Ebooki > Prawo > Prawo rolne

Ebook O prawie własności i jego współczesnych funkcjach

O prawie własności i jego współczesnych funkcjach

Autor: Walerian Pańko, oprac. Teresa Kurowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prace polskiego agrarysty i cywilisty Profesora Waleriana Pańki zachowują do dziś swoją aktualność i cieszą się nieustanym zainteresowaniem doktryny prawa rolnego i prawa cywilnego. Do fundamentalnych dzieł naukowych należą monografie: Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne (1974) oraz O prawie własności i jego współczesnych funkcjach (1984). W prezentowanej p
Ebook Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym

Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym

Autor: Joanna Zięba

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi systemowe opracowanie instytucji rent strukturalnych, jakiego nie było do tej pory w polskiej literaturze prawniczej. Zawiera ona pierwszą tak szeroką analizę tej tematyki. Wskazano w niej m.in. źródła prawa i przeanalizowano przepisy dotyczące rent strukturalnych oraz zidentyfikowano problemy, które mogą pojawić się na tle stosowania tychże przepisów. Ponadto przeanalizowano pr
Ebook Standardy organizacyjne a rozwój obszarów wiejskich w kontekście zarządzania informacją i wiedzą

Standardy organizacyjne a rozwój obszarów wiejskich w kontekście zarządzania informacją i wiedzą

Autor: Anna Krakowiak-Bal, Wojciech Wdowiak, Urszula Ziemiańczyk

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest rezultatem projektu badawczego "Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju - empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa małopolskiego", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Głównymi celami proponowanej publikacji są: wskazanie wybranych metod doskonalenia organizacji biznesu i
Ebook Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich

Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich

Autor: Anna Krakowiak-Bal, Paweł Łukasik, Bogusz Mikuła

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia jest zaplanowanym rezultatem projektu badawczego "Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju - empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa małopolskiego". Celem zespołu badawczego było powiązanie trudnego procesu zmian społeczno-gospodarczych, zachodzących bardzo wolno na obszarach wiejskich z now
Ebook Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017

Wieś i Rolnictwo nr 4(177)/2017

Autor: Włodzimierz Rembisz, Katarzyna Zajda, Marta Błąd, Justyna Góral, Dominika Zwęglińska, Sebastian Stępień, Katarzyna Smędzik-Ambroży, Marta Guth, Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Anna Oleńczuk-Paszel, Stanisław Świtek, Łukasz Jankowiak, Zuzanna M. Rosin, Zuzanna Sawinska, Ryszard Steppa, Viktoria Takacs, Adam Zbyryt, Piotr Tryjanowski, Grzegorz Ślusarz

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

W numerze [Contens\ Andrzej Kaleta: Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919–2017) [Professor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki (1919–2017) in Memoriam\, doi 10.7366/wir042017/01, s. 7–16. Artykuły [Articles\ Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz: Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000–2015
Ebook Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

Autor: Anna Haładyj prof. KUL

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie koncentrujące się wyłącznie na analizie przesłanek odmowy udostępnienia informacji o środowisku. W opracowaniu omówiono przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie z uwzględnieniem nowelizacji, która wprowadziła w miejsce katalogu przesłanek obligatoryjnej odmowy ich udostępniania (tzw. tajemnic bezwzględnych)
Ebook Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego

Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego

Autor: Aneta Makowiec

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

(...) recenzowana monografia stanowi nowatorskie opracowanie zasługujące na publikację (...) za celowością jej opublikowania przemawiają przede wszystkim waga rozważanych zagadnień i to zarówno z punktu teoretyczno-konstrukcyjnego, jak i praktycznego. (...) Nie tylko bowiem w sposób gruntowny przeanalizowała zawiłości konstrukcyjno-prawne zapisu windykacyjnego gospodarstwa rolnego, nie tylko w spo
Ebook Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego

Autor: red. Dorota Łobos-Kotowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Praca zbiorowa nt. „Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego” jest efektem przemyśleń studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką prawa rolnego nad aktualnym stanem ustawodawstwa prawnorolnego. Ujęcie problematyki jest bardzo współczesne a artykuły zabrane w publikacji wskazują na zmianę paradygmatu prawa rolnego. Tradycyjnie było ono ujm
Ebook  Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej

Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej

Autor: Paweł Popardowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Celem opracowania jest analiza przyjętych w prawie unijnym sektorowych reguł konkurencji w rolnictwie. W nawiązaniu do tego w pracy dąży się do ustalenia, czy i w jakim zakresie wyrażone w prawie unijnym reguły ochrony konkurencji w rolnictwie odzwierciedlają specyfikę tego obszaru gospodarki, a tym samym pozwalają na właściwą realizację celów unijnej polityki rolnej (WPR). W szerszym konte
Ebook Odpowiedzialność prawna o charakterze penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu

Odpowiedzialność prawna o charakterze penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu

Autor: Maciej Pająk, Katarzyna Urbanowicz, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Publikacja powstała jako pokłosie badań zespołu grantowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Roberta Zawłockiego i jest owocem ogólnopolskiej dyskusji skupionej wokół ochrony środowiska naturalnego instrumentami o charakterze penalnym. Wśród autorów są bowiem przedstawiciele nauk penalnych z UAM, UJ, UWr, UMK oraz UMCS. Celem projektu jest analiza wszystkich przepisów, w których zawarte są delikty
Ebook Zbiór przepisów z omówieniem - odpowiedzialność penalna za delikty przeciwko środowisku naturalnemu

Zbiór przepisów z omówieniem - odpowiedzialność penalna za delikty przeciwko środowisku naturalnemu

Autor: Maciej Pająk, Katarzyna Urbanowicz, Robert Zawłocki

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prezentowana publikacja kierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się ochroną środowiska - urzędników, pracowników administracji, wykładowców, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska instrumentami penalnymi. Opracowanie ma charakter uzupełniający względem monografii pt. "Odpowiedzialność prawna o charakterze penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu
Ebook Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz praktyczny

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz praktyczny

Autor: Maciej Nowak, Bartosz Dąbrowski

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Zawiera szczegółową analizę zagad­nień prawnych związanych z:- dostępem do informacji o środowisku,- strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,- oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,- obowiązków środowiskowych realizowanych w trakcie procesu inwestycyjnego.Przedmiotowe zagadni
Ebook Instrumenty rynkowe w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej

Instrumenty rynkowe w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej

Autor: Ilona Przybojewska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Prawo ochrony środowiska jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin legislacji, co widoczne jest zwłaszcza w prawie tworzonym i inspirowanym przez Unię Europejską. Jednocześnie coraz silniej uwypukla się dysproporcja pomiędzy rozrastającymi się unormowaniami nakierowanymi na ochronę środowiska naturalnego a stale pogarszającym się stanem tego środowiska. W tym kontekście wybrzmiew
Ebook Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne

Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne

Autor: Adrianna Ogonowska

Zobacz ebooka Sprawdź cenę

Przedmiotem monografii uczynione zostało zagadnienie prawnej ochrony wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Wybór wskazanego tematu podyktowany był w głównej mierze szczątkowym jego opracowaniem w polskiej literaturze prawa ochrony środowiska oraz prawa morskiego. Dodatkowo mając na względzie, że Morze Bałtyckie stanowi szczególnie wrażliwy na zanieczyszczenia akwen o

Ebooki - wróć do strony głównej