejskich. Bliższej analizie poddano struktury funkcjonowania samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia gminnego w wybranych państwach Unii Europejskiej, przy jednoczesnym wskazaniu reform administracji publicznej mającej wpływ na funkcjonowani
Ebook Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Autor: Cezary Kulesza

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko własny dorobek naukowy, ale i wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego i adwokata jako obrońcy m.in. w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Do podstawowych dylematów obrońców, analizowanych w ks
Ebook Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym

Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym

Autor: Marcin Huczkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie problematyki związanej z ochroną uprawnień osobistych autora, takich jak prawo do autorstwa, czy też prawo do integralności w powszechnym prawie międzynarodowym. Autor podejmuje w niej, zarówno rozważania dogmatyczno prawne dotyczące zakresu ochrony poszczególnych uprawnień osobistych autora, na gruncie om
Ebook Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej

Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej

Autor: Michał Wieloński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi analizę prawa unijnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem badań jest również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące PPP. Cechą wyróżniającą książkę jest włączenie do analiz prawnych metodologii austriackiej szkoły ekonomii oraz teorii wyboru publicznego, co pozwala na dogłębną ocenę efektywności rozwiązań prawnych w tym obsz
Ebook Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach

Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach

Autor: Tomasz Duraj

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi wszechstronną i kompleksową analizę kryterium pracowniczego podporządkowania, które w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym od samego początku prawa pracy stanowiło nieodłączny (konieczny) element stosunku pracy (najbardziej podstawową konstrukcyjną cechę tego stosunku), odróżniający go od pozostałych form zatrudnienia, zwłaszcza tych o charakterze cywilnoprawnym i
Ebook Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej

Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej

Autor: Monika Bartnik, Wojciech Lis

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka przestępstw bezpośrednio związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w szczególności problematyka czynów zabronionych popełnionych za pomocą środków masowego komunikowania, a wymierzonych w dobre imię i cześć człowieka od dawna stanowi przedmiot badań nie tylko prawników, ale również etyków, socjologów, dziennikarzy i należy do jednej z najbardziej aktualnych i spornych nie t
Ebook Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska

Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska

Autor: Marta Werbel-Cieślak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Głównym problemem badawczym pracy jest próba oceny, czy przepisy polskiej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary są w aktualnym stanie prawnym efektywnym elementem prawnej ochrony środowiska. Publikacja może być wykorzystana jako materiał pomocniczy dla studentów oraz absolwentów kierunków prawo lub administracja w celu poszerzenia wiedzy z zakresu
Ebook Rygory prawne podejmowania i prowadzenia działalności turystycznej w Polsce

Rygory prawne podejmowania i prowadzenia działalności turystycznej w Polsce

Autor: Agnieszka Żywiecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Usługi turystyczne to dynami????cznie rozwijający się obszar polskiej gospodarki, który w ostatnich latach stawia wiele wyzwań przed polskim ustawodawcą oraz przed organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego procesu świadczenia tych usług. Autorka porusza problem prawnych uwarunkowań kontroli i nadzoru nad działalnością przedsiębiorców turystycznych i
Ebook Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy

Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy

Autor: Wanda Sułkowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej pozycji dominują zagadnienia związane z obserwowanymi procesami zmian rynku ubezpieczeniowego. W kolejnych publikacjach wyróżnia się tematyka znaczenia relatywnie nowych rozwiązań systemowych Solvency II, globalnych instytucji nadzorczych dla bezpieczeństwa finansowego funkcjonowania rynku ubezpieczeń, kwestie walki z nieuczciwą konkurencją na rynku ubezpieczeń. Obok tego zam
Ebook Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariusza (sp. z o.o. S.K.A.)

Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariusza (sp. z o.o. S.K.A.)

Autor: Robert Szyszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Inwestorzy dążą do minimalizacji obciążeń fiskalnych z jednej strony, a z drugiej do wyłączenia ich osobistej odpowiedzialności. W tym celu wykorzystują konstrukcje spółek osobowych, w których rolę wspólnika ponoszącego pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki pełni spółka kapitałowa. W chwili obecnej szczyt popularności przeżywa spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. (akcyjnej) jak
Ebook Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik akademicki

Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik akademicki

Autor: Jerzy Kuciński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym zadaniem książki jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy o ważnych zagadnieniach ustrojowych Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje to wiedzę o obowiązującej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. oraz o ustroju państwowym Rzeczypospolitej określonym normatywnie w tej właśnie Konstytucji. Jest to wiedza niezbędna każdemu obywatelowi, aby mógł w pełni korzystać ze swoich obywatelskic
Ebook Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii

Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii

Autor: Aldona Małgorzata Dereń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawa własności intelektualnej posiadają ogromny potencjał gospodarczy, którego wykorzystanie w coraz większym stopniu zależy od zdolności różnych podmiotów tych praw do współpracy i licencjonowania technologii, produktów i treści kreatywnych oraz do udostępniania nowych produktów i usług konsumentom. W publikacji ukazana została problematyka transferu własności intelektualnej, ze szczególnym
Ebook Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy - jeden cel

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy - jeden cel

Autor: Emil W. Pływaczewski, Ewa Kowalewska-Borys

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Oddawana do rąk czytelników pozycja stanowi próbę wskazania dobrych praktyk w zakresie zwalczania przemytu, ze szczególnym uwzględnieniem przemytu wyrobów akcyzowych. Problematyka zwalczania tego zjawiska nabrała bowiem istotnego znaczenia we Wspólnocie Europejskiej z uwagi przede wszystkim na obowiązującą zasadę swobodnego przepływu towarów między kr
Ebook Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych. Wyd. 2. popr. i uzup. (Stan prawny na dzień 1 października 2014 r.)

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych. Wyd. 2. popr. i uzup. (Stan prawny na dzień 1 października 2014 r.)

Autor: Piotr Ślęzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook w sposób przystępny przedstawia zagadnienia prawa autorskiego. Przeznaczona jest dla studentów szkół filmowych, a konkretnie kierunków: reżyseria, realizacja obrazu oraz organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Napisana została głównie z myślą o studentach Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Może być wykorzystywana także przez stud
Ebook Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne

Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne

Autor: Jan Podkowik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niekonstytucyjność jest najpoważniejszą z wad systemu prawa. Wynika stąd, że prawodawca lub sądy zignorowały normy konstytucyjne w toku realizacji własnych kompetencji. Konsekwencje niekonstytucyjności prawa odnoszą się jednak nie tylko do organów państwa. Wpływają również bezpośrednio na sytuację jednostek adresatów niekonstytucyjnych regulacji. W książce poruszono szereg fundamentalnych zagadn
Ebook MKOl i FIFA jako aktorzy stosunków międzynarodowych

MKOl i FIFA jako aktorzy stosunków międzynarodowych

Autor: Artur Miazek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej książce dokonano analizy roli organizacji sportowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych, biorąc pod uwagę przede wszystkim MKOI i FIFA. Te dwie obecnie najważniejsze sportowe organizacje są autonomiczne i funkcjonują jako pełnoprawni aktorzy polityki światowej. Autor pokazuje m.in. jak przebiegał proces tworzenia ich potęgi, na czym polega ich autonomia, w jaki sposób ksz
Ebook Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym. Studium publicznoprawne

Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym. Studium publicznoprawne

Autor: Aldona Piotrowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Aldony Piotrowskiej stanowi ciekawe opracowanie trudnego zagadnienia. Zawarte w niej twierdzenia są właściwie uzasadnione, ale jednocześnie prowokują do dyskusji. Szczególnie cenne są przedstawione w pracy uwagi de lege ferenda wskazujące na niedoskonałości obowiązujących uregulowań dotyczących publicznoprawnej ochrony klienta na rynku ubezpieczeniowym. Dzięki uwzględnieniu w jak najszerszym
Ebook Prawo własności przemysłowej. Wydanie 2

Prawo własności przemysłowej. Wydanie 2

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo własności przemysłowej" zawiera syntetyczne omówienie problematyki własności przemysłowej. Publikacja uwzględnia stan prawny na 27.2.2020 r., z uwzględnieniem jednak wchodzącej w życie w w dniu 1.7.2020 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej szczególny tryb postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. W książce zostały poru
Ebook Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy

Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy

Autor: Karol Muszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia Karola Muszyńskiego jest publikacją bardzo cenną. Zwrócę uwagę na jej główne walory: zawiera szczegółowe omówienie procesów społeczno-gospodarczych, przytacza kluczowe statystyki oraz daje wielostronną wiedzę encyklopedyczną o stosunkach pracy po 2008 roku. [\ Zamiarem Autora było przyjęcie perspektywy nowego instytucjonalizmu z zakresu socjologii prawa i socjologii ekonomiczne
Ebook Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej

Autor: Stefan Dudra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook, zgodnie z postawionymi przez Autora celami głównymi i szczegółowymi, wypełnia istniejącą dotąd lukę na rynku rodzimej literatury naukowej w odniesieniu do polskiego prawosławia w Polsce Ludowej oraz III RP. [\ Stefan Dudra pokazuje funkcjonowanie polskiej Cerkwi Prawosławnej kompleksowo. Uwzględnia aspekty: polityczne, historyczne, prawne, administracyjne, doktrynalne,
Ebook Powszechna historia prawa

Powszechna historia prawa

Autor: Andrzej Dziadzio

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nowoczesny podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów prawa, administracji i historii. Nowe, poprawione i rozszerzone wydanie uwzględnia aktualizacje wiedzy historycznoprawnej o najnowsze badania naukowe i zmiany w rozwoju prawa oraz wszechstronnie pogłębia zagadnienia ważne dla wykształcenia prawniczego. Synteza rozwoju prawa została wzbogacona o konkretne przykłady stosowania prawa przez s
Ebook Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka

Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka

Autor: Anna Kalisz, Agnieszka Sadło-Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Część I Materialnoprawne aspekty ścigania wykroczeń\ Piotr Aszkiełowicz Wykroczenia popełniane na obszarze chronionego krajobrazu. Analiza wybranych przypadków Michał Błoński Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy w prawie wykroczeń Anna Chodorowska Niezgodne z prawem usunięcie drzewa delikt administracyjny czy wykroczenie? Michał Gornowicz Spożywanie napojów alkoholowych na
Ebook Prawo karne. Wydanie 3

Prawo karne. Wydanie 3

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznik ten jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych
Ebook Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 13

Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 13

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353-534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: naprawienia szkody, świadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzgl
Ebook Prawo karne. Wydanie 4

Prawo karne. Wydanie 4

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Podręcznik ten jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu opracowań, w których zazwyczaj dominuje hermetyczny język dogmatyki prawa karnego. W podręczniku omówiono całościowo naukę o przestępstwie i naukę o karze, z szer
Ebook Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 10

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 10

Autor: Tadeusz Smyczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Prawo rodzinne i opiekuńcze opiera się na systematyce Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Treść podręcznika została podzielona na trzy części i uwzględnia zagadnienia dotyczące m.in.: Zawarcia i unieważnienia małżeństwa, Praw i obowiązków małżonków, Ustania małżeństwa, Separacji małżonkó
Ebook Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 14

Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 14

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną w zakresie wskazanym w art. 353-534 Kodeksu cywilnego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Źródła i miejsca prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym, świadczeń pieniężnych, wielości wierzycieli lub dłużników, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnię
Ebook Zagadnienia administracji publicznej w Polsce

Zagadnienia administracji publicznej w Polsce

Autor: Eugeniusz Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany wybór kluczowych artykułów Profesora publikowanych w latach 20032014 układa się w swoiste repetytorium z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w warunkach integracji europejskiej oraz procesów transformacyjnych. Zebrane w jednym tomie teksty tworzą uporządkowany i spójny przegląd rozwiązań ustrojowych przyjętych na wszystkich szczeblach odpowiedzialnoś
Ebook Prawo karne. Wydanie 4

Prawo karne. Wydanie 4

Autor: Michał Królikowski prof. UW, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Podręcznik ten jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu opracowań, w których zazwyczaj dominuje hermetyczny język dogmatyki prawa karnego. W podręczniku omówiono całościowo naukę o przestępstwie i naukę o karze, z szer
Ebook Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Historia powszechna ustroju i prawa uwzględnia dzieje historii ustroju państw europejskich, ale także obu Ameryk w ujęciu nowatorskim i bardziej uniwersalnym od dotychczas proponowanych. Opracowanie podzielone jest na pięć części obejmujących: starożytność, średniowiecze, czasy wczesnonowożytne, późno nowożytne oraz współczesne do 1945 r. Podręcznik zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.
Ebook Prawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce

Prawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce

Autor: Paweł Bucoń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor prezentuje różne aspekty prawnej ochrony rodziny i dziecka w Polsce. Wieloaspektowość i złożoność problematyki ochrony praw rodziny i dziecka powoduje, że prawo rodzinne uznać należy za najbardziej podstawową, ale nie jedyną gałąź prawa, która zawiera stosowne w tej mierze regulacje. Przede wszystkim duże znaczenie przypisać należy prawu cywilnemu, którego normy, łącznie z normami prawa rodz
Ebook Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa

Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa

Autor: Elżbieta Kużelewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Elżbieta Kużelewska poddaje analizie problemy najbardziej aktualne; nie tylko dlatego, że mają swe źródła w wydarzeniach sprzed zaledwie kilku lat, lecz przede wszystkim dlatego, że ciągle aktualny pozostaje problem poszukiwania metod osiągania uzgodnień (w tym między społeczeństwami a elitami politycznymi) w sprawach dotyczących integracji europejskiej. Należy podkreślić, że Autorka wybrała jako
Ebook Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

Autor: Teresa Serafin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i prawa, lokując się w obszarze szeroko zarysowanych zagadnień polityki oświatowej i reform edukacyjnych. Podjęta tematyka należy do kluczowych w kontekście przemian edukacji specjalnej ostatnich dwóch dekad. Nie bez znaczenia jest doświadczenie Autorki w zakresie działań reformatorskich podejmowanych w swojej pracy zawodowej - jest ono widoc
Ebook Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim

Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim

Autor: Paweł Sobczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej monografii jest analiza sformułowanej w art. 25 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej zasady konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą a Kościołem katolickim. Przy czym istotny nacisk został położony na treść tej zasady, a nie tylko na sam sposób jej sformułowania. W opracowaniu tytułowej zasady podjęto próbę całościowego ujęcia problematyki wynikającej z treści prz
Ebook Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej

Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej

Autor: Justyna Miecznikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook jest zbiorem sześciu esejów pogrupowanych w dwa moduły. W części pierwszej Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej ukazany został wymiar administracyjny europeizacji, rozumianej za Jackiem Czaputowiczem jako rozszerzanie tematycznych związków między administracjami publicznymi państw członkowskich oraz między państwami a instytucjami unijnymi. Europeizacja kadr urzędniczych nast
Ebook Siła norma idea

Siła norma idea

Autor: Mariusz Muszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsza część monumentalnej pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego stanowiąca kompleksowe opracowanie dorobku światowej doktryny w zakresie historii prawa międzynarodowego. Praca zawiera nowe informacje oraz rzuca nowe światło na wiele już zbadanych problemów. Ebook niezbędna dla wszystkich zainteresowanych historią prawa, polecana dla studentów.
Ebook Zasada ostrożności w administracyjnoprawnych regulacjach dotyczących nanomateriałów

Zasada ostrożności w administracyjnoprawnych regulacjach dotyczących nanomateriałów

Autor: Marcin Jurewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor podjął się opracowania zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego w kontekście regulacji rejestracji, produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania nanomateriałów. Publikacja jest naukowym opracowaniem podejmującym zagadnienie atrakcyjne poznawczo i dotychczas niemające swojego kompleksowego ujęcia. Stanowi oryginalny wkład w rozwój nauk prawnych, szczególnie prawa administracyjnego.
Ebook Bezpieczeństwo transportu lotniczego

Bezpieczeństwo transportu lotniczego

Autor: Anna Kwasiborska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedstawiona monografia, będąca pracą zbiorową pod redakcją naukową Anny Kwasiborskiej, jest wartościowym i interesującym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania transportu lotniczego w aspekcie jego bezpieczeństwa. Zawiera najważniejsze aspekty z zakresu bezpieczeństwa transportu lotniczego i rozwiązań realizowanych w wybranych portach lotniczych. Pierwsza część związana jest z polityką transport
Ebook Bezpieczeństwo społeczne jednostki. Założenia i polska rzeczywistość

Bezpieczeństwo społeczne jednostki. Założenia i polska rzeczywistość

Autor: Krzysztof Szewior

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka bezpieczeństwa, tak w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym, na ogół rozpatrywana jest z uwzględnieniem sfery twardej dotyczącej pośredniego lub bezpośredniego użycia siły. Niezwykle ważnym, choć często pomijanym aspektem, jest także wymiar miękki bezpieczeństwa odwołujący się m.in. do kwestii: ekonomicznych, administracyjnych, prawnych czy społecznych. Rekomendowana publikacja
Ebook Humanistyczne i społeczne podstawy prawa

Humanistyczne i społeczne podstawy prawa

Autor: Łukasz Moniuszko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czesław Znamierowski, współtwórca poznańskiej szkoły prawa, uważany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów prawa w Polsce. Na jego myśl filozoficzno-prawną wpłynęło wiele tradycji, pozostawał jednak zawsze oryginalny w swoich przemyśleniach. Sam określał swoje poglądy mianem realizmu i krytykował spekulatywną filozofię prawa opierającą się na niemieckim idealizmie. Niniejsze opracowanie ma
Ebook Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce

Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce

Autor: Krzysztof Skotnicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kryzys konstytucyjny, z którym mamy do czynienia w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku, powoduje, że jedną z ostoi demokracji w państwie pozostał samorząd terytorialny. Podejmowane próby ograniczenia jego uprawnień sprawiły, że tematem CLI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkieg
Ebook Wybór środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wybór środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Autor: Konrad Wróblewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia podejmuje problematykę wyboru środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zagadnienie to ma szczególny wymiar praktyczny, gdyż każde postępowanie egzekucyjne dąży w swojej istocie do realizacji nałożonego na zobowiązanego obowiązku za pomocą ustawowych środków przymusu. Problematyka podjęta w pracy posiada bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości org
Ebook Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

Autor: Bogdan Grenda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lotnisko wojskowe jest jednym z najważniejszych obiektów militarnych, zapewniającym utrzymanie potencjału bojowego (statków powietrznych) w odpowiedniej sprawności i gotowości bojowej w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Z uwagi na swoje znaczenie dla systemu obronnego państwa, lotnisko stanowić będzie główne źródło oddziaływania grup przestępczych, terrorystycznych oraz
Ebook 2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

Autor: Anna Wójcik, Agnieszka Grzelak, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Maciej Żenkiewicz, Michał Balcerzak, Sylwia Majkowska-Szulc, Marcin Menkes, Arkadiusz Wowerka, Grażyna Baranowska, Piotr Sitnik, Łukasz Kułaga, Marek Jan Wasiński, Sanja Djajić, Rodoljub Etinski, Andrii Hachkevych, Peng Wang, Dimitry Kochenov, Aleksandra Kustra-Rogatka, Maciej Podgorski, Agata Helena Winkiel-Skora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

CONTENTS GENERAL ARTICLES Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 1128; Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 2958; Aleksandr
Ebook Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki

Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki

Autor: Krystyna Patora

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka monografii koncentruje się na problematyce kompletności ochrony wierzycieli przed działaniami zagrożonych niewypłacalnością dłużników. Przedstawia rozwój instytucji ochrony wierzycieli od czasów starożytnych do współczesnych. Ebook zawiera z jednej strony wykładnię znamion czynów zabronionych, które popełniane są przez dłużników na szkodę w
Ebook WIADOMOŚĆ OD CESARZA. Pojęcie prawa w teorii analitycznej i postanalitycznej

WIADOMOŚĆ OD CESARZA. Pojęcie prawa w teorii analitycznej i postanalitycznej

Autor: Michał Stambulski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor niezwykle kompetentnie, w formie eseju, omawia filozoficzne założenia analizy prawa. Rekonstruuje filozofię analityczną na dwa sposoby: przedstawiając historię instytucji zaangażowanych w tworzenie dzieł zaliczanych do tego nurtu (podejście historyczno-instytucjonalne), a także poszukując minimum założeń podzielanych przez jego przedstawicieli (podejście epistemiczno-metodologiczne). Analizę
Ebook Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Autor: Marta Miedzińska, Aleksandra Kusztykiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja ma kilka znaczących walorów. Po pierwsze, jej Autorzy wywodzą się z młodego pokolenia, patrzącego krytycznie na otaczającą nas rzeczywistość, proponując nowe wątki do dyskusji o funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych. Po drugie, wywodzą się z różnych środowisk naukowych (politologów, europeistów, prawników, przedstawicieli stosunków międzynarodowych), co czyni tę monog
Ebook Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych

Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych

Autor: Elżbieta Wróblewska, Piotr Pietrasz, Justyna Siemieniako

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niezmiernie rzadko spotyka się opracowania, które mając charakter monograficzny, łączą ze sobą w sposób tak umiejętny zagadnienia teoretyczne, dogmatykę prawa i badania empiryczne. Uprzednie i następcze czynniki, które zmniejszają rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, stanowią oryginalną i twórczą, intelektualną koncepcję autorów, a poprzez form
Ebook My i Oni

My i Oni

Autor: Franciszek Gołembski, Paweł J. Borkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zmiany tożsamości związane z integracją nie wyczerpują się w pytaniu o tożsamość europejską, gdyż tożsamości mają to do siebie, że współistnieją, wchodzą z sobą w interakcje i nawzajem się konstytuują. Idea zastąpienia poczucia przynależności narodowej projektowaną "europejskością", jakkolwiek byśmy definiowali tę ostatnią, to fałszywa droga rozumowania. Cechą Europy jako kręgu cywilizacyjnego jes
Ebook Nowe kierunki w kryminologii

Nowe kierunki w kryminologii

Autor: Wojciech Filipkowski, Wojciech Zalewski, Paweł Ostaszewski, Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Edyta Drzazga, Magdalena Grzyb, Paweł Waszkiewicz, Filip Duski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook jest niewątpliwie bardzo interesującą, a pod wieloma względami pionierską w polskiej literaturze kryminologicznej, pracą poświęconą omówieniu i analizie wybranych nowych nurtów oraz koncepcji, które pojawiły się w kryminologii w ostatnim czasie. Zawarte w niej opracowania są napisane w sposób kompetentny, z wielką niekiedy znajomością rzeczy i z uwzględnieniem bogatej literatury
Ebook Problem eutanazji w pracach Sejmu III Rzeczpospolitej (zapis kronikarski) Percepcja-polityka-propaganda

Problem eutanazji w pracach Sejmu III Rzeczpospolitej (zapis kronikarski) Percepcja-polityka-propaganda

Autor: Grzegorz Tokarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Literatura dotycząca historii samobójstwa eutanazji jest bogata. Znaleźć można teksty dotyczące stosunku do tego czynu szkół filozoficznych czy poszczególnych myślicieli, zarówno w starożytności, jak i następującym po nim średniowieczu i czasach nowożytnych Platon, Arystoteles, Poseidippos, Kratinos, Menander, Tharsyses z Martineii, Cyceron, Horacy, Seneka, Marek Aureliusz, Aureliusz Augustyn, T
Ebook Prawo o ruchu drogowym. Wydanie VI uzupełnione i poprawione

Prawo o ruchu drogowym. Wydanie VI uzupełnione i poprawione

Autor: Oprac: Paweł Olzacki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
Ebook Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej

Autor: Łukasz Jan Korporowicz, Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Profesor Anna Pikulska-Radomska jest znakomitą znawczynią prawa rzymskiego, autorką licznych opracowań naukowych, wysoko cenioną wykładowczynią akademicką, mistrzynią i wychowawczynią młodego pokolenia prawników. To serdeczny, ciepły człowiek oraz sprawdzony, nieoceniony przyjaciel. Dedykowana Jej księga jubileuszowa stanowi wyraz wdzięczności autorów za lata nauki, wspólnej p
Ebook Wiktymologia kryminalna

Wiktymologia kryminalna

Autor: Brunon Hołyst

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dopiero w XX wieku zaczęto się zajmować systematycznie problematyką ofiary przestępstwa. Pojawiły się poglądy o konieczności systemowego spojrzenia na osobę sprawcy, ofiarę i czyn. Dużą rolę w tym całościowym ujęciu teorii zachowań przestępczych odegrała koncepcja symbolicznego interakcjonizmu Georga H. Meada (18631931), w której szeroko uwzględniono zagadnienia wpływu postrzegania partnera oraz p
Ebook Nauka o polityce. Skrypt akademicki

Nauka o polityce. Skrypt akademicki

Autor: Małgorzata Bielecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany w tym opracowaniu zakres materiału powinien nade wszystko służyć pomocą w opanowaniu przez studentów podstawowych kategorii politologicznych, szczególnie istotnych w nauczania przedmiotu: nauka o polityce. Nie obejmuje on jednak (z wiadomych względów) wszystkich najważniejszych pojęć, lecz tylko te, które zostały określone w standardach kształcenia dla kier
Ebook Wstęp do nauki o państwie i prawie. Skrypt akademicki

Wstęp do nauki o państwie i prawie. Skrypt akademicki

Autor: Małgorzata Bielecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rola prawa, bardzo istotna w każdych warunkach życia społeczno-gospodarczego, tym większego nabiera znaczenia w procesie transformacji gospodarki z systemu sterowanego centralnie do systemu gospodarki wolnorynkowej. Wszelkie procesy społeczne i gospodarcze muszą się dokonywać w zgodzie z istniejącym porządkiem prawnym i uznawanymi przez prawo zasadami współżycia społecznego
Ebook Cywilnoprawna odpowiedzialność dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - wybrane problemy

Cywilnoprawna odpowiedzialność dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - wybrane problemy

Autor: Katarzyna Biczysko-Pudełko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydane w języku polskim opracowanie kompleksowo traktujące o cywilnoprawnej odpowiedzialności dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów RODO. Zasadniczym celem podjętej w monografii analizy jest próba oceny, czy normy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych kształtujące mechanizmy cywilnoprawnej odpowiedzialności in abstracto mogą stanowić skuteczne narzędzie normatywne dochod
Ebook Portret hybrydowy  perspektywy predykcji wyglądu nieznanego sprawcy zabójstwa

Portret hybrydowy perspektywy predykcji wyglądu nieznanego sprawcy zabójstwa

Autor: Beata Speichert-Zalewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zabójstwo jest zjawiskiem tak złożonym, że jego poznanie wymaga wiadomości z wielu dyscyplin wiedzy. Z niezbędną pomocą przychodzą tak zwane nauki sądowe, medycyna sądowa, a szczególnie kryminalistyka, która ze względu na multidyscyplinarny zakres swoich zadań korzysta z osiągnięć innych nauk i szeroko pojmowanych dyscyplin przyrodniczo-technicznych, zajmujących się badaniem r
Ebook Fenomen prezydenckiego systemu rządów w Meksyku

Fenomen prezydenckiego systemu rządów w Meksyku

Autor: Łukasz Czarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustrój Meksyku uległ głębokim przeobrażeniom w ostatnich trzech dekadach. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku Kongres (Congreso de la Unoión) był w dużym stopniu instytucją podporządkowaną prezydentowi, później jednak zaczął stopniowo wchodzić w kompetencje prezydenta i całej władzy federalnej. Transformacji uległa też sama instytucja Sądu Najwyższego (Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ebook Siła, norma, idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, tom 2

Siła, norma, idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, tom 2

Autor: Mariusz Muszyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo międzynarodowe państw europejskich i ich kolonii (1492-1918) Druga część monumentalnej pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego stanowiąca kompleksowe opracowanie dorobku światowej doktryny w zakresie historii prawa międzynarodowego. Ze względu na swoją unikalność i niezwykle szeroki zakres praca pozwala przekazać nowe informacje oraz rzuca nowe światło na wiele już zbadanych problemów. Ebo
Ebook Jurysprudencja 16. Promisoryjna teoria umów na tle ontoetyki Paula Ricoeura

Jurysprudencja 16. Promisoryjna teoria umów na tle ontoetyki Paula Ricoeura

Autor: Marcin Pieniążek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pytanie o przyczyny dotrzymywania umów nabiera szczególnego znaczenia w czasach nasilonej depersonalizacji stosunków prawnych. Stanowi też punkt wyjścia dla przedstawionej w monografii teorii umów, wyrastającej z poglądów filozoficznych Paula Ricoeura i zogniskowanej na problematyce obietnicy oraz wzajemności. W szkicowanej teorii kluczową rolę odgrywa założenie
Ebook Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego

Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego

Autor: Justyn Piskorski, Arkadiusz Barut, Daria Boniec-Błaszczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Obrzycku przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. "Ogólnopolski Zjazd Karnistów. Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego". Jej celem było przedstawienie poglądów dotyczących problemów filozofii prawa karnego oraz oceny obowiązującego prawa. W publikacji zostały omówione zaga
Ebook Policja. Kawaralnik kadry kierowniczej Policji 1/2021

Policja. Kawaralnik kadry kierowniczej Policji 1/2021

Autor: Praca zbiorowa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

MATERIAŁY / MATERIALS Aneta Starowicz Policja jako organ nakładający kary pieniężne za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwoleń na przykładzie postępowania administracyjnego prowadzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie Police as an authority imposing a fine for the passage of oversized vehicles without a permit on the example of administrative proceedings conducted at the district
Ebook OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PERPEKTYWA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PERPEKTYWA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

Autor: Katarzyna Śmiałek, Aleksandra Kominek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W warunkach globalizacji przepływ informacji, również zawierających poufne dane osobowe, staje się poważnym wyzwaniem zarówno dla organów stanowiących, jak i stosujących prawo. Sytuacja ta stanowi też poważne zagrożenie dla praw człowieka. Zarazem stale pojawiają się nowe technologiczne możliwości gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W tych okolicznościach próba poddania
Ebook W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej

W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej

Autor: Krzysztof Szczucki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook stanowi ważny głos w dyskusji na temat reform prawa karnego, które współcześnie nie dotyczą jedynie kształtu poszczególnych instytucji, lecz także mogą być powiązane ze zmianami postrzegania podstaw etycznych tej gałęzi prawa. Autor zwraca uwagę m.in. na istotne aspekty prawa karnego związane z funkcją gwarancyjną i zasadą humanitaryzmu. Praca nawiązuje do tradycji anglosaskiej
Ebook Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej

Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej

Autor: Katarzyna Śmiałek, Aleksandra Kominek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Nadrzędność bezpieczeństwa nad innymi dziedzinami życia i funkcjonowania państw jest dość szczególna, albowiem jest wartością, której osiąganie stanowi powinność elementarną. Strategiczne zadania w systemie ochrony informacji niejawnych obejmują zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego państwa i efektywnej realizacji jego funkcji wymagających przetwarzania i dystrybucji informacji
Ebook ZESZYTY NAUKOWE UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 13.STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

ZESZYTY NAUKOWE UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 13.STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

Autor: Paweł Greń, Jan Walczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kolejny, 13. tom Zeszytów Naukowych Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych, obejmuje 17 artykułów autorskich usytuowanych w czterech skategoryzowanych obszarach tematycznych: część I Prawo, część II Zarządzanie, część III Administracja oraz część IV Pedagogika. Uzupełniają je trzy sekcje Opinie prawne, Recenzje oraz Junioraty. Jednocześnie ów podział wyznacza za
Ebook Whistleblowing. Zgłaszanie nieprawidłowości w stosunkach zatrudnienia

Whistleblowing. Zgłaszanie nieprawidłowości w stosunkach zatrudnienia

Autor: Helena Szewczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook profesor Heleny Szewczyk dotyczy ważnej i aktualnej problematyki, jaką stanowi społecznie pożądane zjawisko whistleblowing. Dotyczy ono sygnalizowania o różnego rodzaju nieprawidłowościach w danej organizacji przez osoby związane z nią pracowniczymi i niepracowniczymi stosunkami zatrudnienia. Autorce udało się zrealizować zamiar pełnego ujęcia zagadnienia sygnalizacji, a tym samym prezentow
Ebook Badania nad źródłami prawa i efektami jego stosowania

Badania nad źródłami prawa i efektami jego stosowania

Autor: Magdalena Gurdek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja składa się z 10 tekstów, przy czym każdy porusza odrębną tematykę. Tym co je łączy, jest zastosowana w nich metoda badawcza: uniwersalna metoda oceny skutków regulacji prawnych, opracowana przez prof. Pawła Chmielnickiego. Poszczególne teksty nie zawsze skupiają się na wszystkich jej elementach, lecz jedynie na niektórych, obejmując tylko wybrane fazy badawcze. Autorzy podejmują m.in.
Ebook Czynnik społeczny w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości

Czynnik społeczny w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości

Autor: Michał Kaczmarczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Instytucja udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości stanowi ważny element europejskiego dziedzictwa ustrojowego konstytucjonalizmu. Uczestnictwo obywateli w sądzeniu jest jednym z filarów demokracji, gdyż gwarantuje suwerenowi realny i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organów władzy sądowniczej, w tym na realizację przez tę władzę jej najważniejszej funkcji rozstrzyga
Ebook Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: konstytucyjna regulacja gospodarki, administracja gospodarki, prawne formy działania administracji gospodarki, prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej, rejestracja przedsiębiorców
Ebook Sprawy polskie podczas konferencji

Sprawy polskie podczas konferencji "2+4" Potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od Niemiec

Autor: Jan Barcz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

12 września 2020 r. minęło 30 lat od zakończenia Konferencji 2 + 4 oraz podpisania kończącego ją Traktatu o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec (Traktatu 2 + 4). Z tej perspektywy stwierdzić można, że wyniki udziału Polski w tej Konferencji były momentem jednego z największych triumfów polskiej dyplomacji ostatnich trzydziestu lat. Otworzyły one bowiem Polsce drogę do członkostwa w Unii
Ebook Z zagadnień teorii dowodzenia w procesie karnym

Z zagadnień teorii dowodzenia w procesie karnym

Autor: Jerzy Konieczny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych, zdaniem autora, spraw związanych z epistemologicznymi i metodologicznymi aspektami dowodu w sprawach karnych. Praca mieści się więc w nurcie deskryptywnych refleksji o zagadnieniach istotnych dla prawa, ale zasadniczo prowadzonych z pominięciem aspektów normatywnych, jest raczej opracowaniem z zakresu nauki o dowodach niż prawniczym studium normatyw
Ebook Ławnicy jako forma udziału czynnika społecznego w polskim procesie karnym

Ławnicy jako forma udziału czynnika społecznego w polskim procesie karnym

Autor: Jan Kil

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor dokonuje analizy udziału czynnika społecznego w formie ławników w kompozycji składu sądu w polskim procesie karnym. Udział czynnika społecznego w składach orzekających w sprawach karnych został ukazany w szerszej aniżeli tylko karnoprocesowej perspektywie normatywnej. Wywody stricte karnoprocesowe zostały uzupełnione rozważaniami natury historycznoprawnej, ustrojowej oraz aksjologicznej. Ana
Ebook Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym

Autor: Michał Prusek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem pracy jest analiza roli, jaką spełniają ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, ustawy resortowe oraz przepisy k.p.k. w realizacji konstytucyjnego wymogu ustawowej regulacji ograniczenia praw człowieka w procesie karnym. Konieczne staje się zbadanie wzajemnych zależności istniejących między normami wskazanych wyżej aktów prawnych oraz ewentualne zasygnalizowanie obsza
Ebook Organy ochrony prawnej w państwach europejskich

Organy ochrony prawnej w państwach europejskich

Autor: Izabela Malinowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem poniższego opracowania jest analiza organów ochrony prawnej w państwach europejskich. Analiza ta dokonana została w dwóch ujęciach, zarówno w ujęciu systemowym, jak i w ujęciu komparatystycznym. Za podjęciem takiej tematyki i przeprowadzeniem badań przemawiało kilka względów. Po pierwsze były to moje rozległe zainteresowania prawami człowieka, z czym wiąże się ochrona tych praw przez organy
Ebook Ustrój prokuratury w Polsce

Ustrój prokuratury w Polsce

Autor: Michał Mistygacz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Etymologia słowa prokuratura wywodzi się z języka łacińskiego. Łacińskie procurare oznacza zajmować się interesami, zarządzać. W Cesarstwie Rzymskim prokurator oznaczał zarządcę, wysokiego urzędnika w Rzymie lub prowincji. Wskazać też należy instytucję procurator rei publice, a więc naczelnego prokuratora cesarskiego oraz procurator provincionarum oznaczającego zarządcę prowincji, który działał z
Ebook Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej

Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej

Autor: Beata Jeżyńska, Monika A. Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zrzeszenie w ramach izb rolniczych wszystkich producentów rolnych, bez względu na wielkość i formę organizacyjną gospodarstwa rolnego, profil i rozmiar produkcji, powiązanie z rynkiem towarowym czy organizację procesu produkcyjnego, skutkowało tym, że 25 lat temu powstała organizacja samorządu gospodarczego skupiająca niemal 1/4 całego społeczeństwa kraju. Masowa i obowiązkowa przynależnoś
Ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Marek Wierzbowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne został przygotowany przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma bogate doświadczenie praktyczne jako adwokaci, radcowie prawni czy sędziowie. Autorzy dążyli do wskazania, z jednej strony, podstaw określonych instytucji procesowych, z drugiej zaś, do zamieszczeni
Ebook Prawo medyczne

Prawo medyczne

Autor: Rafał Kubiak prof. UŁ i prof. UM w Łodzi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik "Prawo medyczne" zawiera omówienie regulacji prawnych w odniesieniu do prawa medycznego. Ebook omawia zagadnienia dotyczące m.in.: zasad sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, definicji oraz cech szczególnych zawodu lekarza i lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza, kwalifikacje zawodowe lekarzy, formy wykonywania zawodu lekarza i lekar
Ebook Metodyka kształcenia w zakresie przedsiębiorczości

Metodyka kształcenia w zakresie przedsiębiorczości

Autor: Zdzisława Piasecka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji "Metodyka kształcenia w zakresie przedsiębiorczości" przedstawiono zarówno zaktualizowana wiedzę prawno-metodyczną w zakresie nauczania przedsiębiorczości, jak i zagadnienia istotne w kontekście wywzwań obecnie kontynuowanej reformy edukacji, zmieniającego się charakteru przedsiębiorczości, ale również wyzwań nowej pandemicznej rzeczywistości, która wymusiła funkcjonowanie edukacji w
Ebook Aktualne problemy badawcze 3. Księga abstraktów

Aktualne problemy badawcze 3. Księga abstraktów

Autor: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy tom jest zbiorem streszczeń artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami artykułów są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. W ramach seminarium mieli oni możliwość
Ebook Technologiczny wymiar ochrony danych osobowych

Technologiczny wymiar ochrony danych osobowych

Autor: Katarzyna Śmiałek, Aleksandra Kominek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera niezbędne informacje prawne, techniczne, organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Skierowana jest do osób, których przedmiotem zainteresowania jest problematyka ochrony danych osobowych widziana zarówno z zakresu nauk prawnych, jak i nauk humanistycznych i o bezpieczeństwie. Autorzy artykułów zawartych w tej książce rozważają kwestię konsekwencji rewol
Ebook Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Testy komentarze. Wydanie 6

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Testy komentarze. Wydanie 6

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malinowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W publikacji znajdziesz m.in.: szczegółowe omówienie ponad 400 pytań na aplikację radcowską, adwokacką, sędziowską i prokuratorską z 6 ostatnich lat, analizę pytań z wszystkich dziedzin prawa - poczynając od prawa cywilnego i rodzinnego, przez prawo handlowe, prawo pracy, procedury cywilną i karną, prawo karne materialne, wykroczeń, karne skarbowe, a na zagadnieniach ustrojowych kończąc - dodatkow
Ebook Aplikacja adwokacka 2022. Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2022. Pytania odpowiedzi tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj się do egzaminu na aplikację adwokacką 2022! Opracowanie zawiera zbiór szczegółowych testów z odpowiedziami, które nie tylko ułatwią naukę do egzaminu wstępnego ale przypomną i utrwalą zagadnienia potrzebne do wykonywania praktyki zawodowej. Dodatkowo opracowanie zawiera aktualizację pytań online, aż do dnia egzaminu w 2022 r. Testy zawarte w publikacji są jednokrotnego wyboru i zawieraj
Ebook Aplikacja radcowska 2022. Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja radcowska 2022. Pytania odpowiedzi tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj się do egzaminu na aplikację radcowską 2022! Opracowanie zawiera zbiór szczegółowych testów z odpowiedziami, które nie tylko ułatwią naukę do egzaminu wstępnego ale przypomną i utrwalą zagadnienia potrzebne do wykonywania praktyki zawodowej. Dodatkowo opracowanie zawiera aktualizację pytań online, aż do dnia egzaminu w 2022 r. Testy zawarte w publikacji są jednokrotnego wyboru i zawieraj
Ebook Charakter prawny umowy o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią (third-party funding)

Charakter prawny umowy o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią (third-party funding)

Autor: Kaja Zaleska-Korziuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dogmatycznoprawna analiza umowy o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią (umowy TPF). Monografia przedstawia jej konstrukcję oraz charakter prawny, podstawowe elementy treści oraz elementy normatywne. Publikacja stanowi pierwsze, kompleksowe opracowanie poświęcone umowie o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią zarówno na gruncie polskiej literatury prawni
Ebook Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach pozaeuropejskich

Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach pozaeuropejskich

Autor: Izabela Malinowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorka monografii nie stawia przed sobą zadania analizy miejsca instytucji ochrony praw i wolności obywatelskich w systemie politycznym, ograniczając się do opisu rozwiązań organizacyjnych. Stanowi on dogodny punkt wyjścia dla dalszych, pogłębionych teoretycznie i empirycznie badań porównawczych. Główną zaletą pracy jest geograficzny zasięg rozważań i objęcie opisem także i tych państw, które rza
Ebook Prawo do obrony podmiotu zbiorowego

Prawo do obrony podmiotu zbiorowego

Autor: Sebastian Zieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autor przedstawia rozbudowane rozważania dotyczące podmiotowości korporacji i możliwości kierowania do nich oddziaływania normami prawa represyjnego , poddając przy tym syntezie i wnikliwie diagnozując także argumentację zaprezentowaną w literaturze anglosaskiej. Na uwypuklenie zasługuje spostrzeżenie autora, że korporacje mogą być traktowane jako równi członkowie społeczeństwa, co oznacza przyzna
Ebook Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych

Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych

Autor: Piotr Kruszyński, Jan Kil, Aleksander Kwaśniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorzy omawiają instytucję sędziów pokoju w sprawach karnych. Instytucja ta nie jest znana dzisiejszemu krajowemu porządkowi prawnemu (chociaż dawniej występowała na ziemiach polskich). Sądy pokoju występują natomiast w wielu innych krajach, będąc jednak w rozmaity sposób zorganizowane. Autorzy poddają analizie możliwość wprowadzenia sądownictwa pokoju do rodzimego porządku prawnego, przez pryzm
Ebook Aplikacja komornicza 2022. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 14

Aplikacja komornicza 2022. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 14

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj się do egzaminu na aplikację komorniczą 2022! Opracowanie zawiera zbiór szczegółowych testów z odpowiedziami, które nie tylko ułatwią naukę do egzaminu wstępnego ale przypomną i utrwalą zagadnienia potrzebne do wykonywania praktyki zawodowej. Dodatkowo opracowanie zawiera aktualizację pytań online, aż do dnia egzaminu w 2022 r. Testy zawarte w publikacji są jednokrotnego wyboru i zawiera
Ebook Aplikacja notarialna 2022. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 15

Aplikacja notarialna 2022. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 15

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przygotuj się do egzaminu na aplikację notarialną 2022! Opracowanie zawiera zbiór szczegółowych testów z odpowiedziami, które nie tylko ułatwią naukę do egzaminu wstępnego ale przypomną i utrwalą zagadnienia potrzebne do wykonywania praktyki zawodowej. Dodatkowo opracowanie zawiera aktualizację pytań online, aż do dnia egzaminu w 2022 r. Testy zawarte w publikacji są jednokrotnego wyboru i zawiera
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 13

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 13

Autor: Aneta Heliosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 56 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. Statystyki pytań egzaminacyjnych z lat 2010-2020, dzięki którym Czytelnik może sprawdzić, z których ustaw pada najwi
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 8

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną. Wydanie 8

Autor: Aneta Heliosz, Radosław Bulejak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie jest streszczeniem podstawowych i najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną. Formuła książki, czyli "wyciągnięcie przed nawias" najważniejszych informacji z kilkudziesięciu aktów normatywnych, ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału. Pozycja adresowana jest przede w
Ebook Autonomia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

Autonomia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

Autor: Agnieszka Wojcieszak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze w polskiej literaturze prawniczej opracowanie poświęcone autonomii pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. W publikacji odniesiono się do trzech wzajemnie uzupełniających się płaszczyzn badawczych, z których pierwsza obejmuje zagadnienie sytuacji prawnej pacjenta z zaburzeniami psychicznymi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Druga koncentruje się wokół osób wykonujących zawody medycz
Ebook Aktualne problemy badawcze 2. Obrzar nauk społeczno humanistycznych

Aktualne problemy badawcze 2. Obrzar nauk społeczno humanistycznych

Autor: Uniwesytet Warmińsko- Mazurski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. Tom 1. zawiera najlepsze artykuły z zakresu nauk społecznych i
Ebook Kodeks cywilny. Część ogólna. Skrypt z tekstu ustawy

Kodeks cywilny. Część ogólna. Skrypt z tekstu ustawy

Autor: Michał Wysocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks cywilny. Część ogólna - Skrypt z tekstu ustawy (stan prawny: 10 lutego 2022 r.) to kompleksowe wydawnictwo, które przyda się każdemu studentowi, aplikantowi i prawnikowi chcącemu uczyć się tej tematyki. Opracowanie uwzględnia całość księgi pierwszej i zostało przygotowane zgodnie z jej systematyką. Autorska metoda stosowania wyliczeń i pogrubiania ważniejszych fragmentó
Ebook Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 16

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 16

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W podręczniku "Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. Cała materia części ogólnej prawa cywilnego została uporządkowana według następujących elementów: normy prawnej, która stosunek ten wyznacza; treści stosunku, a więc praw i obowiązków podmiotów -- wraz z tzw. przedmiotem stosunku prawnego, służącym do dogodniejszego określenia
Ebook Apelacje karne. Zaskarżanie na korzyść i niekorzyść

Apelacje karne. Zaskarżanie na korzyść i niekorzyść

Autor: Zbigniew Kapiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi jedyne na rynku opracowanie zawierające 8 kazusów egzaminacyjnych z apelacjami (po ok. 30 stron każdy) z krótkim omówieniem każdego kazusu, w którym została podana podstawa prawna, orzecznictwo i wskazówki do rozwiązania sprawy. Ebook zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakres
Ebook Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy

Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy

Autor: Zbigniew Kapiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego kolokwium rocznego, albo przygotowujesz się do egzaminu końcowego? Masz za mało czasu na czytanie długich, zbyt teoretycznych podręczników? Potrzebujesz instruktażowej informacji, w jaki sposób prawidłowo napisać apelację w procesie karnym? Jeżeli tak, to znalazłeś książki, dzięki którym w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoisz istotę wszystkich rodza
Ebook Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6

Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

APLIKACJA ADWOKACKA 6. WYDANIE: Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę, Pomoże zdać egzamin na aplikację, Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji, Przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.
Ebook Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

EGZAMIN 2016APLIKACJA Adwokacka Pytania | Odpowiedzi | Tabele Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016! Najnowsze wydanie to: Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Aplikacja adwokacka wydanie 8. obej
Ebook Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6

Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja KOMORNICZA - piąte wydanie - to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Aplikacja KOMORNICZA - składa się z pytań testowych przygotowanych do kolejny
Ebook Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele

Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja NOTARIALNA - szóste wydanie - to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Aplikacja NOTARIALNA - składa się z pytań testowych przygotowanych do kolejny
Ebook Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 7

Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 7

Autor: Mariusz Stepaniuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja NOTARIALNA - szóste wydanie - to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Aplikacja NOTARIALNA - składa się z pytań testowych przygotowanych do kolejn
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce

Autor: Aneta Heliosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z ok. 70 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. Adresowana jest przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego na aplika
Ebook Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 5

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 5

Autor: Aneta Heliosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: wrzesień 2014 r. Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z ok. 70 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. Adresowana jest przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących
Ebook Aplikacje prawnicze testy i komentarze

Aplikacje prawnicze testy i komentarze

Autor: Adam Malinowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Apliakcje prawnicze - testy z komenatrzem to pozycja przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje (radcowską, adwokacką, komorniczą i notarialną). W publikacji znajdziesz: szczegółowe omówienie pytań na aplikację ogólną, radcowską i adwokacką z 3 ostatnich lat, analiza pytań z wszystkich dziedzin prawa-  dodatkowo  w  formie  opisowej, materiał usystematyzowany w
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 10

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 10

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 8

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 8

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie  masz  dość  czasu  na  długie  i  teoretyczne  podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 10

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 10

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki?Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 8

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 8

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie  masz  dość  czasu  na  długie  i  teoretyczne  podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu
Ebook Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 3. Wydanie 8

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 3. Wydanie 8

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie  masz  dość  czasu  na  długie  i  teoretyczne  podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu
Ebook Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Autor: Jędrzej Maksymilian Kondek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key

Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key

Autor: Elżbieta Jendrych

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The book comprises three glossaries grouped semantically into nine sections, such as e.g. Business Environment, Management, Employment, Finance and Banking, People and Organizations. Each section of the book is arranged alphabetically and contains: a selection of high-frequency business phrases accompanied by their Polish equivalents, a list of typical business collocations, a selection of popular
Ebook Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym

Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym

Autor: Arkadiusz Krzysztof Bieliński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia odnosi się do instytucji podpisu zarówno tradycyjnego, jak i elektronicznego. Jest pierwszym na rynku opracowaniem, które w zbiorczy sposób określa, co należy rozumieć pod tym sformułowaniem. Autor całościowo ujmuje zagadnienia dotyczące podpisu, tzn. jego istoty, funkcji, jakie pełni oraz sposobu i miejsca jego składania. Przedstawia jego rolę na gruncie wybranych uregulowań
Ebook Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego

Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia jako pierwsza na rynku w sposób jednoznaczny określa charakter prawny Unii Europejskiej. Pomimo ciągłej ewolucji samej struktury a także wobec braku spójnej i jednoznacznej koncepcji tego czym jest Unia Europejska, autorka publikacji analizując koncepcje państwowe (w tym federacyjnych) oraz konfederacyjne opisuje Unię Europejską jako organizację międzynarodową nowego typu,
Ebook Cyberprzestępczość

Cyberprzestępczość

Autor: Maciej Siwicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W Polsce, pomimo ciągle rosnącej liczby publikacji, wiedza na temat najnowszych trendów dotyczących zagrożeń płynących z sieci i systemów komputerowych stanowi rodzaj wiedzy specjalistycznej, niedostępnej i często niezrozumiałej dla dużej części społeczeństwa. W szczególności niska świadomość wśród podmiotów stosujących prawo oraz użytkowników Sieci na temat natury cyberprzestępczości, jest szczeg
Ebook Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta

Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta

Autor: Urszula Drozdowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podstawowym celem pracy jest wskazanie instrumentów prawnych prawa prywatnego mających zastosowanie w opiece medycznej, a będących gwarancją prawną ochrony dóbr osobistych pacjenta w procesie leczenia. Wymagało to przeprowadzenia klasyfikacji i badania treści praw pacjenta, jak też określenia ich stosunku do dóbr osobistych. W książce szczegółowo wyjaśniono m.in. takie zagadnienia jak: katalog pra
Ebook Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach

Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach

Autor: Ewa Schwierskott-Matheson

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach jest kontynuacją cyklu obejmującego wcześniej wydane tomy "Deutsche Juristische Fachbegriff e in Übungen" oraz "Deutsche Juristische Fachsprache in Übungen".   Ebook zawiera ćwiczenia do nauki specjalistycznego języka prawniczego, obejmujące słownictwo z zakresu kluczowych dziedzin prawa, wzbogacone o wyrażenia zaczerpnięte z języka potocznego. Sk
Ebook Dictionary of Economic Terms. Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo English-Polish, Polish-English

Dictionary of Economic Terms. Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo English-Polish, Polish-English

Autor: Iwona Kienzler

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo zawiera ok. 65 000 haseł z dziedziny: prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego, ekonomii, finansów, bankowości i obrotu giełdowego, ubezpieczeń transportu morskiego i lotniczego. Znajdują się w nim także hasła i słownictwo ściśle związane z Unią Europejską, nazwy oraz skróty instytucji Wspólnoty, programów pomocowych i struktu
Ebook Dictionary of Real Estate Market. English-Polish, Polish-English Słownik rynku nieruchomości. Angielsko-polski, polsko-angielski

Dictionary of Real Estate Market. English-Polish, Polish-English Słownik rynku nieruchomości. Angielsko-polski, polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowany angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów rynku nieruchomości w obu wersjach językowych zawiera blisko 10 000 haseł. Obejmuje on m.in. takie dziedziny, jak: finansowanie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, przepisy podatkowe, metody i zasady wyceny nieruchomości, kredyty hipoteczne, obrót gruntami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zagospodarowanie terenu i pla
Ebook Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Autor: Ireneusz Wolwiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi naukową analizę czynności, jaką jest doręczenie pism sądowych i procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym. Analiza zawiera zarówno ocenę charakteru tej czynności, jak i sposób jej dokonania. Prezentowana praca omawia najczęstsze przyczyny wadliwości doręczenia, a także obowiązki stron postępowania w przedmiocie wskazania adresu dla potrzeb takiego postępowania. Czytelnik ma mo
Ebook Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym

Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym

Autor: Joanna Taczkowska-Olszewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dostęp do informacji publicznej jest ujmowany w pracy jako instytucja prawna, na którą składają się zarówno przepisy potwierdzające istnienie uprawnień informacyjnych przyznanych określonym kategoriom podmiotów (aspekt pozytywny), jak i przepisy prawa ograniczające uzyskiwanie informacji ze względu na potrzebę ochrony praw i interesów o charakterze indywidualnym lub ogólnospołecznym (aspekt negaty
Ebook Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym

Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym

Autor: Berenika Kaczmarek-Templin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem niniejszej rozprawy jest wskazanie, że dokument elektroniczny jest dopuszczalnym środkiem dowodowym w procesie cywilnym, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy go przeprowadzić oraz zakwalifikować go w oparciu o katalog środków dowodowych wskazany przez prawodawcę. Tezą główną rozprawy jest założenie, że dokument elektroniczny jest w istocie odmiennym od dotychczas zn
Ebook Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz

Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz

Autor: Aleksandra Klich

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem niniejszej monografii jest dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych, status i rola procesowa biegłego sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem biegłego lekarza. Dowód z opinii biegłego występuje w Kodeksie postępowania cywilnego jako jeden spośród kilku innych środków dowodowych, powszechnie znanych i utrwalonych od lat. Opinia biegłego to nic innego jak obiektywna ocena osoby nieza
Ebook Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego

Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego

Autor: Piotr Wiatrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia dotyczy problematyki interpretacji prawa karnego materialnego. Autor za najbardziej przydatną do tego celu uznał derywacyjną koncepcję wykładni przewidującą przeprowadzenie procesu interpretacji każdego przepisu przez wszystkie typy dyrektyw.  Dostrzec można także wyraźną tendencję w kierunku jej uwzględniania w judykaturze Sądu Najwyższego. Praca oparta jest na bogatym mat
Ebook Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia

Autor: Adam Bieranowski, Maria Królikowska-Olczak, Jakub Jan Zięty

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografia analizie poddano różne aspekty działalności deweloperskiej w świetle przepisów ustawy z 16.9.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wprowadzone we wskazanym akcie prawnym rozwiązania miały dać skuteczną ochronę nabywcom samodzielnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi podmiotów prowadz
Ebook Egzamin komorniczy - część pisemna

Egzamin komorniczy - część pisemna

Autor: Jarosław Ziętara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie Egzamin komorniczy - część pisemna jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu komorniczego. Egzamin komorniczy polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przystępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W prezentowanej pozycji przedstawiono t
Ebook Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Autor: Magdalena Dyląg, Jarosław Ziętara

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu komorniczego. Egzamin komorniczy polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przystępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. Do roku 2013 włącznie egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. W w
Ebook Egzamin na doradcę podatkowego. Testy. Wydanie 7

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy. Wydanie 7

Autor: Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 13.5.2014 r. Nr 14/V/2014 tej komisji. Do każdego pytania testowego została opracowana przez Autorów będących doradcami podatkowymi podstawa prawna (wskazany właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie e
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski - prawo rzeczowe i spadkowe

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski - prawo rzeczowe i spadkowe

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnik po prawie cywilnym. Prawo rzeczowe i spadkowe zawiera: Hasła związane z polskim i angloamerykańskim prawem rzeczowym i spadkowym, Definicje oparte na regulacjach ustawowych, orzecznictwie i dorobku doktryny, Uwagi dotyczące etymologii wybranych terminów, Omówienie anglosaskich konstrukcji prawnych niewystępujących w prawie polskim, Porównanie wybranych instytucji prawa rzymskiego, pol
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego Przewodnik po prawie karnym. Język angielski

Egzamin na tłumacza przysięgłego Przewodnik po prawie karnym. Język angielski

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przewodnik po prawie karnym jest terminologicznym wstępem do prawa  karnego. Omówiono w nim podstawowe instytucje polskiego prawa karnego materialnego, jak i procedury karnej oraz porównano je z ich anglosaskimi odpowiednikami. Opracowanie obejmuje również pojęcia obce prawu polskiemu, za to ściśle związane z prawem angielskim i walijskim, szkockim, amerykańskim, kanadyjskim i australijskim. Podst
Ebook Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa

Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa

Autor: Marek Kuźniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook obejmuje egzaminy pisemne, które odbyły się między czerwcem 2009 roku a czerwcem 2011 r. Na podstawie analizy tekstów egzaminacyjnych wyekscerpowano 1129 przykładów pojedynczych słów, zwrotów, oraz większych konstrukcji. Owe przykłady stanowią reprezentatywną grupę, jeśli chodzi o popełniane błędy na egzaminie. Pełna lista zamieszczona jest w glosariuszu załączonym do niniejszej pu
Ebook Egzaminy. Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka. Tom 1

Egzaminy. Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka. Tom 1

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Stan prawny: 6 maja 2013 r. Tom I: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks karny skarbowy Kodeks cywilny Prawo o
Ebook Egzaminy. Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka. Tom 2

Egzaminy. Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka. Tom 2

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Stan prawny: 6 maja 2013 r. Tom II: Prawo upadłościowe i naprawcze Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Prawo zamówień publicznych Ust
Ebook Egzaminy. Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka. Tom 3

Egzaminy. Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka. Tom 3

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacja, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Stan prawny: 6 maja 2013 r. Tom III: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o pos
Ebook Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 1

Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 1

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Stan prawny: 15 października 2013 r. Tom I: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks karny skarbowy Kodeks cywilny
Ebook Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 1. Wydanie 10

Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 1. Wydanie 10

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 5 maja 2014 r. Zbiór obejmuje zmiany do Dz.U. z 2014 r. poz. 574. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom I: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykro
Ebook Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 2

Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 2

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Stan prawny: 5 października 2013 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Prawo zamówień publicznych Ust
Ebook Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 2. Wydanie 10

Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 2. Wydanie 10

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 12 maja 2014 r. Zbiór obejmuje zmiany do Dz.U. z 2014 r. poz. 598. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Prawo upadłościowe i naprawcze Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa o zwalczaniu nieuczciwe
Ebook Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 3

Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 3

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacja, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Stan prawny: 15 października 2013 r. Tom III: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Kodeks postępowania administracyjnego Pr
Ebook Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 3. Wydanie 10

Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 3. Wydanie 10

Autor: Aneta Flisek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: 15 maja 2014 r. Zbiór obejmuje zmiany do Dz.U. z 2014 r. poz. 580. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacja, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom III: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczy
Ebook Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 3. Akta gospodarcze i administracyjne

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 3. Akta gospodarcze i administracyjne

Autor: Michał Rojewski, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2 - 4 także dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom - dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, części cy
Ebook Egzekucja przez zarząd przymusowy

Egzekucja przez zarząd przymusowy

Autor: Michał Krakowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie szczególnego sposobu egzekucji świadczeń pieniężnych przeciwko dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego - egzekucji przez zarząd przymusowy (art. 10641 - 106413 KPC). Jest ona pierwszą monografią w polskim piśmiennictwie poświęconą tej tematyce. Wskazany sposób egzekucji ma coraz większe
Ebook E-hazard. Studium z komparatystyki prawniczej

E-hazard. Studium z komparatystyki prawniczej

Autor: Maria Magdalena Lewandowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ta stanowi pierwsze w Polsce opracowanie dotyczące międzynarodowego handlu usługami hazardowymi. Ukazano w niej problem normatywnego uregulowania rynku internetowych gier i zakładów wzajemnych w perspektywie członkostwa państw w WTO, EOG i UE. Autorka analizuje także polską ustawę o grach hazardowych pod kątem jej zgodności z Konstytucją RP oraz prawem unijnym. Ponadto monografia zawier
Ebook Eksterytorialne stosunki pracy

Eksterytorialne stosunki pracy

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Eksterytorialne stosunki pracy" to monografia prezentująca kształtowanie praw i obowiązków pracowników organizacji międzynarodowych oraz instytucji międzynarodowych występujących w stosunkach pracy w podwójnej roli: legislatorów i pracodawców. Charakterystyczną cechą eksterytorialnych stosunków pracy jest wyłączenie tych stosunków pracy spod zakresu oddziaływania krajowych systemów prawa pracy pa
Ebook English for Business Professionals

English for Business Professionals

Autor: Monika Kowalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Sprawdź, ile zyskujesz ucząc się z English for Business Professionals! Zadbaj o rozwój swoich kompetencji zawodowych. Business for English Professionals usprawni Twoją naukę i usystematyzuje terminologię z zakresu 9 kluczowych dziedzin biznesu. SPRAWDŹ, DLACZEGO PUBLIKACJA CI SIĘ PRZYDA Dzięki podręcznikowi: zdobywasz swobodę posługiwania się angielskim w środowisku zawodowym, skutecznie skra
Ebook English-Polish Dictionary of Business Terms. Tom I

English-Polish Dictionary of Business Terms. Tom I

Autor: Roman Kozierkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The second, revised and enlarged edition of the English-Polish Dictionary of Business Terms covers almost 55,000 entries and encompasses fields as diverse, as accounting, banking, taxation, economics, shipping and insurance, manufacturing, retailing, marketing, advertising, public relations, transportation, stock dealings, foreign trade operations and financing, business statistics and much more.
Ebook Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy

Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy

Autor: Małgorzata Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz do poszczególnych postanowień kodeksu etyki adwokackiej i radcowskiej ilustrowany jest 160 kazusami i podobną liczbą orzeczeń dyscyplinarnych ze zbioru publikowanego w serii orzecznictwo Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego. Wybrane orzeczenia ukazują podstawowe dylematy moralne na tle kodeksów etycznych i sposoby ich rozwiązywania w praktyce orzeczniczej. Mamy nadzieję, że prezentowa
Ebook Etyka adwokatów i radców prawnych

Etyka adwokatów i radców prawnych

Autor: Paweł Skuczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Etyka adwokatów i radców prawnych to publikacja, która w sposób nowatorski omawia wszystkie kwestie etyczne związane z wykonywaniem zawodów adwokata i radcy prawnego. Rozdział pierwszy poświęcony jest ogólnej charakterystyce zawodów adwokata i radcy prawnego. W szczególności zostały w niej omówione zagadnienia miejsca tych zawodów w systemie zawodów prawniczych w Polsce, zarówno w perspektywie his
Ebook Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym

Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym

Autor: Natalia Banaś

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tezy stawiane przez autorkę w niniejszej pracy wskazują, iż europejska spółka akcyjna nie jest w pełni ponadnarodową formą prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że tak długo jak nie zostanie utworzony europejski rejestr przedsiębiorców, nie będzie można takiej formy stworzyć. Zamierzeniem autorki było przede wszystkim przeanalizowanie spółki europejskiej pod kątem szczególnych uwarunkowań zw
Ebook Europejskie prawo finansowe

Europejskie prawo finansowe

Autor: Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Europejskie prawo finansowe" to przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych Unii Europejskiej w zakresie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) oraz istotnych dyrektyw dotyczących trzech wyodrębnionych segmentów wspólnotowego rynku finansowego, tj. sektora instrumentów finansowych, ubezpieczeń i szeroko rozumianej bankowości. Po
Ebook Europejskie prawo handlu elektronicznego

Europejskie prawo handlu elektronicznego

Autor: Przemysław Polański

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Unia Europejska wytworzyła rozbudowany i oryginalny porządek prawny dotyczący problematyki handlu elektronicznego. Obok dyrektywy o handlu elektronicznym, która stanowi najważniejszy instrument prawny dotyczący obrotu elektronicznego w UE, istotną rolę odgrywają nowsze instrumenty, takie jak przyjęta niedawno dyrektywa 2011/83/UE o ochronie praw konsumenta czy szereg inicjatyw zmierzających do uje
Ebook Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych

Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych

Autor: Monika Jagielska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowane opracowanie to pierwsza na polskim rynku pozycja poświęcona całokształtowi konsumenckiej regulacji kolizyjnej w Unii Europejskiej i ochronie konsumenta w umowach transgranicznych. Autorka wychodzi od zobrazowania procesu rozwoju prawa konsumenckiego w UE, następnie przedstawia przyczyny, etapy i środki tworzenia regulacji prawa kolizyjnego odnoszących się do ochrony słabszej strony ob
Ebook Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne

Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne

Autor: Dariusz Wilk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. W publikacji uwzględniono wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania fałszerstw dzieł sztuki, tj.: podstawy odpowiedzialności karnej, role i zadania podmiotów rynku sztuki, ekspertów, organów administracji oraz procesowych, źródła i środki dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem opinii biegłego oraz kary i środki kar
Ebook Firma w prawie prywatnym międzynarodowym

Firma w prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Grzegorz Żmij

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi pierwszą tego typu monografię dotyczącą firmy jako oznaczenia przedsiębiorcy w kontekście prawnoporównawczym, prawa europejskiego, konwencji międzynarodowych, przepisów europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego. Opracowanie napisane zostało na podstawie bogatej międzynarodowej literatury i orzecznictwa. Autor przedstawia kolejno jak wyglądają regulacje firmowe w róż
Ebook Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze

Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze

Autor: Maja Maciejewska-Szałas

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej studium prawnoporównawcze formy pisemnej i elektronicznej czynności prawnych. Ebook kompleksowo przedstawia wskazaną problematykę w aktach międzynarodowych i wspólnotowych oraz państwach ius civile i common law. Rozważania koncentrują się na elementach konstrukcyjnych formy pisemnej, tj. piśmie i podpisie oraz formy elektronicznej, tj.
Ebook Formalizm postępowania cywilnego

Formalizm postępowania cywilnego

Autor: Sławomir Cieślak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnienia związane z formalizmem postępowania cywilnego, a zwłaszcza odnoszące się do stopnia (poziomu) sformalizowania tego postępowania, stanowią jedną z podstawowych kwestii prawnych rozważanych zarówno w teorii jak i praktyce postępowania cywilnego. Niniejsza Ebook jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem dotyczącym tej problematyki. Oprócz zagadnień szczegółowych wi
Ebook Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Małgorzata Ofiarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii przedstawiono istotę, genezę, przesłanki oraz zasady podejmowania i realizacji publicznoprawnych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych państwach Europy. Wychodząc z założenia, że obecny podział zadań publicznych między jednostki samorządu terytorialnego nie jest doskonały, wykazano, że podejmowanie różne formy współdziałania mogą stanowić mechaniz
Ebook Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych

Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych

Autor: Patrycja Zawadzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest wyjaśnienie istoty i charakteru prawnego funduszu inwestycyjnego oraz wskazanie cech wyróżniających go od innych podmiotów działających na rynku finansowym oraz ustalenie jego miejsca w systemie instytucji finansowych. W opracowaniu niniejszym dokonana została klasyfikacja podstawowych rodzajów instytucji finansowych, analiza definicji oraz próba uporządkowania terminologii doty
Ebook Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego

Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego

Autor: Roman Zdybel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z 2015 i 2016 r. aspekty prawa karnego formalnego oraz prawa policyjnego realizowanego w wstępnym postępowaniu przygotowawczym, efektywnej i skutecznej materializacji funkcji wykrywczej (wdrożenia czynności operacyjno-wykrywczych) i funkcji dowodowej (dział V KPK w zakresie zasad transformacji procesowej materiału dla uprawdopodobnienia sprawst
Ebook Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Autor: Rafał Sikorski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Problematyka podjęta przez dr. R. Sikorskiego jest niewątpliwie i ciekawa i - jak dotąd - nie ciesząca się zainteresowaniem krajowych badaczy, a szkoda, bowiem jest nie tylko istotna praktycznie, lecz także stanowi doskonałe źródło szeregu dalszych kwestii, wymagających rozwiązania. W skomplikowanym technologicznie współczesnym świecie dostęp do innowacyjnych rozwiązań stanowi często podstawę dal
Ebook Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Autor: Konrad Andrzej Politowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej o tym samym tytule, która była przedmiotem publicznej obrony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2013 r. Temat grzywny akcesoryjnej nie był dotychczas przedmiotem szerszej analizy teoretycznej. Tymczasem zmieniająca się filozofia stosowania kar majątkowych, czytelna w treści kolejny
Ebook Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy

Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza pozycja, autorstwa prof. Andrzeja Świątkowskiego to pogłębiona, szczegółowa, prezentowana z globalnej perspektywy, analiza norm prawa pracy obowiązujących w przeszłości i obecnie w Polsce, w państwach członkowskich UE oraz w USA, regulujących stosunki między partnerami społecznymi (pracownikami i pracodawcami) oraz organizacjami reprezentującymi ich interesy. Ebook ma bardzo poważne znac
Ebook Hazard. Studium kryminologiczne i prawne

Hazard. Studium kryminologiczne i prawne

Autor: Leszek Wilk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Hazard. Studium kryminologiczne i prawne stanowi pierwszą, pionierską monografię naukową z zakresu kryminologicznej problematyki hazardu oraz regulacji prawnych odnoszących się do tego zjawiska. Opracowanie to zawiera kryminologiczną analizę zagrożeń społecznych, jakie rodzi hazard, przyczyn i przejawów tego zjawiska oraz prawnych i pozaprawnych metod przeciwdziałania. Problematyka prawna ma
Ebook Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje standardy instytucji zarządu państwem oraz omówienie doktryn, które doprowadziły najpierw do ich zaistnienia, a następnie do praktycznej realizacji. W związku z tym omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in.: administracji wczesnonowozytnej (monarchia absolutna) i jej podstaw ideologicznych; administracji późnonowożytnej wraz ze szczegóóowym omówi
Ebook Historia doktryn politycznych i prawnych

Historia doktryn politycznych i prawnych

Autor: Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook została podzielona na dwadzieścia rozdziałów. Objęto nimi rozwój myśli ludzkiej od starożytności do czasów nam współczesnych. W książce przyjęte zostało, jak w większości prac tego typu, pogrupowanie doktryn zgodnie z mieszanym kryterium czasowo-rodzajowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że w większości przypadków stanowi to podział umowny. Doktryny te nie raz rozwijały się obok siebie,
Ebook Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Historia powszechna ustroju i prawa. Wydanie 5

Autor: Tadeusz Maciejewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Historia powszechna ustroju i prawa uwzględnia dzieje historii ustroju państw europejskich, ale także obu Ameryk w ujęciu nowatorskim i bardziej uniwersalnym od dotychczas proponowanych. Opracowanie podzielone jest na pięć części obejmujących: starożytność, średniowiecze, czasy wczesnonowożytne, późno nowożytne oraz współczesne do 1945 r. Podręcznik zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.
Ebook Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem z historii ustroju i prawa Polski?Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu historii ustroju i prawa Polski, których zna
Ebook Historia ustroju Polski do 1939 r. - ćwiczenia

Historia ustroju Polski do 1939 r. - ćwiczenia

Autor: Marzena Lipska-Toumi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Skrypt "Historia ustroju Polski do 1939 roku - ćwiczenia" przeznaczony jest zarówno dla studentów prawa, administracji i historii, jak i uczniów szkół średnich. Zawiera klarowne przedsta
Ebook Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego

Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego

Autor: Tatiana Chauvin

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo (tekst prawny) wytwarza na swoje potrzeby abstrakcyjny i generalny obraz człowieka, nieprzekładający się na realne i pełne rozumienie człowieczeństwa. Mimo tego zainteresowanie państwa człowiekiem, a w konsekwencji tworzone przez państwo regulacje prawne, starają się uchwycić w formie normatywnej jego istotę (eidos). Ochrona przyrodzonej ludzkiej godności i autonomii może być skuteczna jedyn
Ebook Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka

Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja dotyczy szeroko pojętego procesu informatyzacji postępowania cywilnego.  Obejmuje przyjęte przez ustawodawcę sposoby regulacji formy elektronicznej czynności organów, a także projektowane zmiany w zakresie czynności pomocniczych i władczych. W szczególności analizowane jest w niej zagadnienie nowego oblicza prawa i informacji o prawie w dobie informatyzacji, a także różnorakiego sposobu
Ebook Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego

Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego

Autor: Jakub Kociubiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest kwestia instrumentalizacji prawa konkurencji UE w sektorze transportu lotniczego. Publikacja w sposób przejrzysty prezentuje zagadnienia związane z tematyką konsolidacji transportu lotniczego - począwszy od zagadnień terminologicznych, poprzez rozważania o polityce prawa konkurencji w kontekście interwencjonizmu państwowego w sektorze transportu lotni
Ebook Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej

Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej

Autor: Marek Zalisko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej nt. "Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej" obronionej w dniu 28.11.2011 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest ona zbiorczym studium obejmującym analizę instrumentów prawnych, które składają się na europejskie prawo procesowe cywilne. W pr
Ebook Instytucja Gravamen w postępowaniu karnym

Instytucja Gravamen w postępowaniu karnym

Autor: Joanna Brylak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Instytucja gravamen służąca skarżeniu krzywdzących decyzji procesowych przez uprawnione podmioty procesowe jako przedmiot zainteresowania nauki prawa karnego procesowego nie była jak dotąd przedmiotem szczegółowego zainteresowania tej nauki.  Ta swoista broń procesowa stron nie stanowiła odrębnego przedmiotu zainteresowań badawczych w nauce prawa karnego procesowego. Nie analizowano jej w sposób k
Ebook Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Autor: Małgorzata Sieradzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo przedstawiono w niej instytucję wadium, określając jego funkcje oraz znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Wnikliwie przeanalizowano przepisy prawne dotyczące wadium, zwłaszcza wpro
Ebook Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne

Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne

Autor: Anna Walaszek-Pyzioł, Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wysoka szkodliwość zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia stanowi asumpt rozważań nad zjawiskiem nielegalnego poboru energii, który z uwagi na ponoszone przez przedsiębiorstwa straty traktowany jest już jako "plaga". Niniejsza publikacja zawiera liczne opracowania, będące śmiałą i rzeczową próbą zaproponowania interpretacji dotyczącej różnorodnych problemów związanych z nielega
Ebook Interes prawny w polskim prawie administracyjnym

Interes prawny w polskim prawie administracyjnym

Autor: Andrzej Sebastian Duda

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Interes prawny w polskim prawie administracyjnym to opracowanie będące teoretyczną i praktyczną analizą zagadnienia interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym. Czerpiąc z wypowiedzi czołowych przedstawicieli doktryny prawa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, w monografii przedstawiono kryteria i sposoby ustalania: istnienia, granic, wzajemnych relacji, oraz siły "możności" pra
Ebook Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej

Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej

Autor: Arkadiusz Michalak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Społeczny opór przeciwko ratyfikacji przez Polskę umowy ACTA pokazał, że prawa własności intelektualnej przestały być dyscypliną prawa przeznaczoną wyłącznie dla wąskiego grona specjalistów, a ta hermetyczna do tej pory dziedzina prawa zaczęła budzić żywe zainteresowanie polityków, dziennikarzy, internautów, twórców i artystów. W trakcie tej dyskusji przedstawiano szereg argumentów pro i kontra is
Ebook Interes publiczny w prawie energetycznym UE

Interes publiczny w prawie energetycznym UE

Autor: Piotr Bogdanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook poświęcona jest ograniczeniom swobód rynku wewnętrznego oraz reguł konkurencji ze względu na interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej. Autor przedstawia zagadnienia niezbędne dla zrozumienia istoty interesu publicznego w prawie energetycznym Unii Europejskiej i skupia się na praktyce stosowania prawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisją Europejską -
Ebook Interes publiczny w prawie gospodarczym

Interes publiczny w prawie gospodarczym

Autor: Artur Żurawik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest problematyce interesu publicznego w prawie gospodarczym. W sposób interdyscyplinarny, nie stroniąc od pozaprawnej myśli naukowej, omawia także wątki związane z interesem publicznym jako zjawiskiem społecznym. Dotyczy zagadnień prawa krajowego oraz unijnego, omawia ponadto przesłanki i sposoby ingerencji czynnika publicznego w sferę prywatnoprawną, w szczególności związan
Ebook Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL)

Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL)

Autor: Ewa Rott-Pietrzyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi kompleksową analizę intepretacji umów w aktach prawa modelowego, tj.: Zasadach Europejskiego Prawa Umów (PECL), Wspólnym Systemie Odniesienia (DCFR), Zasadach Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT (UPICC) oraz tworzonych na bieżąco Zasadach TRANS-LEX, a także Konwencji wiedeńskiej z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz wspólnego europejskiego prawa sprz
Ebook Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym

Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja jest analizą i próbą odkrycia na nowo relewacji istoty zasady wolności gospodarczej w prawie polskim, będącej jednym z najważniejszych elementów bytowych fundamentów polskiej ekonomii. Obiektywne i możliwe jak najdoskonalsze zrozumienie jej oraz konsekwentne przestrzeganie jest jednym z najważniejszych zadań nade wszystko dla samych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, jako, ontycznie pa
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomoc­nictwa? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wpro­wadzenia w zagadnienia i słownictwo dokumentów notarialnych, testamentów i pełno­mocnictw krajów anglosaskich. Ten praktyczny przewodnik szczegółowo omawia terminologię występującą w tego typu dokumentach, objaśnia charakterystyczne wł
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadzenia w zagadnienia i słownictwo dokumentów sądowych w sprawach cywilnych krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla osób, które stykają się z dokumentami sądowymi w języku angielskim. W książce omówiono właściwości gramatyczne tej
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Wydanie 2

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Wydanie 2

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Drugie wydanie Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? stanowi połączenie: słownika, kursu angielskiego języka prawnego, oraz wprowadzenia w zagadnienia i słownictwo dokumentów sądowych w sprawach cywilnych krajów anglosaskich. Najnowsze wydanie Drugie wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący wyroków sądu najwyższego. Poszc
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Czwarte wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadze­nia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umo­wami pisanymi w języku angielskim. W książce szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne
Ebook Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Wydanie 5

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Wydanie 5

Autor: Leszek Berezowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Piąte wydanie Jak czytać i rozumieć angielskieumowy? stanowi połączenie: - słownika, - kursu angielskiego języka prawnego, - wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Najnowsze piąte wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący umowy nabycia spółki osobowej oraz kazusy. W książce szczegółowo omówiono: - terminologię występującą w umowach, - w
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5

Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5

Autor: Agnieszka Piskorz-Ryń

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom V poświęcony jest dostępowi do publicznych zasobów informacyjnych oraz ich wykorzystaniu. Omówiono w nim takie kwestie jak: jawność działania administracji publicznej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej,  monitorowanie jawności przez organizacje pozarządowe, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Unii Europejskiej, ograniczen
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7

Autor: Czesław Martysz, Mateusz Błachucki, Tomasz Bąkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom VII zawiera analizę przetwarzania informacji zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym. Szczegółowej analizie poddane zostały regulacje prawne odnoszące się do zasad gromadzenia i wykorzystania różnego rodzaju informacji zgromadzonych przez organ administracji w toku postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w publicznych zasobach, informacji dostar
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom 8

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom 8

Autor: Jacek Gołaczyński, Grażyna Szpor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom VIII omawia zasadę jawności w postępowaniu sądowym. Prezentowane są w nim  poglądy wyrażone w referatach wygłoszonych na dwóch konferencjach. W szczególności analizowane są zagadnienia dotyczące jawności w prawie cywilnym, i czy jawność może być ograniczona przepisami prawa cywilnego. Podobnie przeanalizowano wpływ regulacji prywatnoprawnych na zasadę jawności w orzecznictwie sądowym i sądowoa
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10

Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10

Autor: Grażyna Szpor, Jarosław Majewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, zaprezentowanej głównie z perspektywy karnoprawnej. Praca składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza koncentruje się na wysoce aktualnych zagadnieniach przetwarzania danych przez organy ściga
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Standardy europejskie. Tom 11

Jawność i jej ograniczenia. Standardy europejskie. Tom 11

Autor: Cezary Mik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W takim ujęciu prezentujemy zagadnienia jawności i jej ograniczeń. Tom 11 powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym. Jej celem jest ocena regulacji jawności i jej ograniczeń w Polsce z perspektywy standardów międzynarodowych, europejskich i krajowych wybranych państw oraz
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji

Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji

Autor: Grażyna Szpor, Zbigniew Kmieciak, Małgorzata Ganczar

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Opracowanie zawiera wyniki pierwszego etapu badań nad metodami zagwarantowania pożądanego poziomu skuteczności obowiązującej regulacji prawnej. Ich celem  było wyznaczenie kierunków i pola analizy tego zagadnienia,  wyeksponowanie kluczowych dla prowadzonych badań problemów, a przede wszystkim ukazanie tego, co dyskusyjne i wątpliwe. Mając świadomość zawodności podejmowanych przez naukę prób ujęci
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie Orzecznictwa

Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie Orzecznictwa

Autor: Małgorzata Jaśkowska, Grażyna Szpor

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom IV zawiera wyniki badań orzecznictwa sądów administracyjnych, a także Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do tajemnic publicznoprawnych. Ich celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle orzecznictwa można mówić o racjonalności ustawodawcy w tej sferze, czy występuje nadregulacja przepisów dotyczących ograniczeń jawności, ich wzajemne nachodzenie na siebie oraz występujące d
Ebook Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom 9

Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom 9

Autor: Bogumił Szmulik, Mariusz Szyrski, Katarzyna Karmeluk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tom IX poświęcony jest trzem podstawowym zagadnieniem związanym z tą problematyką. Po pierwsze, dostosowaniu organizacji do zadań w zakresie przekazu i ochrony informacji. Zarówno w ujęciu teoretycznym, jak też obecnej praktyki. Po drugie, ocenie adekwatności kompetencji organów bezpieczeństwa państwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych do ich zadań. W tej części znaczące miejsce zajmują kwe
Ebook Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Autor: Katarzyna Górka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem podjętej w książce pracy badawczej jest określenie zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów Konstytucji RP jawność ta ujęta została w dwóch jej artykułach (art. 61 i art. 113) zawartych w dwóch odmiennych pod względem problematyki rozdziałach - w rozdziale poświęconym wolnościom, prawom i obowiązkom czł
Ebook Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej

Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej

Autor: Opracowanie zbiorowe

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza praca analizuje kwestię tego, w jaki sposób i jak dalece jurysdykcja krajowa poszczególnych państw członkowskich w transgranicznych sprawach upadłościowych jest dzisiaj ograniczana - na rzecz innych państw - przez unijny porządek prawny oraz przez prawo wewnętrzne danego państwa i jakimi kompetencjami w tym zakresie poszczególni członkowie Unii tak naprawdę dysponują.
Ebook Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP

Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP

Autor: Elżbieta Hryniewicz-Lach

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia pt. Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP stanowi wynik pracy badawczej nad problematyką zadań, celów i treści kształtujących instytucję kary kryminalnej, miejscem tego instrumentu w systemie prawnym kształtowanym przez Konstytucję RP z 1997 r. i relacją pomiędzy karą kryminalną a elementami kształtującymi ten system. W monografii przedstawiono kompleksowe spojrzenie na problem kary
Ebook Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo

Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo

Autor: Tomasz Tabaszewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej monografii autor zbadał zagadnienie etycznej dopuszczalności kary śmierci za morderstwo. Za odpowiednią metodę rozumowania został uznany  kontekstualizm, w którym z niespornych przesłanek wyprowadza się adekwatną do rozwiązania sytuacji problemowej zasadę etyczną. Jako niesporne zostały przyjęte przesłanki: standardowa definicja pojęcia kary i zasada poszanowania godności człowieka. N
Ebook Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary

Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary

Autor: Bronisław Bartusiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W niniejszej publikacji autor szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące kary śmierci, począwszy od tła historyczno-kulturowego, poprzez kwestie kary śmierci w perspektywie wybranych koncepcji filozoficznych, teologiczne spojrzenie na karę śmierci w katolicyzmie, prawosławiu i protestantyzmie, aż do regulacji kary śmierci w międzynarodowych dokumentach, dotyczących praw człowieka. Dzieło zawiera tak
Ebook Katalog dowodów w postępowaniu karnym

Katalog dowodów w postępowaniu karnym

Autor: Malgorzata Czerwińska, Paweł Czarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Katalog dowodów w postępowaniu karnym pod redakcją dr Pawła Czarneckiego i Małgorzaty Czerwińskiej stanowi zbiór referatów wybitnych autorów z zakresu prawa karnego. Publikacja  jest zwieńczeniem Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów "Mozaika dowodów w postępowaniu karnym", która odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2013 roku w Krakowie. Konferencja zorganizowana została przez Sekcję Pos
Ebook Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń

Autor: Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń obejmują kazusy wraz z odpowiedziami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zbiór dotyka zagadnień wiążących się z częścią ogólną prawa cywilnego, jak też z prawem: zobowiązań, rzeczowym, spadkowym, rodzinnym i własności intelektualnej. Zbiór przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych, w szczególności drugiego stopnia, niemniej może b
Ebook Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym

Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym

Autor: Ewa Rott-Pietrzyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook, będąca pracą habilitacyjną Autorki, jest jedyna publikacją na polskim rynku wydawniczym literatury prawniczej stanowiącą tak głębokie i kompleksowe studium o klauzuli generalnej (i kryterium) rozsądku. Analiza znaczenia i funkcji tego kryterium pełnionych w systemach prawnych państw Europy kontynentalnej z uwzględnieniem nowych kodyfikacji państw Europy wschodniej, systemach prawnych common
Ebook Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Marta Utrata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2014 r.Nasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowani
Ebook Kodeks cywilny. The Civil Code

Kodeks cywilny. The Civil Code

Autor: Ewa Kucharska, Michele Le Mauviel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że anglosaskie systemy prawne są zupełnie in
Ebook Kodeks cywilny. The Civil Code

Kodeks cywilny. The Civil Code

Autor: Ewa Kucharska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 28 kwietnia 2012 roku. This English translation of the Civil Code is published as part of a new translation series of Polish laws into European languages and incorporates the recent amendments to the Code
Ebook Kodeks karny i kodeks wykroczeń Strafgesetzbuch Und Űbertretungsgesetzbuch

Kodeks karny i kodeks wykroczeń Strafgesetzbuch Und Űbertretungsgesetzbuch

Autor: Joanna Chudzik, Michał Jakowczyk, Kaja Kowalski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskich ustaw: Kodeks karny i kodeks wykroczeń, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Teksty ustaw zostały zaktualizowane na dzień 1.06.2012. Mecenasi dr Kamila Matthies LL.M oraz dr Denis Matthies prowadzą wspólnie kancelarię adwokacką z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach, która specjalizuje się wy
Ebook Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego.Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego.Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Marta Rogoyska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ: gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2014 r.( on-line) nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin artykuły i prz
Ebook Kodeks karny. The Criminal Code

Kodeks karny. The Criminal Code

Autor: Nicholas Faulkner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into European languages, includes the English translation of the Criminal Code. It incorporates the latest amendment to the Code that came into effect on 1 June 2012. Niniejsza publikacja to pierwsze wydanie angielskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks karny, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń pol
Ebook Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: marzec 2014 r. Zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ: gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2014 r.(on-line) nasze materiały możesz spokojnie zabra
Ebook Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Marta Utrata

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2014 r.Nasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowani
Ebook Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 468-682. Tom III

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 468-682. Tom III

Autor: Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 468-682. Tom III, wydanie 4. obejmuje komentarz do przepisów regulujących postępowania szczególne, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, koszty procesu oraz postępowanie karne w sprawach podlegający orzecznictwu sądów wojskowych. Komentarz pr
Ebook Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

Autor: Joanna Ewa Adamczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kodeks postępowania karnego The Code of Criminal Procedure Wydanie dwujęzyczne: polsko - angielskie Niniejszy zbiór (wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski), zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania karnego. Teksty ustaw uwzględniają zmiany, które wejdą w życie w lipcu 2015 r. Nowa seria
Ebook Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch. Wydanie 4

Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch. Wydanie 4

Autor: Tomasz Major

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hiermit uberreichen wir Ihnen die vierte Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Arbeitsgesetzbuchs. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht. Sie beinhaltet u.a. die neuesten Änderungen des Arbeitsgesetzbuches vom 1.01.2014. Czwarte wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego kodeksu pracy, ukazujące się w nowe
Ebook Kodeks pracy. The Labour Code

Kodeks pracy. The Labour Code

Autor: Nicholas Faulkner, Agnieszka Jamroży

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This collection, published as a part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French, includes the English translation of the Labour Code and of the Act on Particular Rules of Terminating Employment Relationships with Employees for Reasons not Related to the Individual Employees Concerned, known in the legal practice as the "Act on Collective Redundancies".
Ebook Kodeks pracy. The Labour Code. Wydanie 4

Kodeks pracy. The Labour Code. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Jamroży, Nicholas Faulkner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej w praktyce "ustawa o zwolnieniach grupowych". Tekst Kodeksu pracy obejmuje zmiany według stanu na kwiecień 2014 roku.
Ebook Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Monika Michalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2014 r.Nasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego Kodeks spółek handlowych Kodeks postępowani
Ebook Kodeks spółek handlowych The Commercial Companies Code

Kodeks spółek handlowych The Commercial Companies Code

Autor: Katarzyna Michałowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza Ebook, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Publikowane obecnie szóste wydanie tłumaczenia uwzględnia ostatnią  nowelizację Kodeksu, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German
Ebook Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną
Ebook Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2

Autor: Joanna Ablewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną
Ebook Konstytucja sportu w Unii Europejskiej

Konstytucja sportu w Unii Europejskiej

Autor: Beata Rischka-Słowik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W jaki sposób prawo Unii Europejskiej jest stosowane w odniesieniu do sportu i jak w tym procesie jest uwzględniana specyfika sektora sportowego? To podstawowe pytanie badawcze, które zostało postawione w monografii pt. Konstytucja sportu według sędziów Trybunału Sprawiedliwości, autorstwa wybitnej specjalistki w poruszanej tematyce dr Beaty Rischki-Słowik. Zagadnienie to jest niezwykle istotne za
Ebook Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego)

Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego)

Autor: Adam Brzozowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

"Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego)" stanowi monograficzne, systematyczne opracowanie niniejszego podtypu umowy o dzieło. Podjęta w pracy próba rekonstrukcji jej treści na podstawie art. 6271 KC, uregulowań dotyczących konsumenckiej umowy sprzedaży oraz kodeksowego uregulowania umowy o dzieło prowadzi do - czasami zaskakujących - wniosków dotyczących: stosowania prz
Ebook Kontrakt wojewódzki

Kontrakt wojewódzki

Autor: Renata Cybulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Administracja publiczna stale zmienia się i rozwija. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, m.in. gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, czy politycznymi. Pojawiają się nowe zagadnienia, problemy, które wymuszają wypracowanie innych od dotychczasowych instrumentów ich realizacji. Jednym z takich instrumentów jest kontrakt wojewódzki, który jest nową, dwustronną formą działania administracji pub
Ebook Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Autor: Magdalena Stępak-Miczek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi kompleksowe i aktualne opracowanie dotyczące kontroli pracowników. W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia związane z kontrolą pracowników, w szczególności skupiono się na rodzajach kontroli,  uwzględniając podstawy prawne ich przeprowadzania oraz opisano środki ochrony prawnej, jakie przysługują pracownikom w przypadku bezprawnej kontroli. Monografia została opracowana
Ebook Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych

Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych

Autor: Celina Nowak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Korupcja w polskim prawie prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych" ma charakter prawnoporównawcze. Dokonano w niej - po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie prawniczym - analizy procesu umiędzynarodawiania karnych regulacji antykorupcyjnych, a także procesu implementacji antykorupcyjnych przepisów międzynarodowych do prawa karnego w różnych państwach, w tym w Polsce. Dużo uwa
Ebook Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung

Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung

Autor: Jacek Franek, Magdalena Wessel-Zasadzka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Hiermit überreichen wir Ihnen die deutsche Übersetzung der polnischen Kostengesetze in Zivilsachen. Der Übersetzung ist eine umfangreiche Einführung vorgeschaltet. Sowohl die Übersetzungen als auch die Einführung behandeln ebenfalls außergerichtliche Kosten in sämtlichen Zivilsachen. Niniejsza publikacja zawiera tłumaczenie polskich aktów prawnych dotyczących kosztów w sprawach cywilnych. Tłumacze
Ebook Kryminologia. Wydanie 2

Kryminologia. Wydanie 2

Autor: Małgorzata Kuć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Kryminologia" obejmuje najistotniejsze wiadomości z zakresu kryminologii. W ramach jego treści znajdują się m.in. następujące zagadnienia: przedmiot badań kryminologii, zadania kryminologii, związek kryminologii z innymi naukami, charakterystyka teorii kryminologicznych, problematyka kryminogenezy, problematyka ofiary przestępstwa (pojęcie i typologie ofiar), pojęcie i rodzaje wiktymizacji
Ebook Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej

Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej

Autor: Bartosz Kołaczkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia stanowi przede wszystkim wnikliwą analizę kształtowania się regulacji prawnej zgromadzeń w Polsce od początku II RP, aż po najnowsze, kontrowersyjne zmiany z 2012 r. w Publikacji występują także bogate odniesienia do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, co pozwala w sposób wyważony formułować konkretne propozycje zmian obowiązujących w Polsce przepisów. Obok problema
Ebook Legal English

Legal English

Autor: Małgorzata Cyganik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

English is the dominant language of the international legal practice and corporate business world. Therefore, its importance cannot be underestimated and that is why the need to learn in particular the specialised legal English has been growing for the past few years. However, the language of law is much different from the every-day language irrespective of the country. What's more, the legal conc
Ebook Legal English - Niezbędnik przyszłego prawnika Teacher's Book

Legal English - Niezbędnik przyszłego prawnika Teacher's Book

Autor: Halina Sierocka, Dorota Potocka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Legal English - Niezbędnik przyszłego prawnika Teacher's Book to publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach pracujących z podręcznikiem do prawniczego języka angielskiego Legal English - Niezbędnik przyszłego prawnika. Ebook ta, oprócz cennych wskazówek metodycznych, zawiera klucz do zadań, teksty nagrań oraz dodatkowe informacje z zakresu prawa, które mogą być pomocne w nauczaniu prawniczego
Ebook Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć

Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć

Autor: Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć to Ebook prezentująca podstawowe pojęcia z zakresu etyki prawniczej. Obecnie etyka prawnicza jest powszechnie wykładana na wydziałach prawa w Polsce. Jest również bardzo ważna podczas wykonywania zawodów prawniczych. Dlatego Leksykon kierujemy przede wszystkim do studentów prawa i praktyków. W związku z tym obejmuje on zarówno podstawowe pojęcia ws
Ebook Leksykon polskiej procedury karnej 100 podstawowych pojęć

Leksykon polskiej procedury karnej 100 podstawowych pojęć

Autor: Monika Bartnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon polskiej procedury karnej zawiera 100 podstawowych haseł, które przybliżają Czytelnikowi podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu postępowania karnego. Leksykon stanowi pomoc w nauce postępowania karnego w szczególności dla studentów kierunków prawa i administracji, a także aplikantów. Syntetyczne opracowanie pojęć umożliwia szybkie dotarcie do wiadomości, ich utrwalenie, a także sprawdz
Ebook Leksykon prawa cywilnego - część ogólna 100 podstawowych haseł

Leksykon prawa cywilnego - część ogólna 100 podstawowych haseł

Autor: Ewa Bagińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa cywilnego - część ogólna zawiera wybór 100 najważniejszych haseł z części ogólnej prawa cywilnego, które przybliżają czytelnikowi podstawowe instytucje i pojęcia prawa cywilnego. Hasła opracowane zostały przez pracowników naukowych Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. UG dr hab. Ewy Bagińskiej. Leksykon stanowi pomoc w nauce prawa cywilnego dla studen
Ebook Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki oraz reguły funkcjonowania przedsiębiorców, a także kompetencje organów administracj
Ebook Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego został przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Z uwagi na fakt, iż stanowi on syntetyczną prezentację najbardziej podstawowych pojęć używanych w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych oraz w ramach protokołu dyplomatycznego,
Ebook Leksykon prawa karnego - część ogólna 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa karnego - część ogólna 100 podstawowych pojęć

Autor: Paweł Daniluk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa karnego - część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego. Adresatem Leksykonu są przede wszystkim studenci prawa, dla których może on stanowić uzupełniające w stosunku do podręczników źródło wiedzy na temat instytucji częśc
Ebook Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć

Autor: Wojciech Cieślak, Krzysztof Woźniewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo karne procesowe należy do tych gałęzi prawa, które w społeczeństwie budzi nie tylko żywe emocje ale co za tym idzie i zainteresowanie. Nie ma dnia by w środkach masowego przekazu nie pojawiały się informacje o sprawach kryminalnych i toczących się postępowaniach karnych. Co więcej, każdy z nas może się stać uczestnikiem postępowania karnego choćby tylko w roli świadka czy pokrzywdzonego. W t
Ebook Leksykon prawa medycznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa medycznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Adam Górski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Większość leksykonów powstałych już w niniejszej serii wydawniczej dotyczy zespołów regulacji prawnych, które zyskały -  najczęściej niekwestionowane - miano gałęzi prawa. Konsekwencją tego jest mocno ugruntowana siatka pojęciowa, a więc i mniejsza chyba wolność w wyborze wyjaśnianych haseł. Nieco inaczej jest w wypadku prawa medycznego.  Zaznacza się w piśmiennictwie prawniczym, że jest to powsta
Ebook Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego zawiera 100 wybranych, ważniejszych pojęć z tej dziedziny prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym. Zamieszczone informacje i analizy oraz zestawienia literatury dotyczącej prezentowanych haseł mogą być przydatne dla studentów, uczniów i wszystkich osób interesujących się zagadnieniami prawa międzynarodowego. Leksykon może stanowić pomoc dydaktyczną, a
Ebook Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć

Autor: Dorota Pyć, Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa morskiego zawiera 100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla prawa morskiego i prawa morza. Spośród wielu terminów, które przez wymiar morski często łączą prawo międzynarodowe z prawem krajowym, autorzy wybrali zarówno te o znaczeniu podstawowym dla praktyki stosowania prawa morskiego, jak i te, które stanowią o jego rozwoju. Leksykon jest przeznaczony dla studentów studiów praw
Ebook Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć

Autor: Magdalena Pyter, Adam Balicki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera - zgodnie z konwencją Wydawcy - wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa - wydawałoby się pokrewne - systemy oświaty i nauki. Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo systemy te oddzielone są od siebie zarówno w sposób formalny, jak też materialny. Prawo oświatowe nawiązuje wprost do ed
Ebook Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon omawia 100 najważniejszych haseł z zakresu zamówien publicznych. Oprócz najważniejszych aktów prawnych regulujących prawo zamówien publicznych Autorzy podają także wybrane orzezcencitwo (w tym europejskie) dotyczące tej tematyki. Pod każdym hasełm znajduje się wykaz literatury dotyczącej omawianego zagadnienia. W Leksykonie uwzględniono najnowsze zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicz
Ebook Leksykon socjologii prawa

Leksykon socjologii prawa

Autor: Anna Kociołek-Pęksy, Mateusz Stępień

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Leksykon prezentuje najważniejsze "klasyczne" socjologiczno-prawnych tematy, które od początku wyznaczały ramy dla refleksji teoretycznej i badań empirycznych, oraz przedstawia "nowe" zagadnienia i perspektyw, które czekają na pełne socjologiczno-prawne opracowanie. Próba stworzenia alafabetycznej mapy tematów, którymi zajmuje się socjologia prawa, napotyka na problem obfitości. Już wstępna analiz
Ebook Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

Autor: Bartłomiej Gliniecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tematyka spółek handlowych silnie wiąże się z działalnością gospodarczą (przedsiębiorczością), przez co można ją analizować przede wszystkim w przenikających się wymiarach prawnym oraz ekonomicznym. Kształt rozwiązań prawnych - częściowo o charakterze bezwzględnie obowiązującym, częściowo modyfikowalnym - wpływa na decyzje ekonomiczne, a te z kolei determinują rozwiązania praktyki prawa. Autorami
Ebook Leksykon terminów prawniczych (włoski) Dizionario dei termini giuridici

Leksykon terminów prawniczych (włoski) Dizionario dei termini giuridici

Autor: Barbara Turchi

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Leksykon terminów prawniczych" zawiera słownictwo z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa bankowego i prawa zamówień publicznych. Hasła opatrzono wyborem z polskich przepisów w przekładzie na język włoski, co ułatwia formułowanie w języku włoskim wypowiedzi, pism prawniczych, korespondencji i tekstówbez konieczności poszukiwania poszczególnych terminów w słowniku. O
Ebook Leksykon VAT Praktyka. Teoria. Orzecznictwo

Leksykon VAT Praktyka. Teoria. Orzecznictwo

Autor: Ewa Sokołowska-Strug

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ustawy i rozporządzenia regulujące materię podatków pośrednich są najczęściej zmienianymi i uaktualnianymi przepisami prawa podatkowego. Niestety tempo i rodzaj zmian jakie są dokonywane zmusza nas do coraz uważniejszego zagłębiania się w treści ustaw, co jest zajęciem bardzo czasochłonnym. Dodatkowo, brak jasności oraz niejednoznaczna interpretacja obowiązujących już przepisów czyni codzienną pra
Ebook Lexikon des Polnischen Rechts

Lexikon des Polnischen Rechts

Autor: Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński, Agnieszka Błażek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Lexikon adresowany jest do studentów i pracowników nauki, poszukujących inspiracji w zagranicznych porządkach prawnych. Zainteresuje on również przedstawicieli zawodów prawniczych, pracujących w środowisku polsko-niemieckim. LEXIKON DES POLNISCHEN RECHTS stanowi kompendium wiedzy o prawie polskim skierowane do niemieckojęzycznego odbiorcy. Publikacja obejmuje 1500 haseł z zakresu prawa administra
Ebook Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych

Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych

Autor: Marek Salamonowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

  Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu swobody kontraktowania w odniesieniu do licencji patentowych i know-how. W szczególności ukazano ograniczenia, które mają swoje źródło w zakazie porozumień antykonkurencyjnych. Monografia pomoże w prawidłowym, zgodnym z prawem korzystaniu z umów licencyjnych jako instrumentów transferu technologii. Ponadto lektura pracy pozwoli przedsiębiorco
Ebook Logika w pigułce

Logika w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed trudnym egzaminem z logiki?Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu logiki, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz o
Ebook Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne

Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne

Autor: Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ćwiczenia Becka "Logika" podzielone są na trzy części: -część pierwsza - logika w zadaniach omawia zagadnienia dotyczące: nazw, zbiorów, podziału logicznego, kategorii syntaktyczych, relacji, zdań, funktorów prawdziwościowych; -część druga - zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami mają za zadanie sprawdzić opanowaną wiedzę, -część trzecia - przykładowe zestawy pytań egzaminacyjn
Ebook Miejsce popełnienia czynu zabronionego

Miejsce popełnienia czynu zabronionego

Autor: Łukasz Pohl, Mariusz Nawrocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca obejmuje rozważania na temat miejsca popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. W nauce tego prawa jest to pierwsza kompleksowa próba omówienia istoty tej konstrukcji. Publikacja łączy zagadnienia dogmatyczne z problemami występującymi w praktyce. Jest połączeniem rozważań nad kwestiami z zakresu prawa materialnego (m.in. definicja "miejsca popełnienia czynu zabronionego" - art.
Ebook Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego

Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego

Autor: Jacek Barcik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia "Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego" stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej całościowe opracowanie poświęcone nowej, i wciąż kształtującej się, gałęzi prawa międzynarodowego, jaką jest międzynarodowe prawo zdrowia publicznego. Ze względu na interdyscyplinarność podejmowanej tematyki, pozycja może służyć pomocą tak zainteresowanym przedstawicielom nauki prawa międzynaro
Ebook Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym

Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym

Autor: Jarosław Zagrodnik

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi w polskiej nauce procesu karnego pierwsze, kompleksowe opracowanie poświęcone układowi wzajemnych powiązań między postępowaniem przygotowawczym oraz postępowaniem głównym, które - występując na różnym poziomie ogólności - wpływają na ukształtowanie zasadniczych składników strukturalnych wytyczających wzorcowy przebieg procesu karnego na wymienionych etapach (interakcji postępowa
Ebook Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Autor: Hanna Kuczyńska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii przedstawiony został model oskarżenia, jaki przyjęto w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dokonano analizy poszczególnych elementów modelu oskarżenia przed MTK, wpływających na realne możliwości działania prokuratora tego Trybunału. Są to m.in.: specyficzne ujęcie niezależności prokuratora, który jednak poddany jest szerokiej kontroli sądowej; przesłanki, którymi ki
Ebook Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne

Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne

Autor: Rafał Stankiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest naukową analizą problematyki dostępu produktu leczniczego do obrotu, zwłaszcza w aspekcie rozwoju innowacyjności oraz spojrzenia na dostęp produktu leczniczego poprzez pryzmat prawa ochrony konkurencji. Niniejsza praca została zainspirowana brakiem na polskim rynku odrębnej monografii odnoszącej się do problematyki kształtowania zakresu dostępu do produktu leczniczego. Zagadnieniem
Ebook Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych

Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych

Autor: Małgorzata Frysztak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce z perspektywy postępowań sądowych toczonych pomiędzy organem nadzoru bankowego a nadzorowanymi bankami. Rozprawa składa się z dwóch rozdziałów: pierwszy dotyczy rozwoju sądowej kontroli działalności organu nadzoru bankowego, drugi podejmuje problemy praktyki nadzorczej i oparty jest na analizie orzeczeń zapadłych w związku
Ebook Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych

Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych

Autor: Marek Świątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca dr. Marka Świątkowskiego jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej monografią, poświęconą problematyce międzynarodowych umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (Bilateral Investment Treaties - BITs). W Polsce zainteresowanie tą tematyką należy wiązać z wytoczeniem powództwa przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym przez Eureko B.V. na podstawie umowy polsko-holenderskiej
Ebook Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim

Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim

Autor: Kamil Szmid

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Na gruncie obowiązujących przepisów należy zdecydowanie odrzucić pogląd, iż prawo o spółce akcyjnej jest domeną przepisów bezwzględnie obowiązujących, w rezultacie czego zasadą jest brak swobody umów. Wszelka wykładnia przepisów k.s.h. powinna się odbywać przez pryzmat naczelnej zasady swobody umów. Monografia odrzuca model spółki akcyjnej jako imperatywnego wzorca. Delimitacja zakresu swobody umó
Ebook Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne

Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne

Autor: Józef Krzysztof Gierowski, Lech Paprzycki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook dotyczy problematyki niepoczytalności - art. 31 KK oraz środków zabezpieczających - 94, 95 i 95a KK. Autorzy przedstawiają zagadnienia w oparciu o problemy z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. Wychodząc od wstępnego przedstawienia relacji między karami i środkami karnymi a środkami zabezpieczającymi, a także ogólnych zagadnień psychiatrii, psychologii i seks
Ebook Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa

Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa

Autor: Aneta Kaźmierczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań. Podjęte one zostały w związku z dostrzeżeniem wielu problemów narosłych wokół instytucji odrębnej własności lokalu. W przeważającej większości dotyczą one zagadnień związanych z nieruchomością wspólną przysługującą właścicielom lokali. Jednym z podstawowych celów badawczych podjętych w pracy, stało się zatem przedstawienie instytucji nieruchomości wspól
Ebook Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy

Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy

Autor: Ewa Bąk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rynek pracy to złożony mechanizm podlegający ciągłym przemianom. Obecnie zauważyć można tendencje do odchodzenia od tradycyjnych instytucji rynku pracy, jak np. umowa o pracę na czas nieokreślony, na rzecz form bardziej elastycznych. Niniejsza rozprawa obszernie omawia problematykę nietypowych form zatrudnienia na tle współczesnej gospodarki rynkowej, w szczególności poruszając takie zagadnienia
Ebook Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych

Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych

Autor: Agnieszka Hajos-Iwańska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia przedstawia instytucję nieważności czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Zawiera analizę charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych przejawów aktywności spółek, która ma na celu rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie dotyka je sankcja określana w prawie cywilnym nieważnością czynności prawnej. Opracowanie podejmuje zespół zagadnień związanych z z
Ebook Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Autor: Jerzy Skorupka, Anna Drozd

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona problematyce zakazów dowodowych, a w szczególności ich wpływu na możliwość dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych i realizacji standardów rzetelnego procesu karnego stanowi owoc obrad podczas Konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego, w ramach corocznych spotkań naukowych nazwanych Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Ebook pomyślana jest jako tematyczn
Ebook Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej

Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej

Autor: Dariusz Szostek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Od wielu lat w obrocie gospodarczym podmioty posługują się dokumentami w postaci elektronicznej (zawierają umowy, korespondują, czy też przesyłają faktury). Dokument w postaci elektronicznej coraz częściej wypiera dotychczasowy tradycyjny dokument (np. e-protokół w postępowaniu cywilnym). Niniejsza monografia ma na celu przybliżenie problematyki dokumentu zarówno w postaci tradycyjnej, jak i przed
Ebook Nowy traktat o Unii Europejskiej

Nowy traktat o Unii Europejskiej

Autor: Stephan Freiberg

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem tej publikacji jest przybliżenie w sposób ogólnie zrozumiały nowego Traktatu UE obywatelom i osobom odpowiedzialności publicznej. Unia Europejska nowym Traktatem zrealizowała dla rynków sprawiedliwy model godzący ze sobą cele socjalne i gospodarkę rynkową, a tym samym zgodna jest z tradycją kategorycznego imperatywu Kanta oraz z wypowiedziami papieża Jana Pawła II o pracy i solidarności.
Ebook Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

Autor: Dominika Opalska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Realizacja zamówienia na tę publikację nastąpi po 28 listopada 2014 roku. Ebook zawiera kompleksową analizę problematyki obowiązku lojalności w spółkach kapitałowych, uwzględniającą wyniki badań prawnoporównawczych. Podjęto w niej studia nad trzema przejawami obowiązku lojalności: skierowanym do członków zarządu i rady nadzorczej, spoczywającym na wspólnikach i akcjonariuszach wobec spółki i innyc
Ebook Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym

Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym

Autor: Marcin Trzebiatowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza rozprawa omawia prawo znaków towarowych w świetle prawa polskiego, wspólnotowego, a także prawa innych państwa europejskich nie będących członkami UE. Autor szczegółowo omówił w poszczególnych rozdziałach: podstawy normatywne obowiązku używania znaku towarowego, treść i funkcje obowiązku używania, pojęcie, formę i zakres używania, towary (usługi), miejsce używania, osobę używającą, uż
Ebook Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Autor: Marta Szuniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa państwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustanowienie granicy między władczymi uprawnieniami państwa a gwarancjami ochrony praw jednostki, zwłaszcza w sytuacjach szczególnego zagrożenia należy do najtrudniejszych i najbardziej fundamentalnych kwestii, z jakimi musi
Ebook Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna

Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna

Autor: Bartłomiej Gadecki, Wiesław Pływaczewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana Ebook stanowi cenne kompendium wiedzy na temat prawnej i kryminologicznej ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Niepodważalnym atutem  opracowania jest ukazanie zależności istniejących pomiędzy tymi dwiema kategoriami dóbr. W tym zakresie pracę można uznać za nowatorską. Obie zawarte w książce perspektywy, szeroko zaprezentowane przez wybitnych znawców podjętej problematyki,
Ebook Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej

Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej

Autor: Tomasz Długosz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook stanowi monograficzne opracowanie zagadnienia ochrony prawnej infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej. Sektory elektroenergetyki, gazu ziemnego i ciepłownictwa poddano specyficznej regulacji prawnej, w związku z którą pozostaje ochrona infrastruktury krytycznej konstruowana w oparciu o przepisy ustawy z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W książce dokonano całościowego
Ebook Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej

Autor: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Dynamiczny rozwój ochrony konsumenta w Unii Europejskiej zrewolucjonizował ochronę konsumenta w Polsce. W krajowych porządkach prawnych prawodawcy przyjmują założenie, że wobec przedsiębiorcy-profesjonalisty, konsument jest stroną słabszą zarówno ze względu na stopień swoich kompetencji oraz dostępu do informacji, jak i możliwości ekonomicznych. Prawodawca unijny dąży nie tyle do wyrównania osobis
Ebook Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie UE

Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie UE

Autor: Aleksandra Auleytner

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook kompleksowo wyjaśnia problematykę wpływu zasady swobody przepływu towarów oraz zasady swobodnego świadczenia usług na tworzenie rynku wewnętrznego w zakresie praw autorskich i pokrewnych. Autorka wskazuje, że zasady swobody przepływu towarów i świadczenia usług tworzą nowe paradygmaty ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie UE. Mają więc podstawowy wpływ na kształtowanie unijnego syste
Ebook Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych

Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych

Autor: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Rozwój rynku mediów elektronicznych skłania do spojrzenia na ochronę prawną konsumenta globalnie, uwzględniając rozwój techniki cyfrowej. Rozwój technik teleinformatycznych, w tym sieci elektronicznych nie tylko wykształcił nowy rodzaj świadczeń tzw. świadczenia wyłącznie elektroniczne, ale stał się impulsem do dyskusji na temat przyszłości prawa konsumenckiego w społeczeństwie informacji, wiedzy
Ebook Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym

Autor: Szymon Pawelec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja poświęcona jest problematyce ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym. Jej zasadnicza teza, która określiła sposób podejścia i konstrukcję pracy, opiera się na obserwacji, iż przy wyraźnej identyfikacji i stosunkowo silnej ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa na mocy przepisów prawa karnego materialnego, dobro to nie jest bezpośrednio rozpoznawane i nie
Ebook Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim

Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim

Autor: Anna Wilk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim. Przedmiotem analizy są m.in.: konstytucyjne i aksjologiczne podstawy tej ochrony, pojęcie sąsiedztwa nieruchomości i prawa sąsiedzkiego, pojęcie i rodzaje immisji, a także kryteria uznania poszczególnych oddziaływań na nieruchomości za immisje. Omówieniu podlegają również środk
Ebook Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Autor: Tomasz Siemiątkowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia poświęcona jest ważnemu zagadnieniu odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych (w tym odpowiedzialności wspólników, członków zarządu, biegłych rewidentów, promotorów spółki). Problematyka ta nie była jak dotąd przedmiotem szerszych analiz, dlatego też prezentowana publikacja jest cenną pozycją w tej dziedzinie.
Ebook Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu

Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu

Autor: Dagmara Milewicz-Bednarska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnieniu kopiowania zewnętrznej postaci produktu dotychczas w polskiej nauce prawa karnego nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Niniejsza monografia jest pierwszym opracowaniem w literaturze prawniczej, które w tak szerokim zakresie porusza kwestie związane z tym tematem. Praca prezentuje badania aktowe przeprowadzone przez Autorkę we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury i w sądach w
Ebook Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika w drogowym przewozie przesyłek towarowych

Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika w drogowym przewozie przesyłek towarowych

Autor: Tomasz Szanciło

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja ma na celu omówienie - z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia - zasad odpowiedzialności przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, z uwzględnieniem uregulowań zawartych nie tylko w polskim Prawie przewozowym, ale także w konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, stanowiącą podstawowy akt prawny w odniesieniu do międzynarodowego przewozu drogo
Ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Autor: Marek Safjan, Jacek Jastrzębski, Patrycja Grzebyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook składa się z prac odnoszących się do problematyki granic odpowiedzialności. W monografii zostały omówione m.in. zagadnienia zakresu kompensowanych uszczerbków (utraty szansy, szkód niemajątkowych) oraz naturze naprawianej szkody (jako powiększenia pasywów, jako krzywdy osoby prawnej). W pracach przedstawiono także kwestie dotyczące podmiotowych ograniczeń kompensacji, zależności między przes
Ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania ustawodawcy

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania ustawodawcy

Autor: Bartłomiej P. Wróblewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy należy do najbardziej spornych kwestii w prawoznawstwie. Autor analizuje kształtowanie się zasad takiej odpowiedzialności na tle ogólnych reguł odpowiedzialności państwa do połowy XX wieku w wiodących europejskich porządkach prawnych: w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Wbrew rozpowszechnionym w nauce prawa przekon
Ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej

Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej

Autor: Jerzy Parchomiuk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej od kilku lat coraz częściej pojawia się w praktyce wymiaru sprawiedliwości, budzi też żywe zainteresowanie doktryny prawniczej. Ebook porusza problem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód wyrządzonych legalnym, zgodnym z prawem działaniem administracji publicznej. Ostatnie publikacje na temat odpowiedzialności odszkodowawczej w
Ebook Odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli kapitałowych spółek zależnych

Odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli kapitałowych spółek zależnych

Autor: Karolina Pyzio

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem dotyczącym problematyki odpowiedzialności spółki dominującej względem wierzycieli kapitałowych spółek zależnych. Choć problematyka ta - związana z istnieniem stosunku dominacji pomiędzy spółką dominującą, a inną korporacyjną osobą prawną (spółką zależną) - ma niezwykle istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia inter
Ebook Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie

Autor: Łukasz Chojniak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook będzie dotyczyć problemu niesłusznych skazań oraz innych form pozbawienia wolności stosowanych w procesie karnym na skutek pomyłki sądowej. Autor stara się odpowiedzieć na pytania, na czym polega pomyłka sądowa, jakie są praktyczne konsekwencje błędu wymiary sprawiedliwości dla oskarżonego oraz czy polskie prawo pozwala skutecznie niwelować skutki pomyłek sądowych poprzez ich rekompensowanie
Ebook Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku

Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku

Autor: Eberhard Schmidt-Aßmann

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Opinie prawne w praktyce

Opinie prawne w praktyce

Autor: Małgorzata Król

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

NOWOŚĆ NA RYNKU! Praktyczna pomoc dla adwokatów i radców prawnych. W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze - pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma kluczowe znaczenie w toku wykonywania zawoduprawnika, w szczególności adwokata i radcy p
Ebook Opłata produktowa

Opłata produktowa

Autor: Bartosz Draniewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W monografii "Opłata produktowa" omówiono szczegółowo takie zagadnienia jak:opłaty produktowe uregulowane w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, opłaty za substancje kontrolowane przewidziane w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową, opłatę za brak sieci uregulowaną w ustawie o recykling
Ebook Ordynacja podatkowa Abgabenordnung

Ordynacja podatkowa Abgabenordnung

Autor: Adrian Cloer

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Pierwsze  wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ordynacji podatkowej, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia m.in. najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej, które obowiązują od 01.01.2013 r. Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung der polnischen Abgabenordnung. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsse
Ebook Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Autor: Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Skrypt "Organizacje międzynardowe" prezentuje wybrane organizacje międzynarodowe (w szczególności takie jak: ONZ, NATO, Unia Europejska, Rada Europy. Ebook składa się z czterech części, z których: pierwsza zawiera ogólną charakterystykę organizacji międzynarodowych jako podmiotu prawa międzynarodowego; druga omawia szczegółowo wybrane najważniejsze organizacje międzyrządowe, ze szczególnym uwzglę
Ebook Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego

Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Adam Doliwa

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi teoretyczne studium osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego jako konstrukcji prawa pozytywnego, której istota i przynależność nie jest ani jednoznaczna, ani jednorodna. Z takiej przyczyny nie jest to studium tylko z zakresu teorii prawa cywilnego, czy tylko z zakresu teorii prawa administracyjnego - sam zresztą samorząd terytorialny to problematyka, która jest wspó
Ebook Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym

Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym

Autor: Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Anna Czaplińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Niniejsza publikacja jest efektem pracy grupy wybitnych praktyków i teoretyków zainteresowanych dziedziną prawa międzynarodowego. Jej przedmiotem jest w szczególności: dywersyfikacja prawa międzynarodowego; wjazd na terytorium państwa w świetle zasad wspólnej polityki wizowej UE; status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego; sukcesja państw
Ebook Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym

Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym

Autor: Miłosz Kaczyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja ma służyć przedstawieniu: czynności dokonywanych wobec lub przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu, różnice w czynnościach pełnomocnika z urzędu i z wyboru, praw i obowiązków strony, składającej wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu, istoty, celu i zakresu funkcjonowania przymusu adwokacko-radcowskiego, a także konsekwe
Ebook Podatek bankowy

Podatek bankowy

Autor: Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prekursorem koncepcji podatku bankowego był John M. Keynes (1883-1946). Problem wprowadzenia tego podatku - rozumianego jako podatek antykryzysowy ograniczający niektóre ryzykowne transakcje, zasilający fundusze naprawcze oraz zasilający budżet - jest dyskutowany zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej części monografii omówiono teoretyczne aspekty podatku bankowego
Ebook Podatkowy słownik encyklopedyczny. International Tax Glossary. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Podatkowy słownik encyklopedyczny. International Tax Glossary. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Autor: Katarzyna Bronżewska, Magdalena van Doorn-Olejnicka

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Tłumaczenie i opracowanie merytoryczne: Katarzyna Bronżewska, Magdalena van Doorn-Olejnicka Weryfikacja językowa: Anna Bardadin Konsultacja merytoryczna: Monika Marta Dziedzic Polskie wydanie Podatkowego Słownika Encyklopedycznego, jest tłumaczeniem angielskiej, a zarazem oryginalnej wersji Międzynarodowego Leksykonu Podatkowego (IBFD International Tax Glossary), opracowanej i wydanej przez Między
Ebook Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych

Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych

Autor: Marcin Zięba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia została poświęcona problematyce statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych, która nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania w literaturze prawniczej. Zagadnienie to - od ponad dwudziestu lat obowiązywania ustawy o własności lokali - pozostaje wysoce kontrowersyjne zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze. Kwestia statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych ma fundamenta
Ebook Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Stan prawny: styczeń 2016 r. Ebook została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz o studentach kierunków, na których omawiane są podstawy prawa. Stanowi źródło wiedzy o podstawowych instytucjach polskiego systemu prawnego, a także zawiera elementy wiedzy o społeczeństwie. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia z zakresu:
Ebook Podstawy prawne OZE (odnawialnych źródeł energii) i gospodarki odpadami w Polsce

Podstawy prawne OZE (odnawialnych źródeł energii) i gospodarki odpadami w Polsce

Autor: Anna Bohdan, Monika Przybylska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja "Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce" zawiera omówienie unijnych, w tym krajowych, przepisów i orzecznictwa w zakresie rozwoju i promocji OZE w Polsce, w tym głównie poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami. Jako pierwsze opracowanie naukowe na rynku polskim ukazuje zbieżność przepisów w zakresie gospodarki odpadami z przepisami dotyczącymi rozwoju
Ebook Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Autor: Andrzej Koch

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarza
Ebook Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Autor: Jerzy Kopyra

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podział gruntu w celu uzyskania pożądanej konfiguracji terenu nierzadko bywa koniecznym etapem inwestycji budowlanej. Niniejsza mo­nografia stanowi obszerne omówienie problematyki podziału nie­ruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności przedstawiając postępowanie administracyjne w przedmiocie jej podziału w przypadku obowiązywania i braku miejscowego pl
Ebook Podział quoad usum nieruchomości rolnej

Podział quoad usum nieruchomości rolnej

Autor: Katarzyna Czerwińska-Koral

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana monografia "Podział quoad usum nieruchomości rolnej" autorstwa dr Katarzyny Czerwińskiej-Koral porusza tematykę o szczególnym sposobie podziału do korzystania, jakim jest podział quoad usum. W pracy skupiono się na podziale specyficznego przedmiotu jakim jest nieruchomość rolna - składnik gospodarstwa rolnego. Stąd też pojęcie nieruchomości rolnej zostało omówione bardzo szczegółowo.
Ebook Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym

Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym

Autor: Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca obejmuje teoretyczno-prawne rozważania na temat pojęcia, społecznej szkodliwości czynu zabronionego w polskim prawie karnym. W nauce prawa karnego stanowi ona pierwszą od kilkudziesięciu lat kompleksową próbę ustalania karnoprawnej istoty i funkcji tego pojenia. W szczególności wskazuje różnice pomiędzy obecnym pojęciem "społecznej szkodliwości czynu", a "społecznym niebezpieczeństwem czynu"
Ebook Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym

Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym

Autor: Jan Chmielewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem publikacji jest analiza jurydyczna pojęcia nadrzędnego interesu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem tej kategorii normatywnej na gruncie przepisów prawa ochrony przyrody. Niniejsza analiza obejmuje m. in. genezę nadrzędnego interesu publicznego oraz przesłanki (elementy), a także jego cechy konstytutywne. Nadrzędny interes publiczny jest w polskim systemie prawa pojęciem stosunko
Ebook Polish Financial System in the Age of Financialisation

Polish Financial System in the Age of Financialisation

Autor: Alfred Janc, Michał Jurek, Paweł Marszałek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W latach 70. ubiegłego wieku w wielu krajach wystąpiło zjawisko finansyzacji, czyli gwałtownego wzrostu znaczenia i skali sektora finansowego w gospodarce, jak również wzrostu znaczenia czynników pieniężnych i finansowych w ogóle. Zjawisko to wiąże się przy tym ściśle z takimi zjawiskami jak globalizacja, internacjonalizacja rynków i instytucji finansowych, liberalizacja, deregulacja, dezintermedi
Ebook Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 4 (2014)

Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 4 (2014)

Autor: Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

This fourth volume of the Polish Yearbook of Law & Economics contains a collection of articles selected, following a separate review process, from papers delivered at the 30th Annual Meeting of the European Association of Law and Economics (EALE), which took place at the University of Warsaw on September 26-28, 2013. More than 200 scholars from 25 countries were participants of this Conference
Ebook Polish-English Dictionary of Business Terms. Tom II

Polish-English Dictionary of Business Terms. Tom II

Autor: Roman Kozierkiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

The second, revised and enlarged edition of the Polish-English Dictionary of Business Terms covers almost 55,000 entries and encompasses fields as diverse, as accounting, banking, taxation, economics, shipping and insurance, manufacturing, retailing, marketing, advertising, public relations, transportation, stock dealings, foreign trade operations and financing, business statistics and much more.
Ebook Polnisches Staatsrecht. Polskie prawo konstytucyjne Band 20

Polnisches Staatsrecht. Polskie prawo konstytucyjne Band 20

Autor: Bogusław Banaszak, Tomasz Milej

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Die Buchreihe Grundriss des polnischen Rechts umfasst ca. 20 Publikationen, von denen jede einen bestimmten Bereich des polnischen Rechts in den Grundzügen behandelt. Ihren besonderer Vorteil stellen die rechtsvergleichenden Verweise auf das deutsch e Rechtssystem dar. Sie vermittelt Kenntnisse über das polnische Recht sowie dessen Terminologie und ist somit ein Bildungsinstrument für Juristen aus
Ebook Polnisches Zivilverfahrensrecht. Polskie postępowanie cywilne. Band 4

Polnisches Zivilverfahrensrecht. Polskie postępowanie cywilne. Band 4

Autor: Angelika Chlebowska, Anna Demenko

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook prezentuje zarys polskiego postępowania cywilnego. Publikacja przeznaczona jest  zarówno dla studentów jak i pracowników naukowych oraz praktyków, którzy chcą poznać sposób funkcjonowania polskich organów sądowych. Liczne przykłady ułatwiają Czytelnikowi zrozumienie poszczególnych etapów postępowania, a także praktyczne zastosowanie poszczególnych przepisów. Mit  dem vorliegenden Buch soll d
Ebook Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym

Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym

Autor: Ryszard M. Małajny

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Autorom niniejszego podręcznika przyświecały trzy motywy. Motyw pierwszy to chęć opracowania dzieła, które łączyłoby krajowe ujęcie prawa konstytucyjnego z komparatystycznym. Motyw drugi to pragnienie, by instytucje ustrojowe przedstawić nie tylko w aspekcie normatywnym, ale zaprezentować je również w kontekście doktrynalnym. I motyw trzeci to intencja, by podręcznik nie miał charakteru czysto dyd
Ebook Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna

Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna

Autor: Roman Trzaskowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem książki jest ocena potrzeby zmian normatywnych dotyczących umowy poręczenia i sformułowanie konkretnych propozycji w tym względzie. Podstawą proponowanych rozwiązań jest pogłębiona analiza zagadnień prawnych wyłaniających się na tle aktualnej regulacji poręczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla praktyki (np. subsydiarność poręczenia, wielość poręczycieli, możliwość pow
Ebook Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne

Autor: Michał Rojewski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Kazusy Becka "Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne" podzielone są na dwie części: PIERWSZA  składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in..:postępowania administracyjnego ogólnego, w tym np..: zasad postępowania, terminów, środków zaskarżenia, skarg i wniosków;post
Ebook Postępowanie administracyjne. Wydanie 3

Postępowanie administracyjne. Wydanie 3

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Podręcznik postępowanie administracyjne obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.
Ebook Postępowanie cywilne w pigułce

Postępowanie cywilne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz
Ebook Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 2

Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu postępowania cywilnego?A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowan
Ebook Postępowanie cywilne. Wydanie 3

Postępowanie cywilne. Wydanie 3

Autor: Paweł Cioch, Joanna Studzińska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Wydanie trzecie podręcznika polecane jest w szczególności studentom prawa i aplikantom. Autorzy będący adiunktmai w Katedrze Postępowania Cywilnego KUL, korzystając z wieloletnich doświadczeń dydaktycznych, starali się opracować szeroką materię postępowania cywilnego w sposób jak najbardziej przystępny - umożliwiający łatwe zrozumienie przedmiotu. W podręczniku znalazły się także wzory prostych pi
Ebook Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Autor: Paweł Czarnecki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia dotyczy kompleksowego omówienia problematyki postępowania dyscyplinarnego w stosunku do osób wykonujących zawód prawniczy: adwokata, komornika, notariusza, prokuratora, radcy prawnego, sędziego i referendarza. Naczelną tezą pracy jest możliwość i realność stworzenia jednego kodeksu postępowania dyscyplinarnego dla wymienionych wyżej profesji. W poszczególnych rozdziałach: zaprezentowano
Ebook Postępowanie karne w pigułce

Postępowanie karne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu postępowania karnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu.
Ebook Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 2

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu postępowania karnego?A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie
Ebook Postępowanie karne. Wydanie 2

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Katarzyna Boratyńska, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook "Postępowanie karne" obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego. Opracowanie może być wykorzystane w trakcie nauki postępowania karnego na studiach prawniczych, ale również może być pomocne dla osób przygotowujących się do aplikacji prawniczych, a także dla samych aplikantów w czasie ich nauki.
Ebook Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Autor: Hanna Frąckowiak

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Zagadnienie dochodzenia przez pacjentów roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną w procesie leczenia oraz istota błędu medycznego (lekarskiego) były i nadał pozostają istotnymi problemami rozważań zarówno doktryny, jak i orzecznictwa. Negatywnie oceniane przez doktrynę postępowanie cywilne z uwagi na problemy dowodowe oraz długotrwałość i wysokie koszty procesu doczekało się alternatywy. Wzorem pa
Ebook Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Autor: Agata Harast

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W prezentowanej monografii zawarto omówienie zagadnień ogólnych dotyczących postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, następnie omówienie instytucji pozwu, w dalszej kolejności procedury wydawania, doręczania oraz zaskarżenia europejskiego nakazu zapłaty, a także dopuszczalności stosowania elektronicznych form komunikacji w postępowaniu w sprawie jego wydania. Monografia obejmuje równie
Ebook Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE

Autor: Marcin Pchałek, Michał Behnke

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja ma na celu porównanie wspólnotowej i polskiej regulacji w zakresie ocen przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Monografia składa się z dwóch części. Część I stanowi praktyczny komentarz do poszczególnych etapów procedury OOS). Część II obejmuje dwa studia przypadków: 1) Obwodnica Augustowa; 2) Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz. Liczne schematy graficzn
Ebook Postępowanie zabezpieczające w polskim prawie karnym

Postępowanie zabezpieczające w polskim prawie karnym

Autor: Piotr Starzyński

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Postępowanie zabezpieczające w polskim procesie karnym jest pierwszym od lat kompleksowym opracowaniem poświęconym zabezpieczeniu majątkowemu w polskim procesie karnym. Przedstawiono tu zagadnienia związane z antycypacją egzekucji nie tylko w powszechnym procesie karnym, postępowaniu karnym skarbowym, czy też postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod
Ebook Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego

Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego

Autor: Wojciech Piątek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia pt. Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego dotyczy analizy istoty oraz znaczenia jednej z podstawowych instytucji procesowych postępowania sądowoadministracyjnego. Res iudicata została w niej ukazana nie tylko z punktu widzenia regulacji ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 270 ze zm.), lecz również j
Ebook Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

Autor: Piotr Osowy

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Ebook ta jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją omawiającą istotną jurydycznie i ważną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości problematykę sądowej ochrony praw za pomocą powództw kształtujących. Opracowanie zawiera poza uwagami prawnoporównawczymi liczne odwołania do prawa i orzecznictwa państw o wysokiej kulturze prawnej - jednak tylko w takim zakresie, który może okazać się przydatny w prak
Ebook Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego

Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego

Autor: Mirosław Kosek

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Problematyka powództwa prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego nie była dotychczas przedmiotem monograficznego opracowania. Pojawiała się ona zwykle jako fragment opracowań dotyczących udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym, co powodowało ujęcie tytułowego zagadnienia w sposób bardzo ogólny. Celem niniejszej monografii jest możliwie wszechstronne rozważenie instytucji
Ebook Powstanie prokury

Powstanie prokury

Autor: Jarosław Grykiel

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Powstanie prokury to opracowanie poświęcone problematyce czynności związanych z powstaniem prokury jako umocowania w ramach najszerszego z pełnomocnictw znanych prawu polskiemu. Prokura stanowi niezwykle dogodny instrument pozwalający przedsiębiorcy na sprawne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla jego kont
Ebook Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym

Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym

Autor: Marcin Asłanowicz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia zawiera analizę problematyki związanej z ukształtowaniem pozycji prawnej arbitra w arbitrażu handlowym. Rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczący